fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου είναι αυτή που θεσμικά φέρεται ως θεματοφύλακας των διαδικασιών και κριτηρίων που πρέπει κάθε φορά να τηρούνται πιστά στα πλαίσια αιτήσεων που υποβάλλονται και θα πρέπει να αξιολογηθούν προκειμένου για τη χρηματοδότηση νεότευκτων επιχειρήσεων, ή έστω όταν τραπεζικοί οργανισμοί πρόκειται να αποφασίσουν εάν ένας τραπεζικός λογαριασμός θα πρέπει να ανοιχθεί στα πλαίσια λειτουργίας τέτοιου είδους νεοϊδρυμένων εταιριών.

Παρακαλούμε πολύ, όπως έχετε κατά νου ότι η Δικηγορική Εταιρία μας δύναται να σας βοηθήσει με όλες τις σχετικές ενέργειες αναφορικά με το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού κυρίως και σε σχέση με τα καινοφανή Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος («Electronic Money Institutions») ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για ιδρύματα που έχουν ιδρυθεί εντός επικράτειας ή στο εξωτερικό· αυτά τα τέτοιου είδους ιδρύματα έχουν αδειοδοτηθεί  και λειτουργούν τόσο με βάση την εθνική όσο και  την Κοινοτική νομοθεσία, με δεδομένο πάντως ότι αμφότερες είναι επί της ουσίας συμβατικές, ή τουλάχιστον λειτουργούν συμπληρωματικά η μία προς την άλλη. Εννοείται ασφαλώς ότι η ως ανέκαθεν αρμόδια επιλαμβάνουσα αρχή η οποία ελέγχει τα τέτοιου είδους ιδρύματα είναι η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου.

Έχοντας υπ’ όψιν όλα τα προαναφερθέντα μπορούμε πάραυτα να προχωρήσουμε με τις πολιτικές και  τις διευθετήσεις που τα ίδια τα Τραπεζικά Ιδρύματα έχουν εισαγάγει προκειμένου να καθορίσουν εάν μία εταιρία είναι δραστήρια και λειτουργεί καθ’ όλα ή αν είναι απλά μια «εταιρία κέλυφος» -όπως αυτές συνηθίζονται να αποκαλούνται στις καθημερινές συναλλαγές. Εναπόκειται στα Τραπεζικά Ιδρύματα καθ’ αυτά να αποφασίσουν εάν ένα εταιρικό μόρφωμα προσιδιάζει σε «εταιρία κέλυφος», ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις είναι κάτι περισσότερο από προφανές ότι οι εταιρίες εν προκειμένω επιτελούν μονάχα αυτόν τον σκοπό. Επί παραδείγματι και πριν προχωρήσουμε πιο αναλυτικά, παρακαλούμε όπως λάβετε υπ’ όψιν ότι εάν το εν λόγω εταιρικό μόρφωμα έχει ιδρυθεί σε μια από τις χώρες που είναι γνωστές ως φορολογικοί παράδεισοι όπου οι επιχειρηματικοί  σχηματισμοί δεν υποχρεούνται να ακολουθούν τα πρωτόκολλα των διεθνών χρηματοοικονομικών προτύπων, τότε είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι ένα τέτοιο ακριβώς μόρφωμα δεν θα έχει την παραμικρή δυνατότητα να επιλεγεί προς χρηματοδότηση από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου.

Προς αποφυγή άσκοπων φλυαριών και σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου σε ισχύ ήδη από την 02 Νοεμβρίου 2018, ο ορισμός της «εταιρίας κέλυφος» επί της ουσίας περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

  1. Η εταιρία ως τέτοια δεν διαθέτει στοιχεία υλικής/ απτής παρουσίας, ή δραστηριότητα τέτοιου τύπου στην χώρα προέλευσής της, παρά μόνο μία διεύθυνση επικοινωνίας, ενώ την ίδια στιγμή
  2. Η ίδια αυτή εταιρία δεν λειτουργεί επ’ ουδενί τρόπω όχι μόνο εντός της επικράτειας της χώρας προέλευσής της αλλά οπουδήποτε· και αυτό που κυρίως προκαλεί εντύπωση και χρειάζεται μετ’ επιτάσεως να διευκρινισθεί είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιου είδους αποδεικτικό στοιχείο που έστω να υπονοεί ότι συμβαίνει κάτι αντίθετο
  3. Παρέλκει να αναφερθεί ότι παρά τα φαινόμενα, σε ορισμένες περιπτώσεις μια εταιρία πιθανόν να ομοιάζει με «εταιρία κέλυφος», ωστόσο στο τέλος τέλος, μπορεί και να έχει ιδρυθεί προκειμένου :

 

  • Να διατηρεί κεφάλαιο ή μετοχές ή άλλου είδους εργαλεία χρηματοεπενδυτικού εξοπλισμού που να έχουν αναφορά σε άλλου είδους επιχειρηματικές οντότητες  των οποίων μάλιστα οι πραγματικοί δικαιούχοι να είναι ταυτοποιημένοι
  • Να διατηρεί απτά ή άλλου είδους περιουσιακά στοιχεία μεταξύ των οποίων να συμπεριλαμβάνονται ακίνητα, σκάφη, αεροπλάνα, επενδυτικά σχήματα και άλλου είδους χρηματοοικονομικά μέσα
  • Να διευκολύνει την πώληση και αγορά [εθνικών] νομισμάτων, ή την πώληση και την αγορά ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, συγχωνεύσεις και  εξαγορές, και γενικώς η δραστηριότητα της να κατατείνει σε τέτοιο σκοπό και δραστηριότητα
  • Να χρηματοδοτήσει δραστηριότητες εταιριών που ανήκουν στον ίδιο επιχειρηματικό όμιλο και για τις οποίες έχει ήδη εμπεδωθεί με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο ότι λειτουργούν απρόσκοπτα εδώ και αρκετό καιρό·

με άλλα λόγια, όλα κατατείνουν στο αν η νεοϊδρυθείσα εταιρία δύναται να αποδείξει με τον πλέον αδιαμφισβήτητο τρόπο τον σκοπό λειτουργίας της, δυνάμενη επίσης να παρουσιάσει αν χρειαστεί τα ταυτοτικά στοιχεία των τελικών δικαιούχων της.

Αμέσως μόλις κάνουν την εμφάνισή τους τα δύο πρώτα από τα παραπάνω αναφερθέντα στοιχεία και μάλιστα σωρευτικά, τότε είναι κάτι  περισσότερο από βέβαιο ότι η εν λόγω εταιρία θα πρέπει να θεωρείται «κέλυφος», συνεπώς κανένας νέος τραπεζικός λογαριασμός δεν προβλέπεται να ανοίξει γι’ αυτήν στα πλαίσια του Κυπριακού Τραπεζικού Συστήματος· δεν γίνεται καν λόγος, δε, για άλλες συνδεδεμένες με αυτόν τέτοιου τύπου εργασίες

Αναφορικά, μάλιστα, με τα υπόλοιπα σημεία, εναπόκειται στην Κεντρική Τράπεζα Κύπρου να αξιολογήσει καθεμιά ξεχωριστή περίπτωση και να αποφασίσει εάν πρόκειται για έγκυρη εταιρία, ή για κάποια που πρέπει να ελεγχθεί και  εν τέλει να αποτελέσει παρελθόν από το κυπριακό τραπεζικό σύστημα. Επί παραδείγματι θα έπρεπε να λαμβάνεται υπ’ όψιν το γεγονός ότι όσο το δυνατόν συντομότερα καταστεί σαφές ότι η εταιρία εν προκειμένω διαθέτει εταιρική έδρα που την μισθώνει και ότι έχει δραστηριότητα εντός της Κύπρου, αυτή η εταιρία δεν θα έχει το παραμικρό πρόβλημα με τις διεκπεραιωτικές διαδικασίες τις οποίες αναμφίβολα θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει· αντίθετα, άλλες εταιρίες των οποίων η παρουσία περιορίζεται απλώς και μόνο στις μισθωμένες υπηρεσίες υπαλλήλων των οποίων η αρμοδιότητα εκτείνεται μέχρι την εκτέλεση κάποιων διεκπεραιωτικών εργασιών, θα αντιμετωπίζονται ως μη επιλέξιμες στα πλαίσια του ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού, πολλώ δε μάλλον ως προς τη δυνατότητα χρηματοδότησης στα πλαίσια ενός επιχειρηματικού σχεδιασμού

 

 

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία