fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1498/2015
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αποτελούμενο από το Δικαστή Ιωάννη Λαμπρινόπουλο, ΠρόεδροΠρωτοδικών, ο οποίος ορίστηκε κατόπιν κληρώσεως σύμφωνα με το Ν.3327/2005.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 04.08.20 15 χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα, για να δικάσει Την υπόθεση μεταξύ:του καλούντος-αιτούντος: ………  ………. του …….. και της ………, κατοίκου Κερατσινίου Αττικής, ο οποίος παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου Νίκης Αραμπατζή.

Της καθής η αίτηση: …………. του ………..και της ……., κατοίκου Κερατσινίου Αττικής,η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου Μαρίας Κανακάκη.

Ο καλών-αιτών άσκησε την από 09.06.2015 (αριθ. κατ. 1350/2015) αίτησή της, η συζήτηση της οποίας προσδιορίστηκε για τις 02.07.2015.

Κατά τη δικάσιμο αυτή, η συζήτηση της αίτησης ματαιώθηκε λόγω της διενέργειας του πρόσφατου δημοψηφίσματος. Ήδη ο αιτών με την από 08.07.2015 (αριθ. κατ. 1603/2015) κλήση Του, η συζήτηση της οποίαςπροσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται. Στην αρχή της παρούσας, επαναφέρει προς συζήτηση την παραπάνω αίτησή του, η οποία γράφτηκε στο έκθεμα ζητώντας να γίνει αυτή δεκτή.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης σι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Νόμιμα ο αιτών με την από 08.07.2015 (αριθ. κατ. 1603/2015) κλήση του επαναφέρει προς συζήτηση την από 09.06.2015 (αριθ. κατ. 1350/20 15) αίτησή του, η συζήτηση της οποίας είχε ματαιωθεί κατά την ορισθείσα αρχικώς δικάσιμο της 02.07.2015.Ο αιτών με την ένδικη αίτηση, ζητεί να ανασταλεί η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδει η καθής σε βάρος του, με βάση την από 26.05.20 15 επιταγή προς πληρωμή παρά πόδας αντιγράφου εκA’ εκτελεστού απογράφου της υπ’αριθ. 142 1/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της 09.06.2015 άσκηθείσας νομίμως και εμπροθέσμως ανακοπής του,για τους λόγους που ειδικότερα αναφέρονται σ’αυτή. Η αίτηση παραδεκτά εισάγεται στο δικαστήριο αυτό για να συζητηθεί κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (αρθρ.686 επ. ΚJΙολΔ) και έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα. Περαιτέρω, είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 938 και 933 ΚΙΙολΔ και επομένως, πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω από ουσιαστική άποψη.Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων του αιτούντος και της καθής η αίτηση ………  ………. και ………  ………. αντιστοίχως, όλων των επικαλούμενων και προσκομιζόμενων από τους διαδίκους εγγράφων, τους προβαλλόμενους απ’αυτούς, αλλά και με τα σημειώματα που κατέθεσαν σι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ισχυρισμούς και όλη εν γένει διαδικασία πιθανολογούνται τα ακόλουθα:

Η καθής άσκησε κατά του αιτούντος συζύγου της με τον οποίο βρίσκονται σε διάσταση, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, αρχικά την από 13.06.2012 (αριθ. κατ. 3092/2012) αίτηση ασφαλιστικών μέτρων επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’αριθ.3269/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), δυνάμει της οποίας ο αιτών υποχρεώθηκε προσωρινά να καταβάλει στην καθής για διατροφή το ποσό των 150 ευρώ για την ίδια ατομικά και το ποσό των 450 ευρώ για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου τους.Ακολούθως, η καθής άσκησε την από 08.10.2012 (αριθ. κατ. 8186/2012) αγωγή της με την οποία ζητούσε τον καθορισμό της μηνιαίας διατροφής για την ίδια και για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου της για χρονικό διάστημαδεκαοκτώ (18) μηνών από την επίδοση της αγωγής της. Επί της αγωγή εκδόθηκε η υπ’αριθ. 3504/20 13 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (διαδικασία διατροφών), δυνάμει της οποίας ο αιτών υποχρεώθηκε να καταβάλει στην αιτούσα για το ανωτέρω χρονικό διάστημα για διατροφή το ποσό των 150 ευρώ για την ίδια ατομικά και το ποσότων 400 ευρώ για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου τους.

Επειδή,ο αιτών δεν κατέβαλε στην καθής κανένα ποσό, η τελευταία αναγκάσθηκε να προβεί στην από 18.10.20 12 κατάσχεση εις χείρας τρίτου, που επιδόθηκε τόσο στον ίδιο, όσο και στην εργοδότριά του εταιρία με την επωνυμία ≪………  ……….≫ (βλ. τις υπ’αριθ. 4745Γ’, 4742Γ’/19.Ι0. 2012 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πειραιά Δημητρίου Ραπατζίκου). Περαιτέρω, επειδή μετά την παρέλευση του διαστήματος των δεκαοκτώ (18) μηνών, για το οποίο είχε εκδοθεί η προαναφερόμενη υπ’αριθ. 3504/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (διαδικασία διατροφών), ο αιτών έπαψε να καταβάλει τα παραπάνω ποσά για διατροφή της συζύγου και του ανηλίκου τέκνου τους, η αιτούσα άσκησε σε βάρος του την από 10.06.2014 (αριθ. κατ.1266/2014) αίτηση ασφαλιστικών μέτρων επί της οποίας εκδόθηκε ηυπ’αριθ. 1253/2015 απόφαση Του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), δυνάμει της οποίας απορρίφθηκε ηαίτησή της γιατί στο μεταξύ είχε εκδοθεί επί της κύριας Περί διατροφής αγωγής της η υπ’αριθ. 1421/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς. (Διαδικασία ~Διατροφών) δυνάμει της οποίας ο αιτώνυποχρεώθηκε να καταβάλει στην απούσα για χρονικό διάστημαδεκαοκτώ (18) μηνών από την επίδοση της αγωγής της, για διατροφή του ανηλίκου τέκνου τους, το ποσό των 320 ευρώ μηνιαίως.

Ακολούθως, του επέδωσε επικυρωμένο αντίγραφο εκ του εις χείρας της A’ εκτελεστού απογράφου της παραπάνω απόφασης με την από 26.05.2015 επιταγή προς πληρωμή (βλ. την υπ’αριθ. 5205Β’/26.05.2015 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών ΑθανασίαςΛουμπαρδιά) επιτάσσοντάς τον. να της καταβάλει το οφειλόμενο. από20.05.2014 (επομένη της επίδοσης της αγωγής) έως και 26.05.2015συνυπολογιζομένων των ενδιάμεσων από εκείνον καταβολών συνολικούποσού 1200 ευρώ, για κεφάλαιο, ποσό 2800,72 ευρώ και για τόκουςυπερημερίας του κεφαλαίου αυτού, ποσό 61,14 ευρώ και συνολικά τοποσό των 2.861,86 ευρώ, καθώς και ποσό 0,5 ευρώ για επικολληθένταένσημα, ποσό 0,2 ευρώ για λήψη αντιγράφου, ποσό 12 1,02 ευρώ } ΟΓΑ24,20 ευρώ για τέλη απογράφου, ποσό 600 ευρώ για δικαιώματα σύνταξης της επιταγής και ποσό 60,00 λήψη απογράφου, συνολικά δε το ποσότων 3.667,78 ευρώ. Επειδή, ο αιτών δεν κατέβαλε και πάλι κανένα ποσόστην καθής, .η Τελευταία αναγκάσθηκε εκ νέου να προβέί σε κατάσχεσηεις χείρας τρίτου επιδοθείσα με τις υπ’αριθ. 5231Β’, 5230Β’/02. 06.2015εκθέσεις επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο ΠρωτοδικείοΠειραιά Αθανασίας Λουμπαρδιά.

Ο αιτών, Πέραν των υπολογισθεισώνστην από 26.05.20 15 επιταγή προς πληρωμή καταβολών, προέβη και σεκαταβολές στον υπ’αριθ. 5 107-031671-164 λογαριασμό που διατηρεί η καθής στη Τράπεζα Πειραιώς, συνολικού ποσού 400 ευρώ, που δεν υπολογίστηκαν στην επιδοθείσα σ’αυτόν επιταγή προς πληρωμή και ως εκ τούτου το πραγματικά οφειλόμενο από αυτόν ποσό ανέρχεται για κεφάλαιο στο ποσό των 2.436,85 ευρώ και όχι στο ποσό των 2800,72 ευρώ ενώ για τόκους υπερημερίας, οφείλεται το ποσό των 25,19 ευρώ και όχι το ποσό των 61,14 ευρώ. Κατόπιν τούτου η καθής με δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της, παραιτείται του ποσού των 399,82 ευρώ (2.800,72 -2.436,85 363,87 ευρώ } 6 1,14 – 25,19 =35,95 ευρώ) που έχει καταβάλει ο αιτών και δεν υπολογίστηκε κατά τα ανωτέρω στην επιδο θείσα σ’αυτόν επιταγή προς πληρωμή, συνομολογώντας το αντίστοιχο μέρος της αίτησης. Ως εκ τούτου, ο τρίτος λόγος της ανακοπής του αιτούντος με τον οποίο αναφέρεται στον μη συνυπολογισμό πραγματοποιηθεισών καταβολών απ’αυτόν, καθίσταται πλέον άνευ αντικειμένου.

Περαιτέρω, ο αιτών με τον πρώτο λόγο της ανακοπής του ισχυρίζεται ότιδεν έχουν υπολογισθεί ορθά συνομολογημένες αφαιρετέες καταβολές μεσυνέπεια να έχουν υπολογισθεί εσφαλμένα σι τόκοι υπερημερίας. Από ταπαραπάνω αποδεικτικά μέσα δεν πιθανολογείται βάσιμος ο ισχυρισμόςτου αιτούντος, αφού κατά τον αναφερόμενο λεπτομερώς στο σημείωμα της καθής τρόπο υπολογισμού των τόκων και του εναπομείναντοςκεφαλαίου μετά την καταβολή συνομολογημένων πραγματοποιηθεισώνκαταβολών, βάσει ειδικού Προγράμματος στην ιστοσελίδα (……………………..),  με την πραγματοποίηση κάθεενδιάμεσης καταβολής, υπολογίζονται σι αναλογούντες τόκοι μέχρι τηνημερομηνία που έλαβε χώρα η ενδιάμεση καταβολή με αποτέλεσμα νααπομένει το υπόλοιπο κεφάλαιο. Με το δεύτερο λόγο της ανακοπής του οαιτών ισχυρίζεται ότι δεν αφαιρέθηκαν κατά Τον υπολογισμόσυνολικά οφειλόμενου ποσού διατροφής από την καθής τα παρακρατηθέντα δυνάμει κατασχέσεως εις χείρας Τρίτου, ποσά των μηνών ΜαΪου-Ιουνίου και Ιουλίου 2014, που ανέρχονται σε 550 €, 120 € και 300 €αντιστοίχως.

Και ο λόγος αυτός της ανακοπής δεν πιθανολογείται ότι θαευδοκιμήσει, καθόσον τα παραπάνω χρηματικά ποσά αφορούν την από18.10.20 12 κατάσχεση εις χείρας τρίτου στην οποία είχε προβεί η καθήςδυνάμει της υπ’αριθ. 3269/2012 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς και άρα αφορούν τα οφειλόμενα στην καθής ποσά διατροφής δυνάμει της απόφασης αυτής και άρα ορθά δεν υπολογίσθηκαν στις καταβολές του αιτούντος, αφού κατασχέθηκαν αναγκαστικώς με την παραπάνω απόφαση. Με τον τέταρτο και τελευταίο λόγο της ανακοπής του ο αιτών ισχυρίζεται ότι το ποσό των 600 ευρώ κατά το οποίο ο αιτών ζητά δικαιώματα σύνταξης της ανακοπτόμενης επιταγής προς εκτέλεση, είναι εσφαλμένο, αφού από το ποσό αυτό που επιβάλλονται ως δικαστικά έξοδα σε βάρος του εναγομένου και ήδη αιτούντος με την υπ’ αριθ. 1421/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς και στο οποίο κατ’άρθρον 721 του Ν.4194/2013 του Κώδικα Δικηγόρων ορίζεται η αμοιβή του δικηγόρου για τη σύνταξη επιταγής προς εκτέλεση, δεν αφαιρείται το ποσό των 250 ευρώ που αφορά τα προκαταβληθέντααπό τον αιτούντα έξοδα.

Και ο λόγος αυτός πιθανολογείται ότι θα απορριφθεί ως αβάσιμος, αφού από το κονδύλιο δικαιωμάτων σύνταξης της ανακοπτόμενης επιταγής προς πληρωμή, ποσού 600 ευρώ, που είναι ισόποσο με τη δικαστική δαπάνη, δεν αφαιρούνται τα προκαταβλητέα έξοδα για την ασκηθείσα αγωγή διατροφής, καθώς η παραπάνω υπ’αριθ. 1421/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς δεν έχει καταστεί ακόμη τελεσίδικη. Κατ’ακολουθίαν των ανωτέρω, μη υπάρχοντος άλλου λόγου ανακοπής, δεν πιθανολογείται, για τους παραπάνω λόγους, η ευδοκίμηση αυτής και συνακόλουθα η επέλευση ανεπανόρθωτης βλάβης στον αιτούντα από τη συνέχιση της αρξαμένης εναντίον του αναγκαστικής εκτέλεσης και κατόπιν τούτου, Πρέπει να απορριφθεί η ένδικη αίτηση ως αβάσιμη. Τέλος, Πρέπει ο αιτών, να καταδικαστεί στην καταβολή των δικαστικών εξόδων της καθής η αίτηση, κατά ουσιαστική παραδοχή σχετικού προς Τούτο αιτήματός της, υποβαλλόμενου με το νομοτύπως κατατεθέν σημείωμά της (άρθρ. 176ξ1, 191*2 AK και 84*2 εδ. β του Ν. 4194/2013 Περί του κώδικα δικηγόρων), κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Απορρίπτει την αίτηση.

Καταδικάζει Τον αιτούντα στην καταβολή των δικαστικών εξόδων

της καθής η αίτηση, τα οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων Τους, στον Πειραιά, στις 22. 9.2015.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Λ.Ι.

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία