fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας: διακρίνοντας μεταξύ πολιτών και μη πολιτών της ΕΕ

Τι Προσφέρουμε

Η διαδικασία κτήσης Ελληνικής Ιθαγένειας διακρίνεται κατά τρόπο που περιγράφεται ως ακολούθως, δηλαδή εάν κάποιος είναι πολίτης κράτους-μέλους της ΕΕ ή όχι.
Με βάση τα ανωτέρω, το κάτωθι άρθρο αναφέρεται σε εκείνα τα φυσικά πρόσωπα που κατάγονται από μέλη-κράτη της ΕΕ και επιθυμούν να αποκτήσουν την Ελληνική Ιθαγένεια, και εν ολίγοις πότε τους επιτρέπεται να προχωρήσουν με μια τέτοια διαδικασία, ποια είναι τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα, που πρέπει να κατατεθούν αυτά τα έγγραφα και πόσο θα διαρκέσει η όλη διαδικασία για τους αιτούντες ώστε να ολοκληρωθούν λυσιτελώς, με άλλα λόγια πότε θα καταφέρουν να αποκτήσουν την Ελληνική Ιθαγένεια.
Κατ’ αρχάς, παρακαλούμε όπως έχετε υπ’ όψιν ότι σε περίπτωση που έχετε την ιθαγένεια τρίτης χώρας, τότε οπωσδήποτε πρέπει να έχετε ήδη την μόνιμη άδεια παραμονής, εν όψει του ότι οι κάτοχοι προσωρινής, πολλώ δε μάλλον οι μη έχοντες οποιαδήποτε άδεια παραμονής, αυτόματα αποκλείονται από τη διαδικασία.
Επιπλέον, ο ίδιος αποκλεισμός ισχύει για εκείνους τους αλλοδαπούς που έχουν καταδικαστεί σε 6 μήνες φυλάκιση για αδίκημα, ή κατά περίπτωση σε ένα έτος, συνεπώς, και καλού κακού, εάν ήδη φέρετε καταδίκη, διασφαλίστε πρώτα και ελέγξτε ενδελεχώς ποια ήταν η φύση του αδικήματος που διαπράξατε και τη σπουδαιότητα αυτού, διότι αυτά τα δύο στοιχεία μπορεί τελικά να σας αποκλείσουν αναντίρρητα από οιαδήποτε διαδικασία πολιτογράφησης αναφορικά με το ελληνικό δικαιϊκό σύστημα.

 

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες μας

Εφόσον πληροίτε τις προϋποθέσεις υποβολής της σχετικής αίτησης, πρέπει να λάβετε υπ’ όψιν σας ότι σε συνάρτηση με το χρονικό διάστημα παραμονής που έχετε διανύσει στην Ελλάδα, η αίτησή σας αποκτά διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Εν ολίγοις, αυτά τα διαφορετικά χρονικά διαστήματα έχουν ως ακολούθως:

 • Εάν διαμένετε στην Ελλάδα νόμιμα και έχετε ήδη την προσωρινή άδεια παραμονής την οποία και έχετε ανανεώσει για διαδοχικές περιόδους, μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας επισήμως μετά από επτά έτη
 • Από την άλλη πλευρά, εάν διαμένετε στην Ελλάδα νόμιμα για περίοδο τριών ετών και κατόπιν κάνατε γάμο με Έλληνα με τον-ην οποίο-α αποκτήσατε και τέκνο, μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας άμεσα, άρα τέσσερα χρόνια νωρίτερα σε σχέση με την προαναφερθείσα περίπτωση
 • Εάν διαμένετε στην Ελλάδα νόμιμα για τρία έτη και είστε επιπλέον πατέρας ή μητέρα ανήλικου τέκνου το οποίο ήδη έχει αποκτήσει την Ελληνική Ιθαγένεια, τότε η αίτησή σας μπορεί να υποβληθεί αμέσως μόλις συμπληρωθούν τα τρία έτη
 • Τέλος, αλλά καθ’ όλα σημαντικό είναι το γεγονός ότι εάν έχετε την ιδιότητα του πρόσφυγα και διαμένετε νόμιμα στην Ελλάδα για τρία έτη, τότε και πάλι πληροίτε την προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης και όλης της διαδικασίας για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας

Αμέσως μόλις ένα φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλλει την σχετική αίτηση μαζί με όλα τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα, θα πρέπει να διευκρινιστεί σχετικώς ποια είναι αυτά τα έγγραφα τα οποία ορίζονται ως συνοδευτικά. Για άλλη μια φορά η κάτωθι λίστα θα σας δώσει μια συνοπτική ωστόσο πλήρη εικόνα αυτών των εγγράφων:

 • Ένα απαραίτητο και προδιατυπωμένο έντυπο φόρμας για Δήλωση περί Ιθαγένειας η οποία και χορηγείται από το Δήμο όπου είστε καταχωρισμένος ως κάτοικος
 • Ένα έντυπο Αίτησης για χορήγησης Ιθαγένειας
 • Έγκυρη Άδεια Παραμονής η οποία και θα πρέπει να αντιστοιχιστεί στις προϋποθέσεις των κριτηρίων που περιγράφονται ανωτέρω ήτοι υπό «α», ή «β», ή «γ», ή «δ»
 • Έγκυρο Διαβατήριο
 • Σε περίπτωση που ο αιτών έχει γεννηθεί στο εξωτερικό, η σχετική και απαραίτητη Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης όπως αυτή εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του εξωτερικού, υπογεγραμμένη από αυτή και οπωσδήποτε μεταφρασμένη στα ελληνικά προκειμένου να υποβληθεί έγκυρα εάν έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, η πρωτότυπη Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης αρκεί για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
 • Εκκαθαριστικά σημειώματα που έχουν εκδοθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του αιτούντος για την περίοδο των τριών προηγούμενων ετών.
 • Έντυπο από το οποίο προκύπτει ο A.M.K.A.
 • Αναλόγως την περίσταση, άλλα έγγραφα τα οποία για κάποιο λόγο και σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες της υπόθεσης κρίνονται απαραίτητα από την αρμόδια Αρχή.

Έχοντας μόλις αναφερθεί στην αρμόδια αρχή, παρακαλούμε όπως λάβετε υπ’ όψιν ότι αρμόδια στην Ελλάδα είναι η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και συγκεκριμένα, εκεί όπου διαμένει μόνιμα ο αιτών.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Αφ’ ης στιγμής όλα τα προαναφερόμενα έχουν περαιωθεί κατά τον προσήκοντα τρόπο, τότε, θεωρητικά, και με βάση τα διακηρυγμένα από πλευράς Αποκεντρωμένης Διοίκησης, χρειάζεται ένας χρόνος προς το σκοπό έκδοσης μιας σαφούς, αρκούντως αιτιολογημένης και ισχύουσας έναντι όλων απόφασης σε σχέση με την υποβληθείσα αίτηση. Ωστόσο, και προς αποκατάσταση της αλήθειας, χρειάζεται συνήθως ένα διάστημα 2-4 ετών προκειμένου η αρμόδια Αρχή να εκδώσει απόφαση και  να διευθετήσει δεόντως όλα τα ζητήματα.

Έχοντας δει τα θέματα που αφορούν την διαδικασία για τα φυσικά πρόσωπα που προέρχονται από χώρες εκτός ΕΕ και επιθυμούν να αποκτήσουν την Ελληνική Ιθαγένεια, προχωρούμε περαιτέρω σε άλλες ομάδες φυσικών προσώπων που επιθυμούν να αποκτήσουν την Ελληνική Ιθαγένεια και έχουν ήδη την ιθαγένεια άλλων κρατών-μελών της ΕΕ. Είναι αυτονόητο ότι σε αυτή την περίπτωση και παρά τις ιδιαιτερότητες που θα παρατεθούν κατωτέρω, τα πράγματα είναι ευκολότερα και λιγότερο απαιτητικά, ωστόσο δεν υπάρχει ποτέ περιθώριο για επιπολαιότητες και όλες οι διαδικασίες πρέπει να ακολουθηθούν κατά τρόπο ορθό και απρόσκοπτο.

Πρώτ’ απ’ όλα θα ήταν ακριβές να ειπωθεί ότι κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως ως άνω, οι κάτοικοι χωρών-μελών της ΕΕ δικαιούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση προς κτήση ιθαγένειας μόνον εάν προσκομίσουν έγγραφα τα οποία και αποδεικνύουν την εγγραφή τους στο Ληξιαρχείο της χώρας προέλευσής τους, ή τουλάχιστον προσκομίζουν οποιουδήποτε τύπου έγγραφο που πιστοποιεί την σχέση τους με μια τέτοια χώρα-μέλος της ΕΕ.

Επιπλέον, οι ίδιες προϋποθέσεις περί αποκλεισμού ισχύουν και στην περίπτωση που αναφέρθηκε ανωτέρω: με άλλα λόγια, κάποιο φυσικό πρόσωπο δικαιούται να υποβάλλει τέτοιου είδους αίτηση εφόσον δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα με ποινή 6 μηνών, ή κατά περίπτωση για ένα έτος, συνεπώς, και καλού κακού, εάν ήδη φέρετε καταδίκη, διασφαλίστε πρώτα και ελέγξτε ενδελεχώς ποια ήταν η φύση του αδικήματος που διαπράξατε και τη σπουδαιότητα αυτού, διότι αυτά τα δύο στοιχεία μπορεί τελικά να σας αποκλείσουν αναντίρρητα από οιαδήποτε διαδικασία πολιτογράφησης.

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το ιδιαίτερα προνομιακό καθεστώς που απολαμβάνουν οι πολίτες κρατών-μελών της ΕΕ, παρακαλούμε όπως σημειώσετε ότι ένα φυσικό πρόσωπο δύναται να υποβάλλει την αίτησή του μόλις μετά από διάστημα τριών ετών, ενώ τα συνοδευτικά έγγραφα που θα χρειαστεί έχουν ως εξής:

 • Ένα απαραίτητο και προδιατυπωμένο έντυπο φόρμας για Δήλωση περί Ιθαγένειας η οποία και χορηγείται από το Δήμο όπου είστε καταχωρισμένος ως κάτοικος
 • Ένα έντυπο Αίτησης για χορήγηση Ιθαγένειας
 • Έγκυρη Άδεια Παραμονής
 • Έγκυρο Διαβατήριο
 • Σε περίπτωση που ο αιτών έχει γεννηθεί στο εξωτερικό, η σχετική και απαραίτητη Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης όπως αυτή εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του εξωτερικού, υπογεγραμμένη από αυτή και οπωσδήποτε μεταφρασμένη στα ελληνικά προκειμένου να υποβληθεί έγκυρα εάν έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, η πρωτότυπη Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης αρκεί για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
 • Εκκαθαριστικά σημειώματα που έχουν εκδοθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του αιτούντος για την περίοδο των τριών προηγούμενων ετών.
 • Έντυπο από το οποίο προκύπτει ο A.M.K.A.
 • Αναλόγως την περίσταση, άλλα έγγραφα τα οποία για κάποιο λόγο και σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες της υπόθεσης κρίνονται απαραίτητα από την αρμόδια Αρχή.

Όπως επίσης συμβαίνει και με την περίπτωση των κατοίκων τρίτων χωρών εκτός ΕΕ, και για άλλη μια φορά καθώς γίνεται αναφορά στην αρμόδια αρχή που επιλαμβάνεται της διαδικασίας, παρακαλώ όπως λάβετε υπ’ όψιν ότι αρμόδια στην Ελλάδα είναι η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και συγκεκριμένα, εκεί όπου διαμένει μόνιμα ο αιτών.

Συνεπώς, αφ’ ης στιγμής όλα τα προαναφερόμενα απαραίτητα βήματα έχουν περαιωθεί κατά τον προσήκοντα τρόπο, τότε, θεωρητικά και με βάση τα διακηρυγμένα από πλευράς Αποκεντρωμένης Διοίκησης χρειάζεται ένας χρόνος προς το σκοπό έκδοσης μιας σαφούς, αρκούντως αιτιολογημένης και ισχύουσας έναντι όλων απόφασης σε σχέση με υποβληθείσα αίτηση. Ωστόσο, και προς αποκατάσταση της αλήθειας, χρειάζεται συνήθως ένα διάστημα 2-4 ετών προκειμένου η αρμόδια Αρχή να εκδώσει απόφαση και  να διευθετήσει δεόντως όλα τα ζητήματα.

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Zgurov Dobrin

Παπαδημητρίου Μαργαρίτα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με θέματα ελληνικής ιθαγένειας

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 800 11 500500
(Δωρεάν Κλήση – 24/7), ή

Επικοινωνία