fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Διοικητική δικονομία. Διοικητικές διαφορές ουσίας. Αναστολή εκτέλεσης. Εκκρεμής προσφυγή. Παραβάσεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας. Καταγγελία της σύμβασης της αιτούσας φαρμακοποιού από το ΙΚΑ για την εκτέλεση συνταγών χορήγησης φαρμάκων στους ασφαλισμένους του και επιβολή προστίμου 3.000 €. Δεν αποδείχθηκε η οικονομική βλάβη και απορρίπτει την αίτηση.

Αριθμός απόφασης: 131/2011

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα 15ο ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συνήλθε στις 4 Ιουλίου 2011, με δικαστές τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών Δ.Δ., Αγάπη Γαλενιανού – Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (εισηγήτρια), Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων, και γραμματέα τη Γεωργία Θεόκα, δικαστική υπάλληλο, για να δικάσει την αίτηση αναστολής, με χρονολογία 2 Μαΐου 2011 (αριθμ. καταχ. ABEM 110/2-5- 2011), της ……………….., κατοίκου ………….. (οδός ……………………………..), κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» (Ι.Κ.Α.).Η κρίση του είναι η εξής: Ενώπιον του Δικαστηρίου δικάζοντος ως συμβούλιο εμφανίστηκαν κατά την ορισθείσα προς τούτο ημερομηνία της 14.6.2011 η αιτούσα μαζί με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Ελευθέριο Φυλλαδάκη ο οποίος και ανέπτυξε τις απόψεις της .

1. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, για την οποία καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (1153681 ειδικό έντυπο παραβόλου σειρά Α`), ζητείται παραδεκτώς η αναστολή εκτέλεσης: α) της σιωπηρής απόρριψης από το Διοικητή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ -ΕΤΑΜ) της με αριθμ πρωτ. 1786/29.10.2010 αιτήσεως θεραπείας (προσφυγής, κατ` άρθρο 4 παρ.18 του π.δ.121/2008) που άσκησε η αιτούσα φαρμακοποιός κατά της Γ14/937/3.9.2010 απόφασης του ιδίου. Με την παραπάνω απόφαση επιβλήθηκαν σε βάρος της οι κυρώσεις της οριστικής καταγγελίας της μεταξύ αυτής και του καθ` ου Ιδρύματος σύμβασης εκτέλεσης συνταγών ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και του προστίμου ύψους 3.000 ευρώ, κατ` εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 121/2008 «Καθορισμός των υποχρεώσεων των ασφαλιστικών οργανισμών, των θεραπόντων και ελεγκτών ιατρών και των φαρμακοποιών, καθώς και των σχετικών κυρώσεων» (ΦΕΚ Α` 183), β) της ανωτέρω Γ14/937/3.9.2010 απόφασης και γ) κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης του ΙΚΑ και των οργάνων αυτού. Κατά των πράξεων που προαναφέρονται η αιτούσα έχει ασκήσει ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού την με αριθ. καταχ. ΠΡ93/28.1.2011 προσφυγή , η οποία εκκρεμεί προς εκδίκαση.

2. Επειδή ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας (Κ.Δ.Δ. , ν. 2717/1999, ΦΕΚ 97, Α`) ορίζει στο άρθρο 200, όπως τούτο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του ν. 3659/2008 (ΦΕΚ 77, Α`), ότι: «Σε κάθε περίπτωση που η προθεσμία ή η άσκηση της προσφυγής δεν συνεπάγεται κατά νόμο την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης εκτελεστής ατομικής διοικητικής πράξης και εφόσον στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχει χορηγηθεί αναστολή από την αρμόδια διοικητική αρχή, μπορεί, ύστερα από αίτηση εκείνου που άσκησε την προσφυγή, να ανασταλεί, με συνοπτικά αιτιολογημένη απόφαση του δικαστηρίου, εν όλω ή εν μέρει η εκτέλεση της πράξης αυτής». Στο άρθρο 201 ορίζει ότι: «Αρμόδιο για τη χορήγηση της αναστολής είναι το τριμελές ή μονομελές δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί η προσφυγή, εφόσον αυτό είναι αρμόδιο για την εκδίκαση της κύριας υπόθεσης…….». Στο άρθρο 202, όπως τούτο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του ν.3900/2010 (ΦΕΚ 213, Α, έναρξη ισχύος από 1-1-2011), ορίζει ότι: «1. Η αίτηση αναστολής γίνεται δεκτή μόνο εφόσον ο αιτών επικαλεσθεί και αποδείξει ότι η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης θα του προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη ή αν το δικαστήριο εκτιμά ότι το ένδικο βοήθημα είναι προδήλως βάσιμο.2.

Ειδικώς επί φορολογικών, τελωνειακών και διαφορών με χρηματικό αντικείμενο το δικαστήριο διατάσσει την αναστολή εκτέλεσης της πράξης, κατά το μέρος που συνεπάγεται τη λήψη ενός ή περισσότερων αναγκαστικών μέτρων είσπραξης ή διοικητικών μέτρων για τον εξαναγκασμό ή τη διασφάλιση της είσπραξης της οφειλής, εφόσον ο αιτών αποδεικνύει ότι η βλάβη, την οποία επικαλείται, προέρχεται από τα μέτρα αυτά. 3. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση απορρίπτεται: α) εάν η προσφυγή είναι προδήλως απαράδεκτη ή αβάσιμη, ακόμη και αν η βλάβη του αιτούντος από την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης είναι ανεπανόρθωτη, β) αν κατά τη στάθμιση της βλάβης του αιτούντος, των συμφερόντων τρίτων και του δημόσιου συμφέροντος, κρίνεται ότι οι αρνητικές συνέπειες από την αποδοχή θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του αιτούντος. 4. Η χορήγηση αναστολής αποκλείεται κατά το μέρος που η προσβαλλόμενη πράξη έχει ήδη εκτελεσθεί» και στο άρθρο 205 παρ.1, όπως η παράγραφος αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν.3659/2008, ορίζει ότι: «Αν γίνει εν όλω ή εν μέρει δεκτή η αίτηση, διατάσσεται η ολική ή μερική αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης με την αντίστοιχη προσφυγή πράξης.

Εκτός από την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, μπορεί να διαταχθεί και κάθε άλλο, κατά περίπτωση, κατάλληλο μέτρο, χωρίς δέσμευση από τις προτάσεις των διαδίκων». Εξάλλου, στο άρθρο 63 παρ 4 του αυτού Κώδικα ορίζεται ότι « Αν παρέλθει η προθεσμία που τάσσει τυχόν ειδικώς ο νόμος προς έκδοση απόφασης για την ενδικοφανή προσφυγή ή , σε περίπτωση που δεν τάσσεται τέτοια προθεσμία, αν παρέλθει άπρακτο τρίμηνο από την άσκησή της, το ένδικο βοήθημα της προσφυγής ασκείται κατά της τεκμαιρόμενης από την πάροδο της προθεσμίας, απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής » στο δε άρθρο 25 παρ.2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, Α` 45) ότι « 2. Το διοικητικό όργανο, ανάλογα με την πρόβλεψη των σχετικών διατάξεων, είτε…………….είτε εξετάζει τόσο τη νομιμότητα της πράξης όσο και την ουσία της υπόθεσης, οπότε και μπορεί να ακυρώσει εν όλω ή εν μέρει ή να τροποποιήσει την πράξη ή να απορρίψει την προσφυγή (ενδικοφανής προσφυγή). Το αρμόδιο όργανο οφείλει να γνωστοποιήσει στον προσφεύγοντα την απόφασή του μέσα στην προθεσμία που τυχόν τάσσουν οι σχετικές διατάξεις, αλλιώς στην περίπτωση μεν………..στην περίπτωση δε της ενδικοφανούς προσφυγής , το αργότερο μέσα σε τρείς (3) μήνες».

Τέλος το π.δ.121/2008 «Καθορισμός των υποχρεώσεων των ασφαλιστικών οργανισμών, των θεραπόντων και ελεγκτών ιατρών και των φαρμακοποιών, καθώς και των σχετικών κυρώσεων» (ΦΕΚ Α` 183) ορίζει στην παρ. 18 του άρθρου 4, ότι κατά της απόφασης επιβολής κυρώσεων σε βάρος φαρμακοποιού, που έχει σύμβαση εκτέλεσης συνταγών με τον ΟΠΑΔ ή το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ ή με τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς και παρέβη τις κατά νόμο υποχρεώσεις του, ο φαρμακοποιός δύναται να ασκήσει, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίησή της, προσφυγή ενώπιον του Διοικητή του Ιδρύματος προκειμένου για το Ι.Κ.Α.-Ε Τ.Α.Μ., κατά τη διάρκεια δε της προθεσμίας αυτής καθώς και σε περίπτωση άσκησης προσφυγής, μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης επιβολής κυρώσεων. Από τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι η άπρακτη πάροδος τριμήνου από την άσκηση της εν λόγω προσφυγής, που έχει ενδικοφανή χαρακτήρα (πρβ. Σ.τ.Ε. 1104/1998) συνεπάγεται τη συντέλεση της τεκμαιρόμενης απόρριψή της κατά τα άρθρα 63 παρ.4 του ΚΔΔ και 25 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και αίρει το ανασταλτικό αποτέλεσμα αυτής.

3. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας, η αιτούσα φαρμακοποιός, η οποία διατηρεί φαρμακείο στο ………. επί της οδού ……….. ………………, είχε αναλάβει δυνάμει σύμβασης με το καθ` ου Ίδρυμα την εκτέλεση των συνταγών χορήγησης φαρμάκων στους ασφαλισμένους του. Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στο φαρμακείο της αιτούσας στις 15.10.2009, από τον έλεγχο που διενεργήθηκε στους λογαριασμούς των συνταγών που υποβλήθηκαν ως κανονικά εκτελεσθείσες των μηνών 6/09, 7/09, 8/09 και 9/09 από όργανα της αρμόδιας φαρμακευτικής Υπηρεσίας του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. Πειραιά και εξέταση ασφαλισμένων του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. επ’ ονόματι των οποίων εκδόθηκαν οι συνταγές των παραπάνω μηνών, διαπιστώθηκαν παραβάσεις των διατάξεων του Κανονισμού Φαρμακευτικής Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Ι.Κ.Α., του π.δ. 121/2008, της Α6α/1826/28.2.1989 απόφασης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση αποφάσεων .. για την ταινία γνησιότητας φαρμακευτικών προϊόντων» (ΦΕΚ Β` 178), του 73032/1967 γενικού εγγράφου της Διοίκησης του Ι.Κ.Α.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε, σύμφωνα με την προσβαλλόμενη απόφαση, ότι η αιτούσα υπέβαλε προς εξόφληση, ως κανονικά εκτελεσθείσες συνταγές, που φέρεται να έχουν εκδοθεί για ασφαλισμένους ΙΚΑ- ΕΤΑΜ (από το γιατρό ………………….. που υπηρετεί στη Μονάδα Υγείας Αγίου Ιεροθέου) και εισέπραξε τα αντίστοιχα ποσά, παρά το γεγονός ότι ορισμένες από αυτές εκδόθηκαν εν αγνοία των ασφαλισμένων , οι οποίοι δήλωσαν κατά τον έλεγχο είτε ότι: δεν λαμβάνουν τα φάρμακα που αναγράφονται στις συνταγές, δεν πάσχουν από τις παθήσεις που αναγράφονται στις συνταγές, η υπογραφή παραλήπτη επί των συνταγών δεν είναι δική τους, δεν είχαν ποτέ επισκεφθεί το φαρμακείο της αιτούσας, ούτε είχαν προμηθευτεί φάρμακα από το συγκεκριμένο φαρμακείο, δεν λαμβάνουν φάρμακα από το εν λόγω φαρμακείο της αιτούσης, δεν είχαν επισκεφθεί ποτέ τον φερόμενο ως συνταγογράφο γιατρό ……………….. οι συνταγές δε αυτές δεν ήταν καταχωρημένες στα βιβλιάρια ασθενείας αυτών. Συγκεκριμένα εκδόθηκαν Α) τρεις συνταγές τον 8 και 9 μήνα του έτους 2009 επ` ονόματι της ασφαλισμένης Κ.Δ., Β) δύο συνταγές τον 7 μήνα του έτους 2009 επ` ονόματι της ασφαλισμένης Ν.Δ., Γ) δύο συνταγές τον 9 μήνα του έτους 2009 επ` ονόματι της ασφαλισμένης Σ.Μ. , Δ) πέντε συνταγές τον 6, 7 και 8 μήνα του έτους 2009 επ` ονόματι της ασφαλισμένης Ι.Ν. , Ε) δύο συνταγές τον 8 μήνα του έτους 2009 επ` ονόματι της ασφαλισμένης Ι.Ι. , ΣΤ) πέντε συνταγές τον 6, 8 και 9 μήνα του έτους 2009 επ’ ονόματι του ασφαλισμένου Τ.Γ., Ζ) τέσσερεις συνταγές φέρονται να έχουν εκδοθεί από το γιατρό ……………. ………… ενώ δεν υπάρχουν στα συνταγολόγια του γιατρού, Η) στην περίπτωση μιας συνταγής ο ασφαλισμένος βρισκόταν στην φυλακή, (βλέπε αναλυτικά όλες τις προαναφερόμενε συνταγές στην προσβαλλόμενη απόφαση), Θ) επτά συνταγές κλινικών δεν φέρουν τα στοιχεία των Κλινικών στις οποίες εκδόθηκαν, Ι) μία συνταγή είχε εκδοθεί από γιατρό του ΕΣΥ και όχι από αρμόδιο γιατρό (γιατρό ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων και γιατροί των ΚΑΠΗ), ΙΑ) οι συνταγές που είχαν εκτελεστεί μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου δεν ήταν αριθμημένες, ΙΒ) δεν υπήρχε στις εκτελεσθείσες συνταγές υπογραφή παραλήπτη καθώς και υπογραφή και σφραγίδα εκτελέσαντος φαρμακοποιού, ΙΓ) βρέθηκαν στο φαρμακείο της αιτούσας 127 ταινίες γνησιότητας , η κατοχή των οποίων από το φαρμακοποιό, σύμφωνα με την προσβαλλόμενη απόφαση, δεν αποτελεί συνήθη πρακτική στις σχέσεις φαρμακοποιών -ασφαλισμένων και προφανώς είναι ταινίες από ιδιοσκευάσματα που έχουν ήδη πουληθεί και διατηρούνται, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν, από την αιτούσα , μελλοντικά σε συνταγές ασφαλιστικών ταμείων, καθόσον δεν υπάρχει άλλος λόγος να διατηρείται στο φαρμακείο τόσος μεγάλος αριθμός ταινιών γνησιότητας. Σημειώνεται στην προσβαλλόμενη απόφαση ότι η αξία των εκτελούμενων στο ΙΚΑ συνταγών από 27.000 ευρώ το Μάρτιο του έτους 2009 ανήλθε το Σεπτέμβριο του ιδίου έτους στις 76.000 ευρώ και το 50% περίπου ήταν συνταγές του ιατρού ……………………., ενώ μετά τον έλεγχο επανήλθε στις 26.000 ευρώ. Η ζημία δε που προκλήθηκε στο ΙΚΑ -ΕΤΑΜ από τις ανωτέρω παράνομες πράξεις ανέρχεται στο ποσό των 17.540,14 ευρώ συνολικά (βλ. το Γ14/939/11.10.2010 έγγραφο της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Φαρμακευτικής Αντίληψης της Φαρμακευτικής Διεύθυνσης Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.). Οι εξηγήσεις που εδόθησαν εγγράφως από την αιτούσα (από 11.12.2009 και 12.4.2010) σχετικώς με τις παραβάσεις που προαναφέρονται, δεν κρίθηκαν ικανές να μεταβάλουν την άποψη της Υπηρεσίας και ο Διοικητής του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. εξέδωσε την Γ14/937/3.9.2010 απόφαση, με την οποία κατήγγειλε οριστικά τη σύμβαση εκτέλεσης συνταγών ΙΚΑ- ΕΤΑΜ της αιτούσας μετά του Ιδρύματος, επέβαλε δε σε βάρος αυτής και πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ. Κατά της απόφασης αυτής η αιτούσα άσκησε την με αριθμό πρωτ.1786/ 29 .10. 2010 αίτηση θεραπείας (ενδικοφανή προσφυγή), η οποία προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ.18 του π.δ. 121/2008, ενώπιον του Διοικητή του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ .Στη συνέχεια , η αιτούσα άσκησε στις 28.1.2011 ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου προσφυγή κατά των αναφερόμενων στην πρώτη σκέψη πράξεων, με την κρινόμενη δε αίτηση, όπως αυτή αναπτύσσεται με το από 17.6.2011 υπόμνημά της, ζητά την αναστολή εκτέλεσης των πράξεων αυτών, επικαλούμενη αφενός την πρόδηλη βασιμότητα της προσφυγής, αφετέρου την ανεπανόρθωτη βλάβη που θα υποστεί από την άμεση εκτέλεση των εν λόγω πράξεων. Προς τούτο επικαλείται, ότι καταβάλλει μηνιαίο μίσθωμα για το φαρμακείο που διατηρεί επί της οδού ………………………. στο Κερατσίνι Αττικής, 773 ευρώ (σχ.4) ,ότι για την αγορά της κατοικία της έχει συνάψει σύμβαση στεγαστικού δανείου ύψους 470.000,00 ευρώ, το οποίο εξοφλεί τμηματικά, με τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό «…………………………………………………. ……………………………………………………………………. », με παραχώρηση προσημείωσης υποθήκης (σχ. 6) και για το οποίο δάνειο καταβάλλει μηνιαίως δόση στην «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ….» 2.600,00 ευρώ, ότι απασχολεί στο φαρμακείο της προσωπικό 4 ατόμων, ήτοι υπάλληλο φαρμακείου με μηνιαίο μισθό 1.023,60,ευρώ, βοηθό φαρμακείου με μηνιαίο μισθό 1.301,04 ευρώ, υπάλληλο αποθήκης με μηνιαίο μισθό 514,80 ευρώ και υπάλληλο φαρμακείου με μηνιαίο μισθό 867,46 ευρώ (σχ. 7) τέλος όμως Μαρτίου 2010 αναγκάστηκε να προβεί σε απόλυση της υπαλλήλου αποθήκης λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας στην οποία βρίσκεται καταβάλλοντος σε αυτήν αποζημίωση ύψους 1.201,20 ευρώ (σχ. 8). Περαιτέρω επικαλείται ότι έχει αυτή τη στιγμή αυξημένες δανειακές υποχρεώσεις καθόσον έχει λάβει 5 δάνεια από τρεις διαφορετικές τράπεζες και συγκεκριμένα : 1) « Από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος» δάνειο ύψους 70.000,00 ευρώ, το οποίο βρίσκεται σε ρύθμιση λόγω αδυναμίας της να προβεί στην έγκαιρη εξόφλησή του, σύμφωνα με την πρόσφατη ειδοποίηση έπρεπε στις 22.4.2011 να καταβάλλει το ποσό των 1.410.20 ευρώ (σχ. 9) και έτερο δάνειο εξυπηρετούμενο από λογαριασμό στην εν λόγω τράπεζα, το οποίο έχει ως ενήμερο συνολικό υπόλοιπο το ποσό των 25.302,86 ευρώ όπως προκύπτει από την ανάλυση κίνησης λογαριασμού περιόδου από 13.1.2011 έως 31.3.2011 (σχ.9α) . 2) Από την τράπεζα «…………………………..» επιχειρηματικό δάνειο ύψους 40.000,00 ευρώ το οποίο την 28.2.2011 παρουσιάζει συνολική ενήμερη οφειλή ύψους 39.739,48 ευρώ , ενώ η μηνιαία καταβαλλόμενη δόση ανέρχεται στο ποσό των 306,78 ευρώ (σχ. 9β) και δεύτερο δάνειο ύψους 100.000,00 ευρώ το οποίο παρουσιάζει ληξιπρόθεσμες οφειλές δόσεων την 8.3.2011 ύψους 34.684,43 ευρώ, όπως προκύπτει από την ίδια ως άνω ημερομηνία κίνηση λογαριασμού (σχ. 9γ). 3) Από την «………………………..» έχει λάβει επίσης επιχειρηματικό δάνειο ύψους 30.000,00 ευρώ, το οποίο παρουσιάζει συνολικό ποσό σε καθυστέρηση 1.839,66 ευρώ, όπως προκύπτει από το αντίγραφο κίνησης του εν λόγω δανειακού λογαριασμού την 28.2.2011 (σχ. 9δ).

Επίσης επικαλείται ότι έχει προβεί σε νομοθετική ρύθμιση της οφειλής προς τη Ε ΔΟΥ Πειραιά ύψους 60.635,43 ευρώ ποσό που εκλήθη να πληρώσει δυνάμει του εκκαθαριστικού σημειώματος οικονομικού έτους 2010 της παραπάνω Οικονομικής Υπηρεσίας, μέσω 45 δόσεων με πληρωτέα την πρώτη δόση την 4.11.2010 και την τελευταία 30.6.2014, με τις σχετικές προσαυξήσεις, από περίπου 1.360,00 ευρώ για την πρώτη δόση προοδευτικά αυξανόμενα έως το ποσό των περίπου 1.940 ευρώ για την τελευταία δόση, ήτοι καλείται να πληρώσει το συνολικό ποσό, με τις προσαυξήσεις, των 73.984,11 ευρώ (σχ. 11). Επικαλείται ακόμη ότι είναι μητέρα δύο ανηλίκων τέκνων από τον πρώτο της γάμο, με πάγιες μηνιαίες δαπάνες διατροφής -ένδυσης – διασκέδασης και διδάκτρων εκμάθησης αγγλικών (625 ευρώ Γ τριμήνου 2011) και γερμανικών (208 ευρώ δίδακτρα Μαρτίου 2011) και δίδακτρα εκμάθησης θεωρίας κιθάρας (μηνός Μαρτίου 2011, 106 ευρώ και 112 ευρώ) για αμφότερα τα τέκνα της (βλ. σχ. αποδείξεις σχ. 12 και 12° ,13 και 13α) και ότι η ίδια πάσχει από θυρεοειδίτιδα και παρακολουθείται από 20.4.2011 από ιατρό ενδοκρινολόγο -διαβητολόγο (σχ. 14), ενώ συνδράμει οικονομικά και τον πατέρα της που πάσχει από αρτηριακή υπέρταση (σχ. 14α ), ότι ο δεύτερος σύζυγός της υπέστη έμφραγμα του μυοκαρδίου στις 25.2.2011 και υπεβλήθη σε «αγγειοπλαστική » νοσηλευόμενος από 25.2.2011 έως 27.2.2011 σε νοσοκομείο (σχ.14) και ότι όλα τα ανωτέρω προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει τόσο η ίδια όσο και οι οικείοι της επιδεινώνουν την ήδη άσχημη οικονομική της κατάσταση. Μεταξύ δε των στοιχείων που επικαλείται και προσκομίζει η αιτούσα είναι και n με αριθ. πρωτ. 5320/1.11.2010 Εισήγηση του Προϊσταμένου του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Πειραιά του ΙΚΑ – Υποδιεύθυνση Φαρμακευτικής- προς τη Διοίκηση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ με θέμα : Αίτημα αναθεώρησης φαρμακοποιού ………………………….. με την οποία ζητά την ακύρωση της Γ14/937 Απόφασης του Διοικητή ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και σύμφωνα με την οποία εισήγηση «Συμπερασματικά , 1. Σ` ότι αφορά στον έλεγχο που διενεργήθηκε φαρμακείο της κας ……………. ………………., θεωρώντας εν μέρει επαρκείς τις προβαλλόμενες εξηγήσεις της, αφενός ως προς την αρίθμηση των συνταγών του μηνός ελέγχου και αφετέρου ως προς την εύρεση 127 ταινιών γνησιότητας Εισηγούμαστε την επιβολή προστίμου ίσο με την αξία των ευρεθεισών ταινιών ήτοι ποσόν ίσο με ευρώ 1.450,34. 2. Σ` ότι αφορά στον έλεγχο των λογαριασμών του συγκεκριμένου φαρμακείου λαμβάνοντας υπόψη : α) την παραδοχή από μέρους της φαρμακοποιού, της μη σφράγισης των βιβλιαρίων υγείας. β) Την υπεύθυνη δήλωση της ασφαλισμένης κας …………………. ……… ότι δάνεισε το βιβλιάριο ασθενείας της. γ) Την ενυπόγραφη δήλωση της ασφαλισμένης κας …………………………. ότι είχε δανειστεί το βιβλιάριο ασθενείας της αδελφής της κας ………………… ………… και διαχειριζόταν εκείνο της μητέρας της, κας …………………………….. δ) Τα στοιχεία που απορρέουν από τη προσκόμιση του δευτέρου βιβλιαρίου υγείας του ασφαλισμένου κ. …………….. ……….. ε) Το γεγονός ότι το φαρμακείο της κας ………………………….., μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου, τηρούσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις. στ) Την δύσκολη οικονομική κατάσταση που βρίσκεται η χώρα κα! σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η κ. …………………………. είναι μητέρα δύο ανηλίκων τέκνων. Εκτιμούμε ως πλέον ενδεδειγμένη λύση, την επιβολή προστίμου ίσου με 10.000 ευρώ αντί της περί οριστικής καταγγελίας της σύμβασης του φαρμακείου με την επωνυμία ………………………. απόφασης…… ». Η αιτούσα επικαλείται δε ότι κάθε οφειλή που είχε προς το ΙΚΑ (και την οποία αμφισβητεί) προερχόμενη από την επίδικη αιτία, την έχει ήδη εξοφλήσει όπως προκύπτει από τη σχετική βεβαίωση με θέμα την παρακράτηση ποσών λόγω εκκαθάρισης λογαριασμών του ΙΚΑ προς αυτήν , με ημερομηνία 10.5.2011 και με αριθ. πρωτ. 786 της Προϊσταμένης Φαρμακευτικής Υποδιεύθυνσης του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ (βλέπε αυτή προσκομιζόμενη από την αιτούσα). Και ότι το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα εκτελεί συνταγές του ΙΚΑ δεν την καθιστά σε καμιά περίπτωση ασφαλή, γιατί το θέμα της είναι εκκρεμές, αφού η Διοίκηση δεν απεφάνθη επί της αιτήσεως θεραπείας της κατά της Γ14/937/3.9.2010 απόφασης του Διοικητή του ΙΚΑ, η οποία απόφαση ανά πάσα στιγμή μπορεί να εκτελεσθεί και να διακοπεί η σύμβασή της μετά του ΙΚΑ , γεγονός που θα της προκαλέσει βλάβη που δεν θα μπορεί να αποκατασταθεί, αφού αποκερδαίνει περί το 70% από τα έσοδά της από τη εν λόγω σύμβαση με το ΙΚΑ , θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να προσεγγίσει και επανακτήσει τη χαμένη φήμη και πελατεία της και τα εναπομείναντα έσοδά της δεν θα είναι ικανά να της εξασφαλίσουν την αξιοπρεπή διαβίωση αυτής και της οικογενείας της. Το καθ` ου Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., με τις από 24.5.2011 (με αριθ. πρωτ. Γ/14/967/24.5.2011) απόψεις του προς το Δικαστήριο προβάλλει, μεταξύ άλλων, ότι η αίτηση είναι άνευ αντικειμένου, λόγω του ανασταλτικό; αποτελέσματος της ασκηθείσης ενώπιον του Διοικητή του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ προσφυγής της αιτούσας, η εξέταση της οποίας εκκρεμεί στην Υπηρεσία τους και μέχρι την έκδοση σχετικής απόφασης, ότι σε εφαρμογή των παραπάνω η αιτούσα συνεχίζει να εκτελεί συνταγές ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έως σήμερα και να αποζημιώνεται κανονικά για την αξία των συνταγών που καταθέτει επικαλείται δε σχετικά , το υπ` αριθ. 46/24.5.2011 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Κεντρικής Μονάδας Ελέγχου Συνταγών, από το οποίο προκύπτει ότι η αιτούσα έχει υποβάλει λογαριασμό και για το μήνα Απρίλιο του 2011.

4. Επειδή, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη 2 της παρούσας απόφασης, η άπρακτη πάροδος τριμήνου από την άσκηση της εν λόγω προσφυγής (της με αριθμ. πρωτ. 1786/ 29.10.2010 αιτήσεως θεραπείας) που έχει ενδικοφανή χαρακτήρα, συνεπάγεται τη συντέλεση της τεκμαιρόμενης απόρριψής της κατά τα άρθρα 63 παρ.4 του ΚΔΔ και 25 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και αίρει το ανασταλτικό αποτέλεσμα αυτής . Ενόψει όλων των παραπάνω το Δικαστήριο δεν εκτιμά , ότι το ένδικο βοήθημα , ήτοι η προσφυγή που άσκησε η αιτούσα και εκκρεμεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, είναι προδήλως βάσιμη. Περαιτέρω, το Δικαστήριο εκτιμά, ότι η βλάβη της αιτούσας εν προκειμένω δεν είναι ανεπανόρθωτη, δεδομένου ότι το φαρμακείο της λειτουργεί κανονικά, αφού με την προσβαλλόμενη απόφαση καταγγέλλεται η σύμβαση εκτέλεσης συνταγών της αιτούσας μόνο με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και οι όποιες δυσμενείς συνέπειες στην άσκηση της επιχειρήσεώς της θα επανορθωθούν σε περίπτωση που γίνει δεκτή η προσφυγή της και ακυρωθεί η ως άνω πράξη. Εξάλλου, η εκ της στερήσεως εσόδων από την εν λόγω σύμβαση του ΙΚΑ (από την οποία κατά την αιτούσα αποκερδαίνει περί το 70% των εσόδων της), προβαλλόμενη ανεπανόρθωτη υλική βλάβη ουδόλως αποδεικνύεται, ενώ ο ισχυρισμός αυτής ότι εάν υποχρεωθεί σε άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης με την προσφυγή απόφασης θα χάσει τη φήμη της , πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, καθόσον η ως άνω βλάβη που τυχόν επέρχεται εν προκειμένω στην αιτούσα είναι αποτέλεσμα της έκδοσης της προσβαλλόμενης απόφασης σε βάρος της και όχι της άμεσης εκτέλεσης αυτής και η οποία θα αποκατασταθεί σε περίπτωση που γίνει δεκτή η σχετική προσφυγή της.

5. Επειδή, κατ` ακολουθίαν η αίτηση πρέπει να απορριφθεί.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Απορρίπτει την αίτηση αναστολής. Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου. Η απόφαση εκδόθηκε στην Αθήνα στις 4 Ιουλίου 2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ                                                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ