fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Άδεια διαμονής στην Ελλάδα για Σπουδές

Χορήγηση άδειας διαμονής για λόγους σπουδών (Άρθρο 33 Ν. 4251/2014)

 1. Ο πολίτης τρίτης χώρας, που έχει λάβει εθνική θεώρηση εισόδου για σπουδές στην Ελλάδα, υποβάλλει αίτηση στην, κατά την παράγραφο 5 του προηγούμενου άρθρου, αρμόδια υπηρεσία, εφόσον, εκτός από τις γενικές προϋποθέσεις του άρθρου 6 του Ν. 4251/2014 , συντρέχουν σωρευτικά και οι εξής προϋποθέσεις:

 α. έχει γίνει δεκτός σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελληνική Επικράτεια για να παρακολουθήσει πρόγραμμα σπουδών,
β. διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης του κατά τη διάρκεια της διαμονής,
γ. έχει καταβάλλει τέλη εγγραφής στο οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα, όπου απαιτούνται.

2. Στα προγράμματα σπουδών περιλαμβάνεται και η φοίτηση σε Κέντρα Διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού που πραγματοποιούνται από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

3. Όταν το πρόγραμμα σπουδών που πρόκειται να παρακολουθήσει ο πολίτης τρίτης χώρας απαιτεί επάρκεια γνώσης της ελληνικής γλώσσας ως προϋπόθεση για την εγγραφή του, το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα προβαίνει στους απαραίτητους ελέγχους και χορηγεί αντίστοιχη βεβαίωση, η οποία προσκομίζεται στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή.

4. Η αίτηση της παραγράφου 1 παραπάνω συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
5. Κατά την εξέταση της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας διαμονής και για την έκδοση της σχετικής απόφασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4251/2014.

 

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Διάρκεια και ανανέωση της άδειας διαμονής για λόγους σπουδών (Άρθρο 34 Ν. 4251/2014)

1. Η άδεια διαμονής για σπουδές έχει διάρκεια ισχύος ένα έτος και μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο διάστημα, εφόσον συνεχίζουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις των ως άνω άρθρων 32 και 33. Αν η διάρκεια του προγράμματος σπουδών είναι κατώτερη του ενός έτους, η άδεια διαμονής ισχύει για τη διάρκεια του προγράμματος σπουδών.

2. α. Παρέχεται ευχέρεια στον πολίτη τρίτης χώρας να αιτηθεί για τη χορήγηση άδειας διαμονής για σπουδές με διάρκεια ισχύος ισόχρονη με την ανώτατη διάρκεια φοίτησης του συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών. Στην περίπτωση αυτή, κατά την υποβολή της αίτησης ο σπουδαστής προσκομίζει συμπληρωματικά βεβαίωση του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος για το συνολικό χρόνο σπουδών του προγράμματος που πρόκειται να παρακολουθήσει.

2. β. Για την έκδοση της ανωτέρω άδειας διαμονής, καταβάλλεται παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε έτος για το οποίο χορηγείται η άδεια διαμονής για σπουδές. Για την καταβολή του παραβόλου αυτού ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 132 του Ν. 4251/2014.

2. γ. Ο σπουδαστής, που είναι κάτοχος άδειας διαμονής με διάρκεια ισχύος ισόχρονη με την ανώτατη διάρκεια του προγράμματος σπουδών, υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ανά διετία, βεβαίωση εγγραφής και συμμετοχής στις εξετάσεις, από το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα, καθώς και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας σπουδών για το ίδιο διάστημα, από το οποίο να προκύπτει η γενικότερη πρόοδος του ή λεπτομερής έκθεση προόδου από αρμόδιο όργανο, σε περίπτωση μεταπτυχιακών σπουδών ή εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης της ανωτέρω υποχρέωσης, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία παρέλευσης της διετίας από την έκδοση της άδειας διαμονής, αυτή ανακαλείται και ο σπουδαστής οφείλει να εγκαταλείψει αμέσως το ελληνικό έδαφος, χωρίς άλλες διατυπώσεις.

3. Για την ανανέωση των αδειών διαμονής των προηγούμενων παραγράφων, ο πολίτης τρίτης χώρας υποχρεούται να υποβάλει αίτηση, πριν από τη λήξη τους, στην, κατά τις διατάξεις του άρθρου 9, αρμόδια υπηρεσία υποβολής της αίτησης, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

4. Ο συνολικός χρόνος ανανέωσης της άδειας διαμονής δεν μπορεί να υπερβεί την περίοδο κανονικής φοίτησης που ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών της σχολής, προσαυξημένο κατά τέσσερα εξάμηνα και κατά το ήμισυ για τους σπουδαστές μεταπτυχιακών σπουδών ή τους υποψήφιους διδάκτορες. Στο χρονικό αυτό διάστημα προστίθεται ένα επιπλέον έτος για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, εφόσον αυτό έχει ζητηθεί από το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Παρέχεται πρόσβαση σε μερική απασχόληση (ΚΥΑ 30825/14 (Δ1.1))

Δικαιολογητικά

Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση άδειας διαμονής για ΣΠΟΥΔΕΣ (Ν4251/14) και ΚΥΑ 30825/14 (Δ1.1)

 • 1. 110.ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

 • 2. Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας και δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000

 • 3. Εθνική Θεώρηση Εισόδου

 • 4. Ηλεκτρονικό παράβολο

 • 5. Ασφάλεια από δημόσιο ασφαλιστικό φορέα ή Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης ή Ασφάλεια του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος

 • 6. Βεβαίωση εγγραφής και καταβολής τελών στο οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα, όπου αυτά απαιτούνται ή βεβαίωση ότι έχει γίνει αποδεκτός προς εγγραφή

 • 7. Αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης σύμφωνα με την αρ.41712/2014 κυα (ΦΕΚ 2285 Β’)

 • Ειδική περίπτωση 1: Συναίνεση των γονέων ή του ασκούντος τη γονική μέριμνα για την προβλεπόμενη διαμονή, σε περίπτωση που είναι ηλικίας κάτω των 18 ετών

 • Ειδική περίπτωση 2: Βεβαίωση του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος για το συνολικό χρόνο σπουδών του συγκεκριμένου προγράμματος

  ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΣΠΟΥΔΕΣ (Ν4251/14) και ΚΥΑ 30825/14 (Δ1.1)

 • 1. 120.ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

 • 2. Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας και δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000

 • 3. Άδεια διαμονής

 • 4. Ηλεκτρονικό παράβολο

 • 5. Ασφάλεια από δημόσιο ασφαλιστικό φορέα ή Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης ή Ασφάλεια του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος

 • 6. Βεβαίωση εγγραφής και συμμετοχής στις εξετάσεις από το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα

 • 7. Αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης σύμφωνα με την αρ.41712/2014 κυα (ΦΕΚ 2285 Β’)

 • Ειδική περίπτωση: Βεβαίωση του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος για το συνολικό χρόνο σπουδών του συγκεκριμένου προγράμματος

ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΣΠΟΥΔΕΣ – ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΟΥ (Ν4251/14)

 • 1. 120.ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

 • 2. Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας και δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000

 • 3. Άδεια διαμονής

 • 4. Ηλεκτρονικό παράβολο

 • 5. Ασφάλεια από δημόσιο ασφαλιστικό φορέα ή Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης ή Ασφάλεια του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος

 • 6. Βεβαίωση εγγραφής και καταβολής τελών στο οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα, όπου αυτά απαιτούνται ή βεβαίωση ότι έχει γίνει αποδεκτός προς εγγραφή.

 • 7. Αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης

 • Ειδική περίπτωση 1: Συναίνεση των γονέων ή του ασκούντος τη γονική μέριμνα για την προβλεπόμενη διαμονή, σε περίπτωση που είναι ηλικίας κάτω των 18 ετών

 • Ειδική περίπτωση 2: Βεβαίωση του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος για το συνολικό χρόνο σπουδών του συγκεκριμένου προγράμματος

Κινητικότητα σπουδαστών (Άρθρο 35 Ν. 4251/2014)

 1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 32 και 33 του Ν. 4251/2014 περί Απόρριψης – Ανάκλησης άδειας διαμονής και περί Διαδικαστικών Εγγυήσεων, ο πολίτης τρίτης χώρας που έχει ήδη γίνει δεκτός για σπουδές σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποβάλλει αίτηση για να παρακολουθήσει μέρος του προγράμματος σπουδών που έχει ήδη αρχίσει ή να το συμπληρώσει με συναφές πρόγραμμα σπουδών στην Ελλάδα, γίνεται δεκτός εντός χρονικής περιόδου που δεν κωλύει τη συνέχιση των συγκεκριμένων σπουδών, ενώ ταυτόχρονα αφήνει στις αρμόδιες αρχές αρκετό χρόνο για να διεκπεραιώσουν την αίτηση, εφόσον:

α. Πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζουν τα ως άνω άρθρα 32 και 33, πλην της προϋπόθεσης εθνικής θεώρησης εισόδου. Σε αυτές τις περιπτώσεις επιβάλλεται μόνο θεώρηση εισόδου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 539/2001, του Συμβουλίου περί του καταλόγου τρίτων χωρών, οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, όπως ισχύει.

β. Υποβάλει βεβαίωση του κύκλου σπουδών που έχει διανύσει, από την οποία προκύπτει, επίσης, ο συναφής και συμπληρωματικός χαρακτήρας μεταξύ των δύο προγραμμάτων σπουδών.

γ. Συμμετέχει σε κοινοτικό ή διμερές πρόγραμμα ανταλλαγής ή έχει γίνει δεκτός ως σπουδαστής σε άλλο κράτος – μέλος για τουλάχιστον δύο έτη.

2. Η άδεια διαμονής της ως άνω παραγράφου 1 χορηγείται και ανανεώνεται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και σύμφωνα με τη διαδικασία των παραπάνω άρθρων 32 «Γενικές προϋποθέσεις δικαιώματος διαμονής με σκοπό τις σπουδές ή την εθελοντική υπηρεσία» και 33 «Διάρκεια και ανανέωση της άδειας διαμονής για λόγους σπουδών» αντίστοιχα.

3. Κατά την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας διαμονής της ως άνω παραγράφου 1, ο σπουδαστής υποβάλλει συμπληρωματικά τα εξής δικαιολογητικά:

α. Ακριβές αντίγραφο της άδειας διαμονής για σπουδές, της οποίας είναι κάτοχος στο άλλο κράτος- μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β. τον κύκλο σπουδών που έχει διανύσει ο σπουδαστής σε αυτό, καθώς και για το συμπληρωματικό ή συναφή χαρακτήρα του ανωτέρω κύκλου σπουδών με το πρόγραμμα που πρόκειται να παρακολουθήσει στην Ελλάδα.

γ. Βεβαίωση του φορέα υλοποίησης του αντίστοιχου προγράμματος για τη συμμετοχή του στο κοινοτικό ή διμερές πρόγραμμα ανταλλαγής ή βεβαίωση των αρμόδιων αρχών κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι έχει γίνει δεκτός σε αυτό ως σπουδαστής για διάστημα τουλάχιστον δύο ετών.

 4. Η προϋπόθεση του στοιχείου (γ) της ως άνω παραγράφου 1 δεν ισχύει στην περίπτωση που ο σπουδαστής, στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών του, υποχρεούται να παρακολουθήσει μέρος των σπουδών του σε ίδρυμα άλλου κράτους – μέλους. Στην περίπτωση αυτή, η αναφερόμενη στο στοιχείο (γ) της προηγούμενης παραγράφου 2 βεβαίωση αντικαθίσταται από βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος του άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία πιστοποιείται η υποχρεωτική παρακολούθηση μέρους του προγράμματος των σπουδών αυτών στην Ελλάδα.

 5. Στην περίπτωση που πολίτης τρίτης χώρας, κάτοχος άδειας διαμονής για σπουδές στην Ελλάδα, υποβάλλει αίτηση σε άλλο κράτος – μέλος, δυνάμει του παρόντος άρθρου, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές διαβιβάζουν, μετά από αίτημα του κράτους – μέλους στο οποίο έχει υποβληθεί η αίτηση, τις απαραίτητες πληροφορίες όσον αφορά στη διαμονή του σπουδαστή στην Ελληνική Επικράτεια

Επαγγελματική δραστηριότητα σπουδαστών πολιτών τρίτων χωρών (Άρθρο 36 Ν. 4251/2014)

Πολίτες τρίτων χωρών, που έχουν λάβει άδεια διαμονής για λόγους σπουδών, σύμφωνα με το παρόν, επιτρέπεται να εργάζονται μόνο με καθεστώς μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με τις αντίστοιχες προβλέψεις της οικείας νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των ωρών εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τις δέκα ώρες την εβδομάδα ή το αντίστοιχο τους σε ημέρες ή μήνες κατ έτος.

Δικαιολογητικά

ΧΟΡΗΓΗΣΗ-ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Ν4251/14) και ΚΥΑ 30825/14 (Δ1.2)

 • 1. 110.ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

 • 2. Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας και δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000

 • 3. Ακριβές αντίγραφο της άδειας διαμονής για σπουδές, της οποίας είναι κάτοχος σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.

 • 4. Ηλεκτρονικό παράβολο

 • 5. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης ή Ασφάλεια του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος

 • 6. Βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος του άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. για τον κύκλο σπουδών που έχει διανύσει ο σπουδαστής σε αυτό, καθώς και για το συμπληρωματικό ή συναφή χαρακτήρα του ανωτέρω κύκλου σπουδών με το πρόγραμμα που προκύπτει να παρακολουθήσει στην Ελλάδα καθώς και ο χρόνος ολοκλήρωσής του

 • 7. Βεβαίωση του φορέα υλοποίησης του αντίστοιχου προγράμματος για τη συμμετοχή του σπουδαστή σε κοινοτικό ή διμερές πρόγραμμα ανταλλαγής ή βεβαίωσης των αρμοδίων αρχών κράτους μέλους της Ε.Ε. ότι έχει γίνει δεκτός σε αυτό ως σπουδαστής για διάστημα τουλάχιστον δύο ετών ή βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος του άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε., με την οποία πιστοποιείται η υποχρεωτική παρακολούθηση μέρους του προγράμματος των σπουδών αυτών στην Ελλάδα

 • 8. Αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης σύμφωνα με την αρ.41712/2014 κυα (ΦΕΚ 2285 Β’)

Ταχεία διαδικασία χορήγησης αδειών διαμονής σε μεταπτυχιακούς σπουδαστές (Άρθρο 37 Ν. 4251/2014)

1. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, στα οποία λειτουργούν προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις για τη δημιουργία ταχείας διαδικασίας χορήγησης αδειών διαμονής σε μεταπτυχιακούς σπουδαστές πολίτες τρίτων χωρών, με το Υπουργείο Εσωτερικών, εφόσον συντρέχουν ειδικοί προς τούτο λόγοι και υπό τους εξής όρους:

α. Η διάρκεια του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι ανώτερη των τριών (3) μηνών.

β. Πληρούνται οι προϋποθέσεις των ως άνω άρθρων 32 και 33 για τη χορήγηση αδειών διαμονής στο πλαίσιο τέτοιων συμβάσεων.

Στις συμβάσεις ταχείας διαδικασίας περιλαμβάνεται ο ακριβής τίτλος του μεταπτυχιακού προγράμματος και μνημονεύονται οι ειδικοί λόγοι που συντρέχουν για τη σύναψη της σύμβασης, η διάρκεια ισχύος και η δυνατότητα ανανέωσής της, καθώς και οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών.

2.α. Για τη σύναψη συμβάσεων ταχείας διαδικασίας το Υπουργείο Εσωτερικών εκπροσωπείται από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, το δε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα από νόμιμο εκπρόσωπό του.

2.β. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση των αδειών διαμονής του άρθρου αυτού υποβάλλονται στην ανωτέρω Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών και οι σχετικές άδειες χορηγούνται με απόφαση του οικείου Υπουργού.

2.γ. Η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών χορηγεί τις άδειες διαμονής, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος, σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης με τα πλήρη δικαιολογητικά.

3. Το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ενημερώνει, με κάθε πρόσφορο μέσο, την ελληνική προξενική αρχή τη χώρα από την οποία πρόκειται να εισέλθει ο πολίτης τρίτης χώρας για τη σύμβαση ταχείας διαδικασίας που έχει συνάψει σύμφωνα με τα παραπάνω.

Δικαιολογητικά

ΧΟΡΗΓΗΣΗ-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΑΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (Ν4251/14) και ΚΥΑ 30825/14 (Δ4.7)

 • 1. 110.ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

 • 2. Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας και δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000

 • 3. Εθνική Θεώρηση Εισόδου

 • 4. Ηλεκτρονικό παράβολο

 • 5. Ασφάλεια από δημόσιο ασφαλιστικό φορέα ή Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης ή Ασφάλεια του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος

 • 6. Βεβαίωση εγγραφής και καταβολής τελών στο οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα, όπου αυτά απαιτούνται ή βεβαίωση ότι έχει γίνει αποδεκτός προς εγγραφή

 • 7. Αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης σύμφωνα με την αρ.41712/2014 κυα (ΦΕΚ 2285 Β’)

 • 8. Σύμβαση ταχείας διαδικασίας χορήγησης άδειας διαμονής σε μεταπτυχιακούς σπουδαστές μεταξύ πανεπιστημιακού ιδρύματος και του Υπουργείου Εσωτερικών στην οποία θα περιλαμβάνεται ο ακριβής τίτλος του μεταπτυχιακού προγράμματος και μνημονεύονται οι ειδικοί λόγοι που συντρέχουν για τη σύναψη της σύμβασης, η διάρκεια ισχύος και η δυνατότητα ανανέωσής της, καθώς και οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών

Σπουδές σε στρατιωτικές και παραγωγικές σχολές (Άρθρο 46 Ν. 4251/2014)

Πολίτες τρίτων χωρών, που έχουν λάβει εθνική θεώρηση εισόδου και έχουν γίνει δεκτοί για φοίτηση στις Σχολές και τα Ειδικά Σχολεία των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας ή στις Ακαδημίες και τα Σχολεία του Εμπορικού Ναυτικού λαμβάνουν, κατ’ εξαίρεση, άδεια διαμονής για όσο χρόνο διαρκεί η φοίτησή τους σε αυτές. Όσοι έχουν γίνει δεκτοί προς φοίτηση ως υπότροφοι των ανωτέρω Σχολών και Ειδικών Σχολείων δεν υποχρεούνται στην καταβολή παραβόλου.

Δικαιολογητικά

Θεώρηση εισόδου και χορήγηση άδειας διαμονής για ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (Ν4251/14) και ΚΥΑ 30825/14 (Δ4.4)

 • 1. 110.ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

 • 2. Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας και δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000

 • 3. Εθνική Θεώρηση Εισόδου

 • 4. Ηλεκτρονικό παράβολο

 • 5. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

 • 6. Βεβαίωση των αντίστοιχων σχολών ή των ειδικών σχολείων των ενόπλων Δυνάμεων, ή των Σωμάτων Ασφαλείας, ή βεβαίωση από τις Ακαδημίες ή τα σχολεία του Εμπορικού Ναυτικού, από την οποία να προκύπτει ότι έχει γίνει δεκτός για φοίτηση, καθώς και η χρονική διάρκεια των σπουδών στις εν λόγω σχολές

Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για φοίτηση στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία του Αγίου Όρους (Άρθρο 48 Ν. 4251/2014)

 1. Η είσοδος ομόδοξου πολίτη τρίτης χώρας για φοίτηση στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία του Αγίου Όρους επιτρέπεται, εφόσον προηγουμένως ο πολίτης τρίτης χώρας λάβει εθνική θεώρηση εισόδου.

 2. Ο πολίτης τρίτης χώρας οφείλει, δύο τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θεώρησης εισόδου, να υποβάλει στην Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους, με την επιφύλαξη του άρθρου 8 Ν. 4251/2014 και την έναρξη χορήγησης της άδειας διαμονής με τη μορφή αυτοτελούς εγγράφου, αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαμονής. Μαζί με την αίτηση πρέπει να καταθέσει:

α. Αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου με την εθνική θεώρηση εισόδου.

β. Βεβαίωση εγγραφής στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία

γ. Βεβαίωση Ιεράς Μονής ή ιδρύματος ή ιδιώτη ότι αναλαμβάνουν την κηδεμονία, τα έξοδα σπουδών και διαβίωσης του στο Άγιον Όρος.

δ. Βεβαίωση της Ιεράς Επιστασίας ή της Ιεράς Μονής ή του ιδρύματος ή του ιδιώτη, που έχουν αναλάβει την κηδεμονία του, ότι υποχρεούται προς πλήρη κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και των εξόδων νοσηλείας του, καθώς και

ε. Πιστοποιητικό υγείας, που εκδίδεται από ημεδαπά κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα ή κέντρα υγείας ή θεραπευτήρια και ιατρεία του Ι.ΚΑ, ότι ο πολίτης τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσημα, το οποίο, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και του ενωσιακού δικαίου μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

 3. Η άδεια διαμονής του πολίτη τρίτης χώρας χορηγείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από εισήγηση της Ιεράς Επιστασίας.

 4. Η άδεια διαμονής χορηγείται για το χρονικό διάστημα των ετών φοίτησης και μπορεί να ανανεώνεται για ένα ακόμη έτος.

 Δικαιολογητικά

ΧΟΡΗΓΗΣΗ-ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΩΝΙΑΔΑ ΣΧΟΛΗ (Ν4251/14) και ΚΥΑ 30825/14 (Δ4.6)

 • 1. 110.ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

 • 2. Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας και δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000

 • 3. Εθνική Θεώρηση Εισόδου

 • 4. Ηλεκτρονικό παράβολο

 • 5. Βεβαίωση της Ιεράς Επιστασίας ή της Ιεράς Μονής ή του ιδρύματος ή του ιδιώτη, που έχει αναλάβει την κηδεμονία του, ότι αναλαμβάνει την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας του και πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

 • 6. Βεβαίωση Ιεράς Μονής, ιδρύματος, ή ιδιώτη ότι αναλαμβάνουν την κηδεμονία τα έξοδα σπουδών και διαβίωσης του, στο Αγ. Όρος

 • 7. Βεβαίωση εγγραφής στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία στην οποία να αναφέρεται και η συνολική διάρκεια των σπουδών


ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΩΝΙΑΔΑ ΣΧΟΛΗ (Ν4251/14) και ΚΥΑ 30825/14 (Δ4.6)

 • 1. 120.ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

 • 2. Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας και δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000

 • 3. Άδεια διαμονής

 • 4. Ηλεκτρονικό παράβολο

 • 5. Βεβαίωση της Ιεράς Επιστασίας ή της Ιεράς Μονής ή του ιδρύματος ή του ιδιώτη, που έχει αναλάβει την κηδεμονία του, ότι αναλαμβάνει την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας του και πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

 • 6. Βεβαίωση της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας ότι συνεχίζεται η φοίτηση του και συγκεκριμένα παρατείνεται κατά ένα έτος προκειμένου να τελειώσει τις σπουδές του

Άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι εισέρχονται στην Ελλάδα για φοίτηση σε Σχολές Εκπαίδευσης χειριστών αεροσκαφών, οι οποίες λειτουργούν με έγκριση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΚΥΑ 49122/2014)

 Άρθρο 1

1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης χορηγείται άδεια διαμονής στους πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί για φοίτηση σε Σχολές Εκπαίδευσης χειριστών αεροσκαφών της ημεδαπής, αναγνωρισμένες από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, εφόσον είναι κάτοχοι ισχύοντος διαβατηρίου και έχουν λάβει εθνική θεώρηση εισόδου.

2. Η αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαμονής κατατίθεται στην υπηρεσία μιας στάσης της αρμόδιας Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του αιτούντος.

3. Η διάρκεια της άδειας διαμονής ορίζεται για χρονικό διάστημα μέχρι δεκαοκτώ μήνες και μπορεί να ανανεωθεί για χρονικό διάστημα έξι επιπλέον μηνών, με την προϋπόθεση ότι εξακολουθεί η φοίτηση και τούτο βεβαιώνεται από το Σχολείο Εκπαίδευσης χειριστών αεροπλάνων, με βεβαίωση θεωρημένη από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

4. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης, η αρμόδια Σχολή Εκπαίδευσης χειριστών αεροπλάνων οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προκειμένου αυτή να προβεί στην ανάκληση της άδειας διαμονής ή στην απόρριψη του σχετικού αιτήματος κατά περίπτωση

5. Δεν επιτρέπεται αλλαγή σκοπού για τους κατόχους αδειών διαμονής που χορηγούνται βάσει της παρούσας απόφασης

Άρθρο 2

Καθορίζονται τα απαιτούμενα ειδικά δικαιολογητικά για τη χορήγηση θεώρησης εισόδου μακράς διάρκειας (Visa – τύπου D) ως κατωτέρω:

 • Θεωρημένο αντίγραφο από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της απόφασης έγκρισης λειτουργίας της Σχολής Εκπαίδευσης χειριστών αεροπλάνων, στην οποία έχει εγγραφεί ο πολίτης τρίτης χώρας.

 • Βεβαίωση της ανωτέρω Σχολής Εκπαίδευσης χειριστών αεροπλάνων, από την οποία θα προκύπτει το ύψος των ετησίων διδάκτρων και απόδειξη για την καταβολή από τον αιτούντα ποσού ίσου, τουλάχιστον, με το ένα τρίτο (1/3) αυτών. Πριν την έκδοση εθνικής θεώρησης, διενεργούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι ασφάλειας από τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες γνωμοδοτούν σχετικά, κοινοποιώντας τις απόψεις στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές.

 Άρθρο 3

Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19, παρ. 7 του ν. 4251/2014, εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας εφόσον πληρούνται οι αντίστοιχες προϋποθέσεις.

Δικαιολογητικά

ΧΟΡΗΓΗΣΗ-ΦΟΙΤΗΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Α/Φ (ΚΥΑ49122/14) – 2130

 • 1. 110.ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

 • 2. Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας και δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000

 • 3. Εθνική Θεώρηση Εισόδου

 • 4. Ηλεκτρονικό παράβολο

 • 5. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης

 • 6. Βεβαίωση της Σχολής Εκπαίδευσης χειριστών αεροπλάνων, από την οποία θα προκύπτει το ύψος των ετησίων διδάκτρων και απόδειξη για την καταβολή από τον αιτούντα ποσού ίσου, τουλάχιστον, με το ένα τρίτο (1/3) αυτών

 • 7. Θεωρημένο αντίγραφο από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της απόφασης έγκρισης λειτουργίας της Σχολής Εκπαίδευσης χειριστών αεροπλάνων, στην οποία έχει εγγραφεί ο πολίτης τρίτης χώρας


ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΦΟΙΤΗΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Α/Φ (ΚΥΑ49122/14) – 2131

 • 1. 120.ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

 • 2. Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας και δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000

 • 3. Άδεια διαμονής

 • 4. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης

 • 5. Πρόσφατη βεβαίωση του Σχολείου Εκπαίδευσης χειριστών αεροπλάνων ότι εξακολουθεί η φοίτηση, η οποία θα είναι θεωρημένη από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με άδειες Παραμονής στην Ελλάδα

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 800 11 500500
(Δωρεάν Κλήση – 24/7), ή

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία