fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία στην Ελλάδα

Τι Προσφέρουμε

H Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.) είναι μια ανώνυμη εταιρεία κλειστού τύπου με αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση και διαχείριση ακίνητης περιουσίας και γενικά την διενέργεια άμεσων ή έμμεσων επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς.

Για την άδεια συστάσεως της – αλλά και για την μετατροπή υφιστάμενης εταιρείας σε Α.Ε.Ε.Α.Π – απαιτείται απαρέγκλιτα η χορήγηση άδειας λειτουργίας της από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία είναι αρμόδια και για κάθε τροποποίηση του καταστατικού της και για την εν γένει εποπτεία της. Η λειτουργία της διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 21-31 του Ν.2778/1999, ενώ το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της συμπληρώνεται και από τη Χρηματιστηριακή Νομοθεσία και τις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις που ισχύουν για εταιρείες με αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά.

 

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Θεσμικό Πλαίσιο

Η Α.Ε.Ε.Α.Π. συστήνεται με ελάχιστο ύψος μετοχικού κεφαλαίου 25.000.000 €. Το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αποτελείται από εισφορές μετρητών, μέσων χρηματαγοράς, κινητών αξιών και ακινήτων και εισφέρεται ολοσχερώς κατά την σύστασή της.

Οι μετοχές της είναι απαρέγκλιτα ονομαστικές, ενώ απαγορεύεται να εκδίδει ιδρυτικούς τίτλους.

Η Α.Ε.Ε.Α.Π. επιτρέπεται να επενδύει σε:

  • Ακίνητη περιουσία καθώς και σε δικαιώματα, μερίδια και μετοχές σε ακίνητη περιουσία σε ποσοστό τουλάχιστον 80% του ενεργητικού της.
  • Καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς
  • Κινητά και ακίνητα που εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες της Εταιρείας (αθροιστικά δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν κατά την απόκτησή τους το 10% του ενεργητικού της)
  • Δικαιώματα από χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων
  • Δικαιώματα από εμπορική εκμετάλλευση ακινήτων
  • Ακίνητα υπό ανέγερση (το κόστος εργασιών δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 40% του συνόλου των επενδύσεων της εταιρείας)
  • Μετοχές Εταιρειών που σκοπό έχουν την απόκτηση, διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων

Οι επενδύσεις μπορούν να γίνουν χωρίς κανέναν περιορισμό και σε ακίνητα σε χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ενώ σε λοιπές χώρες – εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου- επιτρέπονται µε όριο το 20% του συνόλου των επενδύσεων της εταιρίας.

Η Α.Ε.Ε.Α.Π. υποχρεούται να εισαγάγει τις μετοχές της σε οργανωμένη αγορά εντός δύο (2) ετών άμα τη σύστασή της, ενώ υπάρχει η δυνατότητα παρατάσεως κατά 24 μήνες από την Ε.Κ. Εάν δεν εισαχθούν οι μετοχές εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος η άδεια λειτουργίας της ανακαλείται.

Φορολογικό Πλαίσιο

Βασικό χαρακτηριστικό μιας Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία είναι το ιδιαίτερα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς από το οποίο διέπεται.

Η Α.Ε.Ε.Α.Π. καταβάλλει φόρο ο συντελεστής του οποίου ορίζεται σε 10% επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Επιτοκίου Αναφοράς) προσαυξανομένου κατά 1 ποσοστιαία μονάδα .

Δεν παρακρατείται φόρος στα μερίσματα.

Δεν φορολογείται το κέρδος που προκύπτει από την πώληση των μετοχών της.

Διανέμει απαραιτήτως μερίσματα ύψους τουλάχιστον 50% των ετήσιων καθαρών κερδών της.

Η αποτίμηση της αξίας των επενδύσεων της Α.Ε.Ε.Α.Π. λαμβάνει χώρα στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης από ορκωτό ελεγκτή.

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με Εταιρείες Επενδύσεων

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 800 11 500500
(Δωρεάν Κλήση – 24/7), ή

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία