fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Τα Ονόματα Χώρου [Domain Names]: τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία τους

Τι Προσφέρουμε

Τα Domain Names (Ονόματα Χώρου), αποτελούν έναν σύγχρονο τρόπο επικοινωνίας και διαφήμισης σε παγκόσμια κλίμακα. Έχουν εξατομικευτική και αναγνωριστική λειτουργία στις ηλεκτρονικές εμπορικές συναλλαγές και μπορεί να εκχωρηθούν σε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Αρμόδια αρχή, στην Ελλάδα, για την παραχώρηση της χρήσης domain name γίνεται από τους κατ’ ιδίαν εθνικούς οργανισμούς και εν προκειμένω από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), όνομα χώρου με κατάληξη .gr, η οποία έχει αναθέσει τη διαχείριση των ονομάτων στο διαδίκτυο στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας- Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ/ΙΤΕ) [αρ.12 παρ. 1 και 3 ν.4072/2012].

 

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Παρακάτω όπως εντοπίσατε πληροφορίες:
α) για τη διαδικασία κατοχύρωσης domain name,
β) για τη σύνθεση και τη μορφή domain name,
γ) για τη διάρκεια domain name,
δ) για την ανανέωση domain name και
ε) κόστος domain name:

Α) Διαδικασία κατοχύρωσης domain name:

Όσον αφορά τη διαδικασία κατοχύρωσης, αυτή γίνεται με αίτηση του ενδιαφερομένου, κατά την οποία ισχύει η αρχή της χρονικής προτεραιότητας (first come-first served basis) [αρ. 7 παρ.1 Κανονισμός ΕΕΤΤ]. Πιο συγκεκριμένα, από την ημέρα καταχώρησης και μετά ο καταχωρητής γνωστοποιεί το αργότερο εντός μίας εργάσιμης ημέρας τα στοιχεία της Δήλωσης στο Μητρώο Ονομάτων Χώρου, με κατάληξη .gr ή .ελ

Η δήλωση παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου και ταξινομείται. Με την πρωτοκόλληση της δήλωσης εκχώρησης από το Μητρώο τεκμαίρεται η χρονική προτεραιότητά της. Μετά την υποβολή της δήλωσης καταχώρησης στο Μητρώο και την πρωτοκόλληση της, το Μητρώο ενεργοποιεί προσωρινά το Όνομα Χώρου, για διάστημα πέντε ημερών, στο οποίο υπάρχει δικαίωμα ανάκλησης της δήλωσης καταχώρησης.

Βασική προϋπόθεση για την ενεργοποίηση είναι η δήλωση κατχώρησης να μην είναι ανυπόστατη και πριν από αυτή δεν προηγείται άλλη κατά τη στιγμή υποβολής της για το ίδιο όνομα χώρου.

Β) Σύνθεση και Μορφή Domain Name:

Πόσους χαρακτήρες μπορεί να έχει ένα domain name;

Το Μεταβλητό Πεδίο domain name με κατάληξη .gr ή .ελ αποτελείται από δύο (2) έως εξήντα τρεις (63) χαρακτήρες. Στις προδιαγραφές αυτές δεν συμπεριλαμβάνεται η κατάληξη .gr ή .ελ και οι καταλήξεις των κοινόχρηστων domain name δευτέρου επιπέδου με κατάληξη .gr.

Για τα domain names με κατάληξη .gr ή .ελ που αποτελούνται από αλφαριθμητικούς χαρακτήρες του ελληνικού αλφαβήτου, ο αριθμός των εξήντα τριών χαρακτήρων αφορά στο μήκος της PUNYCODE μορφής του domain name, η οποία όμως δεν ταυτίζεται και με τον αριθμό χαρακτήρων του domain name στην Ελληνική μορφή του.

Είναι δυνατή η καταχώρηση domain name με ελληνικούς χαρακτήρες και πώς;

Ναι, είναι δυνατή η καταχώρηση domain names όταν το μεταβλητό πεδίο τους αποτελείται από ελληνικούς χαρακτήρες, matina.gr, ματινα.gr, matina.ελ, ματινα.ελ. Δηλώσεις για την καταχώρηση domain name με ελληνικούς χαρακτήρες υποβάλλονται από τους Καταχωρητές. 

Ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες σύνθεσης domain name με ελληνικούς χαρακτήρες;

α. Δεν υποστηρίζονται domain names με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες στο ίδιο επίπεδο π.χ. myφως.gr – myφως.ελ

β. Δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των χαρακτήρων σ και ς, π.χ. φαροσ.gr – φαροσ.ελ και φαρος.gr – φαρος.ελ

γ. Δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ μικρών ή κεφαλαίων άτονων ελληνικών χαρακτήρων και μικρών ή κεφαλαίων τονισμένων ελληνικών χαρακτήρων π.χ. ματινα.gr, MATINA.GR, ματίνα.gr, ΜΑΤΊΝΑ.GR

Ποιες μορφές του ονόματος περιλαμβάνει η καταχώρηση ενός domain name με ελληνικούς χαρακτήρες;
Τα domain names με κατάληξη .gr ή .ελ με ελληνικούς χαρακτήρες καταχωρούνται στην πεζή μορφή που ζητά ο χρήστης στην αίτησή του (δηλαδή με τους τόνους, διαλυτικά, πνεύματα, κλπ,) και στην πεζή άτονη μορφή του ιδίου ονόματος.

Μου έχει εκχωρηθεί το όνομα χώρου ματίνα.gr (και μαζί με αυτό η άτονη μορφή ματινα.gr). Ποια άλλη μορφή του ιδίου domain name δεσμεύεται για εμένα;

Δεσμεύονται αυτόματα για τον Φορέα ενός domain name με ελληνικούς χαρακτήρες και ενεργοποιούνται κατόπιν δηλώσεως του που υποβάλλεται στην ΕΕΤΤ μέσω των Καταχωρητών, χωρίς να απαιτείται απόφαση της ΕΕΤΤ:

– Domain names που φέρουν σημεία στίξης σε διαφορετικά σημεία από αυτά της πεζής μορφής που δηλώνει ο Καταχωρούμενος στην δήλωση του, π.χ. μάτινα.gr και ματινά.gr ή μάτινα.ελ και ματινά.ελ
– Ομόγραφα domain names, δηλαδή ονόματα χώρου που ταυτίζονται οπτικά με το εκχωρηθέν όνομα χώρου στην πεζή ή κεφαλαία, τονισμένη ή άτονη μορφή τους, π.χ. ΜΑΤΙΝΑ.gr (με ελληνικούς χαρακτήρες) και ΜΑΤΙΝΑ.gr (με λατινικούς χαρακτήρες) ή  ΜΑΤΙΝΑ.ελ (με ελληνικούς χαρακτήρες) και ΜΑΤΙΝΑ.ελ (με λατινικούς χαρακτήρες).

Ποιοι χαρακτήρες του ελληνικού και του λατινικού αλφαβήτου θεωρούνται ομόγραφοι;


ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΟΓΡΑΦΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ 

Ελληνικοί χαρακτήρες         Λατινικοί Χαρακτήρες

Α

Α

a

A

Β

Β

b

B

Ε

Ε

e

E

Ζ

Ζ

z

Z

Ι

Ι

i

I

Κ

Κ

k

K

Μ

Μ

m

M

Ο

Ο

o

O

Ρ

Ρ

p

P

Τ

Τ

t

T

Χ

Χ

x

X

Η

Η

n

N

Η

Η

h

H

Ν

Ν

v

V

Υ

Υ

u

U

Υ

Υ

y

Y

 

Γ) Διάρκεια domain name:

Η εκχώρηση σας domain name διαρκεί 2 χρόνια από την υποβολή σας δήλωσης καταχώρησης στο Μητρώο.

Εάν πρόκειται για όνομα χώρου που είχε δεσμευθεί για συγκεκριμένο φορέα (π.χ. ομόγραφο ή με διαφορετικά σημεία στίξης) και ενεργοποιήθηκε κατόπιν δηλώσεως του, το χρονικό διάστημα των 2 ετών αρχίζει  από την υποβολή σας δήλωσης καταχώρησης (ή την ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης του διαστήματος εκχώρησης) του domain name, βάσει του οποίου δεσμεύθηκε, και όχι από την ημερομηνία ενεργοποίησής του.

Σημειώνεται ότι μετά την εκχώρηση του domain name, έχετε τη δυνατότητα άμεσης ανανέωσης του domain name για αλλεπάλληλες περιόδους.

Δ) Ανανέωση domain name:

Για την ανανέωση σας domain name απαιτείται υποβολή σχετικής δήλωσης σας στον καταχωρητή, μέσα στο διάστημα δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία λήξης. Με την ανανέωση του εκχωρηθέντος domain name, ανανεώνεται ταυτόχρονα οποιαδήποτε μορφή του εκχωρηθέντος domain name, καθώς επίσης και οι δεσμευμένες μορφές του εκχωρηθέντος domain name που ενεργοποιήθηκαν κατόπιν δηλώσεως σας. Σε περίπτωση που ο φορέας δεν επιθυμεί την ανανέωση δεσμευμένης μορφής του εκχωρηθέντος domain name, η οποία έχει ενεργοποιηθεί κατόπιν δηλώσεως του, οφείλει να δηλώσει, πριν την ανανέωση του domain name, την απενεργοποίηση της εν λόγω μορφής.

Ένα domain name με κατάληξη .gr ή .ελ απενεργοποιείται προσωρινά σε περίπτωση απόφασης δικαστηρίου εκτελεστής στην Ελλάδα με την οποία επιβάλλεται η προσωρινή αποχή από την χρήση του, μέχρι την έκδοση απόφασης αρμόδιας δημόσιας αρχής ή δικαστηρίου, εκτελεστής στην Ελλάδα ή απόφασης διαιτησίας εκτελεστής στην Ελλάδα.

Οποιεσδήποτε αλλαγές γίνουν τόσο στην Επωνυμία/Ονοματεπώνυμο όσο και των άλλων στοιχείων κατά τη διαδικασία καταχώρησης του domain name με κατάληξη .gr ή .ελ πρέπει να κοινοποιoύται στον καταχωρητή και το Μητρώο, σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από την αλλαγή των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην δήλωσή σας. Σημειώνεται ότι η μη συμμόρφωση με την προαναφερόμενη υποχρέωση μπορεί να οδηγήσει σε απενεργοποίηση του domain name και μετά από διάστημα τριάντα (30) ημερών, σε διαγραφή του domain name που σας έχει παραχωρηθεί.

Προκειμένου να γνωρίζετε εάν ένα domain name έχει εκχωρηθεί μπορείτε να το αναζητήσετε μέσω της Εφαρμογής Αναζήτησης Διαθεσιμότητας Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ (Web Whois). Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr, ή .ελ τα στοιχεία που περιέχονται στο μητρώο Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ δημοσιοποιούνται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, με την επιφύλαξη τυχόν προσωπικών δεδομένων αιτούντων, οι οποίοι έχουν ζητήσει τη μη δημοσιοποίησή τους.

Επίσης δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό domain name που μπορεί να εκχωρηθεί σε κάποιον.

Ε) Κόστος domain name:

Κόστος:

Ποιες από τις ενέργειες αναφορικά με τα domain names χρεώνονται και ποιο είναι το κόστος;

Πράξεις ονομάτων χώρου  με Μεταβλητό πεδίο από περισσότερους των δύο χαρακτήρων*

Εκχώρηση Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ

 

44 €

Ενεργοποίηση δεσμευμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ

 

44 €

Μεταβίβαση εκχωρημένου ή ενεργοποιημένου δεσμευμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ

 

44 €

Μεταβολή επωνυμίας/ονοματεπωνύμου του Φορέα εκχωρημένου ή ενεργοποιημένου δεσμευμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ

 

44 €

Ανανέωση εκχωρημένου ή ενεργοποιημένου δεσμευμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ

 

30 €

 Πράξεις ονομάτων χώρου  όπου το Μεταβλητό πεδίο αποτελείται από  δύο χαρακτήρες

Εκχώρηση Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ

 

550 €

Ενεργοποίηση δεσμευμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή ελ.

 

550 €

Μεταβίβαση εκχωρημένου ή ενεργοποιημένου δεσμευμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ

 

44 €

Μεταβολή επωνυμίας/ονοματεπωνύμου του Φορέα εκχωρημένου ή ενεργοποιημένου δεσμευμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ

 

44 €

Ανανέωση εκχωρημένου ή ενεργοποιημένου δεσμευμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ

 

550 €

 

* Οι προαναφερόμενες τιμές είναι οι ανώτατες δυνατές, δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ και αφορούν χρονικό διάστημα δύο ετών,

– Ο καταχωρητής δύναται να απαιτεί την πληρωμή τελών από τους καταχωρουμένους και σε περίπτωση που δεν απαιτείται καταβολή τελών στην ΕΕΤΤ.

– Στα ανωτέρω τέλη συμπεριλαμβάνεται το τέλος που αποδίδεται από τον καταχωρητή στην ΕΕΤΤ

 Η ΕΕΤΤ επιβάλει ετήσιο τέλος εκατό ευρώ (100€) σε όλους τους καταχωρητές, ανεξαρτήτως πλήθους ονομάτων χώρου που διαχειρίζονται. Το εν λόγω τέλος εισάγεται αυτόματα ως αρνητικό χρηματικό πόσο στο υποσύστημα του Μητρώου κάθε 20η Ιανουαρίου, σε όλους τους καταχωρητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο. Επίσης οι  καταχωρητές υποχρεούνται να αποδίδουν στην ΕΕΤΤ τα νόμιμα τέλη Ονομάτων Χώρου που ορίζονται από την ΕΕΤΤ, σύμφωνα με το Παράρτημα Δ του παρόντα Κανονισμού.

Η δήλωση αλλαγής καταχωρητή χρεώνεται και από ποιόν;

Ο νέος καταχωρητής δύναται να απαιτεί από τον καταχωρούμενο την καταβολή τελών για τη διαδικασία αλλαγής καταχωρητή.

Ο δικαιούχος domain name προστατεύεται από τις διατάξεις του άρθρου 125 παρ.1 και 3 του ν.4072/2012.

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Zgurov Dobrin

Παπαδημητρίου Μαργαρίτα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με τα Ονόματα Χώρου

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 800 11 500500
(Δωρεάν Κλήση – 24/7), ή

Επικοινωνία