fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Διαδικασία Σύστασης Εταιριών στην Ελλάδα

Τι Προσφέρουμε

Στην Ι.Κ.Ε. και την Ε.Π.Ε. μπορεί να συμμετάσχει ως μοναδικός εταίρος νομικό πρόσωπο (εταιρία) και δη αλλοδαπή εταιρία, η οποία πρέπει να έχει λάβει ελληνικό Α.Φ.Μ. Υποχρεωτική όμως είναι η ύπαρξη ενός φυσικού προσώπου, το οποίο θα οριστεί ως διαχειριστής της εταιρίας.

Στην Α.Ε. μπορεί να συμμετάσχει ως μοναδικός μέτοχος νομικό πρόσωπο (εταιρία) και δη αλλοδαπή εταιρία. Θα πρέπει να προσκομίζεται, δε, βεβαίωση της αρμόδιας ημεδαπής ή αλλοδαπής Υπηρεσίας, από την οποία θα προκύπτουν τα προσωπικά στοιχεία και η υφιστάμενη κατάσταση του μοναδικού μετόχου – νομικού προσώπου.
Στις προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε και Ε.Ε.) είναι επίσης δυνατή η συμμετοχή νομικού προσώπου.

 

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

  1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
  1. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΙΔΡΥΤΩΝ

Απαραίτητη προϋπόθεση για να συστήσει κάποιος εταιρία αποτελεί η κατοχή ελληνικού ενεργού ΑΦΜ δυνάμενου να διενεργεί συναλλαγές με την έννοια που προσδιορίζονται από τις εκάστοτε Φορολογικές Διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν κατά τη στιγμή της σύστασης της εταιρίας. Περαιτέρω, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν οι ιδρυτές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαποί ή αλλοδαποί, υπήκοοι κράτους μέλους ΕΕ ή τρίτων χωρών), προκειμένου να αιτηθούν τη σύσταση εταιρίας, θα πρέπει να προσκομίσουν στην αρμόδια ΥΜΣ κατά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα (φωτοτυπίες) των ακόλουθων νομιμοποιητικών εγγράφων:

Α. Φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα ως Ιδρυτές:

Αα. Οι έχοντες ελληνική ιθαγένεια, χρειάζονται αστυνομική ταυτότητα.

Αβ. Οι πολίτες κράτους-μέλους της Ε.Ε, χρειάζονται ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ. 

 Εάν ο ιδρυτής είναι Νομικό Πρόσωπο, συμπληρώνονται τα απαραίτητα στοιχεία από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Ν.Π.

Εάν ο ιδρυτής είναι Φ.Π. και μόνιμος κάτοικος εξωτερικού,  απαιτείται εξουσιοδότηση με τη σφραγίδα Apostille (αναφορικά με χώρες μέλη στη συνθήκη της Χάγης) ή θεωρημένη από προξενική αρχή.

Αγ. Οι πολίτες τρίτων χωρών

Αγ1. Οι ιδρυτές κεφαλαιουχικής εταιρίας και οι ιδρυτές ετερόρρυθμοι εταίροι προσωπικής εταιρίας χρειάζονται:

Αγ1.1 Διαβατήριο σε ισχύ ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που χαίρει αναγνώρισης κατά τις  διεθνείς συμβάσεις, ενδεχομένως και με θεώρηση εισόδου στις περιπτώσεις που αυτή απαιτείται,

Αγ1.2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) σχετικά με την πρόθεσή τους να διαμείνουν μόνιμα στη χώρα και

Αγ1.3. Εφόσον διαμένουν ή επιθυμούν να διαμείνουν μόνιμα στη χώρα, άδεια διαμονής ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης άδειας διαμονής.

Αγ2. Οι ιδρυτές ομόρρυθμοι εταίροι προσωπικής εταιρίας χρειάζονται τα ακόλουθα:

Αγ2.1 Διαβατήριο σε ισχύ ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που χαίρει αναγνώρισης κατά τις διεθνείς συμβάσεις, ενδεχομένως και με θεώρηση εισόδου στις περιπτώσεις που αυτή απαιτείται και

Αγ2.2 ‘Άδεια διαμονής ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης άδειας διαμονής.

Η προαναφερόμενη άδεια διαμονής, πρέπει να επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής / επιχειρηματικής ή επενδυτικής δραστηριότητας, και μπορεί είτε να προσκομίζεται σε αντίγραφο είτε να αναζητείται ηλεκτρονικά από την ΥΜΣ εφόσον το πληροφοριακό σύστημα το επιτρέπει.

Β. Για τα νομικά πρόσωπα που ενεργούν ως ιδρυτές εταιριών στην ημεδαπή:

Βα. Ακριβές αντίγραφο καταστατικού του ιδρυτή νομικού προσώπου. Όταν αυτό είναι καταχωρισμένο στο ΓΕΜΗ, το αντίγραφο αναζητείται αυτεπάγγελτα από την ΥΜΣ σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 8 του ν. 3419/2005 ατελώς και απευθείας από τη βάση δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ.

Ββ. απόφαση του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου ή των εταίρων προκειμένου για συμμετοχή του νομικού προσώπου στην υπό σύσταση εταιρία και προκειμένου για ορισμό εκπροσώπου ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύστασης.

Βγ. Εάν ο εκπρόσωπος του νομικού προσώπου για τη σύσταση της εταιρίας είναι πρόσωπο διαφορετικό από τον νόμιμο εκπρόσωπο, και η εταιρία πρόκειται να συσταθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο, απαιτείται ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο έγγραφο. Εάν η σύσταση της εταιρίας γίνεται με ιδιωτικό έγγραφο, αρκεί εξουσιοδότηση στην οποία το γνήσιο της υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας έχει βεβαιωθεί, αν προβλέπεται η δυνατότητα αυτή στο καταστατικό ή προκύπτει από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

Γ. Για τους ιδρυτές νομικά πρόσωπα αλλοδαπής:

Γα. Αντίγραφο καταστατικού του νομικού προσώπου.

Γβ. Βεβαίωση του αρμόδιου Εθνικού Μητρώου, στο οποίο έχει καταχωριστεί το νομικό πρόσωπο εκδόσεως τελευταίου τριμήνου από την οποία να προκύπτει τουλάχιστον ο αριθμός εγγραφής του σε αυτό, και ότι δεν βρίσκεται σε κατάσταση λύσης, εκκαθάρισης, πτώχευσης ή σε οποιαδήποτε άλλη συλλογική διαδικασία ικανοποίησης των πιστωτών του.

Γγ. Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για τον διορισμό νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα. Όλα τα ανωτέρω προσκομίζονται κατά τα διεθνή νόμιμα (κατά περίπτωση, σφραγίδα apostille, προξενική θεώρηση, θεώρηση από το ελληνικό προξενείο ή κατά τα προβλεπόμενα σε διεθνείς συνθήκες που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα) και με την επίσημη μετάφραση τους

  1. ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

α. Εξουσιοδότηση των ιδρυτών, εφόσον η διαδικασία σύστασης γίνεται με εκπρόσωπο.

β. Αποδεικτικό καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου, όπου εκ του νόμου αυτή προαπαιτείται για τη σύσταση της εταιρίας.

γ. Αποδεικτικό κατάθεσης της τράπεζας, εφόσον έχει προηγηθεί τραπεζική κατάθεση των οφειλόμενων ποσών για τη σύσταση της εταιρίας.

δ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στην οποία θα δηλώνεται:

δ.α. ότι δεν έχει ληφθεί ΑΦΜ για την εταιρία ως υπό ίδρυση από την κατά περίπτωση αρμόδια ΔΟΥ.

δ.β. η έδρας της εταιρίας, και αν το ακίνητο που δηλώνεται ως έδρα είναι ιδιόκτητο, μισθωμένο ή πρόκειται περί δωρεάν παραχώρησης.

  1. ΈΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΦΜ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ:

α. «Δήλωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη Φυσικού Προσώπου» Μ3.

β. «Δήλωση δραστηριοτήτων επιχείρησης» Μ6, όπου απαιτείται.

γ. «Δήλωση Σχέσεων Φορολογούμενου» Μ7.

δ. «Δήλωση Μελών Μη Φυσικού Προσώπου» Μ8, όπου απαιτείται .Τα έντυπα δηλώσεων (Μ), είναι διαθέσιμα σε εκτυπώσιμη μορφή, στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Στις περιπτώσεις που οι ιδρυτές έχουν λάβει ήδη ΑΦΜ για την εταιρία ως “υπό ίδρυση” αναγράφουν αυτόν στην δήλωση έναρξης εργασιών Μ3.

Αφού ολοκληρώσει όλους τους σχετικούς ελέγχους, η ΥΜΣ ψηφιοποιεί τα έγγραφα που κατατίθενται κατά τη διαδικασία σύστασης και καταχωρίζει ηλεκτρονικά τα στοιχεία της εταιρίας, μαζί και το καταστατικό αυτής στο πληροφοριακό σύστημα της ΥΜΣ το οποίο διασυνδέεται με το πληροφοριακό σύστημα του ΓΕΜΗ, ώστε να καταχωριστεί σε αυτό η σύσταση της εταιρίας.

Από την άλλη, προκειμένου για την εγγραφή της εταιρίας στο φορολογικό Μητρώο και την χορήγηση ΑΦΜ, η ΥΜΣ διαβιβάζει αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο TAXIS τα στοιχεία και, μετά ενημερώνει ηλεκτρονικά και τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για τη σύσταση της νέας εταιρίας.

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Zgurov Dobrin

Παπαδημητρίου Μαργαρίτα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με σύσταση Εταιρίας στην Ελλάδα

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 800 11 500500
(Δωρεάν Κλήση – 24/7), ή

Επικοινωνία