fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Η Ν.Ε.Α. αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) χαρακτηρίζεται ως μη ρυθμιζόμενη και δεν εμπίπτει στις διατάξεις που υποχρεωτικά εφαρμόζονται στις ρυθμιζόμενες αγορές. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εποπτεύει τους εκδότες που εισάγονται στην Αγορά αυτή, μόνον όσον αφορά τη δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου, εάν αυτό απαιτείται. Οι επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν ότι επενδύουν σε εταιρείες με ενδεχόμενα υψηλότερο κίνδυνο και καλούνται να μελετούν προσεκτικά και να αξιολογούν τους σχετικούς κινδύνους πριν προβούν σ’ οποιοδήποτε επένδυση.

Η Ν.Ε.Α Αγορά είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) όπως αυτός προβλέπεται στον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο 144(Ι)/ 2007. Τελεί υπό τη διαχείριση του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου σύμφωνα με τις Κανονιστικές Αποφάσεις τις οποίες έχει ορίσει το ΧΑΚ.

 

Πλεονεκτήματα από την εισαγωγή στο ΧΑΚ

1. Μέσο άντλησης κεφαλαίων
Το Χρηματιστήριο αποτελεί για τις εισηγμένες εταιρείες εναλλακτικό μέσο άντλησης των κεφαλαίων που απαιτούνται για την χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους, μειώνοντας την εξάρτηση τους σε πιο συμβατικούς τρόπους άντλησης κεφαλαίων. Συγχρόνως, το Χρηματιστήριο προσφέρει εναλλακτικές λύσεις στους μικροεπενδυτές και λειτουργεί ως μέσο αξιοποίησης των κεφαλαίων τους σε πιο παραγωγικές και αποτελεσματικές επενδύσεις των εισηγμένων εταιρειών.

2. Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των εισηγμένων εταιρειών
Το κυριότερο χαρακτηριστικό της Κυπριακής οικονομίας είναι ο μεγάλος αριθμός των μικρών και μεσαίων οικογενειακών επιχειρήσεων, αρκετές από τις οποίες είναι αξιόπιστες και πολλά υποσχόμενες. Οι εταιρείες αυτές, ωστόσο, έχουν συχνά περιορισμένες προοπτικές ανάπτυξης και δεν ωφελούνται από οικονομίες κλίμακας. Με την έλλειψη κατάλληλης υποδομής και ισχυρών θεμελίων, οι προοπτικές έκθεσης στον ισχυρό ανταγωνισμό μετά την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, αποτελεί λόγο ανησυχίας για πολλές από αυτές. Κάποιες ίσως να μην είναι σε θέση να ανταγωνιστούν σε τέτοιο περιβάλλον. Η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο μπορεί να αποτελέσει διέξοδο, αφού παρέχει τα απαραίτητα κεφάλαια για επιτάχυνση της ανάπτυξης τους. Επιπλέον, ο έλεγχος των εταιρειών διανέμεται σταδιακά σε μεγάλο αριθμό μετόχων, που οδηγά στη βελτιωμένη διαχείριση και, κατά συνέπεια, στην ανάπτυξη της επιχείρησης.

3. Ενδυνάμωση των εταιρειών
Μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εγχώριες εταιρείες θα εκτεθούν στον έντονο ανταγωνισμό σε Ευρωπαϊκή και διεθνή βάση. Οι εταιρείες θα πρέπει να προχωρούν σε επενδύσεις μεγαλύτερης κλίμακας, κάνοντας αποτελεσματικές επενδυτικές επιλογές και πασχίζοντας σκληρά για να επιτύχουν βελτίωση στην παραγωγικότητα, ώστε να αποκτήσουν την ίδια θέση με τους Ευρωπαίους ομολόγους τους. Με την εισαγωγή τους στο ΧΑΚ, θα ενισχυθούν και θα αποκτήσουν τα απαραίτητα προσόντα για να δεχθούν την αλλαγή αυτή.

4. Ευκαιρίες για επενδύσεις στο εξωτερικό
Μετά τη φιλελευθεροποίηση των επιτοκίων και την άρση των περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων, οι εισηγμένες εταιρείες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κεφάλαια που άντλησαν από το Χρηματιστήριο στο εξωτερικό, όπου η εξασφάλιση χρηματοδότησης είναι δύσκολη, αλλά οι προοπτικές πολύ μεγάλες. Ομοίως, οι ξένες εταιρείες θα έχουν την ευκαιρία να επενδύσουν σε εγχώριες εταιρείες, οι οποίες (οι εισηγμένες) θα απολαύσουν τη μερίδα του λέοντος στις ξένες επενδύσεις. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι οι πιθανότητες επιτυχίας των διεθνών στόχων αυξάνονται σημαντικά από την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο αλλά και το αξιόπιστο μητρώο της, προτού επιχειρήσεις εισαγωγή σε χρηματιστήριο του εξωτερικού.

5. Εξύψωση της εταιρικής εικόνας
Οι εισηγμένες εταιρείες θα έχουν το προνόμιο να τραβήξουν τα φώτα της δημοσιότητας, με όλα τα θετικά επακόλουθα που σχετίζονται με αυτό. Επιπλέον, το status της εταιρείας μετά την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο αναβαθμίζεται, καθιστώντας την ικανή να εξασφαλίζει τα οικονομικά της με καλύτερους όρους από την ιδιωτική εταιρεία.

6. Μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα
Οι επενδυτές που επενδύουν σε εισηγμένες εταιρείες μπορούν να ρευστοποιήσουν τις επενδύσεις τους όποτε επιθυμούν. Αντιθέτως, το πλεονέκτημα αυτό δεν ισχύει γι’ αυτούς που επενδύουν τα χρήματά τους σε ιδιωτικές εταιρείες.

7. Εξαγορές και συγχωνεύσεις
Οι εισηγμένες εταιρείες έχουν το προνόμιο να προχωρούν σε εξαγορές και συγχωνεύσεις είτε με άλλες εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο είτε με ξένες εταιρείες και να επωφεληθούν των συνεργιών που θα προκύψουν. Ο λόγος οφείλεται στο γεγονός ότι η πρόσβαση στην οικονομική κατάσταση των εισηγμένων εταιρειών είναι ευκολότερη και σε συνδυασμό με τη διαφάνεια στις συναλλαγές, δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς που υποβάλλουν την προσφορά να προβούν σε πιο ακριβείς αξιολογήσεις των δυνατοτήτων που απορρέουν από μια τέτοια κίνηση.

 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ-ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Πλεονεκτήματα από την εισαγωγή στο ΧΑΚ

1. Μέσο άντλησης κεφαλαίων
Το Χρηματιστήριο αποτελεί για τις εισηγμένες εταιρείες εναλλακτικό μέσο άντλησης των κεφαλαίων που απαιτούνται για την χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους, μειώνοντας την εξάρτηση τους σε πιο συμβατικούς τρόπους άντλησης κεφαλαίων. Συγχρόνως, το Χρηματιστήριο προσφέρει εναλλακτικές λύσεις στους μικροεπενδυτές και λειτουργεί ως μέσο αξιοποίησης των κεφαλαίων τους σε πιο παραγωγικές και αποτελεσματικές επενδύσεις των εισηγμένων εταιρειών.

2. Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των εισηγμένων εταιρειών
Το κυριότερο χαρακτηριστικό της Κυπριακής οικονομίας είναι ο μεγάλος αριθμός των μικρών και μεσαίων οικογενειακών επιχειρήσεων, αρκετές από τις οποίες είναι αξιόπιστες και πολλά υποσχόμενες. Οι εταιρείες αυτές, ωστόσο, έχουν συχνά περιορισμένες προοπτικές ανάπτυξης και δεν ωφελούνται από οικονομίες κλίμακας. Με την έλλειψη κατάλληλης υποδομής και ισχυρών θεμελίων, οι προοπτικές έκθεσης στον ισχυρό ανταγωνισμό μετά την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, αποτελεί λόγο ανησυχίας για πολλές από αυτές. Κάποιες ίσως να μην είναι σε θέση να ανταγωνιστούν σε τέτοιο περιβάλλον. Η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο μπορεί να αποτελέσει διέξοδο, αφού παρέχει τα απαραίτητα κεφάλαια για επιτάχυνση της ανάπτυξης τους. Επιπλέον, ο έλεγχος των εταιρειών διανέμεται σταδιακά σε μεγάλο αριθμό μετόχων, που οδηγά στη βελτιωμένη διαχείριση και, κατά συνέπεια, στην ανάπτυξη της επιχείρησης.

3. Ενδυνάμωση των εταιρειών
Μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εγχώριες εταιρείες θα εκτεθούν στον έντονο ανταγωνισμό σε Ευρωπαϊκή και διεθνή βάση. Οι εταιρείες θα πρέπει να προχωρούν σε επενδύσεις μεγαλύτερης κλίμακας, κάνοντας αποτελεσματικές επενδυτικές επιλογές και πασχίζοντας σκληρά για να επιτύχουν βελτίωση στην παραγωγικότητα, ώστε να αποκτήσουν την ίδια θέση με τους Ευρωπαίους ομολόγους τους. Με την εισαγωγή τους στο ΧΑΚ, θα ενισχυθούν και θα αποκτήσουν τα απαραίτητα προσόντα για να δεχθούν την αλλαγή αυτή.

4. Ευκαιρίες για επενδύσεις στο εξωτερικό
Μετά τη φιλελευθεροποίηση των επιτοκίων και την άρση των περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων, οι εισηγμένες εταιρείες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κεφάλαια που άντλησαν από το Χρηματιστήριο στο εξωτερικό, όπου η εξασφάλιση χρηματοδότησης είναι δύσκολη, αλλά οι προοπτικές πολύ μεγάλες. Ομοίως, οι ξένες εταιρείες θα έχουν την ευκαιρία να επενδύσουν σε εγχώριες εταιρείες, οι οποίες (οι εισηγμένες) θα απολαύσουν τη μερίδα του λέοντος στις ξένες επενδύσεις. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι οι πιθανότητες επιτυχίας των διεθνών στόχων αυξάνονται σημαντικά από την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο αλλά και το αξιόπιστο μητρώο της, προτού επιχειρήσεις εισαγωγή σε χρηματιστήριο του εξωτερικού.

5. Εξύψωση της εταιρικής εικόνας
Οι εισηγμένες εταιρείες θα έχουν το προνόμιο να τραβήξουν τα φώτα της δημοσιότητας, με όλα τα θετικά επακόλουθα που σχετίζονται με αυτό. Επιπλέον, το status της εταιρείας μετά την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο αναβαθμίζεται, καθιστώντας την ικανή να εξασφαλίζει τα οικονομικά της με καλύτερους όρους από την ιδιωτική εταιρεία.

6. Μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα
Οι επενδυτές που επενδύουν σε εισηγμένες εταιρείες μπορούν να ρευστοποιήσουν τις επενδύσεις τους όποτε επιθυμούν. Αντιθέτως, το πλεονέκτημα αυτό δεν ισχύει γι’ αυτούς που επενδύουν τα χρήματά τους σε ιδιωτικές εταιρείες.

7. Εξαγορές και συγχωνεύσεις
Οι εισηγμένες εταιρείες έχουν το προνόμιο να προχωρούν σε εξαγορές και συγχωνεύσεις είτε με άλλες εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο είτε με ξένες εταιρείες και να επωφεληθούν των συνεργιών που θα προκύψουν. Ο λόγος οφείλεται στο γεγονός ότι η πρόσβαση στην οικονομική κατάσταση των εισηγμένων εταιρειών είναι ευκολότερη και σε συνδυασμό με τη διαφάνεια στις συναλλαγές, δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς που υποβάλλουν την προσφορά να προβούν σε πιο ακριβείς αξιολογήσεις των δυνατοτήτων που απορρέουν από μια τέτοια κίνηση.

Επικοινωνία