fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Προσύμφωνο πώλησης ακινήτου. Το επιπλέον μέρος του συμφωνηθέντος τιμήματος που δεν αναγράφεται στο πωλητήριο συμβόλαιο αν δεν καταβληθεί δεν μπορεί να απαιτηθεί από τον πωλητή ούτε κατά τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού. Πλήρης εξόφληση από τον ενάγοντα αγοραστή τόσο του συμφωνημένου τιμήματος της πώλησης, όσο και της εργολαβικής αμοιβής για την αποπεράτωση των επίδικων ακινήτων. Άρνηση των εναγομένων εργολάβου και οικοπεδούχων να προβούν στις συμβατικές τους υποχρεώσεις έναντι του αγοραστή. Οφειλή εργολάβου ως προς τη καταβολή των εργοδοτικών εισφορών. Δεκτή εν μέρει η ένσταση επισχέσεως των οικοπεδούχων έναντι του ενάγοντα ως εκδοχέα της απαίτησης του εργολάβου για τη μεταβίβαση των επίδικων ακινήτων. Κατάπτωση της ποινικής ρήτρας που είχε συμφωνηθεί εις βάρος του εργολάβου λόγω παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας παράδοσης των ακινήτων στον ενάγοντα. Αναγκαστική εκτέλεση. Καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως. Προϋποθέσεις. Δυνατή η σώρευση διεκδικητικής αγωγής επί του πράγματος. Απαράδεκτο αυτής από τη παράλειψη εγγραφής της στα βιβλία διεκδικήσεων. Το δικαστήριο δέχεται εν μέρει την αγωγή.

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Αριθμός Απόφασης: 700/2011

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτούμενο από τους Δικαστές Ελπίδα ΣιμιτοπούΛου Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ηλιάνα Ζαμανίκα Πρωτόδικη, Δήμητρα ΑυγουστοπούΛου Πρωτοδίκη-Εισηγήτρια και από τη Γραμματέα Αργυρούλα Ράπτη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, την 12η Οκτωβρίου 2010, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ : …………, κατοίκου ….. Αττικής, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από την πΛηρεξουσία δικηγόρο του Ιωάννα Μαρώση (Α.Μ 28196).

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ : 1) ……….., κατοίκου ………. Αττικής, ο οποίος παραστάθηκε με την πΛηρεξουσία δικηγόρο του Αικατερίνη Κωτσιαντή (Α.Μ 32326), 2) …… και 3) ……., κατοίκων ….. Αττικής, εκ των οποίων η δεύτερη εκπροσωπήθηκε και η τρίτη παραστάθηκε με τον πΛηρεξούσιο δικηγόρο τους Αντώνιο Καραντάνη (Α.Μ 11861)

Ο ενάγων ζητεί να γίνει δεκτή η από 1-6-2009 αγωγή του, η οποία κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό καταθέσεως δικογράφου 6026/2009, προσδιορίσθηκε να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο της 15-12-2009 και κατόπιν αναβοΛής στο δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της αποφάσεως αυτής, εγγραφείσα στο οικείο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις έγγραφες προτάσεις τους.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 949 ΚΓΙοΛΔ «όταν κάποιος καταδικάζεται σε δήλωση βούλησης, η δήλωση αυτή θεωρείται ότι έγινε μόλις η απόφαση γίνει τελεσίδικη. Αν η καταδίκη σε δήλωση βούλησης εξαρτήθηκε από αντιπαροχή, η δήλωση βούλησης θεωρείται ότι έγινε από τη στιγμή που εκπληρώθηκε η αντιπαροχή ή επήλθε υπερημερία αποδοχής της». Με τη διάταξη αυτή θεσμοθετείται ειδικός τρόπος αναγκαστικής εκτελέσεως, η οποία επέρχεται κατά πλάσμα του νόμου από την τελεσιδικία της αποφάσεως, που καταδικάζει σε δήλωση βουλήσεως τον οφειλέτη. Προϋπόθεση είναι αφ` ενός μεν η ιδιότητα του ενάγοντος ως φορέα της αξιώσεως να δεχθεί τη δήλωση αυτή και αφ` ετέρου η ιδιότητα του εναγομένου ως οφειλέτη της. Η υποχρέωση του εναγομένου να δηλώσει τη βούλησή του προς τον ενάγοντα πρέπει να απορρέει είτε από δικαιοπραξία, την οποία ο νόμος εξοπλίζει με δεσμευτικότητα, είτε απ` ευθείας από το νόμο (ΑΠ 76/2004 ΕλλΔνη 45. 734). Εξάλλου, κατά το άρθρο 166 ΑΚ, καταρτισμένη σύμιβαση αποτελεί και το προσύμφωνο, με το οποίο δημιουργείται τέλεια ενοχή, δηλαδή γεννιούνται υποχρεώσεις και από τα δύο μέρη για τη σύναψη της κύριας σύμβασης (ΑΠ 152/2001 ΕλΛΔνη 42.1636, ΑΠ 58/1997 ΕλλΔνη 39.127, ΕφΑΘ 4273/2005 ΕλλΔνη 46.1551, ΕφΑΘ 9758/2002, ΕλλΔνη 44. 853, ΕφΑΘ 2969/1998 ΕλλΔνη 39.665, ΕφΛαρ 333/2001 ΕλλΔνη 43.843). Περαιτέρω, η σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ οικοπεδούχου και εργολάβου, με την οποία ο τελευταίος αναλαμβάνει έναντι της συμφωνηθείσας αντιπαροχής, να ανεγείρει στο οικόπεδο του πρώτου οικοδομή και στην οποία σύμβαση ο οικοπεδούχος υπόσχεται, ανάλογα με την πρόοδο των οικοδομικών εργασιών, να μεταβιβάσει κατά κυριότητα ορισμένα ποσοστά εξ αδιαιρέτου του οικοπέδου του προς τον εργολάβο ή προς τρίτο πρόσωπο που θα υποδείξει ο εργολάβος (τέτοιο πρόσωπο μπορεί να είναι και αυτός που πρυσυμφώνησε με τον εργολάβο την αγορά διαμερίσματος της ανεγείρόμενης οικοδομής), δε μπορεί να είναι από τη φύση και το σκοπό της γνήσια σύμβαση υπέρ τρίτου (κατά τα άρθρα 410 και 411 ΑΚ), ώστε να δικαιούται ο τρίτος (αγοραστής) να απαιτήσει απ` ευθείας από τον οικοπεδούχο τη μεταβίβαση προς αυτόν του ποσοστού του οικοπέδου, που αναλογεί προς το διαμέρισμα, το οποίο προσυμφώνησε να αγοράσει από τον εργολάβο, δεδομένου ότι η σύμβαση αυτή (εργολαβία) δεν καταρτίζεται προς το συμφέρον του τρίτου (αγοραστή του διαμερίσματος), αλλά προς το ατομικό συμφέρον των συμβαλλομένων. Ο σκοπός δε αυτός και ο χαρακτήρας της συμβάσεως εργολαβίας δεν μεταβάλλεται εκ του ότι σε αυτήν περιλαμβάνεται συμφωνία, κατά την οποία ο οικοπεδούχος μπορεί να μεταβιβάσει τα ποσοστά του οικοπέδου του, αντί στον εργολάβο, στον τρίτο που θα του υποδείξει ο εργολάβος, αφού με τη συμφωνία αυτή παρέχεται απλώς η ευχέρεια στον οικοπεδούχο να καταβάλει την παροχή στον τρίτο, ως πρόσωπο δεκτικό καταβολής, αντί να καταβάλει στον δανειστή του εργολάβο, απαλλασσόμενος από την υποχρέωση του έναντι του τελευταίου. Στην προαναφερόμενη περίπτωση, που η σύμβαση χαρακτηρίζεται ως μη γνήσια σύμβαση υπέρ τρίτου, ή προστασία του τρίτου-αγοραστή μπορεί επαρκώς να επιτευχθεί, είτε με την εκχώρηση προς αυτόν της απαιτήσεως του εργολάβου κατά του οικοπεδούχου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 455 ΑΚ, είτε εμμέσως με την άσκηση από αυτόν πλαγιαστικώς των δικαιωμάτων του εργολάβου κατά του οικοπεδούχου κατά το άρθρο 72 ΚΠολΔ (βλ. ΟλΑΠ 850/1982 ΕλλΔνη 24. 36, ΑΠ 76/2004 ο.π, ΑΠ 1613/1999 ΕλλΔνη 41. 440, ΑΠ 1123/1992 ΕΕΝ 1993. 735, ΑΠ 404/1991 ΕλλΔνη 33. 553, ΑΠ 1611/1986 ΕΕΝ 1987. 604, Μπρίνια-Αναγκαστική Εκτέλεση, Έκδοση Γ/ άρθρο 949 σελ. 657 επ, Ποδηματά-Η καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως, σελ. 170 επ.). Περαιτέρω, στην αγωγή για καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως μπορεί να σωρευθεί η ενοχική είτε η εμπράγματη αξίωση του ενάγοντος για την παράδοση του πράγματος (βλ. ΠΠΑΘ 6299/1985 Δ 1985. 717, ΠΠΧαλκ. 6/1981 Αρμ 1982. 380, Βαθρακοκοίλη ΕρμΚΠολΔ άρθρο 949 σελ. 624, Μπρίνια ο.π σελ. 660, Κρητικού-Το προσύμφωνο, σελ. 305, Γέσιου Φαλτσή-Δίκαιο Αναγκαστικής Εκχελέσεως, Ειδικό Μέρος, σεΛ.105-106, Ποδηματά ο.π σελ.177-178). Η ευχέρεια αυτή απορρέει από τις διατάξεις του άρθρου 69§1 περ. δ και ε του ΚΠοΛΔ, οι οποίες επιτρέπουν την παροχή έννομης προστασίας ακόμη και όταν η γέννηση και άσκηση του δικαιώματος εξαρτάται από την έκδοση απόφασης ή την επέλευση άλλων γεγονότων. Έτσι, αν στην αγωγή αυτή σωρεύεται αίτημα, το οποίο προϋποθέτει κτήση κυριότητας (1094 ΑΚ), τότε απαιτείται η εγγραφή της στα βιβλία διεκδικήσεων, δεδομένου ότι η αγωγή αποκτά εμπράγματο χαρακτήρα, οπότε και υφίσταται ανάγκη προστασίας των τρίτων, που ενδεχομένως θα συναλλαγούν με τον εναγόμενο, γιατί αντικείμενο της δίκης καθίσταται το ίδιο το ακίνητο και το σε αυτό δικαίωμα κυριότητας (βλ. ΕφΑΘ 3919/2003 ΕλλΔνη 2005. 197, ΓΊΠρΑΘ 2910/1986 ΑρχΝ 39.148).

Ο ενάγων στην κρινόμενη αγωγή του, κατά τη δέουσα εκτίμηση του δικογράφου της, εκθέτει, ότι η δεύτερη και η τρίτη των εναγόμενων, εκ των οποίων η δεύτερη διατηρεί δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 1/2 εξ. αδιαιρέτου καθώς και δικαίωμα επικαρπίας σε ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου και η τρίτη δικαίωμα ψιλής κυριότητας σε ποσοστό Vi εξ αδιαιρέτου επί ενός οικοπέδου εμβαδού 212,17 τ.μ, κειμένου εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου …….. Αττικής, επί της οδού ………….., δυνάμει του υπ` αριθμό ………/2004 προσυμφώνου συμβολαίου μεταβιβάσεως ποσοστών εξ αδιαιρέτου οικοπέδου και εργολαβικής συμβάσεως της συμβολαιογράφου Πειραιά ………., ανέθεσαν στον πρώτο εναγόμενο ως εργολάβο και αυτός ανέλαβε την ανέγερση επί του οικοπέδου τους, πολυώροφης οικοδομής έναντι εργολαβικής αμοιβής, η οποία συνίστατο στην μεταβίβαση προς αυτόν ή προς τρίτους που θα υποδεικνύονταν από αυτόν, ποσοστού 500/1000 εξ. αδιαιρέτου του όλου οικοπέδου. Ότι ο πρώτος εναγόμενος αποπεράτωσε το έργο, που ανέλαβε και ήδη είναι γεννημένη η αξίωση αυτού κατά των οικοπεδούχων για τη μεταβίβαση προς αυτόν ή προς τους τρίτους, που θα υποδειχθούν από αυτόν, του προαναφερόμενου ποσοστού εξ αδιαιρέτου. Ότι δυνάμει του υπ` αριθμό …../2007 προσυμφώνου πωλήσεως της ως άνω συμβολαιογράφου ο πρώτος εναγόμενος υποσχέθηκε να του πωλήσει ί) την υπό στοιχεία Αλφα Ένα (Α-1) οριζόντια ιδιοκτησία-διαμέρισμα του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου της ως άνω οικοδομής, εμβαδού 58,61 τ.μ, με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο οικόπεδο 249/1000 εξ αδιαίρετου, υτην οποία αντιστοιχεί ως παρακολούθημα το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης της υπό στοιχεία Ρο-Τρία (Ρ-3) θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου του ακαλύπτου χώρου της ιδίας οικοδομής, επιφάνειας 10,12 τ.μ, καθώς επίσης και ϊϊ) την υπό αριθμητικό στοιχείο Λύο οριζόντια ιδιοκτησία- αποθήκη του υπογείου ορόφου της ως άνω οικοδομής, εμβαδού 9,75 τ.μ, με ποσοστό συν ιδιοκτησίας στο όλο οικόπεδο 1/1000 εξ αδιαιρέτου, αντί συνολικού τιμήματος 85.781,40 ευρώ, ενώ επίσης με το ίδιο ως άνω συμβολαιογραφικό έγγραφο ο δεύτερος εναγόμενος-εργολάβος εκχώρησε προς αυτόν (ενάγοντα) την έναντι των οικοπεδούχων αξίωσή του προς μεταβίβαση των ανωτέρω ακινήτων, αναλαμβάνοντας συγχρόνως την υποχρέωση να του παραδώσει αυτά έως την 30-9-2007, άλλως συμφωνήθηκε η καταβολή ποινικής ρήτρας ύψους 15 ευρεΰ για κάθε ημέρα καθυστέρησης. `Οτι το ως άνω τίμημα της πωλήσεως εξοφλήθηκε ολοσχερώς, καθόσον αυτός κατά την κατάρτιση του προσυμφώνου κατέβαλε στον πρώτο εναγόμενο το ποσό των 50.781,40 ευρώ, το δε υπόλοιπο ποσό των 35.000 ευρώ συμψηφίσθηκε με ισόποση ανταπαίτηση του ……. έναντι του πρώτου εναγομένου, η οποία εκχωρήθηκε προς τον ενάγοντα. Ότι πέραν της ως άνω συμβάσεως πωλήσεως, ο πρώτος εναγόμενος ανέλαβε την υποχρέωση να προβεί στην εκτέλεση οικοδομικών εργασιών στην υπό στοιχεία Αλφα Ένα (Α-1) οριζόντια ιδιοκτησία, έναντι αμοιβής η οποία καθορίσθηκε κατ` αποκοπή στο ποσό των 55.000 ευρώ, το οποίο και καταβλήθηκε προς τον εναγόμενο. Ότι οι εναγόμενοι αρνούνται να προβούν στην οριστική πώληση και μεταβίβαση των επιδίκων ακινήτων προς αυτόν με συμβολαιογραφικό έγγραφο, καθώς επίσης και να του αποδώσουν αυτά. Επικαλούμενος τα πραγματικά αυτά περιστατικά, ο ενάγων ζητεί : α) να αναγνωρισθεί ότι έχει εξοφλήσει το ποσό της ένδικης πωλήσεως, άλλως να αναγνωρισθεί ότι εκ του συμφωνηθέντος τιμήματος της πωλήσεως, ύψους 85.781,40 ευρώ, η απαίτηση του πρώτου εναγομένου για καταβολή ποσού 35.000 ευρώ αποσβέσθηκε δια συμψηφισμού με ισόποση ανταπαίτηση του ……….. έναντι του πρώτου εναγομένου, η οποία εκχωρήθηκε προς αυτόν (ενάγοντα), (3) να καταδικασθεί ο πρώτος εναγόμενος σε δήλωση βούλησης προς πώληση σε αστόν, με συμβολαιογραφικό έγγραφο, της επίδικης υπό στοιχεία Αλφα Ένα (Α-1) οριζόντιας ιδιοκτησίας-διαμερίσματος, καθώς επίσης και της επίδικης υπό αριθμητικό στοιχείο Δύο οριζόντιας ιδιοκτησίας-αποθήκης, η δε δεύτερη και τρίτη των εναγομένων να καταδικασθούν σε δήλωση βούλησης προς μεταβίβαση των ανωτέρω ακινήτων κατ` αποδοχή της ανωτέρω δηλώσεως βουλήσεως του πρώτου εναγόμενου, γ) να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να του αποδώσουν τα επίδικα ακίνητα, δ) να υποχρεωθεί ο πρώτος των εναγομένων να καταβάλει σε αυτόν το ποσό των 9.135 ευρώ ως ποινική ρήτρα για το χρονικό διάστημα από 1-10-2007 έως 1-6-2009, νομιμοτόκως από την επομένη εκάστης ημιέρας καθυστερήσεως, άλλως από την επίδοση της ένδικης αγωγής, ε) να κηρυχθεί η απόφαση αυτή προσωρινά εκτελεστή κατά τα καταψηφιστικά της αιτήματα, καθώς και να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στην καταβολή της δικαστικής του δαπάνης. Με το περιεχόμενο αυτό και τα αιτήματα η ένδικη αγωγή, κατά το σκέλος αυτής στο οποίο σωρεύεται διεκδικητική αγωγή έπρεπε, σύμφωνα με την ανωτέρω εκτεθείσα νομική σκέψη, να εγγραφεί εντός προθεσμιίας 30 ημιερών από της καταθέσεώς της στα βιβλία διεκδικήσεων του υποθηκοφυλακείου της περιφερείας, όπου βρίσκονται τα επίδικα ακίνητα, γεγονός που εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο. Από την έρευνα του φακέλου της δικογραφίας δεν προκύπτει, ωστόσο, ότι έγινε η ως άνω εγγραφή της αγωγής, ούτε εξάλλου ο ενάγων την επικαλείται με τις προτάσεις του. Επομένως, η υπό κρίση αγωγή, κατά το σκέλος αυτής στο οποίο σωρεύεται διεκδικητική αγωγή, πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη. Κατά τα Λοιπά της αιτήματα η ένδικη αγωγή, η οποία σύμφωνα με όσα εκτίθενται στη μείζονα σκέψη είναι επαρκώς ορισμένη, διότι περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία προς άσκησή της κατά τις διατάξεις των άρθρων 118 και 216 ΚΠοΛΔ, απορριπτομένης ως αβάσιμης της ενστάσεως αοριστίας, την οποία προέβαλε ο πρώτος εναγόμενος, παραδεκτούς φέρεται για να δικαστεί ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, το οποίο είναι καθ` ύλη και κατά τόπο αρμόδιο (άρθρα 9, 10, 11 περ. 1, 18 αρ. 1, 22 ΚΠοΛΔ) κατά την τακτική διαδικασία, δεδομένου ότι : α) έχει καταβληθεί το ανάλογο προς το καταψηφιστικά αίτημά της τέλος δικαστικού ένσημου με τι.ς νόμιμες προσαυξήσεις υπέρ τρίτων (βλ. τα προσκομισθέντα υπ` αριθμούς … και .. αγωγόσημα, καθώς και τα επικολληθέντα επ’αυτών ένσημα υπέρ ΤΠΔΑ και ΕΤΑΑ-ΤΑΝ) και β) προσκομίζεται η από 19-6-2009 δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου του ενάγοντος περί μη προσέλευσης των εναγόμενων ή των πληρεξουσίων δικηγόρων αυτών, κατά την ορισθείσα ημερομηνία, για απόπειρα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς (άρθρο 214Α ΚΠολΔ). Η υπό κρίση αγωγή κατά το μέρος αυτής που κρίθηκε παραδεκτή, είναι νόμιμη, στηρίζομενη στις διατάξεις των άρθρων 166, 341, 345, 346, 404, 405, 407, 513, 1033, 1192 αριθ. 4 του ΑΚ, 949 και 176 του ΚΠολΔ, πλην του αιτήματος περί αναγνωρίσεως της εξοφλήσεως του τιμήματος της ένδικης πωλήσεως εκ μέρους του ενάγοντος, το οποίο είναι απορριπτέο ως νομικά αβάσιμο, καθόσον αντικείμενο αναγνωριστικής αγωγής μπορεί να αποτελέσει η αυθεντική διάγνωση της υπάρξεως ή ανυπαρξίας έννομης σχέσεως και όχι η διαπίστωση πραγμιατικού γεγονότος, όπως η εξόφληση χρέους (Εφθεσ.1914/2003 Αρμ 2004. 1310), κρινομένου ως νομίμου του επικουρικού τούτου αιτήματος περί αναγνωρίσεως της δια συμψηφισμού αποσβέσεως της απαιτήσεως του πρώτου εναγόμενου για καταβολή του τιμήματος ως προς το ποσό των 35.000 ευρώ (ΕφΑΘ 538/2003 ΕΛΑΔνη 2005. 585, ΕφΛαρ. 573/2002 Αρμ 2003. 1278), στηριζομένου στις διατάξεις των άρθρων 455, 440 ΑΚ και 70 ΚΠολΔ. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί, ότι το παρεπόμενο αίτημα περί κηρύξεως της αποφάσεως αυτής προσωρινά εκτελεστής είναι νόμιμο αναφορικά με το καταψηφιστικό αίτημα της αγωγής περί επιδικάσεως στον ενάγοντα ποσού 9.135 ευρώ ως ποινικής ρήτρας, στηριζόμενο στις διατάξεις των άρθρων 907 και 908 ΚΠολΔ, ενώ αναφορικά με το αίτημα περί καταδίκης των εναγόμενων σε δήλωση βουλήσεως είναι απορριπτέο ως νομικά αβάσιμο, καθόσον η απόφαση περί καταδίκης σε δήλωση βουλήσεως έχει εκ του νόμου έννομα αποτελέσματα, εφόσον καταστεί τελεσίδικη (άρθρο 949 ΚΠολΔ) και συνεπώς δεν είναι δυνατό, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 909§3 ΚΠολΔ, να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή. Πρέπει, επομένως, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη η υπό κρίση αγωγή να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 158, 159, 180, 181, 361, 369, 513 και 1033 του ΑΚ και 13§3 του ν.1587/1950 προκύπτει, ότι η συμφωνία μεγαλύτερου τιμήματος απο αυτό που αναγράφεται στο πωλητήριο συμβόλαιο, δεν συνεπάγεται ακυρότητα ολόκληρης της συμβάσεως, παρά μόνο της συμφωνίας του τιμήματος, που δόθηκε επιπλέον του αναγραφόμενου στο συμβόλαιο, για το οποίο δεν τηρήθηκε ο τύπος, που επιβάλλεται με ποινή ακυρότητας (ΑΠ 1566/2001 ΕλλΔνη 43. 450). Το επιπλέον μέρος του συμφωνηθέντος τιμήματος, που δεν αναγράφεται στο πωλητήριο συμβόλαιο, αν δεν έχει καταβληθεί, δε μπορεί να απαιτηθεί από τον πωλητή, ούτε με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού (ΑΠ 801/2010 ΕΦΑΘ 2010. 968, ΑΠ 1616/1999 ΕλλΛνη 41. 436, Α Π 810/1998). Τα ανωτέρω ισχύουν και στο προσύμφωνο, το οποίο αποτελεί καταρτισμένη σύμβαση, που δημιουργεί τέλεια ενοχή, με την οποία οι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συνάψουν ορισμένη σύμβαση, επί του οποίου εφαρμόζονται αναλογικά οι κανόνες, που αφορούν γενικά όλες τις συμβάσεις ή την ειδική κατηγορία στην οποία υπάγεται η συγκεκριμένη σύμβαση (Εφθεσ 1788/1998 Αρμ 52. 798). Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 281 ΑΚ η άσκηση του δικαιώματος απαγορεύεται αν υπερβαίνει προφανώς τα όρια, που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός του δικαιώματος. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, για να θεωρηθεί η άσκηση του δικαιώματος ως καταχρηστική, θα πρέπει η προφανής υπέρβαση των θεσπιζόμενων με αυτή αντικειμενικών κριτηρίων να προκύπτει από την προηγηθείσα συμπεριφορά του δικαιούχου ή από την πραγματική κατάσταση που δημιουργήθηκε ή τις περιστάσεις που μεσολάβησαν ή από άλλα περιστατικά, τα οποία, χωρίς κατά νόμο να εμποδίζουν τη γέννηοη ή να ε/ιάγονται την απόσβεση του δικαιώματος, καθιστούν μη ανεκτή τη μεταγενέστερη άσκηση του, κατά τις περί δικαίου και ηθικής, αντιλήψείς του μέσου κοινωνικού ανθρώπου (ΟλΑΠ 12/1095 ΕλλΔνη 36 1531. ΑΠ 1566/2001 ΕΛΛΔνη 43. 450).

Οι εναγόμενοι με προφορική δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την απόφαση αυτή πρακτικά δημόσιας συνεδριάσεως. καθώς και με τις έγγραφες προτάσεις τους, αρνούνται αιτιολογημένα την ουσιαστική βασιμότητα της υπό κρίση αγωγής. Περαιτέρω, ο πρώτος εξ αυτών αρνείται τον συμψηφισμό της εκχωρηθείσας προς τον ενάγοντα απαιτήσεως, που αφορά στην εργολαβική αμοιβή του ……… για την κατασκευή και τοποθέτηση αλουμινίων επί οικοδομών εργολαβίας του, ισχυριζόμενος ότι το κόστος αυτών ανέρχεται στο ποσό των 30.137,15 ευρώ και όχι στο ποσό των 35.000 ευρώ. Επιπλέον, ο πρώτος εναγόμενος προβάλλει τους εξής ισχυρισμούς : α) ότι νομίμως αρνείται την εκπλήρωση των επίδοξων παροχών, ωσότου ο ενάγων εκπληρώσει την υποχρέωση, που τον βαρύνει, για την πλήρη καταβολή του τιμήματος της ένδικης πωλήσεως, το οποίο συμφωνήθηκε στο ποσό των 140.000 ευρώ και όχι στο αναγραφέν στο υπ` αριθμό …./2007 προσύμφωνο της συμβολαιογράφου Πειραιά ………. ποσό των 85.781,40 ευρώ, καθώς επίσης και για την καταβολή της εργολαβικής αμοιβής των 30.000 ευρώ, που συμφωνήθηκε για την εκτέλεση προσθέτων οικοδομικών εργασιών στην επίδικη υπό στοιχεία Αλφα Ένα οριζόντια ιδιοκτησία-διαμέρισμα. Ο ισχυρισμός αυτός, ο οποίος συνιστά ένσταση μη εκπληρωθέντος συναλλάγματος, στηρίζεται στη διάταξη του άρθρου 374 ΑΚ και είναι νόμιμος ως προς το συμφωνηθέν μεταξύ των διαδίκων ποσό εργολαβικής αμοιβής, όπως επίσης και ως προς το αναγραφόμενο στο ως άνω προσύμφωνο τίμημα των 85.781,40 ευρώ, ενώ ως προς το υπερβάλλον αυτού ποσό, που δεν αναγράφεται στο υπ` αριθμό …/2007 προσύμφωνο, είναι απορριπτέος ως νομικά αβάσιμος, καθόσον το ποσό αυτό, σύμφωνα με τα εκτεθέντα στην προπαρατεθείσα νομική σκέψη, δεν μπορεί να απαιτηθεί από τον πωλητή, ούτε με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, β) ότι ο ενάγων ασκεί  καταχρηστικά τις επίδικες αξιώσεις του, καθόσον του οφείλει το ποσό των 64.081,45 ευρώ. Πλην όμως, υπό τα εκτιθέμενα πραγματικά περιστατικά, η ως άνω ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος (281 ΑΚ) είναι απορριπτέα ως μη νόμιμη, αφού και αληθή αυτά υποτιθέμενα δεν συγκροτούν την έννοια της καταχρηστικής ασκήσεως δικαιώματος, καθόσον τα πραγματικά αυτά περιστατικά στοιχειοθετούν την αναβλητική ένσταση του άρθρου 374 ΑΚ αναφορικά με την επίδικη αξίωση για καταδίκη του πρώτου εναγόμενου σε δήλωση βουλήσεως και όχι καταλυτική ένσταση των ασκουμένων αγωγίκών δικαιωμάτων. Περαιτέρω, η δεύτερη και η τρίτη των εναγόμενων ισχυρίζονται, ότι αρνούνται να προβούν σε μεταβίβαση της κυριότητας των επιδίκων ακινήτων προς τον ενάγοντα, ωσότου ο γχρώτος εναγόμενος-εργοΛάβος εκπληρώσει υποχρεώσεις του από τη σύμβαση έργου, που αφορούν στην πΛηρωμή των εργοδοτικών εισφορών προς το ΙΚΑ, στη σύνδεση της οικοδομής με το δίκτυο της ΔΕΗ, στην τοποθέτηση μετρητών παροχής ύδατος και ηΛεκτρικού ρεύματος και στην εγκατάσταση γκαραζόπορτας στο χώρο σταθμεύσεως της ιδιοκτησίας τους. Ο ισχυρισμός αυτός συνιστά ένσταση επισχέσεως, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 325 και 376 ΑΚ, η οποία θα ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την ένορκη κατάθεση των μαρτύρων απόδειξης και ανταπόδειξης, που περιέχονται στα ταυτάριθμα με την απόφαση αυτή πρακτικά συνεδρίασης του Δικαστηρίου αυτού, τα νομίμως προσκομιζόμενα μετ` επικΛήσεως έγγραφα, τα οποία μπορούν να χρησιμεύσουν είτε προς άμεση απόδειξη, είτε ως βάση συναγωγής δικαστικών τεκμηρίων, (άρθρα 336§3, 339 και 395 του ΚΠοΛΔ), τις ομολογίες που συνάγονται από το σύνολο των ισχυρισμών των διαδίκων (άρθρα 261, 352§1 και 353 του ΚΠολΔ), τις προσκομισθείσες φωτογραφίες, των οποίων η γνησιότητα δεν αμφισβητείται (άρθρα 444 αρ.3, 448§2 και 457§4 του ΚΠολΔ), και την υπ` αριθμό …./19.10.2010 ένορκη βεβαίωση των μαρτύρων του ενάγοντος ……………………….., ληφθείσας ενώπιον της συμβολαιογράφου Πειραιά ………., μετά από νόμιμη κλήτευση των εναγόμενων κατά την ημέρα της συζήτησης αγωγής στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού, η οποία λαμβάνεται υπόψη μόνο προς αντίκρουση ισχυρισμών που προτάθηκαν κατ` άρθρο 269§2 ΚΠολΔ (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 270§6 ΚΠολΔ), καθόσον αυτή έχει συνταχθεί μετά τη συζήτηση της αγωγής, αλλά όχι σε μεταγενέστερο χρόνο της 12ης μεσημβρινής της ογδόης εργάσιμης ημέρας μετά τη συζήτηση, δηλαδή πριν την εξάντληση των χρονικών ορίων στα οποία μπορούν να προταθούν προς αντίκρουση ισχυρισμοί και να προσκομιστούν τα οικεία αποδεικτικά μέσα (Εφ Πατρ. 1177/2007 ΑΧΑΝΟΜ 2008. 462), αποδεικνύονται τα ακόΛουθα πραγματικά περιστατικά : Με το υπ` αριθμό …./23.3.2007 προσύμφωνο της συμβολαιογράφου Πειραιά ……………. ο πρώτος εναγόμενος ανέλαβε την ενοχική υποχρέωση να πωλήσει με οριστικό συμβόλαιο προς τον ενάγοντα : ϊ) την υπό στοιχεία Αλφα Ένα (Α-1) οριζόντια ιδιοκτησία-διαμέρισμα του πρώτου πάνω από το ισογείου ορόφου πολυκατοικίας, κείμενης επί οικοπέδου, ευρισκομένου εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου …. Αττικής, στη θέση «….» επί της οδού ……………….., η οποία έχει επιφάνεια 58,61 τ.μ και ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο οικόπεδο 249/1000 εξ, αδιαιρέτου, στην οποία ανήκει ως παράρτημα το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης της υπό στοιχεία Ρο Τρία (Ρ-3) θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου του ακαλύπτου χώρου της οικοδομής, εμβαδού 10,12 τ.μ, καθώς και 1ί) την υπό αριθμητικό στοιχείο Δύο (2) οριζόντια ιδιοκτησία- αποθήκη του υπογείου ορόφου της ιδίας οικοδομής, η οποία έχει επιφάνεια 9,75 τ.μ και ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο οικόπεδο 1/1000 εξ αδιαιρέτου. Το τίμημα της ανωτέρω πωλήσεως ορίσθηκε μεταξύ των ως άνω συμβληθέντων διαδίκων στο ποσό των 85.781,40 ευρώ, εκ του οποίου ποσό 50.781,40 ευρώ καταβλήθηκε από τον ενάγοντα προς τον πρώτο εναγόμενο κατά την κατάρτιση της ανωτέρω συμιβάσεως (βλ. την 8ί σελίδα του ανωτέρω προσυμφώνου), ενώ το υπόλοιπο ποσό τον» τιμήματος, ύψους 35.000 ευρώ, διαπιστώθηκε και συμφωνήθηκε να καταβληθεί ατόκως την 30-9-2007, οπότε ορίσθηκε η κατάρτιση του οριστικού συμβολαίου της πωλήσεως και μεταβιβάσεως των επιδίκων ακινήτων, με τη σύμπραξη της δεύτερης και τρίτης των εναγόμενων (οικοπεδούχων), εκ των οποίων η δεύτερη διατηρεί δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου καθώς και δικαίωμα επικαρπίας σε ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου και η τρίτη δικαίωμα ψιλής κυριότητας σε ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου επί των επιδίκων. Με το ίδιο ως άνω προσύμφωνο συμφωνήθηκε, επίσης, ότι σε περίπτωση καθυστερήσεως της παραδόσεως των προπεριγραφέντων ακινήτων πέραν της 30ης-9-2007, ο πρώτος ενανόμενος-πωλητής και εργολάβος θα υποχρεούται σε καταβολή ποινικής ρήτρας ύψους 15 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης, ενώ επίσης ορίσθηκε, ότι σε περίπτωση που ματαιωθεί η κατάρτιση της οριστικής συμβάσεως πώλησης και μεταβίβασης τωv επιδίκων από υπαιτιότητα του πωλητή-πρώτου εναγομένου (θεωρούμενης ως υπαιτιότητας και της μη δικαιολογημένης εμφάνισεως των οικοπεδούχων)  ο αγοραστής δικαιούται να ζητήσει, μεταξύ άλλων, την εκτέλεση της συμβάσεως ή να υπογράψει απευθείας το οριστικό συμβόλαιο, εκχωρώντας μάλιστα προς τούτο ο πρώτος εναγόμενος- εργολάβος την εκ του υπ` αριθμό …../2004 εργολαβικού συμβολαίου εντολή και πληρεξουσιότητα των οικοπεδούχων προς αυτόν για μεταβίβαση με αυτοσύμβαση του ποσοστού οικοπέδου, το οποίο αντιστοιχεί στα επίδικα ακίνητα (βλ. την 11η σελίδα του υπ` αριθμό …./23.3.2007 προσυμφώνου). Συνεπεία της ως άνω εκχωρήσεως δικαιούται, επομένως, ο ενάγων, αν και δεν έλαβε μέρος στην μεταξύ των εναγομένων καταρτισθείσα εργολαβική σύμβαση και το υπ` αριθμό …/2004 προσύμφωνο μεταβίβασης ποοοστών συγκυριότητας, να απαιτήσει απευθείας από τις δεύτερη και τρίτη των εναγομένων την προς αυτόν μεταβίβαση των επιδίκων ακινήτων. Συγχρόνως με την κατάρτιση του ανωτέρω υπ` αριθμό …/23.3.2007 προσυμφώνου, ο πρώτος εναγόμενος ως εργολάβος ανέλαβε την ενοχική υποχρέωση έναντι του ενάγοντος να αποπερατώσει τις ανεκτέλεστες οικοδομικές εργασίες στο επίδικο ακίνητο, καθώς και πρόσθετες εργασίες με υλικά ανώτερης ποιότητας από αυτά των αρχικώς προβλεπομένων, έναντι αμοιβής ύψους 55.000 ευρώ, καταβληθείσας από τον ενάγοντα, όπως προκύπτει από το με ημερομηνία 23-3-2007 ιδιωτικό συμφωνητικό. Με το ίδιo έγγραφο ο πρώτος εναγόμενος δηλώνει, επίσης, ότι μετά την καταβολή του ανωτέρω ποσού δε διατηρεί καμία απαίτηση έναντι του ενάγοντος, εκτός του οφειλόμενου, δυνάμει του υπ` αριθμό …./23.3.2007 προσυμφώνου, ποσού των 35.000 ευρώ. Η απαίτηση αυτή (καταβολής 35.000 ευρώ) του πρώτου εναγόμενου έναντι του ενάγοντος συμφωνήθηκε να εξοφληθεί με συμψηφισμό ισόποσης ανταπαίτησης του ………………………-πατρός του ενάγοντος έναντι του πρώτου εναγομένου, απορρέουσα από σύμβαση έργου, δυνάμει της οποίας ο ……………………… ανέλαβε την υποχρέωση να κατασκευάσει και τοποθετήσει κουφώματα αλουμινίου και πόρτες, καθώς επίσης και σιδερένια κουφώματα και κάγκελα σε δύο οικοδομές, που ο πρώχος εναγόμενος ανήγειρε (γεγονός το οποίο δεν αμφισβητείται από τους διαδίκους). Για το λόγο αυτό μάλιστα, ο ………. με το από 20-12-2007 ιδιωτικό συμφωνητικό εκχώρησε προς τον ενάγοντα-υιό του μέρος της ως άνω απαίτησής του, ποσού 35.000 ευρώ, προσδιορίζοντας το συνολικό ύψος αυτής στο ποσό των 35.087,34 ευρώ. Ο πρώτος εναγόμενος αμφισβητεί την ορθότητα της ως άνω κοστολόγησης του έργου και με το δικόγραφο των προτάσεων του προβαίνει σε υπολογισμό της αξίας των εργασιών επί τη βάσει επιμετρήσεως της επιφάνειας των αλουμινίων, των κάγκελων και των σιδερένιων θυρών και της φερομένης ως συμφωνηθείσας αξίας αυτών, προσδιορίζοντας το ποσό της οφειλής του στο συνοΛικό ποσό των 30.137,15 ευρώ. Ωστόσο, ο υπολογισμός αυτός της αξίας του έργου εκ μέρους του πρώτου εναγόμενου δεν κρίνεται ως ουσιαστικά βάσιμος, καθόσον από κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν προέκυψαν οι φερόμενες ως συμφωνηθείσες αμοιβές για κάθε είδος εκτελεσθεισών εργασιών, καθόσον δεν προσκομίσθηκε έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων για το κόστος έκαστης εργασίας, ενώ περαιτέρω από κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν προέκυψε συμφωνία για επιβάρυνση του ………… με τον αντιστοιχούντα στο κόστος των εργασιών ΦΠΑ, τον οποίο ο πρώτος εναγόμενος δεν συνυπολογίζει για τον προσδιορισμό της εργολαβικής αμοιβής του ……. Από τα προσκομιθέντα με αριθμούς 335/28.1.2007, 347/19.4.2007, 352/4.5.2007, 354/24.5.2007, 361/30.6.2007, 363/11.7.2007, 368/4.8.2007, 372/14.9.2007, 384/5.11.2007, 386/25.11.2007 και 391/20.12.2007 τιμολόγια εκδόσεως του …………………… προκύπτει, ότι η συνολική αξία των αλυυμινοκατασκευών και λοιπών εξαρτημάτων, που ο τελευταίος εγκατέστησε σε δύο οικοδομές εργολαβίας του πρώτου εναγομένου, ανήλθε, συνυπολογιζομένου και του ΦΠΑ, στο ποσό των 35.088,34 ευρώ. Η εν λόγω απαίτηση, που κατά το ποσό των 35.000 ευρώ εκχωρήθηκε προς τον ενάγοντα, κατέστη ληξιπρόθεσμη σε χρόνο κατά το οποίο ήταν ήδη ληξιπρόθεσμη η ισόποση ανταπαίτηση του πρώτου εναγομένου για καταβολή του τιμήματος της ένδικης συμβάσεως πωλήσεως. Επήλθε, επομένως, συμψηφισμός των ομοειδών ως άνω απαιτήσεων, καθόσον αυτές αλληλεπικαλύπτονταν από το χρονικό σημείο κατά το οποίο συνυπήρξαν, ο οποίος: επιφέρει πλήρη απόσβεση της αξιώσεως του πρώτου εναγομένου ως προς το ποσό των 35.000 ευρώ, που προβάλλεται σε συμφηφισμό από τον ενάγοντα. Κατόπιν τούτου, η προβληθείσα οι εκ μέρους του πρώτου εναγόμενου ένσταση του μη εκπληρωθέντος συναλλάγματος (374 ΑΚ) θα πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη, καθόσον από τα ως άνω αποδειχθέντα πραγματικά περιστατικά προέκυψε, ότι ο ενάγων έχει καταβάλει προς αυτόν το συνολικό ποσό των (50.781,40 + 35.000 + 55.000) 140.781,40 ευρώ, εξοφλώντας πλήρως το συμφωνηθέν τίμημα της ένδικης πωλήσεως, ύφους 85.781,40 ευρώ, καθώς και τη συμφωνηθείσα εργολαβική αμοιβή για τις πρόσθετες οικοδομικές εργασίες ύψους 55.000 ευρώ. Παρά ταύτα, οι εναγόμενοι κατά την 30η-9-2ΟΟ7, οπότε είχε ορισθεί η σύναψη των οριστικών συμβάσεων πωλήσεως και μεταβιβάσεως των επιδίκων ακινήτων, αρνήθηκαν ο μεν πρώτος εξ αυτών να προβεί στην οριστική πώληση, ol δε δεύτερη και τρίτη (οικοπεδούχοι) στη μεταβίβασή τους προς τον ενάγοντα. Oι τελευταίες, μάλιστα, αρνούνται να προβούν σε μεταβίβαση της κυριότητας των επιδίκων ακινήτων προς τον ενάγοντα, ισχυριζόμενες ότι ο πρώτος εναγόμενος-εργολάβος δεν έχει εκπληρώσει υποχρεώσεις του, οι οποίες απορρέουν από τον 9° καί 10° όρο του ανωτέρω υπ` αριθμό ……/2004 προσυμφώνου-εργολαβικού συμβολαίου, που αφορούν στην πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών προς το ΙΚΑ, στη σύνδεση της οικοδομής με το δίκτυο της ΔΕΗ, στην τοποθέτηση μετρητών παροχής ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος και στην εγκατάσταση γκαραζόπορτας στο χώρο σταθμεύσεως της ιδιοκτησίας τους. Η εξεταζόμενη ένσταση επισχέσεως νομίμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 463 ΑΚ, προβάλλεται κατά του ενάγοντος ως εκδοχέα της απαιτήσεως του πρώτου εναγομένου-εργολάβου για τη μεταβίβαση των επιδίκων οριζοντίων ιδιοκτησιών, καθόσον το δίκαιο παραγωγικά αυτής γεγονότα ήσαν γεγεννημένα κατά το χρόνο αναγγελίας προς τις δεύτερη και τρίτη των εναγόμενων της εκχωρήσεως της ως άνω απαιτήσεως, η οποία έλαβε χώρα με την άσκηση της υπό κρίση αγωγής. Από τις προσκομισθείσες υπ` αριθμούς Α69/2007, Α551/2007 και Α473/2008 πράξεις επιβολής εισφορών του ΙΚΑ αποδείχθηκε, oτι ο πρώτος εναγόμενος την 3-12-2009 όφειλε για την επίδικη οικοδομή εργοδοτικές εισφορές συνολικού ποσού 25.881,27 ευρώ, γεγονός το οποίο δεν αμφισβητήθηκε και από τη μάρτυρα αποδείξεις ………….., η οποία επιβεβαίωσε ότι ο πρώτος εναγόμενος οφείλει για την ως άνω αιτία το ποσό των 21.500 ευρώ, το οποίο εξοφλεί με τμηματικές μηνιαίες καταβολές. Περαιτέρω, από τις προσκομισθείσες φωτογραφίες αποδείχθηκε, ότι στο χώρο κλειστής στάθμευσης αυτοκινήτων της επίδικης οικοδομής έχει τοποθετηθεί πόρτα εισόδου. Εξάλλου, ο ισχυρισμός ότι η επίδικη οικοδομή δεν είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο της ΔΕΗ., όπως επίσης και ότι δεν έχουν τοποθετηθεί σε αυτή μετρητές παροχής ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος από κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν επιβεβαιώθηκε. Κατά συνέπεια, η προβληθείσα εκ μέρους της δεύτερης και της τρίτης εναγομιένης ένσταση επισχέσεως θα πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως ουσιαστικά «βάσιμη, καθόσον οι τελευταίες δικαιούνται να αρνηθούν την μεταβίβαση των επιδίκων ακινήτων προς τον ενάγοντα, ωσότου ο πρώτος εναγόμενος-εργολάβος εκπληρώσει προς το ΙΚΑ την υποχρέωση καταβολής των εργοδοτικών εισφορών, που τον βαρύνουν για την ανέγερση της επίδικης οικοδομής. Περαιτέρω, ο πρώτος εναγόμενος οφείλει να καταβάλει στον ενάγοντα ως ποινική ρήτρα το ποσό των 15 ευρώ ημιερησίως για το επίδικο χρονικό διάστημια από την 1-10-2007 έως την 1-6-2009 και συνολικά το ποσό των (609 ημέρες X 15) 9.135 ευρώ, νομιμοτόκως από της επιδόσεως της αγωγής (άρθρο 346 ΑΚ), καθόσον κατά ρητό όρο του υπ` αριθμό ……./23.3.2007 προσυμφώνου της συμβολαιογράφου Πειραιά ….., ο πρώτος εναγόμενος ανέλαβε την υποχρέωση να παραδώσει στον ενάγοντα τις επίδικες οριζόντιες ιδιοκτησίες την 30-9-2007, άλλως ορίστηκε ότι για κάθε ημέρα καθυστερήσεως αυτός θα υποχρεούται στην καταβολή ποσού 15 ευρώ ως ποινική ρήτρα. Το αίτημα περί επιδικάσεως τόκων υπερημερίας από την επομένη εκάστης ημέρας του επίδικου χρονικού διαστήματος είναι απορριπτέο ως ουσιαστικά αβάσιμο, καθόσον τέτοια συμφωνία δεν περιέχεται στο ως άνω προσύμφωνο πωλήσεως, με το οποίο η 30η-9-2007 συμφωνήθηκε μεταξύ του ενάγοντας και του πρώτου εναγομένου ως δήλη ημέρα εκπληρώσεως της παροχής του εργολάβου για την παράδοση των επιδίκων ακινήτων. Όσον αφορά το αίτημα για κήρυξη της απόφασης προσωρινά εκτελεστής ως προς την ανωτέρω καταψηφιστική της διάταξη, το Δικαστήριο κρίνει ότι δεν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, οι οποίοι επιβάλλουν την προσωρινή εκτελεστότητα, διότι η επιβράδυνση της εκτέλεσης δε θα επιφέρει σημαντική ζημία στον ενάγοντα. Για το λόγο αυτό το σχετικό αίτημα θα πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμο.

Κατ` ακολουθία, η ένδικη αγωγή πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως και ουσιαστικά βάσιμη και ί) να αναγνωρισθεί η δια συμψηφισμού απόσβεση της απαιτήσιως του πρώτου εναγόμενου για καταβοΛή του τιμήματος της ένδικης πωΛήσεως ως προς το ποσό των 35.000 ευρώ, ϊί) να καταδικασθεί ο πρώτος εναγόμενος σε δήλωση βούλησης προς πώληση στον ενάγοντα με συμβολαιογραφικό έγγραφο, της επίδικης υπό στοιχεία Αλφα Ένα (Α-1) οριζόντιας ιδιοκτησίας-διαμερίσματος, καθώς επίσης και της επίδικης υπό αριθμητικό στοιχείο Δύο οριζόντιας ιδιοκτησίας-αποθήκης, οι δε δεύτερη και τρίτη των εναγόμενων να καταδικασθούν σε δήλωση βούλησης προς μεταβίβαση των ανωτέρω ακινήτων κατ` αποδοχή της ανωτέρω δηλώσεως βουλήσεως του πρώτου εναγόμενου, υπό τον όρο εξοφλήσεως των εργοδοτίκών εισφορών προς το ΙΚΑ, που βαρύνουν τον τελευταίο για την ανέγερση της επίδικης οικοδομής και iii) να υποχρεωθεί ο πρώτος εναγόμενος να καταβάλει προς τον ενάγοντα το ποσό των 9.135 ευρώ, νομιμοτόκως από της επιδόσεως της αγωγής. Τέλος, οι εναγόμενοι πρέπει να καταδικαστούν, λόγω της εν μέρει ήττας τους στην προκειμένη δίκη (άρθρο 178 ΚΠοΛΔ), σε μέρος των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος, κατόπιν σχετικού αιτήματος του (άρθρο 191§2 ΚΠολΔ).

 

ΓΙΑ ΤΟΤΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο στο σκεπτικό.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ την δια συμψηφισμού απόσβεση της απαιτήσεως του πρώτου εναγόμενου, για καταβολή του τιμήματος της ένδικης πωλήσεως, ως προς το ποσό των 35.000 ευρώ.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον πρώτο εναγόμενο σε εκπλήρωση της υποχρεώσεως, την οποία ανέλαβε έναντι του ενάγοντος με το υπ` αριθμό …./2007 προσύμφωνο πωλητηρίου συμβολαίου της συμβολαιογράφου Πειραιά ………………….., να δηλώσει ενώπιον συμβολαιογράφου, που θα οριστεί από τον ενάγοντα, μετά από προηγούμενη πρόσκΛηοή του, σε ημέρα και ώρα που θα ορίσει επίσης ο ενάγων, ότι πωλεί προς αυτόν αντί τιμήματος 85.781,40 ευρώ : ΐ) την υπό  στοιχεία ΑΛφα Ένα (Α-1) οριζόντια ιδιοκτησία-διαμέρισμα του πρώτου πάνω από το ισογείου ορόφου πολυκατοικίας, κείμενης επί οικοπέδου, ευρισκομένου εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου ….. Αττικής, στη θέση «…..» επί της οδού ………., η οποία έχει επιφάνεια 58,61 τ.μ και ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο οικόπεδο 249/1000 εξ αδιαιρέτου, στην οποία ανήκει ως παράρτημα το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης της υπό στοιχεία Ρο Τρία (Ρ-3) θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου του ακαλύπτου χώρου της οικοδομής, εμβαδού 10,12 τ.μ, καθώς και ίί) την υπό αριθμητικό στοιχείο Δύο (2) οριζόντια ιδιοκτησία-αποθήκη του υπογείου ορόφου της ιδίας οικοδομής, η οποία έχει επιφάνεια 9,75 τ.μ και ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο οικόπεδο 1/1000 εξ αδιαιρέτου. Διαφορετικά, σε περίπτωση που ο πρώτος εναγόμενος αρνηθεί να συμπράξει στην κατάρτιση του οριστικού συμβολαίου πωλήσεως των ως άνω ακινήτων, η οφειλόμενη δήλωση βουλήσεως αυτού θα έχει συντελεσθεί, κατά πλάσμα δικαίου, από την τελεσιδικία και τη μεταγραφή της αποφάσεως αυτής.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την δεύτερη και την τρίτη εναγομένη να δηλώσουν ενώπιον συμβολαιογράφου, που θα οριστεί από τον ενάγοντα, μετά από προηγούμενη πρόσκλησή τους, σε ημέρα και ώρα που θα ορίσει επίσης ο ενάγων, ότι μεταβιβάζουν προς αυτόν, με αιτία την ανωτέρω σύμβαση πωλήσεως, η μεν δεύτερη εναγόμενη το δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου, καθώς και το δικαίωμα επικαρπίας σε ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου και η τρίτη εναγομένη το δικαίωμα ψιλής κυριότητας σε ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου επί των ανωτέρω οριζοντίων ιδιοκτησιών, κατ` αποδοχή της ανωτέρω δηλώσεως βουλήσεως του πρώτου εναγομένου και υπό τον όρο εξοφλήσεως των εργοδοτικών εισφοοών προς το ΙΚΑ, που βαρύνουν τον τελευταίο για την ανέγερση της επίδικης οικοδομής. Διαφορετικά, σε περίπτωση που αυτές αρνηθούν να συμπράξουν στην κατάρτιση του ως άνω συμβολαίου, η οφειλόμενη δήλωση βουλήσεως εκάστης εξ αυτών θα έχει συντελεσθεί, κατά πλάσμα δικαίου, από την τελεσιδικία και τη μεταγραφή της αποφάσεως αυτής.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον πρώτο εναγόμενο να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των εννέα χιλιάδων εκατόν τριάντα πέντε (9.135) ευρώ, νομιμοτόκως από της επιδόσεως της αγωγής.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος των εναγόμενων τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντας, τα οποία ορίζει στο ποσό των τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 20 Ιανουάριου 2011.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στην Αθήνα στις 22 Φεβρουαρίου 2011 από άλλη σύνθεση αποτελούμενη από τους ίδιους Πρωτοδίκες και με Πρόεδρο Πρωτοδικών την Γιακουμάτου Ευαγγελία λόγω προαγωγής της Προέδρου Πρωτοδικών Ελπίδας Σιμιτοπούλου στο βαθμό του Εφέτη.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Α.Σ.

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία