fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Άδεια Παραμονής στη Βουλγαρία για τρίτους μη-ευρωπαίους

Τι Προσφέρουμε

Είναι μια από τις προτεραιότητες της Δικηγορικής Εταιρίας μας να βοηθά εντολείς της οι οποίοι δεν έχουν την ιθαγένεια πολίτη χώρας-μέλους της ΕΕ στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν Βουλγαρική άδεια παραμονής μέσω της αγοράς ενός ακινήτου σε αυτή τη χώρα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Πλην όμως και πριν εμβαθύνει κανείς αναφορικά με την προαναφερθείσα διαδικασία, είναι καλύτερο να οριστεί η διαδικασία της απόκτησης άδειας θεώρησης εισόδου τύπου Δ [D-type visa] η οποία και βρίσκει τρόπο εφαρμογής ως εξής:

1) Άδεια θεώρησης εισόδου μακράς παραμονής η οποία και είναι διάρκειας έξι μηνών και η οποία κυρίαρχα επιτρέπει την παραμονή μέχρι και για 180 ημέρες στο έδαφος της Βουλγαρίας

2) Άδεια θεώρησης εισόδου μακράς παραμονής η οποία και είναι διάρκειας δώδεκα μηνών και η οποία κυρίαρχα επιτρέπει την παραμονή μέχρι και για 360 ημέρες· αυτός θεωρείται ότι είναι ο πιο απλός τρόπος να τεθεί εν ισχύ το καθεστώς παραμονής για ανθρώπους οι οποίοι επιθυμούν να διεξάγουν επιστημονική έρευνα όπως είναι οι φοιτητές, οι καθηγητές, ακαδημαϊκοί οποιασδήποτε βαθμίδας, ακόμη και αλλοδαποί τρίτων χωρών που εμπλέκονται στην διενέργεια συγκεκριμένων έργων τα οποία και περιγράφονται σε ένα συμβόλαιο παροχής τουριστικών υπηρεσιών, ή σε έργα τα οποία συνάδουν και συμμορφώνονται προς το Διάταγμα περί της Προώθησης Επενδύσεων στη Βουλγαρική Πολιτεία.

Τα έγγραφα τα οποία θεωρούνται απαραίτητα και για τις δύο ως άνω διαδικασίες έχουν ως εξής:

1) Αποδεικτικά έγγραφα περί δημόσιας ασφάλισης, ή τέτοιου τύπου ασφάλισης εντός της χώρας προέλευσης του αιτούντος (επίσημο έγγραφο περί ασφάλισης όπως αυτό χορηγείται από τοπική υπηρεσία)·

2) Αποδεικτικά έγγραφα περί κοινωνικής ασφάλισης η οποία και είναι ύψους 30.000, 00€ και τα οποία χορηγούνται από αντίστοιχο νομικό πρόσωπο, δηλαδή ασφαλιστική εταιρία, το οποίο νομιμοποιείται να λειτουργεί ως τέτοιο εντός της επικράτειας οποιουδήποτε μέλους-χώρας της ΕΕ. Κρίνεται ζωτικής σημασίας η εν λόγω κάλυψη να μπορεί να καλύπτει όλα τα σχετικά έξοδα σε περίπτωση επείγουσας ιατρικής περίστασης κατά τη διάρκεια ισχύος την οποία και περιγράφει καθ’ αυτή η θεώρηση εισόδου .

3) Αποδεικτικά έγγραφα περί εισοδήματος τα οποία αποδεικνύουν τη δυνατότητα ανταπόκρισης στις βιοτικές και τις ανάγκες στέγασης του αιτούντος στη Βουλγαρία.

 

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες μας

Στα πλαίσια της Μακράς Άδειας Παραμονής, αυτή χορηγείται μόνο σε πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι αφού απέκτησαν τη θεώρηση εισόδου τύπου Δ [D-type visa] συγκεντρώνουν στο πρόσωπό τους μία τουλάχιστον από τα παρακάτω προϋποθέσεις:
α. επιθυμούν να απασχοληθούν με συμβόλαιο εργασίας, άρα χρειάζονται συγκεκριμένο πιστοποιητικό όπως αυτό χορηγείται από το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής
β. επρόκειτο να εμπλακούν σε τέτοιου είδους επιχειρηματικές δραστηριότητες χάρη στις οποίες δημιουργήθηκαν τουλάχιστον δέκα νέες θέσεις εργασίας, εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά από κάποια διεθνή συνθήκη και η οποία έχει ήδη επικυρωθεί και ισχύει στη Βουλγαρία
γ. έχουν γίνει δεκτοί σε αναγνωρισμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα εντός της επικράτειας της Βουλγαρίας αλλά αναφορικά και μόνο με σπουδές πλήρους ωραρίου
δ. αναμφισβήτητα θεωρούνται ειδικοί με βάση κάποια διεθνή συνθήκη η οποία ήδη έχει επικυρωθεί ως τέτοια από το Βουλγαρικό κράτος
ε. ο/η σύζυγός τους είναι αλλοδαπός στον οποίο/ στην οποία έχει αναγνωριστεί το καθεστώς της μόνιμη παραμονής, ειδάλλως υπάρχει ήδη όλη η απαραίτητη και επαρκής βάση ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις για καθεστώς μόνιμης παραμονής
στ. τυγχάνουν να είναι γονείς ενός ήδη αναγνωρισμένου με καθεστώς τέτοιου μόνιμου κατοίκου στη Βουλγαρία, είτε πρόκειται για Βούλγαρο ιθαγενή είτε για Βούλγαρο κατόπιν χορήγησης ιθαγένειας
ζ. για κάποιο λόγο τυγχάνει να έχουν γίνει ήδη δεκτοί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα σε κάποιο νοσηλευτικό ίδρυμα και δύνανται να αποδείξουν εισόδημα/ πόρους αρκετά μεγάλο για τέτοιου είδους νοσηλεία
η. είναι διαπιστευμένοι ανταποκριτές τύπου στη Βουλγαρία
θ. είναι ήδη συνταξιούχοι, συνεπώς το εισόδημά τους είναι αναμφισβήτητο, και αυτή η σύνταξή τους επαρκεί για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών και δαπανών
ι. εντάσσονται ήδη στις προϋποθέσεις του Διατάγματος περί Προώθησης Επενδύσεων, έχοντας ήδη επενδύσει ένα ποσό της τάξης τουλάχιστον των 500.000, 00€
ια. Δύνανται να αποδείξουν οικογενειακούς δεσμούς με κάποιο φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχει ήδη χορηγηθεί εν ισχύ άδεια παραμονής
ιβ. Τους έχει απονεμηθεί το προστατευτικό καθεστώς του Άρθρου 25 αναφορικά με το Διάταγμα της Ανθρώπινης Υπόστασης Αναφορικά με την Καταπολέμηση της Διακίνησης Ανθρώπων
Όλα τα ανωτέρω συνιστούν επιμέρους σημεία απόδειξης αναφορικά με το καθεστώς παρατεταμένης διαμονής προκειμένου για τη χορήγηση ενός έτους τέτοιας, ακόμη και προκειμένου για την σχετική ανανέωση για ίδιο χρονικό διάστημα. Το έγγραφο που χορηγείται σε κάποιον σε μια τέτοια περίπτωση είναι ένα είδος Βουλγάρικης Ταυτότητας η οποία λίγο πολύ προσομοιάζει στην κανονική Ταυτότητα που χορηγείται σε Βούλγαρο πολίτη. Μόνο μετά την συμπλήρωση περιόδου πέντε ετών αυτό το συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο δύναται αρμοδίως να αιτηθεί άδεια μόνιμης παραμονής

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Εν όψει όλων των ανωτέρω παρακαλούμε λάβετε υπ’ όψιν το γεγονός ότι καθεμιά αίτηση έχει περισσότερες πιθανότητες να ευοδωθεί όταν μια θεώρηση εισόδου τύπου Δ έχει ήδη εκδοθεί ακόμη και από μια Βουλγαρική Πρεσβεία καθώς και αυτές είναι αρμόδιες προς την υποδοχή τέτοιων αιτήσεων.

Πάντοτε να λαμβάνετε υπ’ όψιν το γεγονός ότι η ΙΝΤΕΡΠΟΛ, η EUROPOL και άλλες αστυνομικές αρχές τέτοιου τύπου θα έχουν πάντα αρμοδιότητα προς τη διενέργεια ελέγχων και ερευνών οποτεδήποτε το θεωρήσουν απαραίτητο. Τα ποινικά μητρώα θα τίθενται πάντοτε στο μικροσκόπιο και είναι αυτονόητο ότι αν κάτι φαίνεται ως επιλήψιμο ότι πρέπει να αποκαλυφθεί, η αίτηση του οιουδήποτε προσώπου που την έχει υποβάλλει θα απορρίπτεται πάραυτα.

Υπάρχει μία τελευταία περίσταση όπου η χορήγηση άδειας παραμονής μπορεί να επισυμβεί μόνον εάν το πρόσωπο έχει αποδείξει ότι έχει διαπρέψει στα πλαίσια της κοινωνικοοικονομικής σφαίρας, και αναφορικά με τη δημόσια ασφάλεια, την τεχνολογία και τις επιστήμες, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Zgurov Dobrin

Χρυσικού Νικολέτα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με άδεια Παραμονής στη Βουλγαρία

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 800 11 500500
(Δωρεάν Κλήση – 24/7), ή

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία