fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
1597/2015
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Συγκροτήθηκε από την Δικαστή Πηγή Τονιόλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίστηκε με κλήρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 3 327/2005.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την25n Ιουνίου 2015,χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέως, για να δικάσει την υπόθεσηασφαλιστικών μέτρων μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ……….του ………. και της……….., κατοίκου Κερατσινίου Αττικής, οδός ………., αρ. …., ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του, …………..

ΤΟΥ ΚΑΘ’ ΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ: ………….. του……. και της ………., κατοίκου Πειραιά, οδός , αρ. ..,

ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας δικηγόρου του, ……….

Η από 20-5-2015 αίτηση, κατατέθηκε στη Γραμματεία τουΔικαστηρίου τούτου με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως δικογράφου 1208/21-5-2015, προσδιορίσθηκε για την παραπάνω αναφερόμενη δικάσιμο και γράφτηκε στο έκθεμα.Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από τη σειρά του οικείου εκθέματος, σι διάδικοι παραστάθηκαν όπως σημειώνεται ανωτέρω. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους αφού έλαβαν διαδοχικά το λόγο, ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΙ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση αίτηση, ο αιτών εκθέτει ότι με επίσπευση του και σε εκτέλεση: α) της υπ’ αριθμ. 284/2012 απόφασης του Εφετείου Πειραιώς και β) της υπ’αριθμ. 964/2013 απόφασης του Αρείου Πάγου, ‘επιβλήθηκε αναγκαστική κατάσχεση επί του ποσοστού 1/2 εξ αδιαιρέτου στα περιγραφόμενα στην υπό κρίση αίτηση δύο ακίνητα,που βρίσκονται το ένα στο Δήμο Πειραιά και το άλλο στο ΔήμοΤροιζηνίας. Ότι, ωστόσο, σι δύο (2) πλειστηριασμοί, πουδιενεργήθηκαν για κάθε ακίνητο με βάση την ορισθείσα τιμή πρώτης . προσφοράς,.. αλλά και οι δύο (2) πλειστηριασμοί που διενεργήθηκαν στη συνέχεια, ένας για κάθε ακίνητο, με βάση την κατώτερη της αρχικής τιμή πρώτης προσφοράς που ορίστηκε, μετά από σχετική αίτησή του, με την υπ’ αριθμ. 378/2015 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, απέβησαν άγονοι, καθώς δεν εμφανίστηκαν πλειοδότες. Με βάση τα περιστατικά αυτά ζητεί να οριστεί νέος πλειστηριασμός των ενλόγω ακινήτων με τιμή πρώτης προσφοράς κατώτερη της αμέσως . προαναφερόμενης, ήτοι εκείνης που. ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 378/2015 απόφαση.

Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση παραδεκτώς εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του αρμοδίου, καθ’ ύλην και κατά τόπον, Δικαστηρίου τούτου, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρ. 686 επ. ΚΠολΔ). Περαιτέρω, είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 966 παρ. 3, 4 και 1003 παρ. 4 ΚΠολΔ, δεδομένου ότι, μετά κάι τον πλειστηριασμό που διενεργήθηκε με βάση την κατώτερη της αρχικής τιμή πρώτης προσφοράς, η οποία καθορίστηκε από το δικαστήριο κατ’ άρθρ. 966 παρ. 3 ΚΠολΔ, μπορεί, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του ιδίου άρθρου, να ζητηθεί, όπως εν προκειμένω συμβαίνει, ο ορισμός νέου πλειστηριασμού με τιμή κατώτερη και εκείνης που, κατά τα αμέσως προαναφερόμενα (άρθρ. 966 παρ. 3 ΚΙΙολΔ), ορίστηκε (πρβλ. Γ. Νικολόπουλο στον ΚΠολΔ των Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα, τόμ. ΙΙ, (αρθρ. 966, αριθ. 8,10).

Επομένως, η αίτηση πρέπει να ερευνηθεί και από ουσιαστική άποψη. Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων αποδείξεως και ανταποδείξεως, ………..  ……… του …….. και  ………  ………..  του Δημητρίου, αντίστοιχα, που εξετάστηκαν στο ακροατήριο, από τα έγγραφα που επικαλούνται και νομίμως προσκομίζουν σι διάδικοι και την εν γένει διαδικασία, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Με επίσπευση του αιτούντος και σε εκτέλεση: α) του πρώτου εκτελεστού απογράφου της υπ’αριθμ. 284/2012 απόφασης του Εφετείου Πειραιώς, με Το οποίο επιτάσσεται ο καθ’ου να καταβάλει στον αιτούντα το ποσό των 97.407,88 ευρώ και β) του πρώτου εκτελεστού απογράφου της υπ’αριθμ. 964/2013 απόφασης του Αρείου Πάγου, με το οποίο επιτάσσεται ο καθ’ου να καταβάλει στον αιτούντα το ποσό των 2.340 ευρώ, επιβλήθηκε αναγκαστική κατάσχεση σε ακίνητα ιδιοκτησίας του καθ’ου και ειδικότερα α) στο 1/2 εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχείο 1-1 γωνιακού ισογείου καταστήματος πολυόροφης οικοδομής, επιφανείας 114 τ.μ., που βρίσκεται στον Πειραιά, στη Θέση “…..  ……. …….”, στη συμβολή των οδών ……… αρ. Ι και …..  …….  αρ. 111, το οποίο περιήλθε στον καθ’ου κατά το ανωτέρω ποσοστό, δυνάμει του υπ’αριθμ. 5577/2003 συμβολαιγράφου Πειραιώς , Άννα Τζώρτζη, νομίμως μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πειραιώς στον τόμο 1165 και α.α. 290 και β) στο 1/2 εξ αδιαιρέτου ενός οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου, επιφανείας 1.274,31 τ.μ., που βρίσκεται στο Δήμο Τροιζηνίας, της Δημοτικής Ενότητας Μεθάνων, στη Θέση “……..”, το οποίο περιήλθε στον καθ’ου κατά το ανωτέρω ποσοστό, δυνάμει του υπ’αριθμ. 2336/1987 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Πειραιώς, Αναστασίας Τζώρτζη, νομίμως μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πόρου στον τόμο 130 και α.α. 230.

Ειδικότερα, η πιο πάνω αναγκαστική κατάσχεση επιβλήθηκε: A) για το πρώτο ακίνητο (ισόγειο κατάστημα) με την υπ’ αριθμ. Ι 155Β’/17-7-2014 κατασχετήρια έκθεση του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Αθανασίου Γεωργαντόπουλου, Ορίστηκε δε με αυτήν ως αξία του ακινήτου και τιμήΠρώτης προσφοράς αυτού, το ποσό των 109.600 ευρώ, ίσο με τηναντικειμενική αξία του ακινήτου, και B) για το δεύτερο ακίνητο(οικόπεδο) με την υπ’ αριθμ. Ι Ι54Β’/16-7-2014 κατασχετήρια έκθεσητου ιδίου ως άνω δικαστικού επιμελητή, ορίστηκε δε με αυτήν ως αξίατου ακινήτου και τιμή πρώτης προσφοράς αυτού, το ποσό των 100.320ευρώ, ίσο με την αντικειμενική αξία του ακινήτου. Με βάση αυτή τηντιμή πρώτης προσφοράς, ακολούθως, διενεργήθηκαν δύο (2), κατάσειρά, πλειστηριασμοί για κάθε ακίνητο ενώπιον του συμβολαιογράφου Πόρου, Σταύρου Ρεϊζη, που όμως κηρύχθηκαν άγονοι. Ειδικότερατην υπ’ αριθμ. I 162ΒV2014 περίληψη (της υπ’αριθμ. 115Β/2014 κατασχετήριας έκθεσης, την υπ’ αριθμ. 1223Β’/2014 A’ επαναληπτική περίληψη (της υπ ‘αριθμ. 1155Β’/2014) κατασχετήριας έκθεσής τουπροαναφερόμενου δικαστικού επιμελητή, ορίστηκαν αντιστοίχως ωςημέρες πλειστηριασμού του πρώτου ακινήτου (ισογείου καταστήματος) η 8-10-2014 και 19-11-2014, ενώ με την υπ’ αριθμ. 116ΙΒ’/2014περίληψη (της υπ’αριθμ. Ι 154Β’/2014) κατασχετήριας έκθεσης, την υπ’αριθμ. 1222Β’/2014 A’ επαναληπτική περίληψη (της υπ’αριθμ.1154Β/20 14) κατασχετήριας έκθεσης του προαναφερόμενουδικαστικού επιμελητή, ορίστηκαν αντιστοίχως ως ημέρες πλειστηριασμού του δευτέρου ακινήτου (οικοπέδου) η 8-10-2014 και19-11-2014. Όμως, σε όλες τις περιπτώσεις δεν εμφανίστηκαν πλειοδότες και ο πλειστηριασμός κηρύχθηκε άγονος.

Ενόψει τούτου και ύστερα από αίτηση του ήδη αιτούντος εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 378/2015 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, με την οποία διατάχθηκε η διενέργεια νέου πλειστηριασμού με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 80.000 ευρώ για κάθε ακίνητο.Με βάση την ορισθείσα αυτή, κατώτερη της αρχικής, τιμή πρώτης προσφοράς εκδόθηκαν στη συνέχεια η υπ’ αριθμ. 1407Β’/2015 B’ επαναληπτική περίληψη (της υπ’αριθμ. Ι 155Β’/2014) κατασχετήριας έκθεσης και η υπ’ αριθμ. 1417Β’/2015 B’ επαναληπτική περίληψη (της υπ’αριθμ. 1154Β’/2014) κατασχετήριας έκθεσης του ώίου πιο πάνω δικαστικού επιμελητή, με τις οποίες ορίστηκαν αντιστοίχως ως ημέρες πλειστηριασμού για το μεν πρώτο ακίνητο (ισόγειο κατάστημα) η 15-4-2015, για το δε δεύτερο ακίνητο (οικόπεδο) η 22-4-2015. Και κατά τις ημέρες αυτές, όμως, ο πλειστηριασμός δεν πραγματοποιήθηκε, επειδή και πάλι δεν εμφανίστηκαν πλειοδότες. Εκ των προεκτεθέντων πραγματικών περιστατικών κρίνεται ότι από τη δημοσίευση της αποφάσεως με αριθ. 378/4-3-2015, η οποία προ ολίγων μηνών και εν μέσω οικονομικής κρίσης, όρισε, με ισχύ έστω προσωρινού δεδικασμένου (άρθρο 321 για έκαστο των κατασχεθέντων ακινήτων, δεν υπήρξε οποιαδήποτε περαιτέρω μεταβολή των συνθηκών, που είχε ως αποτέλεσμα την εκ νέου μείωση της τιμής των κατασχεθέντων ακινήτων. Η ματαίωση των πλειστηριασμών πιθανολογείται ότι οφείλεται όχι στις υψηλές τιμές της πρώτης προσφοράς (αφού πολλά από τα κατασχεθέντα ακίνητα παραμένουν απούλητα, ακόμα και αν ως πρώτη προσφορά ορίζονται τιμές εξευτελιστικές), αλλά στην έλλειψη ρευστότητας, που πλήττει γενικά την αγορά, καθώς και στη μεγάλη φορολόγηση και τις λοιπές επιβαρύνσεις των ιδιόκτητων ακινήτων, που επίσης αποτρέπει τους επίδοξους αγοραστές. Κατόπιν τούτων, πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση ως ουσιαστικά αβάσιμη και να καταδικαστεί ο αιτών,λόγω της ήττας του, στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων του καθ’ ου (άρθρα 176, 191 παρ. 2 ΚJΙολΔ), όπως ορίζεται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αίτηση.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον αιτούντα στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων του καθ’ ου, τα οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων (200)ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στον Πειραιά, απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, στις 5 Οκτωβρίου 2015.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Τ.Π.                               Τ.Χ.

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία