fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ
Πρώτα και κύρια, αυτό που πρέπει να καταστεί σαφές είναι το γεγονός ότι η θυγατρική κάθε αλλοδαπού νομικού προσώπου στην Ελλάδα φέρει τις ίδιες ακριβώς ευθύνες που φέρει και οποιοδήποτε άλλο εγχώριο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί εντός των ελληνικών συνόρων· με άλλα λόγια, οι ίδιες φορολογικές επιβαρύνσεις στα κέρδη κατά τις προβλέψεις του νόμου 2190/1920 και ειδικότερα του άρθρου 50 ως προς τις ΑΕ, όπως και συμπληρωματικά, του νόμου 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε από τον νόμο 4308/2014 και ειδικότερα τα άρθρα 57,58.
Τα απαραιτήτως υποστηρικτικά προς το σκοπό αυτό έγγραφα είναι όσα ακολουθούν:
  1. Η απόφαση που λήφθηκε από την νομική προσωπικότητα ως τέτοια η οποία και αφορούσε την εισαγωγή της θυγατρικής εταιρικής οντότητας στην Ελλάδα, ορίζοντας μεταξύ άλλων την έδρα, την επωνυμία, τον σκοπό, το εταιρικό κεφάλαιο, την χρονική διάρκεια και στοιχεία προσδιορισμού της ταυτότητας του-των προσώπου -ων τα οποία και είναι αρμόδια για τη νόμιμη εκπροσώπηση.
  2. Απόσπασμα από την καταχώριση της νομικής προσωπικότητας στο τοπικό/ εθνικό Εμπορικό Επιμελητήριο, όπου και καταγράφεται το κεφάλαιο του αλλοδαπού/ μητρικού νομικού προσώπου, και το οποίο πρέπει να είναι € 2.400, 00 στην περίπτωση της ΕΠΕ και € 24.000, 00 στην περίπτωση της ΑΕ αντιστοίχως.
  3. Πιστοποιητικό εκδοθέν από αρμόδια αρχή επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη του εταιρικού κεφαλαίου.
  4. Καταστατικό του αλλοδαπού μητρικού νομικού προσώπου όπως αυτό νόμιμα έχει εκδοθεί από την αρμόδια τοπική/ εγχώρια αρχή, το οποίο και πρέπει να φέρει σφραγίδα apostille.
  5. Πιστοποιητικό εκδοθέν από Συμβολαιογράφο/ Προξενική Αρχή που να διορίζει συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο στην Ελλάδα ως νόμιμο εκπρόσωπο της θυγατρικής· αυτός ο συγκεκριμένος εκπρόσωπος μπορεί πιθανά να ορίζεται και ως ο πληρεξούσιος δικηγόρος της θυγατρικής.
  6. Συγκεκριμένο έγγραφο που επιβεβαιώνει την εύρυθμη λειτουργία της μητρικής η οποία εξ ορισμού πρέπει να παραμένει σε ισχύ και λειτουργία, ενώ η άδειά της δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να έχει ανακληθεί.
  7. Συγκεκριμένο και επίσημο έγγραφο που να βεβαιώνει την εγκυρότητα των στοιχείων των πληρεξουσίων της μητρικής εταιρίας.
  8. Τα στοιχεία καταχώρισης της μητρικής εταιρίας με το τοπικό/ εγχώριο εμπορικό επιμελητήριό της.
  9. Συγκεκριμένο Πιστοποιητικό όπως αυτό έχει εκδοθεί από το τοπικό/ εγχώριο αρμόδιο εμπορικό επιμελητήριο αναφορικά με την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο της θυγατρικής.
  10. Σε περίπτωση τρίτης χώρας, θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη συμφωνία η οποία και ρητά θα διευθετεί ζητήματα μητρικών και θυγατρικών εταιριών  και τον τρόπο ύπαρξής τους στην Ελλάδα.
  11. Μία ρητή απόφαση όπως έχει ληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της μητρικής εταιρίας, ή όποιου άλλου τύπου τέτοιο διοικητικό όργανο που λειτουργεί με τέτοια δικαιοδοσία, η οποία και να διευθετεί ειδικότερα τα ζητήματα του Διοικητικού Συμβουλίου στην περίπτωση μιας ΑΕ, ή τη νόμιμη εκπροσώπηση σε περίπτωση μιας ΕΠΕ, αναφέροντας ονόματα, επώνυμα, αριθμούς ταυτοτήτων και τίτλους αυτών που εμπλέκονται με την θυγατρική ή με το εν λόγω υποκατάστημα.
  12. Πιστοποιητικό όπως έχει εκδοθεί από την αρμόδια τοπική/ εγχώρια φορολογική αρχή ως προς την μητρική εταιρία το οποίο [πιστοποιητικό] θα πρέπει να φέρει και την απαραίτητη σφραγίδα apostille φέροντας, εξάλλου, και τον σχετικό φορολογικό αριθμό της μητρικής εταιρίας.
  13.  Εξάλλου τέλος, αλλά και πολύ σημαντικό να σημειωθεί προς το σκοπό της διευκόλυνσης όλων: όλα τα προαναφερθέντα έγγραφα πρέπει να είναι ορθώς και επισήμως μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα.
Επιπλέον και για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, σε περίπτωση ίδρυσης θυγατρικής στην Ελλάδα οι διορισμένοι ως εκπρόσωποί της πρέπει να προσκομίζουν και να επιδεικνύουν προς οιονδήποτε τους ζητήσει σχετικώς τα ακόλουθα επίσημα έγγραφα:
  • Στην περίπτωση πολιτών χωρών της ΕΕ: ταυτότητα ή εν ισχύ διαβατήριο.
  • Σε περίπτωση πολίτη τρίτης χώρας: ακριβές και επίσημο αντίγραφο εν ισχύ Άδειας Παραμονής αναφορικά με την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, ή εν ισχύ Άδειας.

Παραμονής για οιονδήποτε προορίζεται για διευθύνων σύμβουλος και νόμιμος εκπρόσωπος Διοικητικού Συμβουλίου μίας ΑΕ.

Προχωρώντας περαιτέρω με την καταγραφή των σχετικών στοιχείων τα οποία και αφορούν την ίδρυση θυγατρικής στην Ελλάδα, τα ακόλουθα πρέπει να αναδειχθούν:
  • Συγκεκριμένη έγκριση που να έχει εκδοθεί από το τοπικό/ εγχώριο Εμπορικό Επιμελητήριο η οποία και να επιτρέπει μια τέτοια διαδικασία.
  • Εν συνεχεία, συγκεκριμένη πληρωμή αναφορικά με την ετήσια καταβολή της θυγατρικής προς το αρμόδιο Εμπορικό Επιμελητήριο και την ολοκλήρωση αυτής, όπως επίσης την έκδοση έγκυρου φορολογικού αριθμού και καταχώριση των διακηρυγμένων δραστηριοτήτων της όπως αυτές περιγράφονται στο σκοπό λειτουργίας της θυγατρικής.
  • Παρέλκει να σημειωθεί ότι, και με δεδομένη την διαχείριση της θυγατρικής από ορισμένο νόμιμο εκπρόσωπο, ο τελευταίος αυτός πρέπει έχει διοριστεί από την αλλοδαπή μητρική εταιρία και πρέπει να δηλωθεί περαιτέρω στο τοπικό/εγχώριο και αρμόδιο Εμπορικό Επιμελητήριο· οι ως άνω αναφερθέντες εκπρόσωποι φέρουν την ίδια ακριβώς ευθύνη ωσάν να ήταν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή διευθύνοντες σύμβουλοι μίας ΕΠΕ.
Χρήσιμη λογιστικού τύπου πληροφορία: όλες οι αλλοδαπές ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ υποχρεούνται να τηρούν βιβλία της μεγαλύτερης δυνατής κλίμακας , ήτοι Κατηγορίας.
 
offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία