fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Ό,τι ακολουθεί συνιστά ανάλυση του νομοθετικού πλαισίου:

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ελληνικού Νόμου για την Μετανάστευση και την Κοινωνική Ένταξη (Ν. 4251/2014) (πρώην άρθρο 24 του Νόμου 3386/2005) πρόσωπα με ιθαγένεια από τρίτες χώρες και τα μέλη των οικογενειών τους που επιθυμούν να καταλύσουν στην Ελλάδα, διαφορετικά διαβιούν [ήδη] στην Ελλάδα δίχως να εργάζονται, μπορούν να αιτηθούν τη χορήγηση άδειας παραμονής στην Ελλάδα με βάση το εισόδημα από ανεξάρτητη δραστηριότητα ή εισοδήματα εκτός χώρας που προέρχονται ως ωφέλειες από συνταξιοδοτικά προγράμματα ή από σύνταξη, εικονική εργασία, επιχειρηματική δραστηριότητα, αποταμίευση ή δωρεές.

Αυτού του είδους οι άδειες παραμονής εκδίδονται για μια περίοδο 2 ετών και μπορούν περαιτέρω να παραταθούν, με τον όρο ότι ο/η κάτοχός της διατηρεί το εισόδημά του –ης

Οι εκτός ΕΕ πολίτες που διαθέτουν ικανοποιητικές απολαβές σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήματος για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών τους μπορούν να αιτηθούν για τη χορήγηση μιας διετούς άδειας παραμονής. Αυτά τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να συνοδεύονται από μέλη των οικογενειών τους προς τα οποία χορηγείται προσωπική άδεια παραμονής.

Η προϋπόθεση του επαρκούς εισοδήματος πρέπει να υπάρχει για κάθε μέλος της οικογένειας. Το ελάχιστο εισόδημα είναι 2.000, 00€ / μήνα και σε περίπτωση που το πρόσωπο συνοδεύεται από την οικογένειά του, το ποσό αυτό προσαυξάνεται  κατά  20% για τον- τη σύζυγο και κατά 15% για κάθε τέκνο. Το  ποσό του εισοδήματος μπορεί να αποδεικνύεται από μόνες συνταξιοδοτικές απολαβές εξωτερικού, παραστατικά τραπεζικών λογαριασμών ή άλλου είδους αποδεικτικά μέσα σχετικά με το γεγονός ότι το πρόσωπο διαθέτει επαρκές εισόδημα,  νόμιμης προέλευσης, ώστε να καλύπτει τις δαπάνες του χωρίς να απασχολείται εργασιακά ή  μέσω ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας  στην Ελλάδα

Η άδεια παραμονής για πρόσωπα με ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα εκδίδεται για 2 έτη και μπορεί να ανανεώνεται κάθε  3. Ως προς την πρόσβαση στην αγορά εργασίας: αυτού του είδους η άδεια παραμονής δεν επιτρέπει πρόσβαση στην αγορά εργασίας

Ο αιτούμενος την άδεια παραμονής πρέπει να μισθώσει οικία στην Ελλάδα. Το μίσθωμα κυμαίνεται μεταξύ 200, 00€ – 400, 00€ μηνιαίως

Εφόσον ο αιτούμενος την εν λόγω άδεια παραμονής  είναι πολίτης χώρας εκτός της ΕΕ, και εφόσον διαθέτει άδεια παραμονής στην Ελλάδα για Πρόσωπο που Ασκεί Ανεξάρτητη Οικονομική Δραστηριότητα και επιθυμεί να επισκεφθεί ή να ταξιδέψει σε άλλη χώρα εντός ΕΕ, τότε θα χρειαστεί:

 • Διαβατήριο σε ισχύ για τουλάχιστον 3 μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία σκοπεύει να αποχωρήσει από τη χώρα της ΕΕ που επισκέπτεται, και
 • Να έχει εκδοθεί [το διαβατήριο] μέσα στα προηγούμενα 10 έτη

Σημειώνεται ότι η Άδεια Παραμονής για Πρόσωπο που Ασκεί Ανεξάρτητη Οικονομική Δραστηριότητα και έχει εκδοθεί από χώρα μέλος της Σένγκεν (όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Ελλάδας) ισοδυναμεί με visa. Από τη στιγμή που η visa έχει εκδοθεί από χώρα μέλος της περιοχής Σένγκεν (Ελλάδα), ο δικαιούχος αυτόματα αποκτά το δικαίωμα να ταξιδέψει  σε άλλες χώρες της Σένγκεν.

Οι συνοριοφύλακες των χωρών της ΕΕ μπορεί να ζητήσουν επιπλέον υποστηρικτικά έγγραφα, π.χ. Επιστολή Πρόσκλησης, απόδειξη ότι η μητέρα σας διαθέτει κατάλυμα ή εισιτήριο επιστροφής. Για τις ακριβείς προϋποθέσεις θα πρέπει πάντοτε να απευθύνεστε στις κατά τόπους προξενικές αρχές στην αντίστοιχη χώρα της ΕΕ

Βήμα 1 – Απόκτηση Visa

Ο αιτών αποκτά την ειδική visa από την αρμόδια Ελληνική Πρεσβεία/ Προξενική Αρχή στη χώρα προέλευσής του. Ο αιτών θα πρέπει να εμφανιστεί αυτοπροσώπως και να παραχωρήσει σύντομη συνέντευξη σχετικά με το σκοπό της αίτησής του

Απαραίτητα έγγραφα

 • Έγκυρο διαβατήριο γα τουλάχιστον τρεις μήνες μετά τη λήξη της visa
 • Βεβαίωση ποινικού μητρώου του αιτούντος από την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης
 • Ιατρική βεβαίωση από αναγνωρισμένο δημόσιο ή ιδιωτικό ίδρυμα, που αποδεικνύει ότι ο αιτών δεν πάσχει από πάθηση που είναι ικανή να επιφέρει κίνδυνο στη δημόσια σφαίρα κατά τις διεθνείς προδιαγραφές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
 • Αποδεικτικά στοιχεία όπως είναι τραπεζικό, κοινωνικής ασφάλισης, συνταξιοδοτικό έγγραφο που να αποδεικνύει ότι διαθέτετε το απαραίτητο ετήσιο εισόδημα των 2.000, 00€ € /month (επιπλέον έσοδα, 20% για τον  -η σύζυγο, 15% για κάθε τέκνο
 • Βεβαίωση ότι ο/ η αιτών –ούσα έχει αιτηθεί σε ιατρικό ασφαλιστικό οργανισμό για πλήρη κάλυψη της ιατρικής περίθαλψης κατά τη διαμονή του –ης στην Ελλάδα
 • Περαιτέρω ο/ η αιτών –ούσα δεν θα πρέπει να έχει καταχωριστεί ως πρόσωπο μη επιθυμητό και δεν πρέπει να υπάρχει κανείς λόγος ώστε να θεωρείται κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, δημόσια τάξη, εθνική ασφάλεια και τις διεθνείς σχέσεις

 

 

Βήμα 2 – Αίτηση για την Άδεια Παραμονής

Με την άφιξη στην Ελλάδα και μέχρι τη λήξη της ειδικής visa, οι αιτούντες αιτούνται για την άδεια παραμονής

Απαραίτητα Έγγραφα

 • Έντυπο Αίτησης σε δύο (2) αντίγραφα – συντάσσονται από το γραφείο μας
 • Τρεις (3) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
 • Ακριβές αντίγραφο διαβατηρίου σε ισχύ ή αντίστοιχο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται ως τέτοιο από την Ελλάδα, μαζί και έγκυρη visa
 • Πιστοποιητικό Υγείας που εκδίδεται από Ελληνικό Δημόσιο Νοσοκομείο που να επιβεβαιώνει ότι οι έχοντες ιθαγένεια τρίτων χωρών δεν πάσχουν από οιαδήποτε ασθένεια η οποία με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) θα επέφεραν διακινδύνευση στη δημόσια υγεία
 • Χαρτόσημο που εκδίδεται από Ελληνική Φορολογική Αρχή
 • Πιστοποιητικό σχετικά με το ότι ο/ η αιτών –ούσα έχει αιτηθεί σε ιατρικό ασφαλιστικό οργανισμό για πλήρη κάλυψη ιατρικής περίθαλψης και δαπανών (σε περίπτωση που δεν διαθέτει, μπορούμε να συμπεριλάβουμε τέτοια πολιτική ασφάλισης στην Ελλάδα).
 • Αποδεικτικά στοιχεία ότι ο-η έχων –ουσα την ιθαγένεια τρίτης χώρας διαθέτει επαρκείς πόρους, σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήματος

Ανανέωση της άδειας παραμονής

 • Έντυπο Αίτησης σε δύο (2) αντίγραφα – συντάσσονται από το γραφείο μας
 • Τρεις (3) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
 • Ακριβές αντίγραφο διαβατηρίου σε ισχύ ή αντίστοιχο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται ως τέτοιο από την Ελλάδα, μαζί και έγκυρη visa
 • Χαρτόσημο που εκδίδεται από Ελληνική Φορολογική Αρχή
 • Πιστοποιητικό σχετικά με το ότι ο/ η αιτών –ούσα έχει αιτηθεί σε ιατρικό ασφαλιστικό οργανισμό για πλήρη κάλυψη της ιατρικής περίθαλψης και δαπανών (σε περίπτωση που δεν διαθέτει, μπορούμε να συμπεριλάβουμε τέτοια πολιτική ασφάλισης στην Ελλάδα).
 • Αποδεικτικά στοιχεία ότι ο-η έχων –ουσα την ιθαγένεια τρίτης χώρας διαθέτει επαρκείς πόρους, σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήματος

Θέλετε να λάβετε Άδεια Παραμονής στην Ελλάδα για Πρόσωπα με Ανεξάρτητη Οικονομική Δραστηριότητα; Επικοινωνήστε μαζί μας:  office@oikonomakislaw.com

 

 

Επικοινωνία