fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Ειρηνοδικείο Πειραιάς
( Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Άννα – Ρήγα- Κορνιαχτού , και τη Γραμματέα Ολγα Φράγκου.Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο την 29-04-2014 για να δικάσει την από 14-11-13 αίτηση , με αριθμό κατάθεσης 194/2013 μεταξύ των:

ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ:
1. ………..του…….και της……. ( το γένος ….) κατοίκου Πειραιά που γεννήθηκε στις 15/08/1961, ως ασκούσης τη γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου της ………, που γεννήθηκε στις 21/03/1997 στην Αθήνα, κατοίκου ως άνω και
2. ……….., κατοίκου Πειραιά, ως ασκούντος τη γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου της ……. , που γεννήθηκε στις 21-3-1997 στην Αθήνα, κατοίκου ως άνω εκ των οποίων η πρώτη παραστάθηκε και ο δεύτερος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Οικονομάκη Χρήστο.Της αίτησης αυτής δικάσιμος ορίστηκε με την από 14/11/2013 πράξη της Ειρηνοδίκη αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.  Αφού εκφωνήθηκε η υπόθεση, από την σειρά του οικείου πινακίου, το Δικαστήριο έλαβε υπόψη όσα γράφτηκαν στα πρακτικά.


ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΙ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1710, 1711 1846, 1847, 1848, 1854, και 1856 ΑΚ συνάγεται ότι α) κατά το χρόνο του θανάτου ενός φυσικού προσώπου η περιουσία του επάγεται αυτοδικαίως στους κληρονόμους του, οι οποίοι μπορούν να την αποποιηθούν μέσα σε προθεσμία 4 μηνών, που αρχίζει από τότε που έμαθαν την επαγωγή και το λόγο της ,β) η αποποίηση αυτή γίνεται με δήλωση στη γραμματεία του Δικαστηρίου της κληρονομιάς και γ) αν ο κληρονόμος αποποιηθεί την κληρονομιά , η επαγωγή σε εκείνον, που αποποιήθηκε, θεωρείται ότι δεν έγινε και στην περίπτωση αυτή επάγεται( κληρονομιά) σε εκείνον, που θα είχε κληθεί, αν αυτός, που αποποιήθηκε δεν ζούσε κατά το χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου. Η προθεσμία προς αποποίηση τρέχει , εφόσον ο νόμος δεν διακρίνει και κατά προσώπων ανικάνων προς δικαιοπραξία, που όμως , αναστέλλεται για όσους λόγους και η παραγραφή ( άρθρα 255 επ ΑΚ) ενώ τα γεγονότα της γνώσης της επαγωγής και του λόγου αυτής ερευνάται αν συντρέχουν στο πρόσωπο του εκπροσωπούντος τον ανίκανο. Λόγος ανωτέρας βίας, που αναστέλλει τη συμπλήρωση της προαναφερόμενης προθεσμίας προς αποποίηση, συνιστά ο χρόνος, που μεσολαβεί από τότε, που ο νόμιμος αντιπρόσωπος του ανίκανου προς δικαιοπραξία, υπέβαλλε στο δικαστήριο σχετική αίτηση για παροχή άδειας αποποίησης μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης του δικαστηρίου αυτού, αφού η αποποίηση της κληρονομιάς, που θα γίνει από το νόμιμο αντιπρόσωπο του ανηλίκου εξαρτάται από γεγονός μη δυνάμενο να αποτραπεί, ακόμα και με τη λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης εκ μέρους του αντιπροσώπου αυτού και μάλιστα από την παροχή άδειας εκ μέρους του δικαστηρίου,μη υπαρχούσης της οποίας δεν χωρεί νομότυπα για τον ανήλικο αποποίηση κληρονομιάς ( ΑΠ 338/2004 ΝοΒ 2005, 463, ΑΠ 1087/201 1 Νόμος).

Τέλος, αναφορικά με την αποποίηση της κληρονομιάς από ανήλικο, αυτή γίνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 1 526 και 1625 παρ.1, περ.1 ΑΚ σε συνδυασμό με τα άρθρα 1510 επ ΑΚ, μετά από σχετική άδεια του Δικαστηρίου, από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα γονείς του και σε περίπτωση που η γονική μέριμνα του ενός γονέα παύει λόγω θανάτου, από τον άλλον γονέα αποκλειστικά.  Με την υπο κρίση αίτηση οι αιτούντες, ως ασκούντες τη γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου τους , ζητούν να τους δοθεί άδεια από το παρόν Δικαστήριο, προκειμένου να αποποιηθούν για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου τους, την κληρονομιά του…… παππού) που απεβίωσε στις 18-4-13 στην Αθήνα, διότι η αποδοχή της κληρονομιάς είναι επιζήμια για τους λόγους, που αναφέρονται. Με το περιεχόμενο αυτό η αίτηση αρμόδια καθ’ύλην και κατά τόπον εισάγεται στο παρόν Δικαστήριο ( άρθρο 812 ΚΠολΔ) κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 739, 740, και 797 ΚΠολΔ και είναι νόμιμη, αφού στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1510, 1 526, ΑΚ. Πρέπει, λοιπόν, να ερευνηθεί περαιτέρω και κατ’ουσίαν, αφού έχει τηρηθεί η προδικασία, που προβλέπεται από τα άρθρα 748 παρ.2,797 ΚΠολΔ, με την επίδοση αντιγράφου της αίτησης στον αρμόδιο εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά (βλ. υπ1 αριθ. 4953 Β’ /15 -1 1-13 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή Πρωτοδικείου Αθηνών Ιωαν. Κοπανά). Από τους ισχυρισμούς των αιτούντων, στο ακροατήριο και με τις προτάσεις τους, τα έγγραφα, που προσκομίζουν και επικαλούνται και την ένορκη κατάθεση του μάρτυρος απόδειξης αποδείχθηκαν τα εξής : Στις 18-4-13 απεβίωσε στην Αθήνα στο νοσοκομείο …………… ο………. του ……..και της …….., κάτοικος εν ζωή Πειραιά επι της οδού………. ( βλ. την από 20-4-13 ληξιαρχική πράξη θανάτου του Δήμου Αθηναίων). Κατά τον χρόνο του θανάτου πλησιέστεροι συγγενείς αυτού είναι η σύζυγός του ….. το γένος ….. και τα τέκνα του …….του ….. και της ….. ( α’αιτούσα) και ………. του …..και της ….. ( βλ. πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών του Δήμου Ανατολικής Μάνης με αριθμό πρωτ. 1 4299/3 1-7-1 3).

Ο ανωτέρω αποβιώσας δεν κατέλιπε διαθήκη όπως τούτο προκύπτει από το υπ’ αριθ. 135 1/13 πιστοποιητικό του γραμματέα του Ειρηνοδικείου Πειραιώς και συνεπώς κληρονομήθηκε εξ αδιαθέτου από την σύζυγο και τα τέκνα του. Την κληρονομιά αυτή, ωστόσο, αποποιήθηκε η πρώτη αιτούσα όπως και το τέκνο αυτής από τον Α’γάμο της ……… ( βλ. πιστοποιητικά Ειρηνοδικείου Πειραιώς υπ’ αριθ. 757 και 756/26-7-13 και ως εκ τούτου στην κληρονομιά του αποβιώσαντος καλείται ως κληρονόμος η ανήλικη θυγατέρα των αιτούντων ……..,γεννηθείσα στις 21-3-1997 (βλ.πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δημάρχου Πειραιά με αριθ. πρωτ. 1 10131/15-12-13)^ οποία κληρονομεί τον αποβιώσαντα παππού της με το ευεργέτημα της απογραφής ( άρθρα 1902  Ως προς αυτήν και σύμφωνα με όσα στην αρχή της παρούσας εκτέθηκαν, η 4μηνη προθεσμία αποποίησης αναστέλλεται από την κατάθεση της ένδικης αίτησης ( 14-11-13) και μέχρι την έκδοση της παρούσαςαπόφασης.Περαιτέρω η κληρονομιά του ……….. εμφανίζει δυσανάλογα μεγαλύτερο παθητικό σε σχέση με το ενεργητικό αυτής, ώστε να μην είναι προς το συμφέρον του ανηλίκου τέκνου η αποδοχή αυτής.

Ειδικότερα ο ανωτέρω αποβιώσας ήταν Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας «……… » ( βλ υπ’ αριθ. 3359/1 3-5-02 και 2655/23-4-07 ΦΕΚ) με οφειλές προς τη ΔΟΥ ύψους 11.782.178,35 ευρώ και 660.877,92 ευρώ ( βλ. προσκομιζόμενα έγγραφα δημοσιοποίησης ληξιπρόθεσμων οφειλών νομικών προσώπων προς το Δημόσιο), ενώ εστερείτο παντός περιουσιακού στοιχείου κινητού ή ακινήτου( βλ. και κατάθεση μάρτυρος απόδειξης). Από τα προαναφερόμενα καθίσταται σαφές ότι, παρά την επαγωγή της κληρονομιάς στην ανήλικη θυγατέρα των αιτούντων με το ευεργέτημα της απογραφής, προς αποφυγή άσκοπων ταλαιπωριών και δαπανών, δεν είναι προς το συμφέρον της να αποδεχθεί την ως άνω κληρονομιά του αποβιώσαντος- παππού της, αφού το παθητικό αυτής είναι δυσανάλογα υψηλότερο από το ενεργητικό της, αντιθέτους,επιβάλλεται για το συμφέρον της να την αποποιηθεί, όπως ακριβώς και η μητέρα της- α’αιτούσα. Επειδή, λοιπόν, την δήλωση αποποίησης, λόγω της ανηλικότητας, στερείται της δυνατότητας να την επιχειρήσει η ίδια ( ανήλικη ), το δικαστήριο κρίνει ότι συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας, αφού είναι προφανής η ωφέλεια, που θα αποκομίσει η παραπάνω ανήλικη από την αποποίηση της κληρονομιάς, που έχει επαχθεί σε αυτήν.  Συνεπώς η υπο κρίση αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως ουσία βάσιμη και να παρασχεθεί στους αιτούντες, ως ασκούντες τη γονική μέριμνα της προαναφερόμενης ανήλικης, η άδεια προς διενέργεια όλων των πράξεων για την αποποίηση της ως άνω κληρονομιάς, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει με παρόντες τους αιτούντες.

Δέχεται την αίτηση.

Παρέχει την άδεια στους αιτούντες, ως ασκούντες τη γονική μέριμνα της ανήλικης θυγατέρας τους …..:» του …..και της ………..που γεννήθηκε στις 21-3-97, να προβούν για λογαριασμό της ( θυγατέρας) στη νομότυπη αποποίηση της εξ αδιαθέτου κληρονομιάς του ……….. του …………….και της ……….. κατοίκου εν ζωή Πειραιά επι της οδού ……, που απεβίωσε στις 18-4-2013 στην Αθήνα.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στον Πειραιά στις 28-5-14 σε έκτακτη δημόσια και στο ακροατήριο συνεδρίαση χωρίς την παρουσία των διαδίκων και του πληρεξουσίου δικηγόρου τους

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ρ.Κ.Α.                                                        Φ.Ο.