fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ
Η Ελλάδα είναι μια χώρα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσο για κάποιον που θέλει να την επισκεφθεί ως τουρίστας, όσο και για κάποιον που θέλει να αξιοποιήσει τις δυνατότητές της και να επιχειρήσει ως επενδυτής.
Ο τουρισμός είναι από τις πιο βαριές βιομηχανίες της χώρας και οι συναφείς με αυτόν δραστηριότητες, όπως αυτές της εστίασης και της διασκέδασης, είναι σε αντίστοιχη άνθηση.
Στην περίπτωση που επιθυμείτε να δραστηριοποιηθείτε επαγγελματικά στην Ελλάδα, θα χρειαστείτε να αποκτήσετε σίγουρα έναν – τουλάχιστο – αριθμό τραπεζικού λογαριασμού. Κάτι τέτοιο θα είχε ως προαπαιτούμενο και την προηγούμενη κτήση αριθμού φορολογικού μητρώου [Α.Φ.Μ.] ο οποίος και θα δημιουργούσε περαιτέρω υποχρεώσεις αναφορικά με τις φορολογικές αρχές της χώρας.
Η κατάσταση που εδώ περιγράφεται δεν είναι τόσο περίπλοκη, όσο ενδεχομένως ακούγεται· άλλωστε, οι τέτοιου είδους δραστηριότητες σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ λίγο ως πολύ απαιτούν αντίστοιχες ενέργειες. Στην Ελλάδα μέχρι πρότινος ζήτημα είχε δημιουργηθεί με τον περιορισμό κεφαλαιακών ροών, ωστόσο, τα καλά νέα είναι ότι εδώ και αρκετούς μήνες, ήρθησαν και οι τελευταίες τέτοιου είδους απαγορεύσεις και περιορισμοί, δίνοντας μια αναγκαία ώθηση στην ανάπτυξη της πολύπαθης αλλά και πολλά υποσχόμενης ελληνικής οικονομίας.
Ανοίγοντας τραπεζικό λογαριασμό στην Ελλάδα
Κατ’ αρχάς δεν υπάρχει κανείς νομικός περιορισμός αναφορικά με το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού από αλλοδαπό σε οποιονδήποτε ελληνικό τραπεζικό οργανισμό. Ενδεχομένως να προβλέπονται περιορισμοί σε κάποια είδη λογαριασμών που κάποιος δύναται να ανοίξει, αλλά καθ’ ολοκληρία αποκλεισμός δεν συναντάται από καμία τράπεζα. Αυτό που σίγουρα θα χρειαστεί να έχετε είναι ήδη εκδοθείς αριθμός φορολογικού μητρώου, για την έκδοση του οποίου θα πρέπει να προστρέξετε σε σχετική οικονομική υπηρεσία του δημοσίου, υποβάλλοντας σχετική αίτηση και συμπροσκομίζοντας σειρά δικαιολογητικών εγγράφων.
Επιπλέον θα χρειαστεί να καταβάλλετε και ένα ποσό ως παράβολο προκειμένου για την έναρξη και την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης, ποσό που δεν είναι εξ αρχής προκαθορισμένο και συνδέεται τελικά με τη σχετική πολιτική καθεμίας τράπεζας και του τρόπου που περαιώνει τέτοιου είδους διαδικασίες. Με όρους διαδικασίας, για παράδειγμα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι πλέον οι τράπεζες παρέχουν τη δυνατότητα ανοίγματος λογαριασμού με επιγραμμική –online- διαδικασία, την οποία καλό θα ήταν να την ακολουθήσετε ούτως ή άλλως, ολοκληρώνοντας χάρη σε αυτή κάποια εκ των απαραίτητων βημάτων της διαδικασίας πριν φτάσετε στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα για την επέλευση του οποίου τελικά θα χρειαστεί να επισκεφθείτε ο ίδιος, προσωπικά την τράπεζα, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα αναφερθεί κατωτέρω.
Έγγραφα απαραίτητα προς το σκοπό ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού
Η γραφειοκρατία συνιστούσε ανέκαθεν μέρος του προβλήματος στην Ελλάδα, ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχει καταβληθεί από τους εμπλεκόμενους φορείς, δηλαδή τόσο τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Κράτους όσο και τα ίδια τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ειλικρινής προσπάθεια να υπερκεραστούν πολλά εμπόδια του παρελθόντος και τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά.
Διαδικασία ανοίγματος : παραδοσιακές προσεγγίσεις αλλά και τι γίνεται με την επιγραμμική –αλλιώς, online-  διαδικασία
Όπως ήδη σημειώθηκε ανωτέρω, προς το σκοπό ανοίγματος θα χρειαστεί να συμπληρώσετε σχετική φόρμα/ έντυπο αίτησης, αποστέλλοντας συνημμένα και  σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα· συνήθως, δε, θα χρειαστεί να προχωρήσετε και στην κατάθεση μικρού χρηματικού ποσού στον εν λόγω λογαριασμό προς επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας του.
Είναι επίσης γεγονός ότι τουλάχιστον οι συστημικές τράπεζες, για τις οποίες λόγος θα γίνει αναλυτικότερα περαιτέρω, έχουν εισαγάγει τη διαδικασία ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού επιγραμμικά – online- πέραν του παλαιόθεν γνωστού στους τραπεζικούς κύκλους τρόπου ανοίγματος μέσω του ορισμού πληρεξουσίου μέσω ειδικού συμβολαιογραφικού ή αντίστοιχης ισχύος εγγράφου π.χ. προξενικής αρχής.
Πρέπει, ωστόσο, στο σημείο αυτό να καταστεί απολύτως σαφές το εξής: είτε online είτε δια πληρεξουσίου, εν τέλει και σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία θα ολοκληρωθεί πλήρως μόνο με την αυτοπρόσωπη παρουσία σας, καθώς η τράπεζα απαιτεί την λήψη ιδιόχειρης υπογραφής, αλλά –πολύ πιθανά – και την επιβεβαίωση ορισμένων ευαίσθητων πληροφοριών από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο προσωπικά και όχι από κάποιον τρίτο ή εξ αποστάσεως.
Εν κατακλείδι και αυτό που θα συστήναμε για την αποτελεσματικότερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση όλων και κυρίως προκειμένου να επισπευσθεί κατά το δυνατόν η διαδικασία, είναι συμπλήρωση όλων εκείνων των βημάτων που μπορείτε να τα κάνετε εξ αποστάσεως και επιγραμμικά –online- οι ίδιοι, ώστε όταν εμφανιστείτε αυτοπροσώπως σε κατάστημα της τράπεζας, να επισπεύσετε και να ολοκληρώσετε άμεσα το άνοιγμα  του τραπεζικού σας λογαριασμού σε ελληνική τράπεζα
Έγγραφα απαραίτητα ανεξαρτήτως  περίπτωσης
Είτε επιγραμμικά είτε δια πληρεξουσίου είτε δια ζωής/ αυτοπροσώπως τα ακόλουθα έγγραφα είναι απαραίτητα ανεξαρτήτως μάλιστα του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που έχετε επιλέξει να συνεργαστείτε για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Ελλάδα:
  • Διαβατήριο έγκυρο και εν ισχύ
  • Διεύθυνση όπως αυτή προκύπτει είτε από μισθωτήριο είτε ακόμη και από το έναν ήδη εν ισχύ λογαριασμό παρόχου ενέργειας, ύδρευσης κλπ
  • Αριθμό φορολογικού μητρώου εκδοθέντα και καταχωρισμένο σε ελληνική φορολογική αρχή
  • Στοιχεία καταχώρισης σε άλλη φορολογική αρχή του εξωτερικού με αντίστοιχη παροχή σχετικών εγγράφων
  • Στοιχεία περί τη μισθοδοσία, σίγουρα στην περίπτωση εργασίας/ παροχής υπηρεσιών σε εργοδότη δραστηριοποιούμενο εντός Ελλάδας
  • Πιθανά, και σε περίπτωση που το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού δεν αφορά μισθοδοσία λόγω εργασίας στην Ελλάδα, έγγραφα τα οποία να αποδεικνύουν την φερεγγυότητά σας ,ενώ είναι εξίσου πιθανό να υπογράψετε και σχετική υπεύθυνη δήλωση προς το σκοπό αυτό
Τέλη, παράβολα και λοιπές χρεώσεις
Εν προκειμένω, κατ’ αρχάς λόγος γίνεται για τις χρεώσεις στις συναλλαγές μέσω της χρήσης του συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών ή μεταφοράς χρηματικών ποσών, πολιτική την οποία ακολουθούν απαρέγκλιτα όλες οι τράπεζες του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Οι χρεώσεις αυτές επεκτείνονται, δε, και σε άλλες δραστηριότητες όπως η ανάληψη χρημάτων από μηχάνημα ΑΤΜ, η μεταφορά χρημάτων από μία τράπεζα σε άλλη, πολύ περισσότερο, η μεταφορά χρημάτων ενδοκοινοτικά. Προς το σκοπό αποφυγής, λοιπόν, κατά το δυνατόν τέτοιων χρεώσεων οι οποίες κατά περίπτωση μπορεί να αποδειχθούν ιδιαιτέρως επιβαρυντικές στην περίπτωσή σας, θα ήταν μάλλον σκόπιμο να ελέγξετε αν η τράπεζα με την οποία επιθυμείτε να συνεργαστείτε διατηρεί υποκαταστήματα ή συνεργασία στα πλαίσια δικτύου με κάποιο άλλο τοπικό σας πιστωτικό ίδρυμα.
Έχετε, υπ’ όψιν σας, ότι χρεώσεις μπορεί – και σίγουρα – υπάρχουν σε σχέση με διεθνείς συναλλαγές  και μεταφορές χρημάτων, αν και κατ’ εξαίρεση υπάρχουν και οργανισμοί όπως η HSBC και η ProCredit Bank που διατηρούν φυσικά καταστήματα σε πόλεις της Ελλάδας, αν και η αλήθεια είναι ότι μετά την κρίση στην οποία η χώρα είχε εισέλθει επί πολλά χρόνια, πολλά από αυτά ανέστειλαν την λειτουργία τους χωρίς να έχουν ακόμη επανακάμψει
Τέλος, καλό είναι να γνωρίζετε ότι σε περίπτωση ανάληψης χρημάτων από μηχάνημα ΑΤΜ το οποίο δεν ανήκει στο δίκτυο της τράπεζας με την οποία συνεργάζεστε, αλλά από μηχάνημα άλλου διαπιστευμένου τραπεζικού οργανισμού ή  εταιρίας η οποία λειτουργεί παρέχοντας υπηρεσίες ως τέτοιου είδους διαμεσολαβητής, θα υπάρξει χρέωση για  την οποία καλόν είναι να έχετε μεριμνήσει εκ των προτέρων μαθαίνοντας για την χρέωση που επιφυλάσσεται καθώς σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να σας φανεί ιδιαιτέρως επιβαρυντική
Τραπεζικοί οργανισμοί δραστηριοποιούμενοι στην Ελλάδα
Κλείνουμε το παρόν σημείωμα με μια σύντομη αναφορά στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που σήμερα δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα καταλαμβάνοντας το μεγαλύτερο μερίδιο του τραπεζικού τομέα, τα οποία μάλιστα παρουσιάζουν διευρυμένη δραστηριότητα και στις γύρω χώρες της ΝΑ Ευρώπης. Οι χαρακτηριζόμενες, λοιπόν, θεσμικά  ως συστημικές τράπεζες είναι :
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E.
ALPHA BANK S.A
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ A.E.
EUROBANK ERGASIAS S.A.
Επικοινωνία