fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Ο Άρειος Πάγος: παρουσίαση και αρμοδιότητες του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ελλάδας

Τι είναι ο Άρειος Πάγος

Ο Άρειος Πάγος ήτοι το ανώτατο δικαστήριο της Ελλάδας τόσο αναφορικά με θέματα αστικού όσο και με θέματα ποινικού δικαίου, αποτελείται από έναν Πρόεδρο, μια Εισαγγελική Αρχή με επικεφαλής έναν Εισαγγελέα, όπως επίσης από έναν αριθμό καθ’ ύλην αρμόδιων Δικαστών και αρκετών Εισαγγελέων.

Η ύπαρξη του Δικαστηρίου αφετηριάζεται στη μυθολογική εποχή της κυριαρχίας των Δώδεκα Ολύμπιων Θεών, οι οποίοι υποτίθεται ότι εδώ δίκασαν τον Άρη (Θεό του Πολέμου), εξ ου και ο όνομα του Δικαστηρίου.

Στη σύγχρονη εποχή ο Άρειος Πάγος, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ελλάδας, αποτελείται από έξη διαφορετικά αστικά τμήματα, τρία ποινικά, ενώ επίσης συγκροτείται και σε Ολομέλεια.

Όλα τα μέλη αυτού του ιδιαίτερου και υψηλού διαμετρήματος σώματος νομικών απολαύουν υπηρεσιακής και προσωπικής ελευθερίας, ενώ την ίδια στιγμή ο διορισμός τους είναι εν προκειμένω ισόβιος· έχοντας αυτό κατά νου, ωστόσο, πρέπει να γνωρίζουμε επίσης ότι όλα τα εν λόγω μέλη παραιτούνται φτάνοντας στην ηλικία των εξήντα επτά ετών, συνεπώς μέχρι σε αυτό το ηλικιακό όριο εξικνείται το χρονικό διάστημα που μπορεί να υπηρετήσει κανείς τόσο από πλευράς Δικαστών όσο και από πλευράς Εισαγγελέων.

 

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Πως λειτουργεί ο Άρειος Πάγος

Εμβαθύνοντας περαιτέρω, κατ’ αρχάς πρέπει να υπογραμμιστεί το γεγονός ότι όπως έχει ήδη ειπωθεί ο ΑΠ αποτελείται από έξι διαφορετικά τμήματα αστικού δικαίου, καθένα εκ των οποίων έχει τις δικές του ανατεθειμένες υποθέσεις, ούτως ειπείν καθένα εξ αυτών ασχολείται με θέματα εμπορικού δικαίου, εργατικού δικαίου, κληρονομικού δικαίου και ούτω καθεξής, ενώ λειτουργούν και τρία τμήματα ποινικού δικαίου· επιπλέον, ο Άρειος Πάγος συγκροτείται και σε Ολομέλεια κατά τρόπο που προβλέπεται σχετικώς.

Πρέπει να καταστεί σαφές τόσο για τους Έλληνες όσο και για τους αλλοδαπούς ότι το εν λόγω Ανώτατο Δικαστήριο της Ελλάδας δεν ασχολείται με θέματα ουσίας οιασδήποτε υπόθεσης που φέρεται ενώπιόν του. Δεν συνιστά εκ των αρμοδιοτήτων του η έρευνα και η εμβάθυνση εκ νέου σε μια υπόθεση, παρά μόνο η διασφάλιση ότι το νομικό πλαίσιο και οι δικονομικές κατασκευές αντιμετωπίστηκαν με σεβασμό από όλους τους παράγοντες της δίκης που ενεπλάκησαν στη συγκεκριμένη υπόθεση η οποία και επανεξετάζεται κατόπιν πρωτοβουλίας ενός εκ των μερών που έχει σχετικό έννομο συμφέρον προς το σκοπό επανελέγχου της υπόθεσης, και σε κάθε περίπτωση με τον τρόπο που ως άνω ήδη εξηγήθηκε.

Ο Άρειος Πάγος συνιστά πυξίδα και θεματοφύλακα του συνόλου του δικαιϊκού μας συστήματος και ο σκοπός του κατά την πορεία των χρόνων της λειτουργίας του, δηλαδή ήδη από το 1835, είναι να διαφυλάττει τη διαδικασία λήψεως δικαστικών αποφάσεων στο σύνολο των υποθέσεων σε όλα τα Δικαστήρια όλης της  Χώρας.

Με δεδομένη την αυξημένη εξουσία και το κύρος του Δικαστηρίου, αντιλαμβάνεται κανείς ότι προκειμένου κάποιος-α δικηγόρος να παραστεί ενώπιόν του και να εκπροσωπήσει συγκεκριμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, θα πρέπει ο-η εν λόγω δικηγόρος να έχει προηγουμένως παρασταθεί αρμοδίως σε δικαστήρια του Πρώτου βαθμού αλλά και  του Δευτέρου βαθμού δικαιοδοσίας (Εφετείο) επί σειρά ετών, ενώ την ίδια στιγμή χρειάζεται επίσης να έχει παραστεί ως πληρεξούσιος σε συγκεκριμένο αριθμό υποθέσεων πριν να του-ης χορηγηθεί το προαναφερθέν δικαίωμα να παρουσιαστεί και να εκπροσωπήσει τα συμφέροντα κάποιου φυσικού ή νομικού προσώπου

Η ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ υπερήφανα επιβεβαιώνει ότι αριθμός Συνεργατών της νομιμοποιούνται να λειτουργήσουν για λογαριασμό σας ενώπιον του Αρείου Πάγου, συνεπώς όλες οι σχετικές αστικές και ποινικές υποθέσεις σας μπορούν να διασφαλίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, εάν κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει κατά την εξέλιξη της προόδου αυτής.

Έχοντας υπ’ όψιν όλα τα ανωτέρω, θα αναφερθούμε εν συντομία στο θέμα της αναγκαστικής εκτέλεσης το οποίο αν και δεν συνιστά αναπόσπαστο μέρος της ιστορικής διαδρομής και  της αρμοδιότητας του Αρείου Πάγου, παρ’ όλ’ αυτά συνιστά ζήτημα υψηλής προτεραιότητας για το οποίο αξίζει παρεμπιπτόντως να ειπωθούν δυο λόγια. Χάριν διευκρίνισης και προς αποφυγήν παρεξηγήσεων, θα πρέπει να διακρίνουμε μεταξύ δύο διαφορετικών κατηγοριών που έχουν ως εξής: εκτέλεση αναφορικά με το νομικό πλαίσιο της ΕΕ και εκτέλεση σε πλαίσιο τρίτων χωρών εκτός ΕΕ.

Δεδομένου ότι η Ελλάδα έχει υπογράψει όλες τις σχετικές ρυθμίσεις της ΕΕ αναφορικά με το θέμα της δικαστικής συνεργασίας ως προς τα θέματα αστικού δικαίου, θα πρέπει εν πρώτοις να αναφερθούμε στον σχετικό υπ’ αριθ. 1215/2012 Κανονισμό ο οποίος επί της ουσίας ενσωματώνει τόσο την αναγνώριση όσο και την εκτέλεση των αποφάσεων όσον αφορά θέματα αστικού και εμπορικού δικαίου. Υπάρχουν επίσης και άλλοι Κανονισμοί, όπως επί παραδείγματι ο σχετικός με την Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής [Κανονισμός ΕΚ 1896/2006], ενώ η εδραία άποψη είναι ότι η Ελλάδα αποτελεί μέλος της ευρύτερης οικογένειας εκείνων των Κρατών που αποπειρώνται με πολύ συγκεκριμένο και απτό τρόπο να διευκολύνουν την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων εντός του πλαισίου λειτουργίας της ΕΕ.

Όσον αφορά τις τρίτες χώρες εκτός ΕΕ, η Ελλάδα και πάλι αποτελεί εδώ και καιρό μέλος πληθώρας διμερών διεθνών Συμβάσεων οι οποίες επιτρέπουν την εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων. Χώρες όπως η Αρμενία, η Αλβανία, η Γεωργία, η Συρία, η Τυνησία – για να αναφέρουμε μόνο ενδεικτικά κάποιες – έχουν υπογράψει τέτοιου είδους διμερείς συμφωνίες με την Ελλάδα, και για να καταστούν τα πράγματα ακόμη πιο σαφή, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εκτέλεση γίνεται  δυνατή υπό την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 904  του Ελληνικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και ο Άρειος Πάγος δεν προβάλλει εν προκειμένω κανένα σχετικό πρόσκομμα καθ’ οιονδήποτε πιθανό ή απίθανο τρόπο σε μια τέτοια διαδικασία. 

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με θέματα Αρείου Πάγου

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 800 11 500500
(Δωρεάν Κλήση – 24/7), ή