fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Για τα περί Μητρώου πραγματικών δικαιούχων του Ελληνικού Νόμου 4557-2018 στην Ελλάδα και την με αριθμό 67343 ΕΞ 2019 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών Ελλάδος, παρακαλούμε μελετήστε – προς ενημέρωση σας – το άρθρο που έχουμε δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα μας:

https://www.oikonomakislaw.com/el/mitrwo-pragmatikwn-dikaiouxwn-tou-n-4557-201/

 

Β. ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΑΠΟΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ

 • Εμφανής Μέτοχος Εταιρείας (Legal Owner) είναι ο κύριος των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων εταιρείας, όπως έχει δηλωθεί επισήμως στις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές.
 • Πραγματικός Μέτοχος Εταιρείας (Beneficial Owner) είναι ο πραγματικός δικαιούχος των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων, όπως αυτός δηλώθηκε κατά τις διατάξεις του Ελληνικού Νόμου 4557/2018 στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων στην Ελλάδα.
 • Πραγματικός Δικαιούχος Τραπεζικού Λογαριασμού (Beneficial Owner of a Bank Account) είναι ο πραγματικός δικαιούχος των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων (Beneficial Owner), δηλαδή αυτός που κατά Νόμο πρέπει να δηλωθεί στην Τράπεζα, τόσο κατά την έναρξη όσο και κατά την διάρκεια της συναλλακτικής του σχέσεως με αυτήν, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο αναφορικά με την πρόληψη της χρησιμοποιήσεως του χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και το πλαίσιο αναφορικά με τη διεθνή φορολογική συμμόρφωση και την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών, στο οποίο υπόκειται η Τράπεζα.
 • Θεματοφύλακας ή/και Εμπιστευματοδόχος των μετοχών ή εταιρικών μεριδίων (Nominee Shareholders) είναι αυτός που διαχειρίζεται τις μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια για λογαριασμό του πραγματικού δικαιούχου (Beneficial Owner).
 • Παρένθετο Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο – Αχυράνθρωπος (Straw Man) είναι όποιος που λειτουργεί ως προκάλυμμα ως κάτοχος μετοχών ή εταιρικών μεριδίων για  λογαριασμό τρίτου (με ευθύνη κατά άρθρο 1 και 687 παράγραφος 3 του Εμπορικού Νόμου Ελλάδος άρθρου 211 Αστικού Κώδικος Ελλάδος περί άμεσου αντιπροσωπεύσεως και 713 και 714 περί εντολής και ευθύνης εντολοδόχου, προσαρμοσμένων καταλλήλως στο πλαίσιο των ανωτέρω διατάξεων του ανωτέρω Εμπορικού Νόμου, ενόψει του σκοπού της ασφάλειας των συναλλαγών)
 • Πόθεν ΄Εσχες (Source of Money) είναι η υποχρέωση των φορολογούμενων στην Ελλάδα να αιτιολογήσεις τις πηγές αποκτήσεως περιουσιακών στοιχείων μεταξύ των οποίων και μετοχές και εταιρικά μερίδια.
 • Φοροαποφυγή (Tax Avoidance) είναι η αποτελεί πρακτική επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού (tax planning) για την τεχνητή απομείωση των φορολογικών οφειλών.
 • Φοροδιαφυγή (Tax Evasion) είναι η συνειδητή εκμετάλλευση των αδυναμιών του διεθνούς και εθνικού φορολογικού συστήματος για την αποφυγή και τελικώς απομείωση της φορολογικής επιβάρυνσης. Εντούτοις, η φοροαποφυγή ταυτίζεται ως προς τα αποτελέσματά της με την φοροδιαφυγή : την αποστέρηση πόρων από το Δημόσιο και την σύμμετρη οικονομική ωφέλεια του φορολογούμενου.
 • Τεχνητή Διευθέτηση (Artificial Settlement) είναι τμήμα του Γενικού Κανόνα Δικαίουκατά της Φοροαποφυγής. Συγκεκριμένα, κατά τον προσδιορισμό φόρου, η Ελληνική Φορολογική Διοίκηση δύναται να αγνοεί κάθε τεχνητή διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων που αποβλέπει σε αποφυγή της φορολόγησης και οδηγεί σε φορολογικό πλεονέκτημα. Οι εν λόγω διευθετήσεις αντιμετωπίζονται, για φορολογικούς σκοπούς, με βάση τα χαρακτηριστικά της οικονομικής τους υπόστασης (άρθρο 38 παράγραφος 1 του Ελληνικού Κώδικα Φορολογικού Δικαίου).
 • Υποχρεωτική Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών στον Φορολογικό Τομέα [COMPULSORY AUTOMATIC EXCHANGE INFORMATION TAX SECTOR (CRS / DAC2)]. Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης της διεθνούς φορολογικής συμμόρφωσης, με τον Ελληνικό Νόμο 4428/2016 κυρώθηκε από την Ελληνική Δημοκρατία η Πολυμερής Συμφωνία Αρμοδίων Αρχών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών σε διεθνές επίπεδο, μέσω της εφαρμογής ενός παγκόσμιου προτύπου αυτόματης ανταλλαγής, το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (CRS), για την αποτροπή της φοροδιαφυγής. Αντίστοιχα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τον Ελληνικό Νόμο 4170/2013, όπως τροποποιήθηκε από τον Ελληνικό Νόμο 4378/2016 και ισχύει, ενσωματώθηκαν στο ελληνικό δίκαιο οι διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/107/ΕΕ (DAC 2) η οποία υιοθετεί την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει του Κοινού Προτύπου Αναφοράς (CRS). Η ισχύουσα ως άνω νομοθεσία εφαρμόζεται για ιδιώτες και νομικά πρόσωπα και αποσκοπεί στη διαφάνεια στον φορολογικό τομέα μέσω της ανταλλαγής στοιχείων χρηματοοικονομικών λογαριασμών.
 • Οι Κοινοί Τραπεζικοί Λογαριασμοί (Joint Accounts) αποτελούν μορφή τραπεζικού λογαριασμού κατά το Ελληνικό Νόμο  5638/1932 με βασικό στοιχείο τους πλείονες δικαιούχους, ο καθένας από τους οποίους μπορεί να κάνει εν όλω ή εν μέρει χρήση του λογαριασμού, χωρίς τη σύμπραξη των υπόλοιπων συνδικαιούχων.

 

Γ. ΔΙΑΣΠΑΡΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

 • ΄Εχετε δηλώσει στην Τράπεζα τον Πραγματικό Δικαιούχο του Τραπεζικού Λογαριασμού (Beneficial Owner of a Bank Account) της εταιρείας σας;
 • Είναι το ίδιο πρόσωπο με τον Εμφανή Μέτοχο Εταιρείας (Legal Owner) ή/και με τον Πραγματικό Μέτοχο της Εταιρείας (Beneficial Owner);
 • Υπάρχει διάσταση, διαφοροποίηση ή/και αντιδιαστολή μεταξύ των ανωτέρω;
 • Είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι ο Εμφανής Μέτοχος Εταιρείας (Legal Owner) λειτουργεί ως  Θεματοφύλακας ή/και Εμπιστευματοδόχος των μετοχών ή εταιρικών μεριδίων (Nominee Shareholders) για λογαριασμό του Πραγματικού Δικαιούχου (Beneficial Owner) ή ως Παρένθετο Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο – Αχυράνθρωπος (Straw Man) του;
 • Αποτελεί η ως άνω διαδικασία επιτρεπτή ή μη διαδικασία και δομή φορολογικού σχεδιασμού κατά το Ελληνικό Δίκαιο ήτοι Τεχνητή Διευθέτηση (Artificial Settlement);
 • Είναι δυνατόν σχετικές δομές και σχετικές αποκλίσεις που αφορούν το ρόλο των προσώπων να θεωρηθούν ότι καθίστανται κοινά εργαλεία στη φοροαποφυγή, φοροδιαφυγή ή το ξέπλυμα χρήματος και να καταλήξουν σε φορολογικές και εισαγγελικές έρευνες;
 • Ποια είναι η άμυνα σε περίπτωση σχετικών ερευνών και κατηγοριών;
 • Μπορεί το Μητρώο να οδηγήσει ως μηχανισμός συσχετισμού κεφαλαίων και προελεύσεως τους, κατά τρόπο ώστε να ξεσκεπάσει εικονικούς εταιρικούς ρόλους και εταιρείες «φαντάσματα»;
 • Μπορεί να ξεσκεπάσει προσπάθειες μετόχων που μεταφέρουν αδικαιολόγητο χρήμα από τη μία εταιρεία στην άλλη σπάζοντας ουσιαστικά τις εταιρείες «βιτρίνες»;
 • Μπορεί να σπάσει τον κρίκο μη επιτρεπτών οικονομικών συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσα από εταιρείες «σφραγίδα»;
 • Να φέρει στην επιφάνεια περιπτώσεις εταιριών που προβαίνουν σε τριγωνικό εμπόριο, υπερτιμολόγηση και υποτιμολόγηση;
 • Ποια είναι η ευθύνη του  Πραγματικού Μετόχου (Beneficial Owner) όταν αυτός δεν ταυτίζεται με τον Μέτοχο (Legal Owner), πως καλύπτεται το Πόθεν ΄Εσχες που τον αφορά, τι συμβαίνει σε περίπτωση φορολογικών ευθυνών και οφειλών, πως ελέγχεται και διασταυρώνεται η οικονομική κατάσταση του και οι τραπεζικές τους υποχρεώσεις με βάση την Υποχρεωτική Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών στον Φορολογικό Τομέα [COMPULSORY AUTOMATIC EXCHANGE INFORMATION TAX SECTOR (CRS / DAC2)];
 • Τι συμβαίνει σε περίπτωση εμπλοκής με τους Κοινούς Τραπεζικούς Λογαριασμούς (Joint Accounts);

 

Θέλετε Νομικές Απαντήσεις και Συνδρομή στα ανωτέρω;

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ενημερώστε μας εγγράφως για το ενδιαφέρον σας στο global@oikonomakislaw.com

 

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία