fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής

Τι Προσφέρουμε

Αυτό που μετά βεβαιότητας παρέχουμε είναι η έκδοση της Ευρωπαϊκής Διαταγής Πληρωμής (ΕΔΠ), μια διαδικασία που βρίσκει εφαρμογή σε κάθε αστική και εμπορική υπόθεση και δη σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τουλάχιστον ένα από τα μέρη κατοικεί σε χώρα της ΕΕ άλλη από αυτή όπου υποβάλλεται προς έκδοση η διαταγή.

Με λίγα λόγια η διαδικασία εφαρμογής έχει ως ακολούθως:
• Η διαδικασία περιλαμβάνει ένα προδιαμορφωμένο έντυπο προς αίτηση σε δικαστική αρχή για έκδοση ΕΔΠ
• Το αίτημα να αφορά για ένα συγκεκριμένο ποσό το οποίο κατά το χρονικό σημείο της αίτησης να έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο
• Η δικαιοδοσία των δικαστηρίων να έχει καθοριστεί από τους κανόνες τους οποίους τίθενται στον Κανονισμό 1215/ 2012 (ΕΚ)
• Το δικαστήριο στο οποίο έχει υποβληθεί προς έκδοση λαμβάνει υπ’ όψιν του εάν οι διάφορες προϋποθέσεις έχουν πληρωθεί (ο διασυνοριακός χαρακτήρας της υπόθεσης σε θέματα αστικού και εμπορικού δικαίου, όπως επίσης και αν οι σχετικές αξιώσεις φαίνονται να ερείδονται σε στέρεη βάση κλπ)
• Το ίδιο δικαστήριο πρέπει να ενημερώσει τον αιτούνται για τους λόγους τυχόν απόρριψης. Σε μια τέτοια περίπτωση, δεν υπάρχει δυνατότητα έφεσης, αλλά ο αιτών μπορεί εκ νέου να υποβάλλει την αίτηση προς έκδοση ΕΔΠ ή να κάνει χρήση έτερης διαδικασίας κατά τις νομικές προβλέψεις μιας άλλης χώρας της ΕΕ
• Ο καθ’ ου απετράπη από το να προβάλλει ένσταση προς το αίτημα έκδοσης λόγω ανωτέρας βίας ή λόγω εξαιρετικά απρόβλεπτων συνθηκών
• Η διαταγή πληρωμής εκδόθηκε κατά προφανέστατο λόγο αδίκως

Εάν το δικαστήριο απορρίψει το αίτημα του καθ’ ου, η ΕΔΠ παραμένει εν ισχύ. Εάν, από την άλλη, το δικαστήριο αποφασίσει ότι είναι απαραίτητος ένας επανέλεγχος, η ΕΔΠ καθίσταται άκυρη και απαράδεκτη

 

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες μας

Έκδοση ΕΔΠ

  • Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις το δικαστήριο εκδίδει την ΕΔΠ όσο το δυνατόν συντομότερα και φυσιολογικά εντός 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης
  • Μία ΕΔΠ εκδίδεται αποκλειστικά επί τη βάσει των πληροφοριών που παρέχονται από τον αιτούντα όταν το αίτημα φαίνεται να έχει στέρεη βάση
  • Με την επιφύλαξη ο καθ’ ου να υποβάλλει ένα αίτημα ανακοπής προς το δικαστήριο που εκδίδει την ΕΔΠ, αυτή αναγνωρίζεται και έχει άμεση ισχύ και σε άλλες χώρες της ΕΕ χωρίς περαιτέρω δυνατότητα να αντιταχθεί κανείς προς την αναγνώρισή της
  • Οι διαδικασίες επιβολής ισχύος καθορίζονται από το εθνικό δίκαιο της κατά περίπτωση χώρας της ΕΕ στην επικράτεια της οποίας η έκδοση ΕΔΠ ζητείται
  • Η επίδοση της ΕΔΠ σε καθ’ ου
  • Η ΕΔΠ επιδίδεται σε καθ’ ου σε συμμόρωση προς το εθνικό δίκαιο της χώρας όπου και λαμβάνει χώρα. Οι πιθανές μεθοδοι επίδοσης μίας ΕΔΠ, είτε με απόδειξη παραλαβής από τον καθ’ ου είτε όχι, προβλέπονται στον ίδιο τον κανονισμό.

Αντίταξη σε ΕΔΠ

  • Ο καθ’ ου δύναται να υποβάλλει αίτημα ανακοπής προς το δικαστήριο που εξέδωσε την διαταγή προς πληρωμή. Αυτό πρέπει να υποβληθεί εντός 30 ημερών από την επίδοση της ΕΔΠ
  • Όταν ο καθ’ ου υποβάλλει το αίτημά του, οι τακτικές διαδικασίες συνεχίζονται ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων της χώρας της ΕΕ όπου εκδόθηκε η ΕΔΠ, εκτός και αν ο αιτών δεν θέλει να προχωρήσει τη διαδικασία
  • Ο καθ’ ου μπορεί να ζητήσει με αιτησή του την επανάληψη ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου μετά την πάροδο των 30 ημερών εντός των οποίων μπορεί κανείς να υποβάλλει αίτημα ανακοπής, εάν:
  • Η διαταγή πληρωμής επιδόθηκε χωρίς πρότερη γνώση της παραλαβής αυτής από τον καθ’ ου και όχι σε επαρκή χρόνο ώστε να μπορέσει να ετοιμάσει τις αντιρρήσεις του

Τι είναι η Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής

• Η έκδοση Ευρωπαϊκής Διαταγής Πληρωμής είναι μια απλουστευμένη διαδικασία για αξιώσεις οι οποίες δεν συνιστούν αντικείμενο αμφισβήτησης από τον εναγόμενο.

• Αυτό απλουστεύει, επιταχύνει και μειώνει τα κόστη της αντιδικίας σε υποθέσεις όπου εμπλέκονται περισσότερα από ένα κράτη-μέλη της ΕΕ

• Επιπλέον επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία των Ευρωπαϊκών Διαταγών Πληρωμής για καταβολές οι οποίες αναγνωρίζονται και επιβάλλονται σε όλες τις χώρες της ΕΕ

• Βρίσκει εφαρμογή σε όλες τις χώρες της ΕΕ εκτός από τη Δανία

 

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ο Κανονισμός τέθηκε σε εφαρμογή την 12 Δεκεμβρίου 2008· μπορείτε, δε, να μας εμπιστευτείτε με την ανάθεση αυτής της εργασίας ήτοι της έκδοσης Ευρωπαϊκής Διαταγής Πληρωμής η οποία εν τάχει περιλαμβάνει τα εξής:

ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ

Η Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής εφαρμόζεται σε κάθε αστική και εμπορική υπόθεση σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τουλάχιστον ένα από τα μέρη κατοικεί σε χώρα της ΕΕ άλλη από αυτή όπου υποβάλλεται προς έκδοση η διαταγή.

Κανονισμός (ΕΚ) No 1896/2006

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Κανονισμός 1896/ 2006 (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 12 Δεκεμβρίου 2006 θέτοντας εν ισχύ την Ευρωπαϊκή Διαταγής Πληρωμής (399, 30.12.2006, σελ. 1 – 32)

Τέθηκε σε εφαρμογή την 12 Δεκεμβρίου 2008

Διαδοχικές τροποποιήσεις στον Κανονισμό 1896/ 2006 (ΕΚ) έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο· αυτή η τελευταία βελτιωμένη έκδοση είναι και η μόνη εν ισχύ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Η Αναφορά της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή για την εφαρμογή του Κανονισμού 1896/ 2006 (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου εγκαθιδρύοντας μία Ευρωπαϊκή Διαταγή για τη Διαδικασία Πληρωμής (Επιτροπή (2015) 495, τελικό κείμενο της 13.10.2015)

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Zgurov Dobrin

Παπαδημητρίου Μαργαρίτα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με την Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 800 11 500500
(Δωρεάν Κλήση – 24/7), ή

Επικοινωνία