fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

Τι Προσφέρουμε

Η ομάδα των δικηγόρων και συνεργατών της “Οικονομάκης Δικηγορική Εταιρία”  ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες των εντολέων της παρέχοντας εξειδικευμένη γνώση και εμπειρογνωσία όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο. Ως μια παγκόσμια δικηγορική εταιρεία που δρα σε διεθνές επίπεδο, οι δικηγόροι της «Οικονομάκης Δικηγορική Εταιρεία» έχουν εμπειρία στην αντιμετώπιση θεμάτων δημοσίου διεθνούς δικαίου. Μέσω των κατάλληλων συμβουλών θα διασφαλίσουν την προστασία των συμφερόντων σας, όπως προστάζουν οι κανόνες της διεθνούς νομοθεσίας.

 

 

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες μας

Αναπόσπαστο και θεμελιώδες κομμάτι των υπηρεσιών που παρέχουμε είναι:

 • Η προσήκουσα προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτισμικής , ατομικής και πολιτικής φύσης του,
 • Η προαγωγή των στόχων της δικαιοσύνης και του δημοσίου συμφέροντος,
 • Η κατοχύρωση των αρχών της ισότητας ενώπιον του νόμου, το τεκμήριο της αθωότητας αλλά και το δικαίωμα σε μια δίκαιη και δημόσια δίκη
 • Η δίκαιη μεταχείριση, η αποκατάσταση, η αποζημίωση και η παροχή βοήθειας σε όσους υπέστησαν προσβολή των δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών τους
 • Το δικαίωμα των υποδίκων σε νομική συνδρομή και επικοινωνία και μάλιστα σε ένα διασφαλισμένο πλαίσιο εχεμύθειας
 • Η σύννομη και απαρέγκλιτη διαφύλαξη των επαγγελματικών και δεοντολογικών προτύπων και αρχών

Τι είναι Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

Το Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο αποτελεί σώμα κανόνων που αναγνωρίζονται από τα κράτη ως δεσμευτικοί για τις σχέσεις μεταξύ τους .

Οι κανόνες αυτοί ορίζουν, οργανώνουν και διευκολύνουν τις σχέσεις μεταξύ των κρατών αλλά και στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών στους οποίους συμμετέχουν. Το Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο εν ολίγοις είναι το αποτέλεσμα συμφωνιών μεταξύ εθνικά ανεξάρτητων και κυρίαρχων κρατών και κατά κανόνα  προκύπτει από τις μεταξύ τους συμφωνίες, αν και υπάρχουν και οι εξαιρέσεις  όπως στην περίπτωση του εθιμικού/ κατ’ έθιμον ισχύοντος δικαίου. Σε αντίθεση με την εθνική νομοθεσία, της οποίας η εφαρμογή είναι υποχρεωτική από όλους τους πολίτες, η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου είναι συναινετική, καθώς δεν υπάρχει κάποιος θεσμός που να υποχρεώνει την εφαρμογή του σε κυρίαρχα κράτη. Ωστόσο, εάν ένα κράτος ή ένας οργανισμός δεν συμμορφώνεται με αυτό, θεωρείται παράνομο.

Οι πελάτες μας αντιμετωπίζουν συνήθως ζητήματα σχετικά με τη διπλωματική ασυλία, το ναυτικό δίκαιο και τα σύνορα, την αεροπορία, επενδυτικές συνθήκες και περιφερειακές συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών. 

Αναπόσπαστο μέρος της ατζέντας του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου είναι:

 • τα ανθρώπινα δικαιώματα
 • το δίκαιο των συνθηκών
 • το δίκαιο της θάλασσας
 • το διεθνές ποινικό δίκαιο και
 • το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.
Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Τα καθήκοντα των δικηγόρων και συνεργατών της “Οικονομάκης Χρήστος Διεθνής Δικηγορική Εταιρία” έναντι των πελατών μας συνίστανται εν πολλοίς στα εξής:
• παροχή συμβουλών τόσο για τα δικαιώματα, όσοι και για τις υποχρεώσεις που προβλέπει για αυτούς ο νόμος, αλλά και γενικότερα, ενημέρωση για τη λειτουργία του δικαιϊκού συστήματος,
• προσήκουσα παροχή εξειδικευμένης συνδρομής με κάθε σύννομο μέσο, προκειμένου για την πρακτική προσφυγή τους στη δικαιοσύνη 
• εκπροσώπηση και παράσταση ενώπιον δικαστηρίων, προκειμένου για την σύννομη διασφάλιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων τους

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με θέματα Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 800 11 500500 (Δωρεάν Κλήση – 24/7),
ή στο +302103600036 ή

Φόρμα Επικοινωνίας

3 + 13 =

Επικοινωνία