fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ
 1. Ποιος θεωρείται Πραγματικός Δικαιούχος;

Ως πραγματικός δικαιούχος ορίζεται το/α φυσικό/ά πρόσωπο/α, στο/α τελικά ανήκει ή το/α οποίο/α ελέγχει/ουν το υπόχρεο νομικό πρόσωπο, με την κατοχή ή/και τον έλεγχο άμεσα ή ικανού ποσοστού μετοχών ή/και δικαιωμάτων ψήφου ή/και άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, και μέσω μετοχών στον κομιστή ή της άσκησης μέσω ελέγχου με οποιοδήποτε μέσω.

΄Ενδειξη άμεσου ελέγχου αποτελεί η κατοχή ποσοστού μετοχών ή/και ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% του νομικού προσώπου από φυσικό πρόσωπο.

΄Ενδειξη έμμεσου ελέγχου αποτελεί η κατοχή ποσοστού μετοχών ή/και ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% της εταιρείας από νομικό πρόσωπο, ο έλεγχος του οποίου ασκείται από φυσικό/ά πρόσωπο/α ή από περισσότερα νομικά πρόσωπα τα οποία ελέγχονται από το ίδιο ή τα ίδια φυσικά πρόσωπα.

Τονίζεται ότι υπάρχουν και λοιπά μέσα, με τα οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος και ενδεικτικά:

 • Με τα κριτηρίων ελέγχου για την κατάρτιση ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
 • Με την εξέταση του έντασης ελέγχου μέσω συμφωνίας μετόχων,
 • Με την εξέταση της άσκησης δεσπόζουσας επιρροής
 • Με την εξέταση της εξουσίας διορισμού των ανώτερων διοικητικών στελεχών του νομικού προσώπου.

Πραγματικός δικαιούχος θεωρείται το ή τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν θέση ανώτατου διοικητικού στελέχους στην εταιρεία, όταν δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί κανένα πρόσωπο ως πραγματικός δικαιούχος κατά τα ανωτέρω κριτήρια ή εάν υφίστανται αμφιβολίες για το ότι το πρόσωπο που προσδιορίστηκε είναι στην πραγματικότητα ο πραγματικός δικαιούχος.

Εξαιρούνται από τα ανωτέρω κριτήρια  οι εταιρείες που είναι  εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά και υπόκειται σε απαιτήσεις γνωστοποίησης, σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ ή ισοδύναμα διεθνή πρότυπα (τα οποία  εξασφαλίζουν  – όσο αφορά τις πληροφορίες για τα στοιχεία του πραγματικού δικαιούχου – επαρκή διαφάνεια).

 

 1. Ειδικό Μητρώο

Οι εταιρικές και άλλες οντότητες με καταστατική έδρα στην Ελλάδα έχουν την υποχρέωση να διατηρούν στην έδρα τους κατά το άρθρο 20 σε ειδικό μητρώο, επαρκείς πληροφορίες, που αφορούν τους πραγματικούς δικαιούχους τους.

Οι εν λόγω πληροφορίες συμπεριλαμβάνουν τουλάχιστον:

α) ονοματεπώνυμο,

β) ημερομηνία γέννησης,

γ) υπηκοότητα

δ) χώρα διαμονής των πραγματικών δικαιούχων,

ε) το είδος και

στ) η έκταση των δικαιωμάτων που κατέχουν.

Τονίζεται ότι δίνεται η δυνατότητα στα πιστωτικά ιδρύματα και στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να προβαίνουν σε συγκρότηση κοινών  πληροφοριακών συστημάτων για την καταχώριση, την ανταλλαγή και την αποθήκευση επαρκών, ακριβών και επίκαιρων πληροφοριών για τους νόμιμους και πραγματικούς δικαιούχους των πελατών τους νομικών προσώπων τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή, με πρόσβαση  στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες στις αρμόδιες αρχές καθώς και στις εισαγγελικές ή άλλες αρχές με ερευνητικές ή ελεγκτικές αρμοδιότητες στον τομέα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

 

 1. Κεντρικό Μητρώο

Πέραν του ειδικού μητρώου, ο Νόμος προβλέπει τη δημιουργία κεντρικού μητρώου πραγματικών δικαιούχων σε εθνικό επίπεδο, σε συμμόρφωση με όσα προβλέπει η  4η Οδηγία ΑML, ως  Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων  από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών, το οποιο θα συνδέεται με το Α.Φ.Μ. κάθε νομικού προσώπου ή οντότητας, με δυνατότητα διασύνδεσής με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα Αποθετήρια Τίτλων και οιονδήποτε άλλο φορέα στον οποίο τηρούνται σχετικές πληροφορίες, με υποχρέωση των δημόσιων υπηρεσιών Υπουργείων, Ανεξάρτητων Αρχών και των υπηρεσιών κάθε άλλου φορέα να συνεργάζονται με τη Γ.Γ.Π.Σ. και να παρέχουν συνδρομή στην χορήγηση στοιχείων στο Κεντρικό Μητρώο.

 

 1. Πρόσβαση στο Κεντρικό Μητρώο

Δικαιούνται προσβάσεως στο Κεντρικό Μητρώο, χωρίς κανένα περιορισμό (και μάλιστα με τη δυνατότητα να διαβιβάζουν τα στοιχεία στις αντίστοιχες αρχές άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από αιτιολογημένο αίτημα των τελευταίων):

 • η Αρχή
 • οι αρμόδιες εισαγγελικές
 • άλλες αρχές με ερευνητικές ή ελεγκτικές αρμοδιότητες στον τομέα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και των συναφών βασικών αδικημάτων,
 • τα πρόσωπα που υποχρεούνται στην εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας.

Κάθε πρόσωπο ή οργανισμός που μπορεί να αποδείξει ειδικό έννομο συμφέρον και υποβάλλει αίτημα πλήρως τεκμηριωμένο στο Υπουργείο Οικονομικών, έχει τη δυνατότητα να λάβει πληροφόρηση ως προς τα ελάχιστα στοιχεία του Κεντρικού Μητρώου.

Περιορισμοί στην πρόσβαση στις πληροφορίες δύναται να θέσει ο  Υπουργός Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης της Αρχής, σε περιπτώσεις που η πρόσβαση είναι δυνατόν να δημιουργήσει έκθεση του πραγματικού δικαιούχου σε κινδύνους παρανόμων πράξεων και δη εξαπάτησης, απαγωγής, εκβιασμού, βίας ή εκφοβισμού ή αν ο πραγματικός δικαιούχος είναι ανήλικος ή με οποιονδήποτε τρόπο ανίκανος για δικαιοπραξία.

 

 1. Η  με αριθμό 67343 ΕΞ 2019απόφαση του Υπουργού Οικονομικών

Στο ΦΕΚ Β’ 2443/20-6-2019 δημοσιεύθηκε η με αριθμό 67343 ΕΞ 2019 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που ρυθμίζει τα ειδικότερα θέματα περί της  διαδικασίας καταχώρησης στο Κεντρικό Μητρώο Δικαιούχων του άρθρου 20 και 21 του ν. 4557/2018 (ημερομηνία έναρξης στις 20-7-2019).

Στο άρθρο 8 αυτής ορίζεται ο χρόνος και η σειρά (πρώτης) καταχώρισης, που εξαρτάται από το είδος – κατηγορία του νομικού προσώπου ή οντότητας.

Η υποχρέωση καταλαμβάνει όλες τις εταιρικές και άλλες οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της απόφασης ως υπόχρεοι καταχώρησης στο ΚΜΠΔ νοούνται:

Μη εισηγμένες εμπορικές επιχειρήσεις σε ρυθμισμένη αγορά ή Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης – Ομόρρυθμες Εταιρείες.
– Ετερόρρυθμες εταιρείες.
– Ετερόρρυθμες εταιρείες κατά μετοχές.
– Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.
-Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης μονοπρόσωπες.
– Ανώνυμες Εταιρείες.
– ΙΜΕ ΕΠΕ.
– Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες.
– Θυγατρικές εταιρείες ή υποκαταστήματα ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών με πραγματικό δικαιούχο εισηγμένη εταιρεία στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.
Ναυτιλιακές – Ναυτικές εταιρείες – ναυτικές εταιρείες του ν. 959/1979 και ειδικές ναυτικές επιχειρήσεις (ΕΝΕ) εγκριτικών πράξεων του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953 που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο ΝΕ του ν. 959/1979,
– τα εγκατεστημένα γραφεία στην Ελλάδα αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιρειών του άρθρου 25 του ν. 27/1975 και οι ημεδαπές ναυτιλιακές εταιρείες υπαχθείσες στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975,
– οι ναυτιλιακές εταιρείες πλοίων αναψυχής του ν. 3182/2003 (ΝΕΠΑ),
– οι συμπλοιοκτησίες.
Επαγγελματικές Αστικές Εταιρείες – αστικές επαγγελματικές εταιρείες δικηγόρων,
– αστικές επαγγελματικές εταιρείες συμβολαιογράφων,
– αστικές επαγγελματικές εταιρείες δικαστικών επιμελητών.
Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οντότητες – σύλλογοι – σωματεία,
– ιδρύματα,
– αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες,
– μη κερδοσκοπικές οργανώσεις κατά την έννοια του άρθρου 11 του ν. 2731/1999.
Καταπιστεύματα και παρεμφερή μορφώματα – οι νομικές οντότητες της περιπτ. δ του άρθρου 2 του ν. 4172/2013,
– τα αλλοδαπά εμπιστεύματα (trusts) του οποίου ο ιδρυτής, εμπιστευματούχος ή δικαιούχος είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος,
– αλλοδαπά ιδρύματα (foundation).
Συνεταιρισμοί – αστικοί συνεταιρισμοί,
– οικοδομικοί συνεταιρισμοί,
– αγροτικοί συνεταιρισμοί,
– πιστωτικοί συνεταιρισμοί,
– πιστωτικοί συνεταιρισμοί που λειτουργούν με τη μορφή πιστωτικού ιδρύματος.
Υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση ή σε παρόμοιες διαδικασίες αφερεγγυότητας Εταιρείες.

Τα ανωτέρω  νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες (αλλά και όλα τα νεοϊδρυθέντα νομικά πρόσωπα και οντότητες καθώς και όσα προβαίνουν σε κάθε πιθανή αλλά των δηλουμένων στοιχείων περί των πραγματικών δικαιούχων, και μάλιστα σε αποκλειστική προθεσμία 60 ημερών από τη σύστασή τους) έχουν υποχρέωση  δια των νόμιμων εκπροσώπων τους ή  δια των ειδικώς εξουσιοδοτημένων προσώπων με απόφαση του αρμόδιου εταιρικού καταστατικού οργάνου, να προβούν σε καταχώριση των πληροφοριών που ορίζονται στο άρθρο 4 και δη όσες αφορούν το νομικό πρόσωπο ή οντότητα, τους νόμιμους αντιπροσώπους και πραγματικούς δικαιούχους τους.

Η μη συμμόρφωση με τα ανωτέρω επισύρει:

– δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού έκδοσης φορολογικής ενημερότητας των εν λόγω νομικών προσώπων και οντοτήτων.

– πρόστιμο  δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000) με απόφαση της Αρχής, ως έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού και εισπράττεται, κατά το ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων». Η Αρχή μαζί με το πρόστιμο θέτει και προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, ενώ σε μη συμμόρφωση ή υποτροπή, διπλασιάζεται το πρόστιμο.

Το άρθρο 6 της απόφασης αναλύει το, απεριόριστο δικαίωμα πρόσβασης για τις αρμόδιες Αρχές και περιορισμένο για τα πρόσωπα που εκ του Νόμου ασκούν μέτρα δέουσας επιμέλειας.

Οι ανωτέρω υπόχρεοι οφείλουν ταυτόχρονα να τηρούν για πέντε έτη (έγχαρτα ή ψηφιακά), τεκμηριωμένο επαρκώς κι επικαιροποιημένο ακριβώς αρχείο, στην έδρα του νομικού προσώπου ή οντότητας, το οποίο θεωρείται υπόχρεο για την τήρηση του ως υπεύθυνο επεξεργασίας, υποχρεωμένου:

–  να εφαρμόζει αποτελεσματικές τεχνικές κι οργανωτικά μέτρα για τη μόνιμη, επεξεργασία και φύλαξη του αρχείου από κάθε διαρροή, αλλοίωση, απώλεια διαβίβαση ή αθέμιτη επεξεργασία του.

– να μην  τα επεξεργασθεί για εμπορικούς σκοπούς χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση (και ρητή συναίνεση) του υποκειμένου φυσικού προσώπου.

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία