fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Ημερομηνία Υποθέσεως:16-05-2022 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΝΥΣΕΩΝ
ΑΒΜ:ΑΑ21/141
Αριθ: ΕΓ 134-21/275

ΑΝΑΦΟΡΑ
Ιωάννη Π.Πανογόπουλου
Εισαγγελέα Πρωτοδικών

ΑΘΗΝΑ 12-12-2021

ΠΡΟΣ
Τον κ. Εισαγγελέα Εφετών ΑΘΗΝΩΝ

Έχω την τιμή να Σας υποβάλλω τη συνημμένη προκαταρ­κτική δικογραφία που σχηματίσαμε εξ αφορμής κοινοποίησης εις ημάς προανακριτικού υλικού δυνάμει της υπ’αρ.πρωτ. 1020/1 9189/1 –ιγ/22-9- 2020 υποβλητικής αναφοράς του Τ.Α Κηφισιάς αρχικά από το Τ.Α Κη­φισιάς) προς διερεύνηση της αξιόποινης πράξης της αρπαγής ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το 14 έτη από ανιόντα (άρθρα 26,27.324 τταρ.2’Μ ΠΚ) σε βάρος της μηνυνομένης _______ _______ του _______ . Ειδικότερα σύμφωνο το υπ’αρ. 5533/20/1719225 από. 11-8-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας /Τμήμα SIRENE γνω­στοποιήθηκε στην ανωτέρω υπηρεσία πως στο αντίστοιχο γραφείο SIRENE της Νορβηγίας, δηλώθηκε ως εμφανισθέν από τον πατέρα _______ _______ γεν 1/5/1993 το ανήλικο τέκνο γεν.29/3/2016 _______ _______ το οποίο απέκτησε με την ανωτέρω μηνυμένη μητέρα του. Ειδικότερα από την αλληλογραφία με τις Αρχές της Νορβηγίας μέσω της SΙRENE προέκυψε πως με δικαστική απόφαση του Τοπικού Δικαστηρίου του Kristiansand αναγνωρί­στηκε πως και οι δύο γονείς από κοινού έχουν τη νόμιμη επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου, ωστόσο ο πατέρας του είναι ο κύριος κηδεμόνας του και η συνήθης κατοικία του παιδιού είναι στη Νορβηγία μαζί με τον πατέρα του. Ότι, αν και η συμφωνία των μερών ήταν να μείνει το ανήλι­κό τέκνο με τη μητέρα του για θερινές διακοπές στη Νορβηγία από την 28/6/2020 μέχρι την 13/7/2020, εντούτοις η ανωτέρω μηνυμένη δεν επέστρεψε το τέκνο στον πατέρα του μετά την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας, αλλά το μετέφερε δίχως τη συναίνεση τον μηνυτή στην Ελλάδα και έκτοτε διαμένει μαζί της αρνούμενη να το επιστρέψει. Ο μηνυτής παρείχε πληροφορίες πως η μητέρα του ανηλίκου μηνυομένη είναι επικίνδυνη και δυνάμενη να προκαλέσει βλάβη στο παιδί και οι Νορβηγικές Αρχές αιτήθηκαν τη προστατευτική φύλαξη και ασφαλή επιστροφή του παιδιού στη Νορβηγία κατά τα προβλεπόμενα στη Σύμ­βαση της Χάγης. Πράγματι, ο ανήλικος εντοπίστηκε και τέθηκε σε προστατευτική φύλαξη με την από 19/8/2020 και ώρα 16.30 έκθεση του Τ.Α Κηφισιάς η οποία ήρθη στις 19.30 της ιδίας με παραγγελία της Εισαγγελέως Ανηλίκων Αθηνών, καθώς εξέλειπαν οι λόγοι επιβολής της με την παραγγελία αφού να βεβαιωθεί ότι είναι καλά στην υγεία του να μη μεταφερθεί σε δομή φιλοξενίας αλλά να παραμείνει υπό την φροντίδα της μηνυομένης μητέρας του. Ωστόσο, από το αποδεικτικά υλικό που συνελέγη στο πλαίσιο της διενεργηθείσας προκαταρκτικής εξέτασης, τις πειστικές ανωμοτί εξηγήσεις της μηνυομένης και τα επισυναμμένα τους έγγραφα, εκ των οποίων προκύπτει ότι ο μηνυτής παρέδωσε το διαβατήριο του ενηλίκου προκειμένου αυτό να ταξιδέψει στην Ελλάδα με τη μητέρα του στις 1/7/2020 και κυρίως το σκεπτικά της υπ’αρ απόφασης ασφαλιστικών του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εκδόθηκε επί της από 10/2/2021 αιτήσεως (αρ. κατάθεσης δικογράφου 13.410/1.651/2021) του _______ ______ κατοίκου Kristiansand Νορβηγίας κατά της νυν μηνυομένης _______  _______ του _______, με αίτημα να υποχρεωθεί η καθ’ής να προβεί στην άμεση επι­στροφή του ανηλίκου τέκνου στον τόπο της συνήθους διαμονής του στη Νορβηγία σύμφωνα με το οποίο «δυνάμει της υπ’αρ 19-00227 KISA08 απόφασης του Πρωτοδικείου Kristiansand η γονική μέριμνα του ανηλίκου ανατέθηκε σε αμφοτέρους του γονείς, ενώ παράλληλα καθορίστηκε ότι το  ανήλικο τέκνο θα έχει μόνιμη και συνήθη κατοικία και καταχωρημένη διεύθυνση αυτή του πατέρα επίσης ορίστηκε ότι το διαβατήριο του παιδιού θα φυλάσσεται- από τον πατέρα και τα ταξίδια του ανηλίκου τέκνου στο εξωτερικό με τη μητέρα, πρέπει να γνωστοποιούνται στον πατέρα, ο οποίος πρέπει να ενημερώνεται εγκαίρως γιο τα χρονικό σημεία αναχώρηση αν ο τη Νορβηγία και επιστροφής οε αυ­τήν. καθώς και για τη διεύθυνση διαμονής ότι από τον Ιούνιο του έτους 2020 που ήρθε στην Ελλάδα ο _____ ____ μέχρι το χρόνο συζήτησης της αίτησης είχε παρέλθει χρονικό διάστημα 11 μηνών κατά το οποίο εντάχθηκε πλήρως στο νέο οικογενειακά κοινωνικό και σχολικό περιβάλλον και η εκ νέου αλλαγή του τόπου διαμονής του δεν είναι προς το αληθινό συμφέρον του . Συνεπώς, τυχόν επιστροφή του ανηλίκου στον τόπο διαμονής του αντιστρατεύεται το συμφέρον του, το oποίο προέχει» φρονούμε πως δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις για την κίνηση της ποινικής δίωξης σε βάρος της σε κάθε περίπτωση ασκούσας την συνεπιμέλεια του ανηλίκου τέκνου μηνυομένης (καθώς ενεργό υποκείμενο υπό διερεύνηση αξιόποινης πράξης είναι ο στερούμενος πλήρως την επιμέλεια γονέας σε περίπτωση δε συνεπιμέλειας ως εν προκειμένω αν με αυτόβουλη ενέργεια του έτερου γονέα είχε αποστερηθεί την άσκηση της κοινής επιμέλειας θα είχε δικαίωμα βολής έγκληση το κατ’ έγκληση διωκόμενο πλημμέλημα  της αυτοδικίας που εν προκειμένω δεν έχει ασκηθεί) και γι αυτό θέτουμε την παρούσα στο Αρ­χείο κατ’ άρθρον 43 ΚΠΔ ως αβάσιμη στην ουσία της.

Παρακαλώ, όπως εφόσον συμφωνείτε με την ως άνω κρίση εγκρίνετε την ενέργεια μου

 

Ο Εισαγγελέας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία