fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

΄Ελεγχος του πραγματικού ύψους των επιχειρηματικών, στεγαστικών, καταναλωτικών δανείων και κάθε άλλου είδους παρεμφερούς συμβάσεως με αντισυμβαλλόμενη Τράπεζα – ΄Ελεγχος νομιμότητας των όρων συμβάσεως – Καταχρηστικοί όροι σχετικών συμβάσεων – Η Διαμεσολάβηση ως εργαλείο για την άμεση διευθέτηση της σχετικής καταστάσεως, για τη διαπραγμάτευση με την τράπεζα και για την αναδιάρθρωση των σχετικών συμβάσεων.

 

Α. ΟΙ ΚΡΙΘΕΝΤΕΣ ΩΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Κατά καιρούς έχει κριθεί ότι τυγχάνουν καταχρηστικοί όροι των δανειστικών συμβάσεων με δανειοδότριες τις τράπεζες. Ενδεικτικά και μόνο έχουν κριθεί καταχρηστικοί:

 1. Όροι επιβολής πρόσθετων οικονομικών επιβαρύνσεων        
 • Έξοδα χρηματοδότησης ή προμήθεια φακέλου δανείου ή δαπάνη εξέτασης αιτήματος δανειοδότησης
 • Προμήθεια ή έξοδα ανάληψης μετρητών μέσω πιστωτικής κάρτας
 • Έξοδα τήρησης και κίνησης σε χορηγητικούς ή καταθετικούς λογαριασμούς με χαμηλό υπόλοιπο
 • Έξοδα εξέτασης αιτήματος έκδοσης βεβαίωσης οφειλών
 • Έξοδα αδράνειας σε καταθετικούς λογαριασμούς
 • Αποζημίωση πρόωρης εξόφλησης σε στεγαστικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο
 • Υπολογισμός χορηγητικών τόκων με βάση το έτος των 360 ημερών
 • Χρέωση δικαιοπρακτικού τόκου πριν γίνει η χρήση του δανείου
 • Προμήθεια ανάληψης ή κατάθεσης μετρητών ή επιταγών στο ταμείο της Τράπεζας από τον κάτοχο του τραπεζικού λογαριασμού ή τρίτο
 • Έξοδα επεξεργασίας στις συναλλαγές εξωτερικού
 • Ποινή υπέρβασης του πιστωτικού ορίου πιστωτικής κάρτας
 • Καθορισμός της σειράς καταλογισμού των καταβολών κατά το πρότυπο της ΑΚ 423
 • Μετακύληση της εισφοράς του Ν. 128/75 στον δανειολήπτη
 • Υπολογισμός καταθετικών τόκων από την επομένη της κατάθεσης μέχρι την προηγούμενη της ανάληψης
 • Προμήθειες διαχείρισης επιταγών
 • Χρέωση τόκων από την ημερομηνία εγγραφής της
 • συναλλαγής στα βιβλία της Τράπεζας και χρέωσης του λογαριασμού της πιστωτικής κάρτας

 

2. Όροι μονομερούς μεταβολής στοιχείων της σύμβασης από την Τράπεζα

Ι.  Μεταβολές επιτοκίων

 • Μεταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου στεγαστικού δανείου
 • Μεταβολές επιτοκίων πιστωτικής κάρτας
 • Μεταβολή επιτοκίου καταθέσεων ανάλογα με το υπόλοιπο του λογαριασμού
 • Μεταβολή επιτοκίου χορηγήσεων σε σύμβαση πίστωσης με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό

ΙΙ.    Μεταβολή του ποσού της ετήσιας συνδρομής πιστωτικής κάρτας

III. Μεταβολή της valeur τόκων καταθετικού λογαριασμού

IV. Μεταβολή των όρων λειτουργίας και των επιβαρύνσεων του καταθετικού λογαριασμού

V. Αυτόματη ανανέωση κάρτας ανάληψης από ΑΤΜ

 1. Όροι σχετικοί με το οριστικό κλείσιμο ή την καταγγελία της πίστωσης
 • Οριστικό κλείσιμο της πίστωσης οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση κατά την ελεύθερη κρίση της Τράπεζας
 • Καταγγελία για καθυστέρηση μίας ή περισσότερων δόσεων
 • Καταγγελία για παράβαση των όρων της πίστωσης
 • Είσπραξη των απαιτήσεων μη ληξιπρόθεσμων και απαιτητών, προερχόμενων από μη καταπέσουσες τραπεζικές εγγυητικές επιστολές ή ενέγγυες πιστώσεις
 1. Δικονομικοί όροι που μεταθέτουν το βάρος απόδειξης στον πελάτη
 • Ρήτρες πλασματικής γνώσης ή αναγνώρισης του ύψους της οφειλής
 • Απόδειξη του χρεωστικού υπολοίπου με απόσπασμα από τα λογιστικά βιβλία της Τράπεζας
 • Μετάθεση του βάρους απόδειξης της μη διενέργειας συναλλαγής

5. Όροι που συνεπάγονται την ευθύνη του πελάτη ανεξαρτήτως υπαιτιότητάς του και την αντίστοιχη        απαλλαγή της Τράπεζας

 • Κλοπή ή απώλεια ή παράνομη χρήση της πιστωτικής κάρτας ή του βιβλιαρίου καταθέσεων
 • Περιορισμός ευθύνης Τράπεζας επί αντικανονικής ανάληψης χρημάτων από λογαριασμό καταθέσεων
 1. Όροι πρόσθετων εξασφαλίσεων της Τράπεζας 
 2. Ρήτρες παρέκτασης αρμοδιότητας υπέρ της Τράπεζας
 3. Ρήτρες παραίτησης του εγγυητή από τις ενστάσεις των ΑΚ 862 – 868
 4. Ρήτρες συγκατάθεσης του πελάτη στην επεξεργασία και διαβίβαση προσωπικών του δεδομένων από την Τράπεζα
 5. Δάνεια σε ελβετικό φράγκο

 

Β. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ – ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ  – Η ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΛΟΠΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ – ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΛΗΚΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΚ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΣΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ (ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΑ ΟΡΙΑ)

Αναλογιστήκατε αν η σχετική σύμβαση σας με την τράπεζα εμπεριέχει καταχρηστικούς όρους;

Θέλετε να μάθετε ποιοι είναι αυτοί οι καταχρηστικοί όροι, αν σας έχουν γίνει υπερβολικές χρεώσεις και ποιο είναι τελικώς το ύψος της οφειλής σας τη σήμερον;

Πρέπει να εκπονήσετε τεχνική έκθεση  είτε για δικαστική χρήση (αμυντική ή επιθετική) και/είτε για εξωδικαστική διαπραγμάτευση με την τράπεζα:

Α. επισημαίνοντας και τεκμηριώνοντας τους καταχρηστικούς όρους,

Β. συντάσσοντας πίνακες με αριθμητικά δεδομένα μετά από ενδελεχή έλεγχο των τραπεζικών συμβάσεων και των καρτελών των δανειακών κινήσεων, σε συνδυασμό με τη σχετική επιβάρυνση λόγω των καταχρηστικών όρων.

Είναι απαραίτητος λοιπόν ο  σχολιασμός της τυχόν καταχρηστικής συμπεριφοράς της τράπεζας όπως πηγάζει από τις κινήσεις των δανειακών καρτελών σύμφωνα με την εξωσυμβατική ευθύνη της εκάστοτε τράπεζας από την παροχή των εμπορικών τραπεζικών υπηρεσιών, τον κώδικα τραπεζικής δεοντολογίας και τις επιταγές διοικητικών οργανισμών.

Ενδεικτικά, η εν λόγω τεχνική έκθεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής
 • Αρνητικής αναγνωριστικής αγωγής
 • Διαπραγμάτευσης με την τράπεζα
 • Υπολογισμού ζημίας που τυχόν έχει υποστεί ο επενδυτής/καταθέτης από τραπεζικά επενδυτικά προϊόντα

Η Εταιρεία μας – όχι απλώς μπορεί να μεριμνήσει τα ανωτέρω σε δικαστικό ή διαπραγματευτικό επίπεδο Πανελλαδικώς – αλλά μπορεί να συνδράμει και στη διαδικασία της Διαμεσολάβησης με τη χρήση τους:

Γ. Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Ως διαμεσολάβηση ορίζεται μια σύντομη και σύννομη διαρθρωμένη διαδικασία εκούσια, εχέμυθη και εμπιστευτική στην οποία παρίστανται τα εμπλεκόμενα μέρη μαζί με τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους, και ένα τρίτο ουδέτερο πρόσωπο τον Διαμεσολαβητή.

Η διαμεσολάβηση μπορεί να καταλήξει σε γραπτή συμφωνία – πρακτικό διαμεσολάβησης- το οποίο εν συνεχεία, εφόσον το ζητήσει οποιοδήποτε των μερών, με επιμέλεια του Διαμεσολαβητή υποβάλλεται στην γραμματεία του Πρωτοδικείου, στην περιφέρεια του οποίου έλαβε χώρα η διαμεσολάβηση, προκειμένου αυτό να δύναται πλέον να εκτελεστεί αναγκαστικά, όπως μια εκτελεστή δικαστική απόφαση.

Ο ουδέτερος τρίτος στην μεσολάβηση του οποίου αποφασίζουν να προσφύγουν τα μέρη, πρέπει να είναι Διαπιστευμένος διαμεσολαβητής, δηλαδή έλαβε την κατάλληλη εκπαίδευση, έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις διαπίστευσης και έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο των Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών.

Τα μέρη μπορούν να καταφύγουν στη διαμεσολάβηση πριν ακόμα καταφύγουν στα δικαστήρια, αλλά και μετά την προσφυγή στο Δικαστήριο, εφόσον τα ίδια το αποφασίσουν ή διαταχθεί από το δικαστήριο, η στις περιπτώσεις εκείνες που από το νόμο η διαδικασία της διαμεσολάβησης επιβάλλεται ως υποχρεωτική. Η προσφυγή των μερών στη διαμεσολάβηση διακόπτει την παραγραφή και την αποσβεστική προθεσμία.

Η διαμεσολάβηση ως διαδικασία επίλυσης διαφορών είναι:

 • Εκούσια διαδικασία. Δηλαδή τα μέρη αποφασίζουν την υπαγωγή της διαφοράς τους σε αυτή με την υπογραφή γραπτής συμφωνίας υπαγωγής της διαφοράς σε διαμεσολάβηση.
 • Εχέμυθη και εμπιστευτική διαδικασία. Τα μέρη, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους και ο Διαμεσολαβητής που μετέχουν στην διαδικασία της διαμεσολάβησης, δεν μπορούν να κληθούν και να καταθέσουν ως μάρτυρες ενώπιον Αρχών ή του Δικαστηρίου, για γεγονότα τα οποία υπέπεσαν στην αντίληψη τους κατά την διάρκεια της διαμεσολάβησης. Επίσης οτιδήποτε αποκαλυφθεί στον διαμεσολαβητή κατά την διάρκεια των κατ’ ιδίαν συναντήσεων του με καθένα των μερών, παραμένει εμπιστευτικό και δεν μεταφέρεται από τον διαμεσολαβητή στην άλλη πλευρά χωρίς την προηγούμενη σαφή και ρητή συγκατάθεση της.
 • Μη δεσμευτική διαδικασία. Είναι διαδικασία μη δεσμευτική, υπό την έννοια ότι τα μέρη δεσμεύονται μόνο όταν εκείνα και μόνο το αποφασίσουν με την υπογραφή μιας κοινά αποδεκτής συμφωνίας, ενός ιδιωτικού συμφωνητικού.
 • Μη επικριτική – Μη αξιολογική διαδικασία. Ο διαμεσολαβητής δεν διατυπώνει άποψη, δεν αξιολογεί τις θέσεις, τις απόψεις και τις πράξεις των μερών ούτε το περιεχόμενο της συμφωνίας. Ο ρόλος του είναι η διευκόλυνση της επικοινωνίας και της διαπραγμάτευσης μεταξύ των μερών κατά τρόπο που να καταλήξει σε τελική συμφωνία.
 • Ουδετερότητα. Ο διαμεσολαβητής είναι πρόσωπο ουδέτερο και αμερόληπτο, διαχειρίζεται τα μέρη ισότιμα, δίνει τις ίδιες ευκαιρίες και τον ίδιο χρόνο επικοινωνίας και στις δύο πλευρές, καλλιεργώντας την εμπιστοσύνη και επιβεβαιώνοντας καθ’ όλη την διάρκεια της διαδικασίας την ακεραιότητα και την αμεροληψία του.

Η διαμεσολάβηση είναι σύντομη και μη χρονοβόρα διαδικασία. Η διαμεσολάβηση ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα, συνήθως μιας μέρας μέχρι την επίτευξη συμφωνίας. Συντομότατη είναι και η διαδικασία της επικύρωσης της συμφωνίας από το Δικαστήριο, σε αντίθεση με την εξαιρετικά χρονοβόρα επίλυση των διαφορών στα Δικαστήρια. Οι διάδικοι ξεχνούν την μακρινή δικάσιμο, την ανασφάλεια των αναβολών, την αναμονή για την έκδοση δικαστικής απόφασης, τα ένδικα μέσα, έφεση, αναίρεση κλπ.

Είναι διαδικασία οικονομική και μη δαπανηρή αφού τα μέρη έχουν την δυνατότητα να επιλύσουν την διαφορά τους χωρίς να καταβάλλουν δικαστικό ένσημο, παράβολα ενδίκων μέσων κλπ, δικαστικά έξοδα και να επιβαρύνουν την απαίτηση με επιπλέον τοκοφορία. Αρκεί η κάθε πλευρά να καταβάλλει την αμοιβή του πληρεξουσίου της δικηγόρου για την παράσταση στην διαμεσολάβηση και να μοιραστούν το κόστος της αμοιβής του Διαμεσολαβητή και των παραβόλων.

Είναι διαδικασία εμπιστευτική, αφού εξασφαλίζει την επίλυση της διαφοράς χωρίς την έκθεση της υπόθεσης στα μάτια των τρίτων, με αποφυγή της αρνητικής δημοσιότητας που συνεπάγεται η έκθεση των διαδίκων στις αίθουσες συνεδριάσεων των δικαστηρίων και την διαφύλαξη της αξιοπρέπειας των μερών.

Είναι διαδικασία που βελτιώνει την ποιότητα των ανθρωπίνων σχέσεων, διαφυλάσσει την ψυχολογία των εμπλεκομένων μερών και κατά συνέπεια την κοινωνική ειρήνη και την κοινωνική συνοχή προάγοντας τον εν γένει κοινωνικό πολιτισμό.

 

Δ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 1. Ελέξτε την καταχρηστικότητα ή μη των όρων των συμβάσεων δανείου που έχετε εμπλακεί (ως δανειολήπτης ή ως εγγυητής).
 2. Μεριμνήστε για τον υπολογισμό του τελικού ποσού του άληκτου κεφαλαίου τη σήμερον.
 3. Διαπραγματευθείτε με την τράπεζα τους όρους τη συμβάσεως, το συνολικό ύψος της οφειλής, τον τρόπο εξοφλήσεως, φροντίστε να εργαλοποιήσετε τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης ή (ως έσχατο μέσο) διεκδικήστε τα δικαιώματα σας δικαστικά.
 4. Αμυνθείτε σε καταχρηστικές τακτικές των τραπεζών ή σε δικαστικές κινήσεις εναντίον σας με τη γνώση και εκμετάλλευση των ανωτέρω εργαλείων.

 

Συντάκτης: Οικονομάκης Χρήστος

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία