fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Καταχωρίζοντας Ευρεσιτεχνία σε Διεθνές Επίπεδο

Τι Προσφέρουμε

Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει κατοχυρωμένο κάτι που να παραπέμπει σε διεθνή ευρεσιτεχνία, υπάρχει ωστόσο μία κοινή παραδοχή αναφορικά με το ζήτημα, μία συμφωνία τρόπον τινά, η οποία ορίζεται ως Συνθήκη Διεθνούς Συνεργασίας (Patent Cooperation Treaty, γνωστή ως PCT) η οποία και παρέχει μία κοινά αποδεκτή διαδικασία σε σχέση με την προφανή ανάγκη που υφίσταται. Άλλωστε είναι λογικό να υπάρχει μια συμφωνία τέτοιου τύπου σε διεθνές επίπεδο, με δεδομένο ότι τέτοιου είδους συμφωνίες υπάρχουν τόσο σε αμιγώς τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς μια τέτοια διαδικασία διασφαλίζει την ελάχιστη δυνατή προστασία σε πλαίσιο σύλληψης, παραγωγής, χρήσης και έτι περαιτέρω αγοράς και πώλησης ευρεσιτεχνιών μεταξύ ενδιαφερομένων μερών.

 

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες μας

1.Οδικός Χάρτης – Δικαιολογητικά έγγραφα

 • Διαδικασία αίτησης

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας χαίρει ευρείας εκτίμησης, εκτός του ότι αναγνωρίζεται και είναι αποδεκτό ως οργανισμός που λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που τίθενται στα πλαίσια της Σύμβασης για το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα  Ευρεσιτεχνίας (European Patent Convention  – EPC) και της  Συνθήκης Διεθνούς Συνεργασίας (Patent Cooperation Treaty  – PCT). Όπως ήδη εξηγήθηκε δεν υπάρχει κανενός είδους διεθνής συνθήκη ή συμφωνία η οποία αυτόματα θα έθετε υπό το προστατευτικό της καθεστώς όλους εκείνους που αναζητούν προστασία τέτοιου τύπου, ωστόσο αυτός είναι ως τώρα ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για κάποιον προκειμένου να θεμελιώσει  και να διασφαλίσει την προστασία κάποιου τέτοιου δικαιώματος όχι μόνο στα περιορισμένα εθνικά σύνορά του.

Με βάση τα μόλις αναφερθέντα, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας αναφέρεται στις κάτωθι προδιαγραφές:

 • Συγκεκριμένο αίτημα για χορήγηση τέτοιας άδειας
 • Περιγραφή της εν λόγω ευρεσιτεχνίας
 • Εχέγγυα ευρεσιτεχνίας, ή πιο εύγλωττα όπως αποκαλούνται αξιώσεις ευρεσιτεχνίας
 • Σχετικά σχεδιάσματα, εάν υπάρχουν, χωρίς να συνιστούν υποχρέωση
 • Σύντομη περιγραφή

Η γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί για την αίτηση καθ’ αυτή δεν καθορίζεται με αυστηρά προδιαγεγραμμένο τρόπο, αν και είναι γεγονός ότι τα Αγγλικά, τα Γερμανικά και  τα Γαλλικά εκλαμβάνονται ως οι επίσημες γλώσσες της διαδικασίας. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι υπηρεσίες επαγγελματία νομικού συμβούλου κρίνονται υποχρεωτικές για όλους εκείνους τους υποψηφίους που δεν είναι Ευρωπαίοι, ενώ την ίδια στιγμή και σε πλαίσια Ευρωπαίων αυτή η προϋπόθεση παραβλέπεται εντελώς, παρά το γεγονός ότι η συνδρομή νομικού είναι πάντοτε ευπρόσδεκτη.

Εάν κάποιος έχει ήδη κατοχυρώσει την ευρεσιτεχνία του σε επίπεδο εθνικό, απαιτείται να παράσχει όλες εκείνες τις απαραίτητες πληροφορίες που κρίνονται σχετικές, ακόμη περισσότερο, δε, εάν αυτός είναι μη Ευρωπαίος.

 • Διαδικασία εξέτασης

Η διαδικασία εξέτασης έγκειται στη συνειδητοποίηση του εάν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις πληρούνται, ενώ ταυτόχρονα όλα τα σχετικά και συγκεκριμένα δικαιολογητικά έγγραφα εκτέθηκαν με τρόπο ώστε μία συγκεκριμένη ημερομηνία να θεωρείται εγκύρως ως ημερομηνία καταχώρισης. Αυτές οι προϋποθέσεις έχουν ως εξής:

 • Ένα συγκεκριμένα διατυπωμένο αίτημα προκειμένου να χορηγηθεί Ευρωπαϊκού τύπου ευρεσιτεχνία
 • Πληροφορίες αναφορικά με το εν λόγω αίτημα
 • Σύντομη περιγραφή της εν λόγω ευρεσιτεχνίας
 • Εάν συντρέχει λόγος, παροχή λεπτομερειών αναφορικά με την περίπτωση προηγουμένως υποβληθέντος αιτήματος

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο [πρότερο] αίτημα, η διαδικασία προχωρά μέσα σε διάστημα δύο μηνών ώστε, αν χρειαστεί, να συμπεριληφθεί κάτι περαιτέρω μέσα σε αυτό το διάστημα

Εφόσον παρέλθει αυτό το διάστημα, τότε εκκινεί μια διαδικασία που χαρακτηρίζεται από μια σειρά βημάτων που ακριβώς θα επιβεβαιώσουν εάν συγκεκριμένες προϋποθέσεις περί τη διαδικασία έχουν τηρηθεί, όπως επί παραδείγματι τόσο η δομή όσο και το περιεχόμενο του εν προκειμένω  αιτήματος, τα σχέδια – εφόσον υπήρχαν, όπως έχει ήδη σημειωθεί – εάν παρουσιάστηκαν, η σύντομη περιγραφή, οι πληροφορίες σχετικά με το πρόσωπο που φέρεται να είναι ο δημιουργός, ο ορισμός νομικού συμβούλου μέσω συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου, οι μεταφράσεις εφόσον ήταν απαραίτητες, και ασφαλώς, όπως άλλωστε συμβαίνει σε όλες αυτές τις τέτοιου τύπου περιστάσεις, αποδεικτικά πληρωμής των παραβόλων.

2.Παράβολα που πρέπει να καταβληθούν κατά περίπτωση

Παράβολα διεκπεραίωσης

Ποσά

1. Παράβολο Διεθνούς Αίτησης

1.217,  00€

1a. Επιπλέον παράβολο (εάν το αίτημα υπερβαίνει τις 35 σελίδες)

15,  00€ για την 36ή αλλά και για την επόμενη σελίδα που ακολουθεί

1b. Επιπλέον παράβολο (σε περίπτωση διαχωρισμού της αίτησης και σε σχέση με πρότερη αίτηση η οποία ήδη μόνη της συνιστά διαχωρισμένη/ ξεχωριστή αίτηση)

210,  00€

2. Παράβολο αναζήτησης στα πλαίσια διεθνούς έρευνας

1.775,  00€

3. Παράβολο υπόδειξης χώρας καταχώρισης είτε πρόκειται για μία είτε για περισσότερα συμβαλλόμενα Κράτη

 

585,  00€

4a. Παράβολο ανανέωσης για το 3ο έτος

 

470,  00€

4b. Παράβολο ανανέωσης για το 4ο έτος

 

585,  00€

5. Παράβολο εξέτασης στα πλαίσια διεθνούς τύπου αιτήματος αναζήτησης το οποίο υποβλήθηκε την ή μετά την 1 Ιουλίου 2005 και για το οποίο δεν είχε προηγηθεί συμπληρωματικό αίτημα αναφοράς αναζήτησης

1.825,  00€

 

3.Διαδικασία δημοσίευσης

Από τη στιγμή που όλα εξελίσσονται ως είχαν σχεδιασθεί, θα χρειαστούν 18 μήνες για το αίτημα ως τέτοιο να δημοσιευτεί είτε στα πλαίσια της πραγματικής είτε της κατά προτεραιότητα ημερομηνίας. Ακολουθούν άλλοι 6 μήνες σε συνέχεια της διαδικασίας, χρονικό διάστημα κατά το οποίο όλοι οι αιτούντες επιτρέπεται και προσκαλούνται να ζητήσουν – αυτό που ορίζεται ως – επί της ουσίας έλεγχο, και/ ή ένας αιτών που ήδη το έχει ήδη ζητήσει να διεξαχθεί διαδικασία έρευνας προκειμένου αυτή να εκκινήσει προς επιβεβαίωση αυτού ακριβώς του αιτήματος  

4.Καθεστώς προστασίας

Αυτό που σε κάθε περίπτωση πρέπει κάποιος να έχει κατά νου είναι  ότι το οποιοδήποτε δικαίωμα ευρεσιτεχνίας δεν διασφαλίζεται δια βίου. Ακριβώς λόγω του τρόπου με τον οποίο μία ευρεσιτεχνία μπορεί να αλλάξει και να αναμορφώσει την αντίληψη για τα πράγματα, η ιδέα είναι ότι οι ευρεσιτεχνίες θα πρέπει να αξιοποιούνται προς την εξυπηρέτηση του κοινού καλού: τόσο οι επενδυτές, όσο και οι καταναλωτές θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν, συνεπώς αυτό που κυρίως προβάλλεται και διασφαλίζεται εν προκειμένω είναι η προώθηση της γνώσης, της έρευνας και της εξέλιξης. Άρα, ασφαλώς, και οι επιτυχημένες ιδέες θα πρέπει να απολαμβάνουν ορισμένα δικαιώματα – και εξάλλου αυτό επιδιώκουμε να παρουσιάσουμε και να θεμελιώσουμε και εδώ – όμως, παρακαλούμε όπως έχετε υπ ‘όψιν σας, ότι οι κάτοχοι ευρεσιτεχνίας απολαμβάνουν σχετικό μονοπώλιο χρήσης μόνο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

5.Σύμβαση για το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας: λεκτικό, ανησυχίες, μέλη

Η ιδέα συνίσταται στο ότι μέσω της ευρεσιτεχνίας ένα συγκεκριμένο δικαίωμα απονέμεται σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, σε μία προσδιορισμένη χώρα, και για ένα συγκεκριμένα προσδιορισμένο χρονικό διάστημα ώστε, από τη μία πλευρά, να διασφαλίζεται το δικαίωμα αυτού του προσώπου, και από την άλλη,  να αποτρέπονται άλλα μέρη να κάνουν εμπορική χρήση αυτού του ίδιου δικαιώματος, εάν δεν έχει υπάρξει προηγούμενη συγκεκριμένη εξουσιοδότηση προς αυτόν ακριβώς το σκοπό. Συνεπώς έρχεται αυτή η συνήθης συμπεφωνημένη και αποδεκτή Σύμβαση με βάση την οποία καλλιεργείται ένα κοινό έδαφος προκειμένου οι κάτοχοι της ευρεσιτεχνίας να την απολαμβάνουν ευκολότερα, φθηνότερα και επιπλέον πιο συγκροτημένα στα πλαίσια της δραστηριότητάς τους στα εδαφικά πλαίσια των συμβαλλομένων κρατών μελών της Σύμβασης.

Αυτά τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν δε επακριβώς ως εξής:

Αλβανία, Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, Κροατία, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μονακό, Ολλανδία, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο.

Έχετε κατά νου ότι υπάρχουν επίσης μια σειρά από χώρες οι οποίες παρά το γεγονός ότι γεωγραφικά μιλώντας δεν διατηρούν καμία απολύτως σχέση με την Ευρώπη, επί παραδείγματι δεν μοιράζονται καν σύνορα με κάποια εκ των εθνικών κρατών της, πλην όμως έχουν αποφασίσει να καταστούν συμβαλλόμενα μέρη αυτής, είτε διά δικαιώματος προέκτασης π.χ. το Μαυροβούνιο, είτε δια δικαιώματος επικύρωσης π.χ. Καμπότζη

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος απολαμβάνει ξεχωριστού καθεστώτος αναφορικά με ζητήματα περί την ευρεσιτεχνία παρέχοντας στον δικαιούχο αυτής ορισμένα δικαιώματα τα οποία και διασφαλίζονται, αλλά μόνο σε επίπεδο εθνικό. Στην περίπτωση που το δικαίωμα προς προάσπιση δεν είναι ένα ακριβώς προσδιορισμένο δικαίωμα αλλά μια διαδικασία, ο προστατευτικός μανδύας εκτείνεται στα προϊόντα της, δηλαδή στο πραγματικό αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας.

Κλείνοντας μεν, ωστόσο καθ’ όλα σημαντικό να σημειωθεί δε, οποιαδήποτε παραβίαση τίθεται προς διαχείριση μόνο σε εθνικό επίπεδο. Παρακαλούμε επίσης όπως σημειώσετε ότι οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία η οποία έρχεται σε συνέχεια δημοσιευμένης αίτησης σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει, ως ελάχιστο περιεχόμενο, να περιλαμβάνει ένα δικαίωμα εύλογης αποζημίωσης ακριβώς για το ενδεχόμενο τέτοιας παραβίασης

6.Χρονικοί περιορισμοί

Μέσα σε διάστημα ενός (1) μήνα μετά την προσήκουσα υποβολή αιτήματος, τα σχετικά παράβολα αναφορικά με την διαδικασία, την έρευνα, τις αξιώσεις και τα επιπλέον παράβολα πρέπει να πληρωθούν, ενώ μέσα σε διάστημα τεσσάρων (4) μηνών το πολύτιμο και πολυαναμενόμενο πιστοποιητικό εκδίδεται και ακολούθως αποκτάται.

Σε συνέχεια της παρέλευσης του χρόνου των δεκαέξι  (16) μηνών από την ημέρα που υποβλήθηκε το αίτημα, ο διορισμός του εφευρέτη ακολουθεί, και μέσα σε διάστημα δύο μηνών μετά και από αυτή την εξέλιξη το αίτημα ως τέτοιο τίθεται προς δημοσίευση.

Παρακαλούμε όπως σε κάθε περίπτωση να θυμάστε ότι θα πρέπει να καταβάλλετε παράβολα για το τρίτο έτος [δικαιώματος], καταβολή η οποία και πρέπει να επισυμβεί μέσα σε χρονικό διάστημα 24 μηνών.

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Zgurov Dobrin

Παπαδημητρίου Μαργαρίτα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με...

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 800 11 500500
(Δωρεάν Κλήση – 24/7), ή

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία