fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Επιλογή προϊσταμένου οργανικών μονάδων. Δεν επιβάλλεται η παράθεση στο πρακτικό του υπηρεσιακού συμβουλίου ειδικής αιτιολογίας ως τύπου για την επιλογή ως προϊσταμένου ορισμένου υπαλλήλου έναντι άλλου. Μόνο το γεγονός της αρχαιότητας, της λήψης μικρότερου αριθμού αναρρωτικών αδειών και της παρακολούθησης περισσοτέρων σεμιναρίων δεν αρκεί ώστε να θεμελιωθεί υπεροχή έναντι των λοιπών υποψηφίων, ούτε το γεγονός ότι άλλη υποψήφια είχε παραιτηθεί και επαναπροσληφθεί, εφόσον είχε εξαναγκαστεί σε παραίτηση

Αριθμός Απόφασης: 1025/2008
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Ζ΄
ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Με μέλη τους: Ιωάννη Κυριάκο, Πρόεδρο Εφετών Δ.Δ., Μαρία Κόκοτα και Ιωάννα Δάμπαση, Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων,

συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 13 Μαΐου 2008, με Γραμματέα την Ουρανία Νταουλτζή,  για να δικάσει την  αίτηση ακυρώσεως,  που κατατέθηκε στο Δικαστήριο στις  28-8-2006 με αριθμό καταχώρησης 2225

τ η ς  …… συζύγου ………….. το γένος …………………., κατοίκου ……….., οδός ……….. αρ. .., η οποία παραστάθηκε με το δικηγόρο Χρήστο Οικονομάκη διορισμένο στο ακροατήριο

κ α τ ά  1) του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  που δεν παραστάθηκε 2) του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών  « ……….» που  παραστάθηκε με το δικηγόρο Θρασύβουλο Παπαστρατή διορισμένο με πληρεξούσιο.

Κατά τη δημόσια συζήτηση που ακολούθησε, το Δικαστήριο άκουσε:

την εισηγήτρια της υπόθεσης, Εφέτη Διοικητικών Δικαστηρίων, Ιωάννα Δάμπαση, που διάβασε τη σχετική έκθεσή της, εξέθεσε τα ζητήματα που προκύπτουν και ανέπτυξε τη γνώμη της γι΄ αυτά, το δικηγόρο της αιτούσας που ανέπτυξε και προφορικά στους λόγους της αιτήσεως ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και  το δικηγόρο του νοσοκομείου  που ζήτησε την απόρριψη της αίτησης.

Μετά τη συνεδρίαση, το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη και, αφού μελέτησε τη  δικογραφία και τις σχετικές διατάξεις, αποφάσισε τα εξής:

1.Επειδή, για την άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (ειδικά γραμμάτια παραβόλου, Σειρά Α΄ με αριθμούς 3172390, 23916751 /28-6-2006 ).

2 Επειδή, με την αίτηση αυτή, ζητείται η ακύρωση α) της 7/1/22-6-2006 αποφάσεως του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «…………..», κατά το μέρος, κατά το οποίο, επελέγησαν με αυτή, Προϊστάμενοι Τμημάτων  του ανωτέρω Νοσοκομείου, οι υπάλληλοι ……………………- …………, …………..- ………, ……………, ………….. ………, …………………… και ………… κατά παράλειψη της αιτούσας, υπαλλήλου του κλάδου ΤΕ  Μαιών με βαθμό Α΄ και  β) της  10989/18-7-2006  αποφάσεως του Διοικητή του ως άνω Νοσοκομείου, κατά το μέρος, κατά το οποίο, τοποθετήθηκαν οι ανωτέρω επιλεγείσες υπάλληλοι Προϊστάμενοι Τμημάτων Β΄ και Γ΄ Τομέα της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του ανωτέρω Νοσοκομείου.

  1. Επειδή, μετά την έκδοση της 10989/18-7-2006 αποφάσεως του Διοικητή του ως άνω Νοσοκομείου, με την οποία το έχον την αποφασιστική αρμοδιότητα όργανο προέβη στην τοποθέτηση των επιλεγέντων Προϊσταμένων Τμημάτων, η σχετική απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ( α΄ προσβαλλόμενη), ενσωματώθηκε στην απόφαση του Διοικητή και απέβαλε τον εκτελεστό της χαρακτήρα. Συνεπώς, μόνη παραδεκτώς προσβαλλόμενη πράξη είναι η ανωτέρω απόφαση του Διοικητή του ως άνω Νοσοκομείου. (βλ. Σ.τ.Ε. 3190/2003, 4387/1998 κ.α.).
  1. Επειδή, το άρθρο 36 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του ν. 3260/2004 «Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης (Α΄ 151) ορίζει ότι : «1. Προϊστάμενοι όλων των οργανικών μονάδων τοποθετούνται υπάλληλοι με βαθμό Α΄ των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις επόμενες παραγράφους. Ως οργανικές μονάδες της παραγράφου αυτής νοούνται η γενική διεύθυνση, η διεύθυνση, το τμήμα, το γραφείο, το αυτοτελές τμήμα, το αυτοτελές γραφείο, καθώς και τυχόν ενδιάμεσα επίπεδα διοίκησης, όπως αυτά προβλέπονται από τις οικείες οργανικές διατάξεις. 2…..3. Η επιλογή Προϊσταμένων Διευθύνσεων, Τμημάτων και αυτοτελών γραφείων ή αντιστοίχου επιπέδου οργανικών μονάδων γίνεται από το υπηρεσιακό συμβούλιο. Η επιλογή γίνεται με βάση τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου κάθε υπαλλήλου, από τα οποία ιδιαίτερα εκτιμώνται η άρτια επαγγελματική κατάρτιση και οι επιστημονικές γνώσεις, η δραστηριότητα στην υπηρεσία, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, η ευχέρεια προγραμματισμού και συντονισμού, καθώς και η ικανότητα υποκίνησης των υφισταμένων για την επίτευξη στόχων . 4. …. 5….6….7. Ως Προϊστάμενοι Τμημάτων και αυτοτελών γραφείων ή αντιστοίχου επιπέδου οργανικών μονάδων επιλέγονται υπάλληλοι με τον Α΄ βαθμό. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι Β΄ βαθμού, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει κατά κατηγορία ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας στο Β΄ βαθμό πέντε (5) έτη προκειμένου για την κατηγορία ΠΕ, έξι (6) έτη για την κατηγορία ΤΕ και οκτώ (8) έτη για την κατηγορία ΔΕ ….8. Για την εφαρμογή των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου αυτού, ο αριθμός των κρινόμενων υπαλλήλων για κάθε επίπεδο προϊσταμένων Οργανικών μονάδων πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσιος του αριθμού των κενών θέσεων για τις οποίες γίνεται η κρίση….. 9…10…11…. Εξάλλου, το άρθρο 11 του ίδιου νόμου, υπό τον τίτλο μεταβατικές διατάξεις ορίζει ότι: «…. 2. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος: α. … β….γ. Για την επιλογή τμηματαρχών κρίνονται οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στο βαθμό Α΄ και έχουν ένα τουλάχιστον έτος πλεονάζοντα χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν, σύμφωνα με την πράξη κατάταξής τους. δ. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι υπάλληλοι με τις προϋποθέσεις των προηγουμένων περιπτώσεων β΄ και γ΄ κρίνονται για επιλογή και υπάλληλοι με βαθμό Α΄ ανεξαρτήτως συνολικού χρόνου υπηρεσίας. Και αν πάλι δεν καλύπτονται οι θέσεις των προϊσταμένων οργανικών μονάδων, κρίνονται και υπάλληλοι με βαθμό Β΄ και τρία (3) τουλάχιστον έτη στο βαθμό αυτόν οι της κατηγορίας ΠΕ, τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη οι της κατηγορίας ΤΕ και πέντε (5) τουλάχιστον έτη οι της κατηγορίας ΔΕ. 3.Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο κρίσεις γίνονται σύμφωνα με τις προβλέψεις των οικείων οργανισμών σε σχέση με τις κατηγορίες και κλάδους των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων».
  1. Επειδή, από τις ανωτέρω διατάξεις δεν επιβάλλεται η παράθεση στο πρακτικό του υπηρεσιακού συμβουλίου ειδικής αιτιολογίας ως τύπου για την επιλογή ως προϊσταμένου ορισμένου υπαλλήλου έναντι άλλου. Εξάλλου, από τις ίδιες διατάξεις συνάγεται ότι το υπηρεσιακό συμβούλιο έχει ευρεία ευχέρεια όπως, αφού λάβει υπόψη και εκτιμήσει τα αναφερόμενα στο νόμο στοιχεία, προβεί στην επιλογή των υπαλλήλων που είναι, κατά την κρίση του, οι καταλληλότεροι για την άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου, ενόψει των ουσιαστικών προσόντων που αυτοί διαθέτουν. Δεν απαιτείται δε να αιτιολογήσει ειδικώς το υπηρεσιακό συμβούλιο την επιλογή σε θέση προϊσταμένου ορισμένου υπαλλήλου έναντι άλλου, πλην της περιπτώσεως που κατά τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου και τα λοιπά νόμιμα στοιχεία ο τελευταίος εμφανίζεται να υπερέχει σαφώς έναντι του επιλεγέντος συναδέλφου του, οπότε απαιτείται να υπάρχει στην πράξη του υπηρεσιακού συμβουλίου ειδική αιτιολόγηση της επιλογής αυτής, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος από τον ακυρωτικό δικαστή της εντός των νομίμων ορίων ασκήσεως της διακριτικής ευχέρειας του υπηρεσιακού συμβουλίου (βλ. Σ.τ.Ε. 1981/2007, 989/2005 1256/2004, κ.α.).  Σε περίπτωση, όμως, που το υπηρεσιακό συμβούλιο, και παρά το γεγονός ότι αυτό δεν απαιτείται ρητώς από το νόμο, παραθέσει ειδική αιτιολογία της επιλογής του, κατά την κρίση του, καταλληλότερου, η αιτιολογία αυτή πρέπει να είναι νόμιμη (πρβλ. ΣτΕ 1982/2007, 2024, 2293/99).
  1. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα ακόλουθα: Η αιτούσα, πτυχιούχος του ΤΕΙ Μαιευτικής, είναι μόνιμος υπάλληλος του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», του κλάδου ΤΕ Μαιών, εργάζεται 26 έτη και 9 μήνες ως νοσηλεύτρια και επί 9 έτη και 10 μήνες ως Προϊσταμένη Τμήματος. Για την πλήρωση 27 θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του ανωτέρω Νοσοκομείου συμμετείχαν με αίτησή τους  υπάλληλοι  του Νοσοκομείου, με βαθμό Α΄ των κλάδων ΠΕ Νοσηλευτών- Νοσηλευτριών, ΤΕ Νοσηλευτών-Νοσηλευτριών και ΤΕ Μαιών-Μαιευτών. Το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο δεν συμπεριέλαβε  την αιτούσα στους επιλεγέντες του κλάδου ΤΕ Μαιών- Μαιευτών, ενώ συμπεριλήφθησαν οι υπάλληλοι, ………………………….., …………..- …………, ……… ………., …………., …………….. και ………………. Ακολούθως, οι  ανωτέρω επιλεγείσες,  τοποθετήθηκαν για τρία έτη Προϊστάμενες Τμημάτων του Β΄ και  Γ΄ Τομέα της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας , με την προσβαλλόμενη  απόφαση του Διοικητή του ανωτέρω Νοσοκομείου.
  1. Επειδή, με την υπό κρίση αίτηση η αιτούσα προβάλλει, ότι η απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου δεν περιέχει επαρκή και ειδική αιτιολογία, η οποία απαιτείται κατά το νόμο,  με συνέπεια, κατά την άποψή της, να έχει παραβιαστεί ο ουσιώδης τύπος της διαδικασίας εκδόσεώς της. Όπως, όμως προκύπτει από το οικείο πρακτικό, η περιεχομένη στην απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου αιτιολογία για την κρίσιμη επιλογή, η οποία παραδεκτώς συμπληρώνεται από τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, είναι νόμιμη και επαρκής, δεδομένου ότι το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, έχοντας ευρεία διακριτική ευχέρεια προς τούτο, νομίμως προέβη στην επιλογή των, κατά την κρίση του καταλληλότερων ως Προϊσταμένων, αφού έλαβε υπόψη του τον πίνακα κατάταξης που αναφέρει αναλυτικά την κατηγορία, το βαθμό, το χρόνο στο βαθμό τη συνολική υπηρεσία το τίτλο σπουδών, τα πρόσθετα προσόντα και εκτίμησε τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου κάθε υποψηφίου για την επιλογή υπαλλήλου και τις ανάγκες της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις οποίες προτιμώνται υποψήφιοι που διαθέτουν , εκτός των άλλων, ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών ευχέρεια προγραμματισμού και συντονισμού, καθώς και ικανότητα υποκίνησης των υφισταμένων για την επίτευξη στόχων, μη απαιτούμενης, ως ουσιώδους τύπου της διαδικασίας επιλογής, της παράθεσης στο οικείο πρακτικό ειδικής αιτιολογίας, με αναφορά στα συγκεκριμένα προσόντα τα οποία διαθέτουν οι επιλεγείσες υπάλληλοι, σύμφωνα με όσα έγιναν ερμηνευτικώς δεκτά στην πέμπτη σκέψη της απόφασης αυτής.

8 Επειδή, ειδικότερα, η αιτούσα υποστηρίζει, ότι  η ίδια υπερέχει σαφώς έναντι των επιλεγεισών υπαλλήλων και τούτο διότι έχει επιδείξει μεγαλύτερη επιμέλεια κατά την άσκηση των καθηκόντων της, είναι αρχαιότερη και ως εκ τούτου έχει μεγαλύτερη εμπειρία (εκτός της ………………… – ……….), έχει παρακολουθήσει περισσότερα επιμορφωτικά προγράμματα και σεμινάρια και έχει λάβει μικρότερο αριθμό αναρρωτικών αδειών. Ο λόγος αυτός πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, διότι, μόνο το γεγονός ότι η αιτούσα είναι αρχαιότερη από ορισμένες επιλεγείσες, έχει παρακολουθήσει περισσότερα επιμορφωτικά προγράμματα και σεμινάρια σε σύγκριση με αυτές και έχει λάβει μικρότερο αριθμό αναρρωτικών αδειών έναντι αυτών, δεν αρκεί για να της προσδώσει σαφή υπεροχή έναντι των τελικώς επιλεγεισών. Τούτο διότι, τα ανωτέρω στοιχεία, δεν περιλαμβάνονται μεταξύ εκείνων που, κατά το νόμο, εκτιμώνται ιδιαιτέρως, ενώ εξάλλου, τόσο η αιτούσα όσο και οι επιλεγείσες έχουν, σύμφωνα με τις εκθέσεις αξιολόγησης των τελευταίων ετών, βαθμολογηθεί με άριστα.

  1. Επειδή, περαιτέρω, η αιτούσα προβάλλει, ότι υπερέχει σαφώς έναντι της επιλεγείσας …………, με το σκεπτικό ότι, αυτή παραιτήθηκε από το ανωτέρω Νοσοκομείο στις 2-5-2002 και επαναπροσλήφθηκε στις 3-1-2005 και δεν είχε τις απαιτούμενες εκθέσεις αξιολόγησης, ενώ για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είχε ενεργή προσφορά στην υπηρεσία. Ο λόγος αυτός, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, δεδομένου ότι, όπως δέχτηκε και το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, εξαναγκάσθηκε να παραιτηθεί ένεκα προσωπικών και οικογενειακών λόγων, ενώ, σύμφωνα τόσο με τις προγενέστερες όσο και τις  μεταγενέστερες του χρόνου παραιτήσεως εκθέσεις αξιολόγησης, η υπηρεσιακή της απόδοσή της ήταν άριστη.
  1. Επειδή, σύμφωνα, με τις ανωτέρω διατάξεις και την ερμηνεία τους, η επιλογή και η αξιολόγηση των υποψηφίων με βάση τα στοιχεία του προσωπικού τους μητρώου λαμβάνει χώρα με την απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και όχι με την πράξη τοποθετήσεως, συνεπώς, ο προβαλλόμενος λόγος ακυρώσεως , κατά τον οποίο, η πράξη τοποθετήσεως δεν περιέχει οποιαδήποτε αιτιολογία σχετικά με την αξιολόγηση των υποψηφίων υπαλλήλων, πρέπει να απορριφθεί, δεδομένου ότι στηρίζεται σε εσφαλμένη νομική προϋπόθεση.
  1. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί, να καταπέσει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το παράβολο που κατατέθηκε κατ άρθρο 36 παρ. 4 του π.δ/τος 18/1989 και να καταδικασθεί η αιτούσα στη δικαστική δαπάνη του νοσοκομείου ύψους 132 ευρώ (άρθρο 39 παρ.1 του π.δ/τος 18/1989 σε συνδυασμό με την 5/2000 απόφαση της Ολομέλειας του Δ.Ε.Α.).

 

ΓΙΑ   ΤΟΥΣ   ΛΟΓΟΥΣ   ΑΥΤΟΥΣ

– Απορρίπτει την αίτηση.

– Διατάζει να καταπέσει το παράβολο  υπέρ  του Ελληνικού Δημοσίου. Και

– Καταδικάζει την αιτούσα στη δικαστική δαπάνη του Γ.Ν.Α. «…………….», ύψους εκατόν τριάντα δύο (132 ευρώ).

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 30 Μαΐου 2008 και δημοσιεύτηκε στην ίδια πόλη σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου στις 5 Ιουνίου 2008.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ                                           ΟΥΡΑΝΙΑ ΝΤΑΟΥΛΤΖΗ

Α.Σ.

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία