fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΩΝ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Αριθμός Απόφασης

164/2018

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΩΝ

Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Ελένη Τσιάνου, Πρωτόδικη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Πρωτοδικείου ______________________ και από τη Γραμματέα Ελένη Τσιούρβα

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 16 Νοεμβρίου 2017 για να δικάσει την από 12-09-2017 και με αριθμό κατάθεσης __________ αίτηση και την από 12-10-2017 και με αριθμό κατάθεσης _______________ κύρια παρέμβαση – αίτηση :

  1. A. ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ______________________, κατοίκου ______________________, οδού ______________________, ατομικώς και υπό την ιδιότητα του ως μετόχου και ως πρώην Προέδρου και Διευθύντος Συμβούλου του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «______________________» και τον διακριτικό τίτλο «______________________», η οποία εδρεύει στα ______________________ ______________________, με ΑΦΜ ______________________ της ΔΟΥ ______________________ και με αριθμό ΓΕΜΗ ______________________, ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου του, Χρήστου Οικονομάκη, ο οποίος κατέθεσε προτάσεις

Ο αϊτών ζητεί να γίνει δεκτή η από 12-9-2017 αίτησή του, που κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου και έλαβε αριθμό κατάθεσης δικογράφου 356/ΕκΜ/2017, προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 19^ Οκτωβρίου 2017, οπότε αναβλήθηκε για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, γράφτηκε στο έκθεμα και εκφωνήθηκε κατά τη σειρά της από αυτό.

 

Β. ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΝΤΩΝ – ΑΙΤΟΥΣΩΝ: 1. ______________________, συζύγου ______________________, κατοίκου ______________________, οδός ______________________αρ. ___ με ΑΦΜ ______________________, 2. ______________________του ______________________, κατοίκου ______________________, οδός ______________________με ΑΦΜ ______________________και 3. ______________________του ______________________, κατοίκου ______________________, οδός ______________________ με ΑΦΜ ______________________, οι οποίες παραστάθηκαν οι δύο πρώτες δια και η τρίτη μετά των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, Απόστολου Δελαβέκουρα και Γεώργιου Ατιέ, οι οποίοι κατέθεσαν προτάσεις

ΠΡΟΣ ΟΝ Η ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Του ______________________, κατοίκου ______________________, οδού ______________________, ατομικώς και υπό την ιδιότητα του ως μετόχου και υπό την ιδιότητα του ως πρώην Προέδρου και Διευθύντος Συμβούλου του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «______________________» και τον διακριτικό τίτλο «______________________», η οποία εδρεύει στα ______________________ ______________________, με ΑΦΜ ______________________ της ΔΟΥ ______________________ και με αριθμό ΓΕΜΗ ______________________, ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου του, Χρήστου Οικονομάκη, ο οποίος κατέθεσε προτάσεις

Οι κυρίως παρεμβαίνουσες – αιτούσες ζητούν να γίνει δεκτή η από 12-10-2017 αίτησή τους, που κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου και έλαβε αριθμό κατάθεσης δικογράφου 413/ΕκΜ/2017, προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της Ιθ^ Οκτωβρίου του 2017 οπότε αναβλήθηκε για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, γράφτηκε στο έκθεμα και εκφωνήθηκε κατά τη σειρά της από αυτό.

ΚΑΤΑ τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά τη διάταξη του άρθρου 69 ΑΚ, η οποία, όπως προκύπτει από τη γενικότητά της, εφαρμόζεται σε κάθε είδους νομικό πρόσωπο, και συνεπώς και σε ανώνυμες εταιρίες (βλ. ΑΠ 1392/2014 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ), προσωρινή διοίκηση σε νομικό πρόσωπο μπορεί να διορισθεί από το Δικαστήριο, ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον, μόνον 1) αν λείπουν τα πρόσωπα που απαιτούνται για τη διοίκηση ή 2) αν τα συμφέροντά τους συγκρούονται προς εκείνα του νομικού προσώπου (πρβλ. ΑΠ Ολ 18/2001 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Τέτοιο έννομο συμφέρον έχει προδήλως και ο μέτοχος της εταιρίας, επίκληση δε της ιδιότητας του αυτής αρκεί για την νομιμοποίηση του προς άσκηση της σχετικής αιτήσεως. Η έλλειψη διοίκησης είναι : α) πλασματική όταν οφείλεται σε δυστροπία, κακοβουλία ή διαφωνίες των μελών του δ.σ., άρνηση ή αδιαφορία τους για την άσκηση των αναγκαίων πράξεων διοίκησης β) πραγματική, σε περιπτώσεις θανάτου, βαριάς ασθένειας, μακροχρόνιας απουσίας, γ) νομική σε περίπτωση παραίτησης, έστω και σιωπηρής μέλους Δ.Σ, απώλειας δικαιοπρακακής ικανότητας, ακύρωση απόφασης γενικής συνέλευσης, λήξη θητείας χωρίς πρόβλεψη για παράτασή της (βλ. ΟλΑΠ 5/2004 σε ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Ο διορισμός της διοίκησης έχει δημιουργική δύναμη, με αποτέλεσμα να καταλείπεται στο Δικαστήριο η εξουσία ελεύθερης επιλογής των καταλληλότερων από τα μέλη του νομικού προσώπου, στην ανάγκη δε και τρίτων, ξένων προς την εταιρεία, προσώπων, χωρίς να δεσμεύεται από τις, ενδεικτικά, υποβαλλόμενες προτάσεις των διαδίκων (βλ. ΑΠ 1392/2014, ΑΠ 854/1998). Ο καθορισμός των εξουσιών της προσωρινής διοίκησης προσδιορίζεται, κατά κανόνα, με τη δικαστική απόφαση, που προβαίνει στο διορισμό της, και εξαρτάται από το λόγο, που προκαλεί το διορισμό της. Έτσι, στην περίπτωση που ο διορισμός αυτός οφείλεται στην έλλειψη διοίκησης της εταιρίας, γιατί έληξε η θητεία της, οι εξουσίες της διοριζόμενης προσωρινής διοίκησης περιορίζονται, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, στην αντιμετώπιση των επειγουσών υποθέσεων του νομικού προσώπου και στην προπαρασκευή της διαδικασίας για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών μέσα σε ορισμένη προθεσμία προς ανάδειξη αιρετής διοίκησης (βλ. ΕφΑθ 8408/1998 ΕλλΔνη 1999/409, ΕφΑΘ 11079/1996 ΕλλΔνη 1997.1675, ΜΠρΘεσ 15342/2006 Αρμ. 2006/1191, Απ. Γεωργιάδης, Σύντομη Ερμηνεία ΑΚ, άρθρ. 69 αρ. 15). II. Περαιτέρω, η έννοια του διαδίκου, όπως αυτή καθορίζεται στα πλαίσια της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας, δεν προσαρμόζεται στη ρυθμιζόμενη από τα άρθρα 741-781 ΚΠολΔ διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, στην οποία δεν υπάρχει αντιδικία, αλλά μετέχουν στη διαδικασία αυτή οι ενδιαφερόμενοι για ίο ρυθμιστικό μέτρο, οι οποίοι αποκτούν την ιδιότητα του διαδίκου: α) με την υποβολή της αίτησης για την εκδίκαση ορισμένης υπόθεσης της εκούσιας δικαιοδοσίας, β) με την κλήτευσή τους στη διαδικασία αυτή κατόπιν διαταγής του αρμοδίου δικαστηρίου (άρθρ. 748 παρ. 3 ΚΠολΔ)/γ) με την άσκηση κύριας ή πρόσθετης παρέμβασης (άρθρ. 752 ΚΠολΔ), δ) με την προσεπίκλησή τους που γίνεται με πρωτοβουλία κάθε διαδίκου ή αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο (άρθρ.753 ΚΠολΔ, ΑΠ 41/2003, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Κεραμεύς/Κονδύλης/Νίκας (Αρβανιτάκης) ΚΠολΔ I 2000, εισαγ. σημειώσεις στα άρθρα 739-866, IV, σελ.1459.

Στην προκειμένη περίπτωση, με την κρινόμενη αίτηση με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 356/ΕκΜ/2017, ο απών, επικαλούμενος έννομο συμφέρον ως μέτοχος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «______________________» και τον διακριτικό τίτλο «______________________» που εδρεύει στα ______________________, ζητεί να διορισθεί προσωρινή διοίκηση της εταιρείας αυτής για το λόγο ότι έληξε η θητεία της απερχόμενης διοίκησης, που εκλέχθηκε από τη γενική συνέλευση των μετόχων, ήδη από την 30η-6-2017. Προτείνει δε, να διορισθεί από το δικαστήριο τούτο προσωρινή διοίκηση, αποτελούμενη από τα προτεινόμενα από αυτόν πρόσωπα, προκειμένου να ασκήσουν τη διοίκηση της εταιρίας μέχρι την εκλογή οριστικού διοικητικού συμβουλίου και να συγκαλέσουν τη γενική συνέλευση των μετόχων για την εκλογή οριστικού διοικητικού συμβουλίου. Με το περιεχόμενο και αίτημα αυτό η αίτηση αρμοδίως και παραδεκτώς εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσία (άρθρα 68, 739, 740 παρ. 1, 786 παρ. 1 ΚΠολΔ, όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση με το ν. 4335/2015) και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 69 ΑΚ και 786 ΚΠολΔ. Πρέπει επομένως, να εξεταστεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα δεδομένου ότι για το παραδεκτό της συζητήσεως της έχει τηρηθεί η προδικασία που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 748§3 ΚΠολΔ με την επίδοση αντιγράφου της αίτησης στην ______________________ και ______________________ (βλ. τις με αριθμό _______________ και ______________ εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείου Αθήνας, Ιωάννη Κοπάνα). Οι ως άνω κλητευθείσες με διαταγή της Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου ______________________, ως έχουσες την ιδιότητα του διαδίκου, κατά τα αναφερόμενα στη νομική σκέψη υπό στοιχείο II, παραστάθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού και κατέθεσαν προτάσεις επί του ακροατηρίου.

III. Από τις προσδιορίζουσες την έννοια των κυρίας και πρόσθετης παρεμβάσεων διατάξεις των άρθρων 79 και 80 ΚΠολΔ, ερμηνευόμενες σε συνδυασμό προς τη φύση και το σύνολο των διατάξεων της διαδικασίας της εκούσιας δικαιοδοσίας, συνάγεται ότι, αν ο παρεμβαίνων υποστηρίζει την αίτηση, η παρέμβαση είναι πρόσθετη, ενώ αν αντιδικεί, ζητώντας είτε την απόρριψη της αίτησης, είτε την παραδοχή δικού του αιτήματος, η παρέμβαση είναι κύρια (βλ. ΑΠ 148/2014, ΑΠ 1076/2002 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Συνεπώς, κυρία παρέμβαση επί αιτήσεως για διορισμό προσωρινής διοίκησης υφίσταται όταν η παρέμβαση, δεν περιορίζεται σε υποστήριξη των αιτημάτων που υποβάλλουν οι αιτούντες, αλλά αφενός υποβάλλεται αυτοτελές αίτημα, που θεμελιώνεται σε αποκλειστικό δικαίωμα του κυρίως παρεμβαίνοντος και αφετέρου υπάρχει αντίθεση στο διορισμό της προσωρινής διοίκησης που προτείνεται από τον αιτούντα, επιδιώκοντας την κατά τρόπο διαφορετικό από εκείνο που ζητά ο αϊτών ρύθμιση της υπόθεσης ως προς το ζήτημα αυτό. Ως άσκηση κυρίας παρέμβασης επί αιτήσεως για διορισμό προσωρινής διοίκησης νοείται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 747 παρ. 1 και 752 ΚΠολΔ, μόνη η κατάθεση του δικογράφου της στη γραμματεία του Δικαστηρίου, η οποία πρέπει να γίνεται σε χρόνο που απέχει τουλάχιστον 24 ώρες από τη συζήτηση της αίτησης, χωρίς για την ολοκλήρωσή της να απαιτείται και η επίδοση αντιγράφου της στον αιτούντα και τον καθ’ ου η αίτηση, προϋπόθεση η οποία απαιτείται για την άσκηση της παρέμβασης όταν πρόκειται για παρέμβαση σε υπόθεση αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας, οπότε εφαρμόζονται οι διατυπώσεις που απαιτούνται για την άσκηση της αγωγής, όχι όμως και όταν η υπόθεση εκδικάζεται κατά τις διατάξεις της εκούσιας δικαιοδοσίας, οπότε εφαρμόζονται οι διατυπώσεις για την άσκηση της αίτησης, για την ολοκλήρωση της οποίας αρκεί η κατάθεση του δικογράφου της στη γραμματεία του οποίο απευθύνεται (βλ. σχετ. ΕφΘεσσαλ 915/1997 ΕλλΔνη 38.1859). Επιπροσθέτως, κατά την διάταξη του άρθρο 79 ΚΠολΔ το αίτημα της κύριας παρέμβασης δεν μπορεί να είναι ευρύτερο ή διάφορο από το αίτημα της αρχικής δίκης, και αν όμως είναι διάφορο ή ευρύτερο, μπορεί να συνεκδικαστεί πάντως με την αρχική αγωγή, αν έχει τα στοιχεία της αυτοτελούς αγωγής και ασκείται έως την πρώτη συζήτηση της κύριας αγωγής (βλ. Κεραμεύς/Κονδύλης/Νικάς, Ερμηνεία ΚΠολΔ, σελ. 183, ΑΠ 1485/2006).

Εξάλλου, η διάταξη του 218 ΚΠολΔ, σύμφωνα με την οποία περισσότερες αιτήσεις του ίδιου ενάγοντος κατά του ίδιου εναγόμενου μπορούν να ενωθούν σχο ίδιο δικόγραφο εφαρμόζεται αναλόγως σε κάθε αίτηση παροχής έννομης προστασίας, όπως στο δικόγραφο της κύριας παρεμβάσεως (βλ. Κεραμεύς/Κονδύλης/Νίκας, Ερμηνεία ΚΠολΔ, σελ. 467). IV. Με τις διατάξεις των άρθρων 40 ε.π του κ.ν. 2190/1920, παρέχεται η δυνατότητα σε ορισμένα πρόσωπα και υπό ορισμένες προϋποθέσεις να ζητούν από το αρμόδιο Δικαστήριο τη διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου ανώνυμης εταιρείας (έκτακτου σε αντιδιαστολή με τον τακτικό έλεγχο των διατάξεων των άρθρων 36επ. του ίδιου νόμου). Ο έλεγχος, στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 40 του ν. 2190/1920 και χαρακτηρίζεται έκτακτος ή διαχειριστικός, είναι μορφή ιδιότυπης πραγματογνωμοσύνης (βλ. και Λ. Γεωργακόπουλο, Το Δίκαιο των Εταιριών, 1974, σ. 330). Ο ως άνω έκτακτος ή διαχειριστικός έλεγχος διαφέρει από τον τακτικό ως προς το χρόνο διεξαγωγής του αφού ο τελευταίος είναι μόνιμος και περιοδικός, ενώ ο διαχειριστικός είναι έκτακτος και για τη διενέργειά του χρειάζεται η συνδρομή ορισμένων προϋποθέσεων, ως προς το πρόσωπο που ενεργεί τον έλεγχο, αφού ο μεν τακτικός ενεργείται από όργανα που διορίζει η ΓΣ της εταιρείας, αντιθέτως ο έκτακτος ενεργείται από πρόσωπα (ελεγκτές) που διορίζει το δικαστήριο, ως προς το αντικείμενο, αφού ο μεν τακτικός έλεγχος έχει ως αντικείμενο τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, αντιθέτως ο έκτακτος έλεγχος έχει ως αντικείμενο, κατά κανόνα, συγκεκριμένες πράξεις διαχείρισης και ως προς το σκοπό, αφού με τον έκτακτο έλεγχο επιδιώκεται, κατά κύριο λόγο, η προστασία των συμφερόντων των ενδιαφερομένων προσώπων και ιδιαίτερα της μειοψηφίας των μετόχων, η οποία επιτυγχάνεται ιδίως με τη συλλογή του αναγκαίου αποδεικτικού υλικού για τη θεμελίωση τυχόν αξίωσης αποζημίωσης κατά των μελών του ΔΣ της εταιρείας ή κατ’ άλλων υπευθύνων, ή η επίκριση του ΔΣ και η διαφώτιση της ΓΣ. Προϋπόθεση άσκησης δικαιώματος ελέγχου από τη «μικρή μειοψηφία» (1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου) είναι η καταγγελία συγκεκριμένων πράξεων, από τις οποίες πιθανολογείται η παραβίαση διατάξεων οποιοσδήποτε νόμου ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, με σκοπό, κατά κύριο λόγο, την προστασία των συμφερόντων των ενδιαφερομένων προσώπων και ιδιαίτερα της μειοψηφίας των μετόχων. Αντίθετα, ο έκτακτος έλεγχος από τη λεγομένη «μεγάλη» μειοψηφία (1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου), δεν είναι μόνο έλεγχος νομιμότητας (χρηστότητας), ήτοι δεν περιορίζεται μόνο στην εξακρίβωση παραβάσεων (σχετικώς προς τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων) των διατάξεων των νόμων ή του καταστατικού ή απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της ανωνύμου εταιρείας, αλλά είναι και έλεγχος σκοπιμότητας (σύνεσης), ήτοι επεκτείνεται στην εξακρίβωση του εάν οι διαχειριστικές πράξεις ωφελούν ή ζημιώνουν την εταιρεία, δηλαδή εάν επαυξάνουν το ενεργητικό και τα κέρδη της ή όχι. [βλ. ΑΠ 1439/2015 ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, Β. Αντωνόπουλο, Δίκαιο ΑΕ και ΕΠΕ, (β’ έκδοση), σ. 344 επ., Νισυραίο, σε Δίκαιο Ανώνυμης Εταιρείας, (2002), άρθρο 40 με περαιτέρω παραπομπές, σ. 399 επ, Λ. Κόκκινη, στο συλλογικό έργο Ε. Περάκη, Το Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρείας, II, άρθρο 40, σ. 1537, Κ. Παμπούκη, Ο έλεγχος της Ανώνυμης Εταιρείας, σ. 15 και 104 επ.) Σημειώνεται, δε, ότι η αξίωση για έκτακτο έλεγχο από τη «μεγάλη μειοψηφία» δεν υπόκειται σε χρονικό περιορισμό, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του άρθρου 40 §§ 1, 2 κ.ν. 2190/1920. Αδιάφορο είναι επίσης αυτό καθ’ εαυτό (χωρίς επίκληση ιδιαίτερων χαρακτηριστικών καταχρηστικότητας) το γεγονός της από τους αιτούντες έγκρισης του ισολογισμού ή απαλλαγής του ΔΣ ή μη προβολής αντιρρήσεων σε ΓΣ. Συνεπώς ο έλεγχος σκοπιμότητας («σύνεσης») του άρθρου 40 § 3 κ.ν. 2190/1920 περιλαμβάνει και τον έλεγχο νομιμότητας («χρηστότητα») που προβλέπεται στο άρθρο 40 §§ 1, 2, κ.ν. 2190/1920, παρέχοντας μείζονες ελεγκτικές δυνατότητες είτε σε σχέση με την έλλειψη χρονικών περιορισμών, είτε αναφορικά με τις κατηγορίες διαχειριστικών πράξεων. Ειδικότερα η εταιρική διαχείριση ασκείται αντίθετα προς τους κανόνες της χρηστής διοίκησης, όταν ασκείται κατά παραβίαση των χρηστών ηθών, δηλαδή κατά παράβαση των περί ηθικής αντιλήψεων του μέσου, χρηστού και συνετού ανθρώπου, οι οποίες έχουν καταστεί κρατούσες στην κοινωνία. Ορθότερα, το κριτήριο χρηστότητας και σύνεσης για την αξιολόγηση της διοίκησης των εταιρικών υποθέσεων πρέπει πλέον να αναζητείται στην επιμέλεια που επιδεικνύει ο συνετός επιχειρηματίας, όπως πλέον ορίζεται στο άρθρο 22α του κ.ν. 2190/1920. Αναμφίβολη διαπίστωση αποτελεί ότι κάθε επιχειρηματικό εγχείρημα ενέχει εγγενώς το στοιχείο του κινδύνου, αλλά η διαχείριση και η ανάληψη του επιχειρηματικού κινδύνου πρέπει να πραγματοποιείται με ενέργειες που συνιστούν εύλογη επιχειρηματική κρίση. Για τον έλεγχο, όμως, δεν αρκεί η μη συνετή και χρηστή διοίκηση, αλλά πρέπει να αποδειχθεί ότι υπάρχει τάση χειροτέρευσης της κατάστασης στης εταιρείας είτε λόγω ύπαρξης ή μεγέθυνσης ζημιών, είτε διότι τα κέρδη μειώνονται ή είναι μικρότερα από τα προσδόκιμα. Περαιτέρω, για την ευδοκίμηση της κρινόμενης αίτησης, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η κακή πορεία της εταιρείας οφείλεται στη μη χρηστή και συνετή διοίκηση, αξιολογώντας αν οι διαχειριστικές ενέργειες πραγματοποιούνται με καλή πίστη, επαρκείς πληροφορίες, στοχεύουν στην εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού (βλ. Λ. Κόκκινη, ό.π, σ. 1559).

Εν προκειμένω με το υπό κρίση δικόγραφο με αριθμό κατάθεσης _____________, οι αιτούντες εκθέτουν τα ακόλουθα : Ότι η μεν πρώτη και η δεύτερη είναι κυρίες των ονομαστικών μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με μην επωνυμία «______________________» που επικαλούνται και ότι εκπροσωπούν από κοινού το 27,73% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου αυτής ενώ η τρίτη εξ’αυτών ήταν μέλος του ΔΣ της εταιρείας αυτής κατά το χρονικό διάστημα από 30-6-2011 έως 30-6-2016. Ότι κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων έλαβαν χώρα, οι αναλυτικά αναφερόμενες στο δικόγραφο, παραβάσεις του νόμου και του καταστατικού της εταιρίας, και ότι η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Ότι ειδικότερα κατά παράβαση του άρθρου 7 παρ. ε του καταστατικού ορίστηκε προθεσμία 15 ημερών αντί ενός μηνός για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως από τους μετόχους κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ότι ο προς ον η κοινοποίηση υπό την ιδιότητα του ως Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του ΔΣ της εταιρείας πλαστογράφησε την υπογραφή της τρίτης απούσας σε πλήθος εγγράφων, αρνήθηκε την χορήγηση σε αυτές διαφόρων κρίσιμων εγγράφων κατά παραβίαση του δικαιώματος τους πληροφόρησης, ότι ο ίδιος δραστηριοποιούνταν παράλληλα σε ανταγωνιστική επιχείρηση κατά παράβαση του άρθρου 23 του ν. 2190/1920 και του άρθρου 27 του καταστατικού και ότι προέβη σε δανεισμό της εταιρείας κατά παράβαση του άρθρου 23 α παρ. 2 του ν. 2190/1920. Ότι όλες οι ανωτέρω παραβάσεις συνιστούν μη χρηστή διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και έχουν συντελέσει αιτιωδώς στην χειροτέρευση της κατάστασης της εταιρείας. Ότι η ανώνυμη εταιρεία στερείται διοίκησης, καθώς η θητεία του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου αυτής έχει λήξει 30-6-2017. Με βάση το ιστορικό αυτό, επικαλούμενοι έννομο συμφέρον υπό τις προαναφερθείσες ιδιότητες τους αιτούνται: α) να απορριφθεί η αίτηση του ______________________ περί διορισμού προσωρινής διοίκησης, β) να διοριστεί προσωρινή διοίκηση της ανώνυμης εταιρείας αποτελούμενη από τα προτεινόμενα από αυτές πρόσωπα, γ) να διαταχθεί η διενέργεια εκτάκτου ελέγχου νομιμότητας και σκοπιμότητας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «______________________» και δ) να προσκομιστούν τα εκτενώς αναφερόμενα στην αίτηση έγγραφα, επικαλούμενες έννομο συμφέρον συνιστάμενο στο δικαίωμα πληροφόρησης τους. Τέλος, ζητούν να καταδικαστεί ο αϊτών της κύριας αίτησης στην καταβολή των δικαστικών τους εξόδων. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα, στο υπό κρίση δικόγραφο παραδεκτά σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί στην υπό στοιχείο III νομική σκέψη σωρεύονται κατ’ άρθρο 218 ΚΠολΔ αφενός μεν κύρια παρέμβαση επί της κύριας αιτήσεως για διορισμό προσωρινής διοίκησης της ως άνω ανώνυμης εταιρείας και αφετέρου αυτοτελή αίτηση περί διενέργειας εκτάκτου ελέγχου της ανώνυμης αυτής εταιρείες, οι οποίες (κύρια παρέμβαση- αίτηση διενέργειας εκτάκτου ελέγχου) αρμοδίως καθ’ ύλη και κατά τόπο εισάγονται για να συζητηθούν ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού κατά την προκειμένη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 40 §§ 1 και 3 κ.ν. 2190/1920, όπως αντικαιαστάθηκε από χο άρθρο 49 ν. 3604/2007, 739, 788 και 752 ΚΠολΔ). Ωστόσο, η κύρια παρέμβαση τυγχάνει απορριπτέα ως απαράδεκτη ως προς την δεύτερη και τρίτη των απουσών καθόσον μετά την κατά τα ανωτέρω κλήτευση τους όπως αυτή διατάχθηκε από τον αρμόδιο Δικαστή, έχουν καταστεί διάδικοι με μόνη την κλήτευση τους και δεν έχουν την ιδιότητα του «τρίτου». Περαιτέρω, η κύρια παρέμβαση είναι νόμιμη, ως προς την πρώτη αιτούσα, η οποία τυγχάνει μέτοχος της ανώνυμης εταιρείας και δικαιολογεί έννομο συμφέρον, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 69 ΑΚ και 786 ΚΠολΔ. Τέλος, απορριπτέο ως μη νόμιμο είναι το αίτημα περί καταδίκης του αιτούντος της κύριας αίτησης- ______________________ στα δικαστικά έξοδα των κυρίως παρεμβαινόντων, διότι η κύρια παρέμβαση ασκείται προς το συμφέρον της ανώνυμης εταιρίας και όχι του αιτούντος (άρθρο 746 ΚΠολΔ). Η δε σωρευόμενη αίτηση περί διενέργειας ελέγχου είναι ορισμένη, καθώς αναφέρονται σε αυτήν τα στοιχεία που δικαιολογούν την άσκηση της αίτησης, ήτοι τα πραγματικά περιστατικά που κατά τις αιτούσες συνισχούν παραβάσεις νόμων, διατάξεων του καταστατικού και πλημμελή διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων. Η βασιμόχητα ή μη των ισχυρισμών των απουσών για την ύπαρξη των παραβιάσεων του άρθρου 40§2 ή για τη μη χρηστή διοίκηση του άρθρου 40§3 του νόμου 2190/1920 αποτελεί κρίση ουσίας, η οποία θα προκόψει από την αποδεικτική διαδικασία και ως εκ τούτου ο ισχυρισμός περί αοριστίας που προβάλλει ο προς ον η κοινοποίηση πρέπει να απορριφθεί. Επιπλέον, η υπό κρίση αίτηση περί διενέργειας εκτάκτου ελέγχου είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 40 §§ 1 και 3 κ.ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 49 ν. 3604/2007 και σε εκείνες των άρθρων 739, 746 ΚΠολΔ. Απορριπτέα ως απαράδεκτη τυγχάνει η αίτηση αυτή ως προς την τρίτη αιτούσα καθώς δεν νομιμοποιείται ενεργητικά προς υποβολή αιτήματος για διενέργεια εκτάκτου ελέγχου στην ανώνυμη εταιρεία, καθόσον, σύμφωνα με όσα εκτίθενται στο δικόγραφο, αυτή δεν έχει την ιδιότητα του μετόχου, ενώ το δικαίωμα αίτησης προς διενέργεια εκτάκτου ελέγχου παρέχεται από το νόμο στους μετόχους της μειοψηφίας σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην υπό στοιχείο IV νομική σκέψη Λ Τέλος, το αίτημα να προσκομιστούν τα εκτενώς αναφερόμενα στην αίτηση έγγραφα στα πλαίσια του δικαιώματος της πληροφόρησης τους κατ’ άρθρο 902 ΑΚ, απαραδέκτως εισάγεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, καθόσον αρμόδιο για την εκδίκαση τέτοιας αγωγής είναι το Πολυμελές Πρωτοδικείο της κατοικίας ή της έδρας του καθ’ ου απευθύνεται η αξίωση φυσικού ή νομικού προσώπου (βλ. ΕφΚερκ 32/1983, Δίκη 1983, 526), χωρίς να υπάρχει περιθώριο παραπομπής κατ’ άρθρο 46 ΚΠολΔ, επειδή η υποβολή της αιτήσεως κατά τα άρθρα 739 – 781 Κ.Πολ.Δ. δεν συνδέεται με δικονομικές ή ουσιαστικές συνέπειες που θα πρέπει διατηρούμενες να προστατευτούν (βλ. ΕφΑΘ 2169/1997 ΕλλΔνη 1998. 905 και ΕφΑΘ 6033/1995 ΕλλΔνη 1996. 1145, καθώς και Κεραμεύς/Κονδύλης/Νικάς (Αρβανιτάκη), ΚΠολΔ II (2000) άρθρα 739 -781 ΚΠολΔ αριθμοί 5, 6 και 7). Επομένως, η κυρία παρέμβαση και η αίτηση περί διενέργειας εκτάκτου ελέγχου κατά το μέρος που κρίθηκαν νόμιμες πρέπει να ερευνηθούν περαιτέρω ως προς την ουσιαστική τους βασιμότητα ενώ πρέπει να συνεκδικαστούν με την κύρια αίτηση περί διορισμού προσωρινής διοίκησης καθώς έτσι διευκολύνεται και επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης, ενώ παράλληλα επέρχεται μείωση των εξόδων της (άρθρο 246, σε συνδυασμό με το άρθρο 741 ΚΠολΔ). Σημειώνεται ότι από την επισκόπηση του κρινόμενου δικογράφου που κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης 413/ΕκΜ/2017, προκύπτει ότι η αρμόδια Δικαστής με την επ’ αυτής πράξη της, όρισε δικάσιμο για την συζήτησή της την 19*1 -10-2017 και διέταξε την κοινοποίηση προ δύο (2) ημερών. Η κοινοποίηση αυτή αφορά τον αναγραφόμενο στο δικόγραφο ______________________ (προς ον η κοινοποίηση) και όχι κάποιον άλλον ή τον εισαγγελέα Πρωτοδικών, αφού δεν γίνεται καμία σχετική αναφορά στην άνω πράξη, σε σχέση δε με τον εισαγγελέα Πρωτοδικών σημειώνεται ότι από τη διάταξη του άρθρου 748 παρ. 2 ΚΠολΔ δεν επιβάλλεται η κοινοποίηση της αίτησης σε αυτόν με το παραπάνω αίτημα. Κατά συνέπεια ο προς ον η κοινοποίηση -______________________κατέστη διάδικος στην άνω δίκη, ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του και κατέθεσε προτάσεις (βλ. ΑΠ 305/2005 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Όπως προκύπτει από τη διάταξη του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα, η άσκηση του δικαιώματος απαγορεύεται, αν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του δικαιώματος. Προκειμένου να κριθεί η άσκηση δικαιώματος καταχρηστική απαιτείται η συνδρομή των ακολούθων δικαιοπαραγωγικών όρων: α) πάροδος ικανού χρονικού διαστήματος από τη γένεση του δικαιώματος μέχρι το χρόνο άσκησης της αίτησης ή αγωγής, β) αδράνεια του δικαιούχου ν’ ασκήσει το δικαίωμά του, σε όλο το χρονικό αυτό διάστημα, γ) πρόκληση εύλογης πεποίθησης στον οφειλέτη-υπόχρεο για μη ενάσκηση του δικαιώματος του δανειστή και δ) ιδιαίτερα δυσμενείς συνέπειες από την ανατροπή της εν τοις πράγμασι (de facto) διαμορφωμένης κατάστασης σε βάρος του υπόχρεου- οφειλέτη, ώστε να στοιχειοθετεί, ουσιαστικά, υπέρβαση του κοινωνικού- οικονομικού σκοπού του δικαιώματος (βλ. ΑΠ ΟλΑΠ 8/2001). Κατά συνέπεια, η συμπεριφορά του φορέα του δικαιώματος προσλαμβάνει ιδιαίτερη βαρύτητα σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος του, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του μετόχου μειοψηφίας σε ανώνυμη εταιρεία για το δικαίωμά του να ζητήσει τη διενέργεια έκτακτου ελέγχου, κατά τους όρους του άρθρου 40 του κ.ν. 2190/1920. Κρίσιμα κριτήρια κατά την κρίση του δικαστηρίου είναι η δυνατότητα του μετόχου να έχει πρόσβαση στο κέντρο λήψης των αποφάσεων, δηλαδή, η συμμετοχή του, με την ιδιότητα του μέλους, στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, ως όργανο διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων. Μάλιστα, υπό τη νομοθετική πρόβλεψη του κ.ν. 2190/ 1920, πριν την τροποποίηση με το νόμο 3604/ 2007, η αιτούσα μειοψηφία του 1 3 δεν μπορούσε να ζητήσει τον έκτακτο έλεγχο εφόσον εκπροσωπούνταν στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ή προ βλεπόταν εκ του καταστατικού δικαίωμα ορισμού μελών σε αυτό. Η εκπροσώπηση έπρεπε να υφίσταται κατά την υποβολή της αίτησης, ενώ ήταν αδιάφορο αν ήταν μέλη του διοικητικού συμβουλίου κατά το χρόνο που διαπράχθηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις διότι μόνο αυτός που τώρα εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο πρέπει να θεωρείται από το νόμο ότι έχει αυτοτελή δυνατότητα έρευνας των λογιστικών στοιχείων της εταιρίας (βλ. ΕφΠατ 5949/2003, ΕφΠειρ 272/1996, ΕφΑΘ 5949/1990 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Ωστόσο, η προϋπόθεση αυτή έπαυσε με το ν. 3604/2007 και πλέον, σύμφωνα με το άρθρο 40 § 5 του ν. 2190/ 1920, το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις §§ 3 ή 6 του άρθρου 18 δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το άρθρο αυτό. Το δικαστήριο, λοιπόν, μπορεί να απορρίιρει την αίτηση αν κρίνει ότι οι αιτούντές εκ της εκπροσώπησής τους στο διοικητικό συμβούλιο έχουν τη δυνατότητα διαχειριστικού ελέγχου και πληροφόρησης για την πορεία των εταιρικών πραγμάτων.

Εν προκειμένω, ο προς ον η κοινοποίηση με τις προτάσεις που κατέθεσε νομότυπα και εμπρόθεσμα, αρνείται αιτιολογημένα τα πραγματικά περιστατικά που θεμελιώνουν τις ιστορικές βάσεις της αίτησης, ισχυριζόμενος, επικουρικώς, ότι αυτή (αίτηση) ασκήθηκε καταχρηστικώς διότι η δεύτερη αιτούσα τύγχανε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δη αντιπρόεδρος επί σειρά ετών, ενώ η πρώτη αιτούσα είναι μητέρα της δεύτερης και εκ της ιδιότητας τους αυτής είχαν ακώλυτη πρόσβαση σε όλα ανεξαιρέτως τα στοιχεία της εταιρίας και δυνατότητα ενημέρωσης για τη λειτουργία της εταιρείας, με αποτέλεσμα να μην δικαιολογείται η διενέργεια εκτάκτου ελέγχου. Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός, επιχειρούμενος να θεμελιωθεί στις διατάξεις του άρθρων 40 παρ. 5 του ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιριών» καθώς και 281 ΑΚ, κρίνεται απορριπτέος, αφενός μεν ως μη νόμιμος καθόσον, σύμφωνα και με όσα αναφέρθηκαν στην νομική σκέψη που προηγήθηκε, η παλαιότερη συμμετοχή της δεύτερης απούσας στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας δεν εμποδίζει τις αιτούσες να ζητήσουν τον έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο αυτής, αφετέρου δε ως αόριστος και ως εκ τούτου απαράδεκτος καθότι αυτός δε συνοδεύεται, από την παράθεση συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών εκ των οποίων να συνάγεται ότι η άσκηση του δικαιώματος των απουσών για τη διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του δικαιώματος και δη περιστατικών εκ των οποίων να προκύπτει ότι το δικαίωμα αυτό ασκήθηκε με μοναδικό ή κύριο σκοπό την επαγωγή βλάβης στα έννομα αγαθά της εταιρείας ή αυτού ή για λόγους εκδικήσεως ή εχθρότητας, χωρίς παράλληλα να επιδιώκεται η θεραπεία κάποιου έννομου συμφέροντος.

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης της μάρτυρος -______________________ και την ανωμοτί κατάθεση της ______________________που εξετάστηκαν στο ακροατήριο του Δικαστηρίου και περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης αυτού, από όλα τα έγγραφα που προσκομίζονται, από την υπ’ αριθμ. 14339/2017 ένορκη βεβαίωση της μάρτυρος ______________________ ενώπιον του Ειρηνοδίκη ______________________, Παναγιώτη Νασιάκου, η οποία λήφθηκε κατόπιν νομότυπης και εμπρόθεσμης κλητεύσεως των κυρίως παρεμβαινόντων – απουσών (βλ. τις υπ’ αριθμ. _________, _________, _______/____________ εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου ______________________, Ιωάννη Κοπανά) αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο αιτών, ______________________είναι μέτοχος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «______________________» και τον διακριτικό τίτλο «______________________ και ειδικότερα είναι κύριος 27.595 μετοχών οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 67,63 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο ανέρχεται σε 612.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 40.800 ονομαστικές μετοχές αξίας 15 ευρώ η καθεμία. Επιπλέον μέτοχοι είναι και η ______________________σύζυγος ______________________και η ______________________, μητέρα της πρώτης, κατέχοντας 7.234 μετοχές (που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 17,23 % του καταβεβλημένου κεφαλαίου) και 4.080 μετοχές (που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 10 % του καταβεβλημένου κεφαλαίου) αντίστοιχα, ήτοι από κοινού αντιπροσωπεύουν το 27,23 % του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Τα ανωτέρω συνομολογούνται από τον αιτούντα – ______________________. Η ως άνω εταιρεία ιδρύθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 22.248/18-10-2005 πράξης σύστασης ανώνυμης εταιρείας της συμβολαιογράφου ______________________, ______________________του ______________________ και η σύσταση της εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 34928/2005 απόφαση του Νομάρχη ______________________, με την οποία παρασχέθηκε σε αυτήν άδεια συστάσεως και εγκρίθηκε το καταστατικό της. Η ανωτέρω απόφαση του Νομάρχη καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με αριθμό 59458/01/Β/05/479 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚμε αριθμό 11568, τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ. Το πρώτο ΔΣ της εταιρείας μέχρι την σύγκληση της πρώτης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων αποτελούνταν από τους : 1) ______________________σύζυγος ______________________, ως Πρόεδρο, 2) ______________________ως μέλος, 3) ______________________ως Διευθύνοντα Σύμβουλο και 4) ______________________. Ακολούθως με την από 24-1-2008 γενική συνέλευση των μετόχων εξελέγη ως νέο μέλος του διοικητικού συμβούλιου ο ______________________του Ηλία. Εν συνεχεία, με την από 10-6-2008 γενική συνέλευση εξελέγη νέο διοικητικό συμβούλιο, με θητεία έως 30-6-2010, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής : 1) ______________________σύζυγος ______________________, ως Πρόεδρο, 2) ______________________του ______________________ως Αντιπρόεδρος, 3) ______________________σύζυγος του ______________________, 4) ______________________ως μέλος και 4) ______________________του ______________________ ως μέλος. Με το από 26- 4-2010 πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου συγκροτήθηκε αυτό εκ νέου σε σώμα ως εξής : 1) ______________________του ________, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, 2) ______________________σύζυγος ______________________, Αντιπρόεδρος, 3) ______________________ σύζυγος ______________________, μέλος, 4) ______________________ του ______________________, μέλος και 5) _______ χήρα _______________________ ____________________μέλος. Εν συνεχεία, με την από 30-11-2011 γενική συνέλευση των μετόχων εξελέγη νέο διοικητικό συμβούλιο με θητεία μέχρι τις 30-6-2016, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως : 1) ______________________του ______, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, 2) ______________________σύζυγος ______________________, Αντιπρόεδρος και 3) ______________________, Μέλος. Η πενταετής αυτή θητεία του διοικητικού συμβουλίου παρατάθηκε ως την 30-6-2017 δυνάμει του άρθρου 19 του καταστατικού της εταιρείας το οποίο προβλέπει «Την εταιρεία διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία τουλάχιστου έως το αυώτερο επτά μέλη από τους μετόχους της εταιρείας ή έξω από αυτούς που εκλέγουται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της σε μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία για θητεία πέντε (5) ετών, παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυνάμενη να υπερβεί την εξαετία…». Στη προκειμένη περίπτωση την 30-6-2017 έληξε η νόμιμη θητεία του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτό συγκροτήθηκε σε σώμα. Περαιτέρω, από το σύνολο του αποδεικτικού υλικού αποδεικνύεται ότι μεταξύ αφενός του αιτούντος, μετόχου της πλειοψηφίας και Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου και των κυρίως παρεμβαινόντων- μετόχων της εταιρίας με ποσοστό 27,23 %, εκ των οποίων η _____________________και η ______________________ διετέλεσαν ως Αντιπρόεδρος και Μέλος του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου, υφίσταται έντονη αντιδικία ήδη περί τα τέλη του Απριλίου του έτους 2016, οπότε διερράγη η έγγαμη συμβίωση των ______________________ και ______________________. Έκτοτε, έχει δημιουργηθεί αρνητικό κλίμα με ανταλλαγή αλλεπάλληλων εξωδίκων και ως εκ τούτου δεν κατέστη δυνατή η σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου προκειμένου στην συνέχεια να συγκληθεί γενική συνέλευση των μετόχων για την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου. Ειδικότερα, με τις εξώδικες αυτές διαμαρτυρίες αφενός μεν η ______________________ και η ______________________ζητούσαν την σύγκληση διοικητικού συμβουλίου με θέματα: την έγγραφη ενημέρωση τους, την χορήγηση διαφόρων εγγράφων και την ανάθεση σε ορκωτούς ελεγκτές του ελέγχου της εταιρείας αναφορικά με την οικονομική της θέση, των συναλλαγών της με άλλες εταιρείες και την εγκυρότητα των ισολογισμού ενώ ο ______________________ζητούσε την σύγκληση διοικητικού συμβουλίου με θέματα: την σύνταξη εκθέσεως πεπραγμένων ΔΣ χρήσεως από 1-1-2015 έως 31-12-2015, έγκριση οικονομικών καταστάσεως χρήσεως από 1-1-2015 έως 31-12-2015 και σύγκληση τακτικής γενικής συνέλευσης για εκλογή νέου ΔΣ. Επομένως, πέραν της πραγματικής έλλειψης προσώπων της διοίκησης λόγω της λήξεως της θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου, υφίσταται και πλασματική έλλειψη των προσώπων της διοίκησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπό στοιχείο I νομική σκέψη. Κατόπιν των ανωτέρω, συντρέχει νόμιμος λόγος να διοριστεί από το δικαστήριο προσωρινή διοίκηση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «______________________». Τα πρόσωπα που κρίνονται καταλληλότερα για να διορισθούν ως μέλη της προσωρινής διοίκησης της ανώνυμης εταιρίας, με βάση τα ίδια ως άνω αποδεικτικά μέσα, είναι οι: 1. ______________________, κάτοχος του ______________________, 2. ______________________, κάτοχος του ______________________και 3. ______________________, κάτοχος του ______________________. Τα πρόσωπα αυτά παρέχουν όλες τις εγγυήσεις ότι θα εκτελέσουν με τον προσήκοντα τρόπο και με επιμέλεια τα καθήκοντα που τους ανατίθενται προκειμένου να επιμεληθούν των υποθέσεων της εταιρείας, ενόψει των ιδιοτήτων τους καθώς ο πρώτος τυγχάνει μηχανολόγος – μηχανικός, ο δεύτερος συνταξιούχους τραπεζικός υπάλληλος και ο τρίτος λογιστής. Εξάλλου, οι ανωτέρω έχουν γνώση του αντικειμένου εργασιών της εταιρίας καθώς σύμφωνα με όσα κατέθεσε η μάρτυρας απόδειξης, ο πρώτος απασχολείται στην εταιρεία, ο δεύτερος έχει συμβουλευτικό ρόλο στην εταιρεία και ο τρίτος είναι λογιστής αυτής, σε αντίθεση με τα πρόσωπα που προτείνονται από τις αντιδίκους. Η προσωρινή διοίκηση διορίζεται με σκοπό να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρίας για την εκλογή διοικητικού συμβουλίου, εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας, και να επιμεληθεί των πόσης φύσεως επειγουσών υποθέσεων της εταιρίας για το αυτό χρονικό διάστημα. Κατόπιν των ανωτέρω η κρινόμενη αίτηση με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 356/ΕκΜ/2017, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό, ενώ η σωρευόμενη στο δικόγραφο με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 413/ΕκΜ/2017 κύρια παρέμβαση πρέπει να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμη.

Περαιτέρω, από τα ίδια αποδεικτικά μέσα, ως προς την αίτηση περί διενέργειας εκτάκτου ελέγχου στην ως άνω εταιρεία πιθανολογήθηκαν (αναφορικά με τη νομική βάση του άρθρου 40§1,2 του κ.ν. 2190/1920) και αποδείχθηκαν (αναφορικά με τη νομική βάση του άρθρου 40§3 του κ.ν. 2190/1920) τα ακόλουθα: Η δεύτερη αιτούσα, ______________________είναι σύζυγος (σε διάσταση από τον Απρίλιο του 2016) του ______________________, μετόχου της πλειοψηφίας, ενώ η πρώτη αιτούσα είναι μητέρα της δεύτερης. Από κοινού είναι μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό μεγαλύτερου τόσο του 1/20 όσο και του 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, σύμφωνα με όσα πραναφέρθηκαν. Την αποκλειστική διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας την είχε ο ______________________από το 2011 ενώ η συμμετοχή της ______________________ και ______________________ήταν τυπική. Ειδικότερα ο ρόλος της δεύτερης απούσας περιορίζονταν σε ζητήματα μάρκετινγκ των προϊόντων της εταιρείας και στην συμμετοχή της στις διάφορες εκθέσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ενώ η ______________________ δεν είχε καμία ενεργό ανάμειξη στην εταιρεία ενόψει και της επαγγελματικής ενασχόλησης της ως μουσικού. Οι αιτούσες ισχυρίζονται ότι παρά το γεγονός ότι από τον Μάϊο του 2016 με εξώδικες δηλώσεις, απευθυνόμενες στον ______________________, ζητούσαν να λάβουν γνώση διαφόρων εγγράφων, παραστατικών και βιβλίων της ανώνυμης εταιρείας (συνταχθείσες οικονομικές καταστάσεις, αναλυτικό ισοζύγιο όλων των βαθμιδών, οριστικό αναλυτικό κατά πελάτη, προμηθευτή, χρεώστη και πιστωτή, πίνακες ενδοομιλικών συναλλαγών, φάκελο τεκμηρίωσης αυτών των συναλλαγών, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της εταιρείας, αντιγράφων πρακτικών συνεδριάσεων ΔΣ, κλπ) δεν τους έχουν χορηγηθεί τα έγγραφα αυτά και ως εκ τούτου υπάρχει παραβίαση του δικαιώματος πληροφόρησης τους, που απορρέει τόσο από την ιδιότητα τους ως μετόχων της μειοψηφίας όσο και από την ιδιότητα τους (δεύτερης και τρίτης), ως μελών του διοικητικού συμβουλίου. Οι ισχυρισμοί αυτοί ωστόσο πρέπει να απορριφθούν ως ουσία αβάσιμοι, καθώς από το προσκομιζόμενό αποδεικτικό υλικό δεν πιθανολογήθηκε ότι υπήρχε τέτοια παραβίαση του δικαιώματος τους αυτού. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο των 24-6-2016 και 7- 7-2016 εξώδικων δηλώσεων του ______________________, προκύπτει ότι με αυτές γνωστοποιούσε στις αιτούσες ότι τα πάσης φύσεως βιβλία και παραστατικά της εταιρείας ήταν στην διάθεση τους στα γραφεία της εταιρείας και ότι θα μπορούσαν να λάβουν γνώση αυτών κατά την επικείμενη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, στις οποίες τις καλούσε να παραβρεθούν. Από κανένα αποδεικτικό μέσο δεν πιθανολογήθηκε όχι ο τελευταίος αρνήθηκε την πρόσβαση τους στα γραφεία της εταιρείας και στα ευρισκόμενα εκεί αιτούμενα έγγραφα. Σημειώνεται εξάλλου όχι τα ανωτέρω δεν αναιρούνται από το γεγονός ότι η ______________________ -μέλος του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου, επισκέφτηκε στις 17-6-2016 τα γραφεία της εταιρείας και δεν της επιτράπηκε η πρόσβαση της στα έγγραφα από την υπάλληλο της εταιρείας, ______________________, καθώς το γεγονός αυτό οφειλόταν στο ότι επισκέφτηκε τα γραφεία της εταιρείας συνοδεία έτερου προσώπου, μη μεχέχοντος στη ανώνυμη εταιρεία, με αποτέλεσμα να προκληθεί ένταση και επεισόδιο μεταξύ αυτών και της υπαλλήλου της εταιρείας ______________________ ενώ την ίδια στιγμή απουσίαζε ο προς ον η κοινοποίηση- διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της εταιρείας. Περαιτέρω σημειώνεται ότι αιτούσες- μέτοχοι της μειοψηφίας δεν άσκησαν το δικαίωμα τους περί παροχής πληροφοριών ενόψει κάποιας επικείμενης γενικής συνέλευσης μετόχων (άρθρο 39 του ν. 2190/1920), ωστόσο σε κάθε περίπτωση με την από 22-6-2016 εξώδικη δήλωση του ______________________ κοινοποιήθηκαν σε αυτές αντίγραφα του ισολογισμού της εταιρείας του έτους 2015, ισοζύγιο τριτοβαθμίων της εταιρείας του έτους 2015 και το λογιστικό άρθρο μισθοδοσίας του έτους 2015, ως τα πιο κρίσιμα έγγραφα προκειμένου να λάβουν γνώση των εταιρικών υποθέσεων. Επιπλέον, από το προσκομιζόμενο αποδεικτικό υλικό και ιδίως από χην ένορκη κατάθεση της μάρτυρος ______________________, η οποία κατέθεσε ότι για όσο χρονικό διάστημα εργαζόταν στην εταιρεία (από το 2015 και μετά δεν είχε αντιληφθεί την φυσική παρουσία της ______________________στην εταιρεία, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την ρηχή και κατηγορηματική ανωμοτί κατάθεση της τελευταίας, πιθανολογείται ότι η ______________________ δεν παρίσταντο στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και δεν έθετε την υπογραφή της στα αντίστοιχα πρακτικά. Συνεπώς πιθανολογείται ότι δεν υπήρξε ορθή και σύννομη τήρηση των βιβλίων πρακτικών διοικητικού συμβουλίου κατά παράβαση του άρθρου 21 κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 24 και 25 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 24 του καταστατικού «Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών», ενώ το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζονταν από τρία άτομα κατά το χρονικό διάστημα από 30-11-2011 έως 30-6-2017. Για τον λόγο αυτό εξάλλου η ______________________ έχει υποβάλλει την με ______________ μήνυση ενώπιον του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών’ ______________________ κατά του ______________________ και παντός άλλου υπευθύνου για το αδίκημα της πλαστογραφίας, η οποία εκκρεμεί ενώπιον της 7ί5 πταισματοδίκη ______________________. Στα πλαίσια δε της διενεργούμενης προκαταρτικής εξέτασης, η ______________________ με το από 27-9-2016 υπόμνημα της, προσκόμισε αντίγραφα από τα βιβλία πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας, την ακρίβεια των οποίων πιστοποιούσε ο ______________________ως Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, των συνεδριάσεων αυτού κατά τις ημερομηνίες 19- 7-2014, 19-7-2016, 20-1-2015 και 18-7-2014, στις οποίες φέρεται να έχει συμμετάσχει η ίδια χωρίς αυτό να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, κατά τους ισχυρισμούς της. Συνεπώς, εφόσον πιθανολογείται η μη ορθή τήρηση των πρακτικών του ΔΣ, θα πρέπει να διαταχθεί η διενέργεια ελέγχου νομιμότητας προκειμένου να διαπιστωθεί η βασιμότητα ή μη των ισχυρισμών των απουσών. Ακόμη, η πρώτη και δεύτερη αιτούσα ισχυρίζονται ότι δεν κλήθηκαν να παρασταθούν και δεν παραστάθηκαν στην γενική συνέλευση μετόχων που έλαβε χώρα σας 30-6-2014, όπου λήφθηκε απόφαση περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και όπου τάχθηκε προθεσμία 15 ημερών προκειμένου να ασκηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως σε αντίθεση με το άρθρο 7 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας που προβλέπει ότι η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως πρέπει να είναι ενός μήνα. Σύμφωνα με το προσκομισθέν πρακτικό της συνεδρίασης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων στις 30-6-2014, φέρεται να έχει αποφασιστεί, με την αυτοπρόσωπη παρουσία του ______________________ (μετόχου σε ποσοστό 53,91 %) και της ______________________(μετόχου σε ποσοστό 23,73 %) και με την παρουσία δια αντιπροσώπου της ______________________ (μετόχου σε ποσοστό 10 %) : α) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1.300.500,000 ευρώ με συμψηφισμό ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών αυτής, με μείωση της ονομαστικής αξίας των 15.300 μετοχών της εταιρείας κατά 85,00 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι από 100,00 σε 15,00 ευρώ εκάστη και β) η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 382.500,00 ευρώ με έκδοση 25.500 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 15,00 ευρώ η κάθε μια, με ι) κεφαλαιοποίηση μέρους των υφισταμένων καταθέσεων των μετόχων που προορίζονται για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκ 335.223,00 ευρώ και με ιι) με καταβολή μετρητών 47.277,00. Προκειμένου δε να ασκηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως από τους μετόχους τάχθηκε προθεσμία 15 ημερών και όχι προθεσμία ενός μηνός, σε αντίθεση με το άρθρο 7 του καταστατικού της εταιρείας που ορίζει «Σε κάθε  περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου .. .παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ….υπέρ των κατά τα το χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο… Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος της προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα ή το δικαίωμα προτίμησης απορρέει από μετοχές που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών ______________________, δεκαπέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους υφιστάμενους μετόχους, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται, ελεύθερα από το Διοικητικό συμβούλιο». Από τα ίδια αποδεικτικά μέσα και ιδίως από την ανωμοτί κατάθεση της ______________________ _________, η οποία κατέθεσε όχι τόσο η ίδια όσο και η μητέρα και αδερφή της (πρώτη και δεύτερη των απουσών) λάβανε γνώση για την επίμαχη γενική συνέλευση περί αύξησης του μετοχικού συμβουλίου εκ των υστέρων από την δημοσιοποίηση της στο ΓΕΜΗ και ότι δεν συμμετείχαν οι σε αυτή, καθώς και από το γεγονός ότι προσκομίζεται από τον προς ον η κοινοποίηση πρακτικό της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων στις 30-6-2014, χωρίς σε αυτό να υπάρχει η επισημείωση ότι πρόκειται για ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων με πιστοποίηση της ακρίβειας από τον ίδιο ως Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 17 του καταστατικού, αλλά ούτε υπάρχουν σε αυτό οι σχετικές υπογραφές των φερόμενων ως μετεχόντων προσώπων, πιθανολογούνται οι ως άνω καταγγελλόμενες από τις αιτούσες παραβάσεις. Επιπλέον, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 23 α παρ. 2 του ν. 2190/1920 οποιοσδήποτε συμβάσεις της ανώνυμης εταιρείας με του ιδρυτές, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τους γενικούς διευθυντές της και τους συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή τους συζύγους των ανωτέρω, εκτός από αυτές που αφορούν δάνεια και παροχή πιστώσεων από την εταιρεία προς αυτούς, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πρώτης παραγράφου της ως άνω διάταξης, είναι άκυρες και απαγορεύονται χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση τους από τη γενική συνέλευση των μετόχων. Εν προκειμένω, οι μέτοχοι της μειοψηφίας ισχυρίζονται ότι ο προς ον η κοινοποίηση, παρά την ιδιότητα του ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου, κατά παράβαση του άρθρου 23 α του ν. 2190/1920 προέβη σε δανεισμό της εταιρείας. Όπως συνομολογεί ο τελευταίος σας προτάσεις του, ο ίδιος έχει δανείσει την εταιρεία προκειμένου να αποπληρώσει τα χρέη της, να συμμετάσχει σε εκθέσεις στο εξωτερικό και να αγοράσει πιο αποδοτικά μηχανήματα, ισχσριζόμενος παράλληλα ότι αυτή η οφειλή της εταιρείας θα μεταφερθεί στον λογαριασμό «προμηθευτές» προκειμένου να μην υπάρξει χαρτόσημο και πρόστιμο σε περίπτωση ελέγχου. Ωστόσο, ο ανωτέρω δανεισμός προς την εταιρεία από μέλος του διοικητικού συμβουλίου, χωρίς νμ υπάρχει προηγούμενη ειδική έγκριση από την γενική συνέλευση των μετόχων συνιστά παράβαση νόμου και δη της προαναφερθείσας διάταξης του άρθρου 23 α παρ. 2 του ν. 2190/1920. Επιπροσθέτως, οι αιτούσες ισχυρίζονται ότι ο προς ον η κοινοποίηση, αν και ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας, συμμετείχε ως ομόρρυθμος εταίρος σε ομόρρυθμη εταιρεία κατά παράβαση σχετικής καταστατικής ρήτρας που το απαγόρευε. Πράγματι σύμφωνα με το άρθρο 27 του καταστατικού της εταιρείας : ««Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς τους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ’ επάγγελμα, χωρίς να υπάρχει απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που το εγκρίνει, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς». Εν προκειμένω ο σκοπός της ανώνυμης εταιρείας ήταν α) η ίδρυση και λειτουργία βιομηχανίας τυποποιημένων ειδών διατροφής, δηλαδή παραγωγή, διακίνηση, διάθεση, διανομή ή εξαγωγή των ως άνω παραγομένων προϊόντων, 2) η εμπορία τυποποιημένων ειδών διατροφής τρίτων είτε από το εξωτερικό είτε από το εσωτερικό και 3) η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού. Από το προσκομιζόμενο υλικό πιθανολογήθηκε ότι ο προς ον η κοινοποίηση από το 2003 υπήρξε ομόρρυθμος εταιρείας με την επωνυμία «______________________» και τον διακριτικό τίτλο «______________________» Στην ως άνω εταιρία ομόρρυθμος εταίρος από το 2005 υπήρξε και η δεύτερη αιτούσα, ______________________(βλ. την από 3-11-2005 τροποποίηση και κωδικοποίηση καταστατικού της ομόρρυθμης εταιρείας). Στον σκοπό της ως άνω ομόρρυθμης εταιρείας συγκαταλέγονταν μεταξύ άλλων « η εμπορία χονδρικώς και λιανικώς τροφίμων, ποτών, ξηρών καρπών, ειδών ζαχαροπλαστικής και λοιπών συναφών ειδών» ενώ μετά την από 12-1-2012 τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας ο σκοπός της συνίστατο στο εξής : « α) η αντιπροσώπευση Οίκων του Εξωτερικού και Εσωτερικού για πάσης φύσεως πρώτες ύλες, έτοιμα προϊόντα και μηχανήματα, η αγορά και πώληση των ειδών αυτών, η αντιπροσώπευση και εμπορία μηχανολογικού, ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού βιομηχανιών, οι εν γένει παραγγελιοδοχικές εργασίες και πάσα συναφής προς τα ανωτέρω εργασία, β) η εμπορία χονδρικός και λιανικός τροφίμων, ποτών, ξηρών καρπών, ειδών ζαχαροπλαστικής και λοιπών συναφών ειδών και γ) η εξαγωγή όλων των παραπάνω προϊόντων, πρώτων υλών τροφίμων και τυποποιημένων ειδών διατροφής κλπ». Από τα ανωτέρω πιθανολογείται η καταγγελλόμενη πράξη της παραβίασης του άρθρου 27 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας. Ο προς ον η κοινοποίηση ισχυρίζεται αφενός μεν ότι η χρηματοδότηση από τον ίδιο της εταιρείας ήταν προς όφελος αυτής, καθόσον έγινε για αγορά νέων μηχανημάτων ή για συμμετοχή της στις διάφορες εκθέσεις στο εξωτερικό και αφετέρου δε ότι η ομόρρυθμη εταιρεία «______________________και ______________________Ο.Ε», δεν λειτουργούσε ανταγωνιστικά προς την ανώνυμη εταιρεία αλλά αντιθέτως στήριζε την ανώνυμη εταιρεία οικονομικά καθώς αυτή αγόραζε τα προϊόντα της ανώνυμης εταιρείας ακριβότερα από ό,τι άλλες πελάτες και ότι η ομόρρυθμη αυτή εταιρεία πληρώνει μισθούς εργαζομένων στην ανώνυμη εταιρεία. Οι ισχυρισμοί αυτοί ωστόσο πρέπει να απορριφθούν ως αλυσιτελώς προβαλλόμενοι καθώς είναι αδιάφορο εάν οι πιθανολογούμενες πράξεις πράγματι ζημίωσαν ή ήταν δυνατό αντικειμενικώς να ζημιώσουν την ανώνυμη εταιρεία καθώς και εάν θεμελιώνουν αξιώσεις αποζημίωσης κατά οργάνου, αντιθέτως είναι δυνατόν αυτή η καθαυτή πράξη οικονομικώς κρινόμενη να ωφέλησε την ανώνυμη εταιρεία, δεδομένου ότι σκοπός του διενεργηθησομένου ελέγχου δεν είναι μόνο η συλλογή στοιχείων για τη θεμελίωση αξιώσεων αποζημίωσης της ΑΕ, αλλά και η διατύπωση μομφής κατά των εταιρικών οργάνων και ο διαφωτισμός της γενικής συνέλευσης, ώστε να προχωρήσει ενδεχομένως σε εκλογή νέων προσώπων, ακόμη και αν δεν διωχθούν δικαστικώς τα προηγούμενα (βλ. Τα δικαιώματα της μειοψηφίας στην ανώνυμη εταιρεία, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, Αλέξανδρος ______________________ σελ. 421). Συνεπώς, εφόσον πιθανολογήθηκαν οι ως άνω παραβιάσεις του νόμου και του καταστατικού (άρθρα 7, 24,25, 27 του καταστατικού και άρθρα 21, 23 α και 32 του ν. 2190/1920), το αίτημα διενέργειας εκτάκτου ελέγχου νομιμότητας της ανώνυμης εταιρείας ως προς τις καταγγελόμενες πράξεις αυτές πρέπει να γίνει δεκτό. Επιπροσθέτως εφόσον οι πιθανολογούμενες καταγγελόμενες πράξεις έχουν λάβει χώρα εντός της χρήσης του 2014 δεδομένου ότι τα όσα πιθανολογήθηκαν για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως αφορά σε συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που φέρεται να έχει λάβει χώρα σας 30-6-2014, ενώ οι καταγγελόμενες πράξεις περί απαγορευμένης σύμβασης δανείου μεταξύ μέλους ΔΣ και εταιρείας, περί συμμετοχής μελών του ΔΣ ως ομόρρυθμα μέλη σε ομόρρυθμη εταιρεία με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με αυτό της ανώνυμης σε αντίθεση με την πρόβλεψη του καταστατικού και μη ορθής τήρησης των πρακτικών του ΔΣ ως προς την συμμετοχή σε αυτά της ______________________έχουν διαρκή χαρακτήρα και εκτείνονται σε περισσότερες εταιρικές χρήσεις, οπωσδήποτε πάντως εντός της εταιρικής χρήσης του 2014. Συνεπώς, γι’ αυτές τις πράξεις δεν παρήλθε η νόμιμη αποσβεστική προθεσμία των τριών ετών κατά την διάταξη του άρθρου 40 παρ. 2 του ν. 2190/1920 για την άσκηση του δικαιώματος, καθόσον ο ισολογισμός για την εταιρική χρήση 2014 εγκρίθηκε από τη γ.σ. των μετόχων της εταιρίας κατά τη συνεδρίαση της 30-6-2015. Εξάλλου σημειώνεται ότι η σχετική καταστατική ρήτρα στο άρθρο 8 παρ. 8 σύμφωνα με την οποία « Οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν» είναι άκυρη, καθώς αντίκειται στη διάταξη του άρθρου 40 παρ. 2 του ν. 2190/1920, η οποία έχει τεθεί προς το συμφέρον των μετόχων της μειοψηφίας και συνεπώς με την πρόβλεψη μικρότερης αποσβεστικής προθεσμίας στο καταστατικό θίγονται παρανόμως τα συμφέροντα της μειοψηφίας. Επομένως, οι ισχυρισμοί του προς ον η κοινοποίηση περί απόσβεσης του δικαιώματος των απουσών να αιτηθούν την διενέργεια εκτάκτου ελέγχου πρέπει να απορριφθούν ως ουσία αβάσιμοι. Κατόπιν των προαναφερομένων, η υπό κρίση αίτηση, πρέπει, να γίνει δεκτή εν μέρει ως βάσιμη και από ουσιαστική άποψη ως προς το αίτημα του ελέγχου νομιμότητας των ως άνω συγκεκριμένων παραβάσεων του νόμου και του καταστατικού, και να διαταχθεί έκτακτος έλεγχος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «______________________», για τις συγκεκριμένες καταγγελλόμενες παραβάσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω. Ο έλεγχος αυτός πρέπει να διενεργηθεί, κατόπιν εκτίμησης των περιστάσεων και ιδιαίτερα του μεγέθους της εταιρίας, των καταγγελλομένων πράξεων και των αναμενομένων ελεγκτικών εργασιών, αντί ορκωτού ελεγκτή, από τον αναφερόμενο στο διατακτικό λογιστή – φοροτεχνικό α’ τάξης μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου (άρθρο 40 α παρ 2 Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3604/2007). Ο ανωτέρω οφείλει να περατώσει το ανατιθέμενο σε αυτόν έργο όσον το δυνατόν ταχύτερα και να υποβάλει το αναφερόμενο στο διατακτικό πόρισμα του στα προβλεπόμενα από το άρθρο 40α παρ. 3 του ν. 2190/1920 πρόσωπα. Τέλος, κατά την κρίση του Δικαστηρίου η    αμοιβή του ελεγκτή πρέπει να οριστεί στο ποσό των χιλίων ευρώ (1.000€) και να επιρριφθεί στο σύνολό της στις αιτούσες (άρθρο 40α παρ. 2 Ν. 2190/1920). Περαιτέρω, δεν αποδείχθηκε ότι οι πράξεις που πιθανολογήθηκαν έχουν οικονομική ή επιχειρηματική απαξία για την εταιρεία ούτε αποδείχθηκε ότι η εταιρεία βρίσκεται σε δυσμενή οικονομική κατάσταση, οφειλόμενη σε ασύνετη ή μη χρηστή διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων με βάση την ορθή κρίση επιχειρηματία ασκούντος την ίδια με την ελεγχόμενη εταιρία επιχειρηματική δραστηριότητα. Απεναντίας αποδείχθηκε ιδίως από τους δημοσιοποιούμενους ισολογισμούς ότι οι ζημίες που υπήρχαν μειώθηκαν αισθητά κατά την χρήση του έτους 2011 (από 222.000 ευρώ σε 4.333 ευρώ) ενώ από το έτος 2013 και εντεύθεν παρατηρείται μία σαφής ανοδική πορεία των πωλήσεων χης εταιρείας και αντίστοιχα των κερδών της. Συγκεκριμένα από την σύγκριση των ισολογισμών των εταιρικών χρήσεων 2013, 2014 και 2015 υποδεικνύεται ότι τα κέρδη της εταιρικής χρήσης του έτους 2013 ανήλθαν στο ποσό των 48.000 ευρώ, του έτους 2014 ανήλθαν στο ποσό των 112.000 ευρώ ενώ του έτους 2015 στο ποσό των 138.974 ευρώ. Με βάση τα ανωτέρω η σωρευόμενη δεύτερη βάση και το αίτημα της κρινόμενης αίτησης για τη διενέργεια και εκτάκτου ελέγχου σκοπιμότητας της ανώνυμης εταιρείας, κατ’ άρθρο 40 παρ. 3 του ν. 2190/ 1920, πρέπει να απορριφθεί ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη, δεδομένου ότι από όλα τα ως άνω αποδεικτικά μέσα δεν κατέστη πιστευτό ότι η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ήταν ασύνετη και μη χρηστή.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων : α) την από 12-9-2017 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ______________ αίτηση και β) την από 12-10-2017 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ______/_______________ κύρια παρέμβαση- αίτηση

ΔΕΧΕΤΑΙ την από 12-9-2017 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ____________ αίτηση.

ΔΙΟΡΙΖΕΙ ως προσωρινή διοίκηση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «______________________» και τον διακριτικό τίτλο «______________________», η οποία εδρεύει στα

______________________ ______________________, με ΑΦΜ ______________________ της ΔΟΥ ______________________ και με αριθμό ΓΕΜΗ ______________________, αποτελούμενη από τους : 1. ______________________

______________________, κάτοχος του ______________________, κάτοικος ______________________, 2. ______________________, κάτοχος του ______________________, κάτοικος __________ _______ (ή ____________) αρ. ____ (________ __________) και 3. ______________________, κάτοχος του ______________________, κάτοικος ______________________, την οποία (προσωρινή διοίκηση) υποχρεώνει, εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, προκειμένου να εκλεγεί νομίμως νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, κατά το διάστημα δε αυτό, η ανωτέρω προσωρινή διοίκηση δικαιούται να διαχειρίζεται τις τρέχουσες υποθέσεις της εταιρίας και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης της.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την κύρια παρέμβαση

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την σωρευόμενη στο με αριθμό κατάθεσης ______________ δικόγραφο αίτηση

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ο,τι κρίθηκε απορριπτέο

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τον έλεγχο νομιμότητας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ««______________________» και τον διακριτικό τίτλο «______________________», η οποία εδρεύει στα ______________________ ______________________, με ΑΦΜ ______________________ της ΔΟΥ ______________________ και με αριθμό ΓΕΜΗ ______________________, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, για τις στο σκεπτικό της παρούσας αναφερόμενες συγκεκριμένες καταγγελλόμενες από τις αιτούσες πράξεις.

ΔΙΟΡΙΖΕΙ ελεγκτή προς διενέργεια του ελέγχου αυτού την λογιστή – φοροτεχνικό α’ τάξης _________ _____________, κάτοικο ______________________, ______________ αρ. ___, τηλέφωνο ________________, _________________ που είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επίδοση της παρούσας στον ανωτέρω ελεγκτή με επιμέλεια της πρώτης και δεύτερης των απουσών, ήτοι της ______________________ και ______________________

ΟΡΙΖΕΙ την αμοιβή του ελεγκτή στο ποσό των χιλίων ευρώ (1.000€) την οποία επιρρίπτει στο σύνολο της σε βάρος των ως άνω απουσών.

Κρϊθηκε, αποφασίοτηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στη Θήβα την 16/05/2018 χωρίς να είναι παρόντες οι διάδικοι ή οι πληρεξούσιοι δικηγόροι.

 

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία