fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Κυπριακή Ιθαγένεια Κατ’ Εξαίρεση

Τι Προσφέρουμε

H “ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” διαθέτει τεχνογνωσία ώστε δια των επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Κύπρο να ληφθεί άδεια παραμονής στην Κύπρο ακόμη και από μη Ευρωπαίο επενδυτή, και μάλιστα τόσο Κυπριακή Ιθαγένεια όσο και Διαβατήριο κατά τους τρόπους που αναλυτικά θα εκτεθούν κατωτέρω

 

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες μας

Η Δικηγορική Εταιρία μας παρέχει γνώση, στήριξη και διεκπεραίωση αναφορικά με τα κάτωθι αναλυτικά ζητήματα τα οποία σχετίζονται άμεσα με τα πλεονεκτήματα της χορήγησης ιθαγένειας κατ’ εξαίρεση:

α) Το κυπριακό διαβατήριο είναι ένα πλήρες ευρωπαϊκό διαβατήριο. Ο επενδυτής και η οικογένειά του μπορούν ελεύθερα να κατοικούν, να εργάζονται, να σπουδάζουν, να έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα σε οποιοδήποτε από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, καθώς και στην Ελβετία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ισλανδία

β) Ο κάτοχος κυπριακού διαβατηρίου μπορεί να ταξιδεύει χωρίς βίζα σε 157 χώρες.

γ) Το διαβατήριο εκδίδεται επίσης για τη σύζυγό του επενδυτή και για όλα τα οικονομικά εξαρτώμενα παιδιά (έως 28 ετών). Όλες οι επόμενες γενιές του επενδυτή διατηρούν την ιθαγένεια της ΕΕ. Η σύζυγος και τα παιδιά κάτω των 18 ετών του κατόχου κυπριακής ιθαγένειας μπορούν να υποβάλουν αίτηση για κυπριακή ιθαγένεια αφού την αποκτήσει ο σύζυγος. Τα παιδιά που είναι μαθητές για ένα πρώτο πτυχίο ή μεταπτυχιακό μεταξύ 18 και 20 ετών, μπορούν επίσης να κάνουν αίτηση. Επιπλέον, το όριο ηλικίας είναι άνευ σημασίας για τα παιδιά που πάσχουν από μόνιμη αναπηρία.

δ) Οι γονείς του αιτούντος μπορεί να είναι επιλέξιμοι για ιθαγένεια με την αγορά μιας επιπλέον κατοικίας αξίας € 500.000 και τα μέλη της ίδιας οικογένειας που είναι αιτούντες μπορούν να επενδύσουν συλλογικά με την προϋπόθεση ότι η συνολική επένδυση καλύπτει το ποσό των € 500.000 ανά αιτούντα.

ε) Η διπλή ιθαγένεια επιτρέπεται. Η απόκτηση κυπριακής ιθαγένειας δεν ανακοινώνεται σε άλλες χώρες.

στ) Η διαδικασία χρειάζεται περίπου 3 μήνες για να ολοκληρωθεί (εξαιρούνται οι αργίες).

ζ) Δεν απαιτείται καμία δωρεά στην κυπριακή κυβέρνηση.

η) Δεν απαιτούνται εξετάσεις ιστορικής και γλωσσικής επάρκειας.

Πριν τα ανωτέρω ειδικότερα, μια σειρά από άλλες προϋποθέσεις πρέπει να είναι εν τάξει προκειμένου, για την απόκτηση ιθαγένειας κατ ‘εξαίρεση, και συγκεκριμένα ο αιτών:

α) Πρέπει να έχει καθαρό ποινικό μητρώο
β) Πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 ετών
γ) Πρέπει να επενδύσει σε μια μόνιμη κατοικία στην Κύπρο με αγοραία αξία τουλάχιστον € 500.000 + ΦΠΑ
δ) Δεν πρέπει να εμφανίζεται σε οποιαδήποτε λίστα ατόμων των οποίων η περιουσία εντός της ΕΕ τίθεται υπό περιορισμούς
ε) Πρέπει να ταξιδεύει στην Κύπρο για να δικαιολογεί τη σχέση του με τη χώρα τουλάχιστον μία φορά κάθε 2 χρόνια.
στ) Πρέπει να είναι κάτοχος άδειας διαμονής για την Κύπρο προκειμένου να εκδοθεί το ένα διαβατήριο: για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για άδεια διαμονής, η οποία θα εκδοθεί ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης για ιθαγένεια. Η απόκτηση της άδειας διαμονής είναι μια τυπική διαδικασία λόγω του κανονισμού της ΕΕ. Δεν υπάρχει ακόμη καμία απαίτηση για τον επενδυτή να ζει στην Κύπρο.
ζ) Πρέπει να διατηρεί την επένδυση στην Κύπρο για τουλάχιστον 3 χρόνια, εκτός από την κατοικία  € 500.000 + ΦΠΑ η οποία πρέπει να παραμείνει στην κατοχή του επενδυτή.
η) Πρέπει να έχει κάνει την επένδυση κατά τη διάρκεια των 3 ετών που προηγούνται της ημερομηνίας αίτησης.
θ) Πρέπει να είναι ένας μη-Κύπριος πολίτης, ο οποίος επενδύει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω μιας εταιρείας ή εταιρειών στις οποίες είναι μέτοχος, είτε μέσω επενδύσεων που πραγματοποιούνται από τη σύζυγό του ή από κοινού, είτε ως υψηλόβαθμος ανώτερος διευθυντής μιας εταιρείας ή εταιρειών που παράγει ένα ελάχιστο € 100.000 φορολογικών εσόδων σε μια περίοδο τριών χρόνων και που μπορεί να επενδύσει με ένα από τους τέσσερις τρόπους που περιγράφονται περαιτέρω.
Παρακαλείστε όπως σημειώσετε ότι δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα να μειωθεί η επένδυση αναφοράς μέσω Συλλογικών Επενδύσεων.

$

Τι είναι η Κυπριακή Ιθαγένεια;

Κατ’ αρχήν με βάση την Κυπριακή Νομοθεσία, ο αιτών ιθαγένειας θα πρέπει να ζει και να εργάζεται στην Κύπρο συνεχώς για τουλάχιστον 7 χρόνια.

Ωστόσο, το άρθρο 111A του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου 141 (Ι) του 2002, όπως τροποποιήθηκε, επιτρέπει στο Υπουργικό Συμβούλιο να παρακάμψει τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τον Πίνακα 3 του Νόμου και να αποδώσει την Κυπριακή Ιθαγένεια Κατ’ Εξαίρεση ως τιμητική ιθαγένεια σε επενδυτές για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Η ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ διαθέτει τόσο την απαιτούμενη γνώση όσο και την απαραίτητη εμπειρογνωσία ώστε συντονισμένα αλλά και στοχευμένα να θέσει σε κίνηση ανθρώπους και διαδικασίες ώστε να έλθει σε πέρας η ως άνω διαδικασία η οποία συνιστά βασικό μοχλό ανάπτυξης της Κυπριακής Οικονομίας κατά τα τελευταία χρόνια

Σε στενή σχέση με όλα τα παραπάνω και συγκεκριμένα το υπό στοιχείο «γ)», υπάρχουν τέσσερεις (4) διαφορετικοί τρόποι για έναν αιτούντα, ώστε να διασφαλίσει την απόκτηση κυπριακής ιθαγένειας κατ’ εξαίρεση:

Επενδύσεις σε Επενδυτικά Κεφάλαια,  χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Κυπριακών Εταιρειών ή Κυπριακών Οργανισμών

Ο αιτών πρέπει να επενδύσει συνολικά € 2.500.000 + ΦΠΑ, τουλάχιστον € 2 εκατομμύρια + ΦΠΑ σε ένα Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) εγγεγραμμένο και οι δραστηριότητες του οποίου λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία και αδειοδοτείται και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySec), ή σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Κυπριακών Εταιρειών ή Οργανισμών, επιπρόσθετα της αγοράς μιας κατοικίας με ελάχιστη τιμή αγοράς € 500.000 + ΦΠΑ.
Ο διαχειριστής του Οργανισμού είναι υποχρεωμένος να αναφέρει στα αρμόδια Υπουργεία, σε ετήσια βάση, ότι το αρχικό ποσό επένδυσης είναι στη θέση του.
Οποιεσδήποτε άλλες επενδύσεις που έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Οικονομικών μπορούν να είναι επιλέξιμες για το παρόν επενδυτικό σχέδιο. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν κυρίως ομόλογα, χρεόγραφα, ομολογίες εγγεγραμμένες και εκδοθείσες στην Κυπριακή Δημοκρατία και μπορούν να αγοραστούν κατά την έκδοση ή μεταγενέστερα της αγοράς. Η επένδυση πρέπει να διατηρηθεί για ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα 3 ετών.
Ή

Άμεσες επενδύσεις σε ακίνητα, αναπτύξεις & υποδομές

Ο αιτών μπορεί να επενδύσει συνολικά € 2.000.000 + ΦΠΑ αντί των € 2.500.000 με την προϋπόθεση μία κατοικία έχει χρηματιστηριακή αξία τουλάχιστον 500.000 €. Πρέπει να είναι άμεσες επενδύσεις αξίας € 2.000.000  στην αγορά και την ανάπτυξη οικιστικών ακινήτων, εμπορικών ακινήτων, έργων ανάπτυξης συμπεριλαμβανομένων των οικιστικών μονάδων στην τουριστικού τομέα ή άλλων έργων υποδομής. Οι επενδύσεις πρέπει να είναι σε γη η οποία μπορεί να και πρέπει να συνοδεύονται από ένα σχέδιο ανάπτυξης που θα πρέπει να εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές. Γη η οποία δεν εμπίπτει στις ειδικές ζώνες θα εξαιρεθεί από τις διατάξεις.
Η επένδυση πρέπει να διατηρηθεί για ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα 3 ετών και τα οικιστικά ακίνητα πρέπει να διατηρούνται σε μόνιμη βάση.
Ή

Σύσταση, απόκτηση ή επένδυση σε κυπριακές εταιρείες

Ο αιτών πρέπει να επενδύσει συνολικά € 2.500.000 + ΦΠΑ, τουλάχιστον € 2.000.000 + ΦΠΑ σε εταιρείες που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στην Κύπρο τις οποίες έχει αποκτήσει, συστήσει ή στις οποίες έχει συμμετάσχει, συν την αγορά μιας κατοικίας με ελάχιστη τιμή αγοράς € 500.000 + ΦΠΑ. Η επένδυση πρέπει να διατηρηθεί για ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα 3 ετών.
Οι εταιρείες αυτές πρέπει να έχουν φυσική παρουσία στην Κύπρο (ουσίας) και να απασχολούν τουλάχιστον 5 Κύπριους υπηκόους ή πολίτες της ΕΕ που διαμένουν νόμιμα στην Κύπρο για μια συνεχή περίοδο τουλάχιστον 5 ετών. Επιπλέον, έχουν την υποχρέωση να μετατρέψουν τις καταθέσεις τους σε μετοχές.
Ή

Συνδυασμός Επενδύσεων

Ο αιτών μπορεί να επιλέξει ένα συνδυασμό από τα παραπάνω και να επενδύσει συνολικά € 2.500.000 + ΦΠΑ, τουλάχιστον μια συνδυασμένη επένδυση ύψους € 2.000.000 + ΦΠΑ συν την αγορά μιας κατοικίας με ελάχιστη τιμή αγοράς € 500.000 + ΦΠΑ. Η επένδυση πρέπει να διατηρηθεί για ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα 3 ετών.
α) Επενδύσεις σε κρατικά ομόλογα μέχρι € 500.000
β) Επενδύσεις σε επενδυτικά κεφάλαια, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κυπριακών Εταιρειών ή κυπριακών Οργανισμών
γ) Άμεσες επενδύσεις σε ακίνητα, αναπτύξεις & υποδομές
δ) Σύσταση, απόκτηση ή επένδυση σε κυπριακές εταιρείες

Για περισσότερες πληροφορίες για την Κυπριακή Ιθαγένεια:

Αν σας ενδιαφέρει να μάθετε παραπάνω πληροφορίες από την Εταιρία μας σχετικά με την Κυπριακή Ιθαγένεια, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο +30 210 3600036, ή

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία