fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Παρακαλούμε, όπως δείτε κάτωθι τις απαραίτητες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρωθούν προκειμένου να εκδοθεί μία Άδεια Μόνιμης Διαμονής:

α. Διατάξεις κατά τον Κανονισμό 5 κατηγορία Στ’ [στα αγγλικά F]

β. Διατάξεις κατά τον Κανονισμό 6 β(2), την γνωστή και ως Ταχεία Διαδικασία [στα αγγλικά  Fast-Track]

Καθεμιά από τις διαδικασίες αυτές θα μπορούσε να εκκινήσει προκειμένου να εξαχθεί το ίδιο αποτέλεσμα.

Αντίστοιχα:

α. Όταν η κατηγορία Στ’ [στα αγγλικά F] του Κανονισμού 5 πρόκειται να ενεργοποιηθεί, η διαδικασία κινείται κατά τρόπο ώστε να διευκολύνει την έκδοση άδειας διαμονής για Αλλοδαπούς μη κατοίκους της ΕΕ οι οποίοι πρέπει:

Να δρομολογήσουν την αγορά σπιτιού/ διαμερίσματος εντός των κυρίαρχων συνόρων της Κύπρου. Τέτοιου είδους αγορά πρέπει σε κάθε περίπτωση να στηριχθεί

Είτε, με τη συνδρομή επαρκούς αποδεικτικού υλικού ότι ο αγοραστής κατέχει, επίσης, διασφαλισμένο ετήσιο εισόδημα το οποίο και είναι αρκετό για αξιοπρεπή στέγαση και διαβίωση στην Κύπρο, ακόμη και αν ο αγοραστής είναι άνεργος

Είτε, με τη συνδρομή επαρκούς αποδεικτικού υλικού ότι ετήσιο εισόδημα τουλάχιστον 10.000, 00€ θα είναι διαθέσιμο σε κάθε περίσταση αναφορικά με την περίπτωση ενός και μόνο αγοραστή, ενώ και αναφορικά με εξαρτώμενα από αυτή μέλη, ένα ποσό της τάξης των 5.000, 00€ θα πρέπει να μπορεί να αποδειχθεί ότι υπάρχει για καθένα ξεχωριστά από αυτά και  κατά περίπτωση

Παρακαλούμε, όπως έχετε κατά νου ότι το Συμβούλιο Ελέγχου Μεταναστευτικής Πολιτικής μπορεί σε κάθε περίπτωση να ζητήσει ακόμη περισσότερα υποστηρικτικά έγγραφα ή αποδείξεις οιουδήποτε τύπου, εάν κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο

Με λίγα λόγια, η διαδικασία κινείται ως εξής:

  • Ένα έντυπο Αίτησης που θα πρέπει να συμπληρωθεί κατά ειωθότα τρόπο,
  • Υποστηριζόμενο από όλα τα σχετικά προς τούτο έντυπα τα οποία και θα πρέπει να είναι σε πρωτότυπη μορφή
  • Όπως επίσης και ένα παράβολο της τάξης των 500, 00€, και όλα αυτά προς υποβολή

είτε στο Τμήμα Καταχώρισης και Μετανάστευσης.

είτε, εναλλακτικά, μέσω οιουδήποτε Αστυνομικού Τμήματος  προς τις αρμόδιες Διοικητικές Μονάδες της Υπηρεσίας για Αλλοδαπούς και Μετανάστες της Κυπριακής Αστυνομίας.

 

Συνοψίζοντας, πρέπει επίσης να καταστεί σαφές ότι όλη η διαδικασίας θα ολοκληρωθεί εντός  12 μηνών από την ημέρα υποβολής της αίτησης

 

β. όταν πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή η λεγόμενη Ταχεία Διαδικασία [στα αγγλικά Fast-Track] , οι μη κοινοτικοί Ευρωπαίοι οφείλουν να κινηθούν ως ακολούθως:

Η πρώτη επιλογή συνίσταται στην ανάγκη να αγοράσουν ένα σπίτι/ διαμέρισμα αξίας τουλάχιστον 300.000, 00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και αυτό ακριβώς το ποσό πρέπει να κατατεθεί σε τράπεζα εντός των Κυπριακών συνόρων

Παρακαλούμε, έχετε κατά νου ότι αυτή ακριβώς η αγορά, όπως ως άνω αναφέρεται, θα μπορούσε να ολοκληρωθεί για λογαριασμό και ενός νομικού προσώπου με δεδομένο ότι ο αιτών είναι ο μοναδικός μέτοχος ή ο τελικός δικαιούχος, και αυτή ακριβώς η νομική προσωπικότητα έχει την έδρα της στην Κύπρο ή σε οιοδήποτε άλλο κράτος-μέλος της δικαιοδοσίας της ΕΕ, η οποία προς το παρόν αποτελείται από 28 χώρες.

Παρακαλούμε, επίσης, όπως λάβετε υπ’ όψιν το γεγονός ότι ο αιτών μπορεί να προχωρήσει με την αγορά δύο ή περισσότερων ξεχωριστών/ διακριτών ιδιοκτησιών οιασδήποτε μορφής, ή ενός ενδιαιτήματος και ενός ξεχωριστού χώρου καταστήματος μέχρι και 100 τετραγωνικών μέτρων, ή ακόμη ενός ξεχωριστού χώρου γραφείου μέχρι και 250 τετραγωνικών μέτρων, ενώ το συνολικό ποσό δαπάνης σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξικνείται στις 300.000, 00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Η δεύτερη επιλογή συνίσταται στην κατάθεση ποσού 30.000, 00€ ως σταθερά παραμένον εκεί ποσό για περίοδο τριών -3- ετών

Η τρίτη επιλογή είναι να διασφαλιστεί ότι ο ενδιαφερόμενος αιτών ως τέτοιος, ή και από κοινού με τον- την σύζυγο κατέχουν μαζί εισόδημα ετήσιο τουλάχιστον 30.000, 00€ όπως επίσης 5.000, 00€ για κάθε εξαρτώμενο μέλος που να είναι από 18 ετών ή μέχρι την ηλικία των 25 ετών, ενώ θα πρέπει σε μια τέτοια περίπτωση να είναι άγαμοι και ακόμη φοιτητές σε πανεπιστήμιο/ ιδιωτικό κολλέγιο. Το ως άνω εισόδημα μπορεί εξάλλου να είναι αποτέλεσμα μερίσματος, μισθοδοσίας, σύνταξης, μίσθωσης κλπ.

Παρακαλούμε έχετε υπ’ όψιν ότι όλα τα απαραίτητα έγγραφα μαζί  με την πληρωμή του ποσού για παράβολο των  500, 00€ πρέπει να ολοκληρωθεί με τη μορφή κατάθεσης  στο αρμόδιο Τμήμα Πολιτικής Καταχώρισης και Μετανάστευσης, είτε άμεσα και αυτοπροσώπως είτε μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, οπότε και ένα συγκεκριμένο πληρεξούσιο πρέπει να υπάρχει αναφορικά με τον εξουσιοδοτούμενο, ώστε να μπορέσει και αυτός-η με τη σειρά του-της να δρομολογήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

Παρακαλούμε, επίσης, όπως λάβετε υπ’ όψιν το γεγονός ότι ο αρμόδιος Μόνιμος Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών μπορεί να ορίσει σχετική συνέντευξη αν κρίνει ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο ώστε να παρασχεθούν αρμοδίως περαιτέρω διευκρινίσεις.

Ως προς το χρόνο και τη διάρκεια της συνολικής διαδικασίας εν προκειμένω, η Ταχεία Διαδικασία ολοκληρώνεται κατ’ αρχής εντός περιόδου 2 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης καθ’ αυτής.

 

Συμβουλές που κανείς πρέπει να τις έχει κατά νου σε κάθε περίπτωση

α. Είναι σχεδόν αυτονόητο ότι σύμφωνα με ό,τι έχει εκτεθεί ανωτέρω τόσο ο-η σύζυγος όσο και το-α παιδί-ά καλύπτονται από την ίδια εν πολλοίς συμφωνία και τους απονέμεται η ίδια δυνατότητα άδειας αντιστοίχως. Ωστόσο μπορεί τα πράγματα να έρθουν έτσι, ώστε κάθε γονέας να έχει αποφασίσει μόνος-η να υποβάλλει και να ολοκληρώσει μόνος-η τη διαδικασία με ξεχωριστή αίτηση, περίπτωση κατά την οποία το-α παιδι-ά μπορεί να συμπεριληφθούν και στις δύο διαδικασίες από τη στιγμή που το σχετικό αντίτιμο παραβόλου θα έχει καταβληθεί αντιστοίχως και αρμοδίως.

β. Εάν τα τέκνα συμβαίνει να είναι άνω της ηλικίας των 18 και μέχρι την ηλικία των 25, τότε τυγχάνουν επιλέξιμα και τους χορηγείται η σχετική άδεια από τη στιγμή που είναι ακόμη εκτός γάμου, ενώ την ίδια στιγμή ακόμη παρακολουθούν μαθήματα σε πανεπιστήμιο/ ιδιωτικό κολλέγιο ως φοιτητές και θα εξακολουθήσουν να παραμένουν τέτοιοι για τουλάχιστον ακόμη έξι μήνες ακόμη και μετά την υποβολή της εν λόγω αίτησης. Ως ήδη αναφέρθηκε ανωτέρω, ένα ποσό της τάξης των τουλάχιστον 5.000, 00€ θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι υπάρχει ως εισόδημα για κάθε τέκνο ξεχωριστά.

γ. Οι γονείς και οι γονείς του-της συζύγου των κάθε φορά αιτούντων είναι επίσης επιλέξιμοι για μια τέτοιου είδους άδεια από τη στιγμή που θα έχει κατατεθεί αντίστοιχο ποσό παραβόλου και με την προϋπόθεση ότι ένα επιπλέον ποσό της τάξης των 8.000, 00€ αποδεικνύεται ότι υπάρχει για καθένα τέτοιο πρόσωπο, δηλαδή για καθένα γονέα ή γονέα του-της συζύγου.

Τι είναι απαραίτητο να υπάρχει σε κάθε περίπτωση οποιασδήποτε διαδικασίας;

Όλοι οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν καθαρό ποινικό μητρώο που συνιστά ανέκαθεν απαραίτητη προϋπόθεση.

Μία Επίσημη Δήλωση που να διευκρινίζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι οι αιτούντες δεν σκοπεύουν να ξεκινήσουν οιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα στην Κύπρο.

Ορθώς επίσημα/ πρωτότυπα έγγραφα σε εκείνες τις περιπτώσεις που έγγραφα θα πρέπει να επιδειχθούν αρμοδίως.

Μια φορά στα δύο χρόνια οι αιτούντες θα πρέπει να επισκεφθούν την Κύπρο ώστε να αποφύγουν οποιαδήποτε αυτόματη κατάργηση της άδειας που με τόσο απλό τρόπο είχε πρωτοϋποβληθεί και εκδοθεί.

Εάν δεν υπάρχουν πρωτότυπα έγγραφα, τότε τα αντίγραφα πρέπει να είναι ορθώς θεωρημένα δηλαδή επίσημα και επικυρωμένα από τις αρμόδιες αρχές όπως συνήθως δικηγόροι, συμβολαιογράφοι κλπ.

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία