fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Δεν αποτελεί μυστικό το γεγονός ότι η ψηφιοποίηση είναι μια τάση που μπορεί να κάνει την καθημερινή ζωή απλούστερη, πιο προσιτή και πιο φιλική προς το περιβάλλον. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έκαναν ένα σημαντικό βήμα προς την ψηφιακή και γραφειοκρατική αποτελεσματικότητα, καθώς ο Κυβερνήτης του Ντουμπάι, Αντιπρόεδρος και Πρωθυπουργός των ΗΑΕ, ο Σεΐχης Mohammed bin Rashid Al Maktoum, εξέδωσε τον Νόμο Αριθ. (9) του 2022, ο οποίος θα ρυθμίζει την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στο Ντουμπάι. Ενώ είναι συνηθέστερο για ένα κράτος να επικεντρώνεται στην ψηφιακή διακυβέρνηση, το πεδίο εφαρμογής του προαναφερθέντος μέτρου αφορά τόσο τον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα.

Κυβερνητικοί φορείς, δικαστικές αρχές (δικαστήρια του Ντουμπάι και εισαγγελική αρχή του Ντουμπάι), καθώς και μη κυβερνητικοί φορείς που βρίσκονται στο Ντουμπάι, υποχρεούνται πλέον να παρέχουν υπηρεσίες σε ψηφιακή μορφή. Ο Νόμος Αριθ. (9) του 2022 θέτει τις προϋποθέσεις για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών, σημαντικό μέρος των οποίων είναι η υιοθέτηση ψηφιακών ταυτοτήτων. Οι ταυτότητες θα χρησιμεύουν ως μέσο για τη διαχείριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς απαιτούνται ενημερώσεις από τους χρήστες τους, και θα διευκολύνουν άλλα στοιχεία, όπως οι υπηρεσίες βάσει συνδρομής. Η ψηφιακή ταυτότητα συνεπάγεται και στην ευθύνη των χρηστών – οι πελάτες θα λογοδοτούν όταν κάνουν κατάχρηση υπηρεσιών ή όταν δεν τηρούν τις διαδικασίες. Φυσικά, σε ένα περιβάλλον, όπως αυτό, προκύπτει μια ισχυρότερη ανάγκη για καλύτερη κυβερνοασφάλεια, η οποία είναι και ο λόγος για τον οποίο τα πρότυπα θα καθοριστούν από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Ασφάλειας του Ντουμπάι. Με την καλύτερη ασφάλεια παρέχεται και η απρόσκοπτη λειτουργία υπηρεσιών, καθώς, εύλογα, μειώνονται οι πιθανότητες διακοπής του συστήματος από εξωτερική προσβολή. Στο ίδιο πλαίσιο, το Υπουργείο Οικονομικών του Ντουμπάι θα καθορίσει επίσης τους όρους για εγκεκριμένους τρόπους πληρωμής, μια ξεχωριστή αλλά διασυνδεδεμένη πτυχή της ψηφιακής παρουσίας.

Είναι αξιοσημείωτο ότι ο Νόμος Αριθ. (9) του 2022 προβλέπει οι υπηρεσίες να είναι στην αγγλική, αραβική και σε άλλες γλώσσες, με φιλική προς το χρήστη διεπαφή, εύκολα προσβάσιμη και από ΑμεΑ, χωρίς επιπλέον κόστος. Αν και ο σχεδιασμός δεν αποτελεί προτεραιότητα, μπορεί σίγουρα να προωθήσει την κοινωνική ένταξη.

Ακόμη και αν μια οντότητα δεν μπορεί να παρέχει αποτελεσματικά τις ψηφιακές υπηρεσίες της, μπορεί πάντα να τις αναθέσει σε μια ιδιωτική εταιρεία, η οποία θα υπόκειται σε έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών και άλλες σχετικές αρχές. Δεδομένης της σημασίας και της πολυπλοκότητας του θέματος, κάθε σύμβαση εξωτερικής ανάθεσης πρέπει να περιγράφει τις ευθύνες των μερών, τη διάρκεια της σύμβασης, τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας και το σύνολο των κανόνων για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών.

Για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τις τεχνικές απαιτήσεις των υπηρεσιών, οι ενημερώσεις θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Ψηφιακής Αρχής. Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών που υπόκεινται στον Νόμο Αριθ. (9) του 2022 έχουν στη διάθεσή τους ένα έτος για να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχεία ψηφιοποίηση δεν είναι μια εξίσου απλή διαδικασία για όλους τους παράγοντες, εάν είναι απαραίτητο, ο Πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου μπορεί να παρατείνει τις προθεσμίες με βάση σύσταση της Ψηφιακής Αρχής του Ντουμπάι. Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι μια οντότητα μπορεί να εξαιρεθεί από ορισμένες προϋποθέσεις από τις προαναφερθείσες αρχές, εάν μια τέτοια ρύθμιση κρίνεται ως απαραίτητη.

Επικοινωνία