fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Πειθαρχικές ποινές και παραπτώματα αστυνομικών υπαλλήλων. Παραπομπή Αρχιφύλακα στο αρμόδιο Συμβούλιο με την ποινή της απόταξης. Κρίση ότι η απόφαση του Συμβουλίου δεν κλονίζεται από την οριστική παύση της ποινικής δίωξης από την κατηγορία της τοκογλυφίας λόγω παραγραφής, αφού το ποινικό δικαστήριο δεν υπεισήλθε στην ουσία της υπόθεσης, οπότε δεν αίρεται το πειθαρχικό κολάσιμο της πράξης.

Αριθμός 1572/2008
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
Τμήμα Δ΄

Με μέλη τους: Γεώργιο Φαλτσέτο, Πρόεδρο Εφετών Δ.Δ., Ευαγγελία Ανδρέου και Μαρία Γκότση, Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων, συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 8 Μαΐου 2008, με γραμματέα τη Γεωργία Ζυμοστρά, για να δικάσει την από 9 Ιανουαρίου 2006 αίτηση, του … …….. . . . , κατοίκου ………….. (οδός .. . … ), που παραστάθηκε με τον πληρεξούσιό του δικηγόρο Χρήστο Οικονομάκη, τον οποίο έχει διορίσει με προφορική δήλωση στο ακροατήριοκατά του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως , ο οποίος παραστάθηκε με τον Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ. …………………………

Κατά τη δημόσια συζήτηση που ακολούθησε, το Δικαστήριο άκουσε: την εισηγήτρια της υπόθεσης, Εφέτη Διοικητικών Δικαστηρίων, Μαρία Γκότση, που διάβασε τη σχετική έκθεσή της, εξέθεσε τα ζητήματα που προκύπτουν και ανέπτυξε την γνώμη της γι’ αυτά, τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αιτούντος, που ανέπτυξε και προφορικά τους λόγους ακύρωσης και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση, καθώς και τον εκπρόσωπο του Υπουργού, που ζήτησε, αντίθετα, να απορριφθεί η αίτηση.

Μετά τη συνεδρίαση, το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη και, αφού μελέτησε τη δικογραφία και τις σχετικές διατάξεις, αποφασίζει τα εξής:

1.Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (βλ. τα 1972337 και 2586870 Σειράς Α΄ ειδικά έντυπα παραβόλου), ζητείται παραδεκτώς η ακύρωση: α) της 112/2005 απόφασης του Δευτεροβάθμιου Ομοειδούς Πειθαρχικού Συμβουλίου – Ανθυπαστυνόμων – Αρχιφυλάκων – Αστυφυλάκων, με την οποία επιβλήθηκε εκ νέου στον αιτούντα , Αρχιφύλακα, η πειθαρχική ποινή της απόταξης, για διαπραχθέντα από αυτόν πειθαρχικά παραπτώματα, ύστερα από την από 8.3.2005 αίτησή του για επανάληψη της πειθαρχικής του δίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του π.δ/τος 22/1996 και β) της 226170/6/7- νζ΄/3.11.2005 απόφασης του Προϊσταμένου του Κλάδου Διοικητικού της Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία, μετά την ανωτέρω απόφαση του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, ο αιτών αποτάχθηκε εκ νέου και διαγράφηκε από τη δύναμη του Σώματος.

2.Επειδή, στο π.δ. 22/1996 «Πειθαρχικό Δίκαιο Αστυνομικού Προσωπικού» (Α΄15) ορίζονται τα εξής: «Στο αστυνομικό προσωπικό επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές: α…….δ. Αργία με απόλυση, διάρκειας 2 έως 6 μηνών. Ε. Απόταξη» (άρθρο 3 παρ. 1) «………Οι αργίες και η απόταξη είναι ανώτερες πειθαρχικές ποινές» (άρθρο 3 παρ. 2). Περαιτέρω, στο άρθρο 9 παρ. 1 του ίδιου προεδρικού διατάγματος, όπως αυτό ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με το άρθρο 4 του π.δ. 3/2004 και ισχύει εν προκειμένω, ορίζεται ότι: «Τα πειθαρχικά παραπτώματα που επισύρουν την ποινή της απόταξης είναι τα κατωτέρω περιοριστικώς αναφερόμενα, ανεξάρτητα από το αξιόποινο ή όχι αυτών: α…..β……ζ. Η διάπραξη ή απόπειρα διάπραξης εγκλημάτων σε βαθμό κακουργήματος, η διάπραξη εγκλημάτων κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, τοκογκλυφίας, καταπίεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, υπεξαγωγής ή νόθευσης εγγράφου, ελευθέρωσης φυλακισμένου από πρόθεση, εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλημάτων οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, ψευδορκίας, ψευδούς ανώμοτης κατάθεσης, συκοφαντικής δυσφήμησης, παραβάσεων της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και γενικά η διάπραξη από πρόθεση κάθε εγκλήματος που στρέφεται κατ΄ ανωτέρου και σχετίζεται με την εκτέλεση της υπηρεσίας ή εγκλήματος που από τα αίτια, το είδος, τον τρόπο εκτέλεσης και τις λοιπές περιστάσεις, μαρτυρεί διαφθορά χαρακτήρα ή μειώνει την αξιοπρέπεια του αστυνομικού ή το κύρος της υπηρεσίας….. Οι πράξεις που θίγουν την τιμή ή την υπόληψη αυτού ή το κύρος του Σώματος ή μαρτυρούν διαφθορά χαρακτήρα».

3.Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα εξής: Ο αιτών Αρχιφύλακας, παραπέμφθηκε στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, για διαπραχθέντα από αυτόν παραπτώματα, με την 226170/6/7-ιθ΄από 9.5.2000 παραπεμπτική δαπάνη. Το Συμβούλιο τούτο με την 105 Α/26.6.2000 απόφαση (πρακτικό) αποφάνθηκε ομόφωνα, ότι πρέπει να επιβληθεί σ΄ αυτόν η ποινή της απόταξης. Κατά της ανωτέρω απόφασης του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, ο αιτών άσκησε προσφυγή ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, το οποίο με την 99Α/12.12.2001 απόφασή του απέρριψε την ανωτέρω προσφυγή, κρίνοντας ότι ορθώς επιβλήθηκε σε βάρος του η ως άνω ποινή. Κατόπιν τούτου, ο αιτών τέθηκε σε απόταξη από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας και διεγράφη από τη δύναμή του, την 9η .2.2002. Στη συνέχεια, με την από 8.3.2005 αίτησή του, αυτός ζήτησε την επανάληψη της πειθαρχικής δίκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του π.δ. 22/1996, ύστερα από την 348/2003 απόφαση του Τριμελούς Πλημ. Σύρου και την 4/12.1.2005 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αιγαίου, σύμφωνα με τις οποίες έπαψε οριστικά η ποινική δίωξη σε βάρος του αιτούντος από την κατηγορία της τοκογλυφίας, λόγω εκπρόθεσμης υποβολής έγκλησης και καταδικάσθηκε αυτός σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών για πρόκληση όλως ελφαράς σωματικής κάκωσης από πρόθεση. Το Δευτεροβάθμιο Ομοειδές Πειθαρχικό Συμβούλιο Ανθυπαστυνόμων – Αρχιφυλάκων – Αστυφυλάκων, με την 112/2005 απόφασή του, απέρριψε με πλειοψηφία τριών (3) έναντι δύο (2) ψήφων την παραπάνω αίτηση, κρίνοντας ότι πρέπει να επιβληθεί στον αιτούντα η ποινή της απόταξης.

Συγκεκριμένα, το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο έκρινε τα ακόλουθα: «ότι από την ακροαματική διαδικασία, τη μελέτη, εκτίμηση και αξιολόγηση όλων των στοιχείων της πειθαρχικής δικογραφίας, την εξέταση του εμφανισθέντος υπό του εγκαλουμένου μάρτυρος, των εγχειρισθέντων εγγράφων και την απολογία του, αποδείχθηκε ότι ο εγκαλούμενος πρώην Αρχ/κας ΜΠΣ [226170] ……………. , όταν ήταν στην ενέργεια και υπηρετούσε στο Α.Τ. Πειραιά, την 7/6/99 με αναφορές του προς το Τμήμα, ζήτησε και έλαβε μία [1] ημερήσια ανάπαυση για να μεταβεί στη νήσο Πάρο, για προσωπικούς λόγους. Την 8/6/99 και ώρα 22.30` το Α.Τ. Πάρου με το υπ`αριθ. 1046/2/80α Τ/Π σήμα του προς τη Δ/νση Αστυν. Πειραιά και λοιπές Υπηρεσίες, ζήτησε να προβούν στη σύλληψη και προσαγωγή στον Α.Σ. Νάουσας Πάρου, εντός των ορίων του αυτοφώρου, που έληγε την 24.00 ώρα της 9/6/99, του Αρχ/κα ……….. ……. και ενός ατόμου, αγνώστων στοιχείων, κατηγορουμένων για παράβαση των άρθ. 308 και 404 του Π.Κ. [απλή σωματική βλάβη, τοκογλυφία] σε βάρος του ιδιώτη …… ………. κατ. ………., πράξεις που έλαβαν χώρα την 11.50΄ ώρα της 8/6/99 εντός του κατ/τος οπωρολαχανικών του ……………. .

Παρά τις αναζητήσεις, ο εγκαλούμενος Αρχ/κας δεν βρέθηκε και δόθηκε δ/γή κατά την ανάληψη της υπηρεσίας του την 9/6/99 και ώρα 23.45` πριν τη λήξη του αυτοφώρου, να συλληφθεί. Ο εγκαλούμενος θα εκτελούσε υπηρεσία από 24-06 ώρες, περιπολία για τη φρούρηση των εκλογικών τμημάτων. Αυτός μετέβη για ανάληψη υπηρεσίας την 00.05` ώρα της 10/6/99, μετά τη λήξη του αυτοφώρου και έτσι δεν συνελήφθη. Οπως προκύπτει από τις αναφορές που έχει υποβάλλει ο εγκαλούμενος προς τον ενεργήσαντα την ΕΔΕ Αξ/κο και προς τον Εισαγγελέα Πειραιά, αυτός από το έτος 1992 συνήψε σχέσεις με την οικογένεια ………………………. κατ. Νάουσας Πάρου και κατά διαστήματα, όπως ισχυρίζεται, αλληλοδανειζόταν διάφορα μικροποσά, τα οποία επέστρεφαν και οι δυο άμεσα και άτοκα. Το έτος 1998 ο εγκαλούμενος Αρχ/κας, κατά τους ισχυρισμούς του, δάνεισε στον …………….. το χρηματικό ποσό των 43.000.000 δρχ. για να μπει συνεταίρος στην επιχείρηση αυτού, Γεν. Εμπορίου – Ζωοτροφών – λιπασμάτων. Τα χρήματα που έδωσε ο εγκαλούμενος στον …………… ήταν του αδελφού του ………….. , ο οποίος είχε απολυθεί από την εταιρεία λιπασμάτων ………… , όπου εργαζόταν και είχε πάρει την αποζημίωσή του, καθώς και της αρραβωνιαστικιάς του, ………………. , η οποία είχε πωλήσει κάποιο οικόπεδο στη ……….. Για τα χρήματα αυτά ο ……….. του έδωσε επιταγές μεταχρονολογημένες, ίσες με το παραπάνω ποσό. Επειδή όμως από τον Οκτώβριο του έτους 1998 δεν είχε επικοινωνία με την οικογένεια …………. και τον Ιανουάριο 1999 σφραγίστηκαν δυο επιταγές, ανησύχησε. Προέβη σε σφράγιση των υπολοίπων και έκανε αγωγή στο Πρωτοδικείο Σύρου για είσπραξη του ανωτέρω ποσού και για συντηρητική κατάσχεση της ακίνητης περιουσίας της …….. ……. , διότι οι επιταγές ήσαν στο όνομά της. Τον Απρίλιο του έτους 1999 κατέθεσε μαζί με την …… …. μήνυση στον Εισαγγελέα Πειραιώς, εναντίον του ………… , για απάτη. Τέλος, ο εγκαλούμενος στην αναφορά του τονίζει ότι ουδεμία σχέση έχει με αυτά που τον κατηγορεί ο …….. , δηλ. για σωματικές βλάβες και τοκογλυφία. Οπως προκύπτει από τις Τ/Π αναφορές του Α/Τ Πάρου, καθώς και από την αναφορά του Διοικητή του Α/Τ Πάρου, Αστυν. Α΄ ……….. , περί ώρα 11.50 της 8/6/99 ο Αρχ/κας ………. μαζί με ένα άλλο άτομο, εισήλθαν μέσα στο κατ/μα οπωρολαχανικών του ……………… , στη …….., όπου εκείνη την ώρα βρισκόταν μέσα ο ………….. με τη σύζυγό του, καθώς και δυο Αλβανοί υπάλληλοι, επιτέθηκαν σ` αυτόν (………..) και με γροθιές του προκάλεσαν σωματικές βλάβες σε διάφορα σημεία του σώματός του. Μετά απ` αυτό, ο ……… και ο άλλος άγνωστος άνδρας, που είπε ότι ονομάζεται ……. , βγήκαν από το κατ/μα φωνάζοντας και απειλώντας «να μην ειδοποιήσουν την Αστυνομία, γιατί θα μπλέξουν» και έφυγαν.

Ο παθών επιβιβάστηκε σε ένα ταξί και μετέβη στον Α.Σ. ………., υπέβαλε μήνυση εναντίον των δυο ανδρών, για σωματικές βλάβες και για τοκογλυφία σε βάρος του …….. . Από τα στοιχεία της πειθαρχικής δικογραφίας προκύπτει ότι ο εγκαλούμενος Αρχ/κας …………. ….. το έτος 1992 γνώρισε την οικογένεια του ……. . Με τη σύζυγό του ήταν σε διάσταση και είχε συνάψει σχέσεις με την ……………………………. . Το έτος 1994 πήρε διαζύγιο και το 1996 αρραβωνιάστηκε με την ……………. . Οι οικονομικές δοσοληψίες, από τα στοιχεία που υπάρχουν, φαίνεται ότι άρχισαν με τον ………. , αμέσως. Οταν αυτός αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα [του είχαν σφραγισθεί δικές του επιταγές] είχε γράψει την επιχείρηση ζωοτροφών -λιπασμάτων – αγροτικών προϊόντων – εφοδίων, που διατηρούσε στη ……… στη σύζυγο του …… , κυρίως για να παίρνει μπλοκ επιταγών από τις τράπεζες. Ο ……… .. καταθέτει ότι εκείνη την εποχή έψαχνε, επειδή είχε προβλήματα οικονομικά, να βρει κάποιον να τον δανείσει. Με τον Αρχ/κα …………. , τον έφερε σε επαφή στον Πειραιά ο ………. …… , α.λ.σ. Από τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί από τον μηνυτή και είναι ελλιπή προκύπτει από το έτος 1993 οικονομική συναλλαγή μεταξύ των και συγκεκριμένα: Το έτος 1993 από δέκα χρηματικές εντολές είσπραξης, ο ….. ……. έχει εισπράξει το χρηματικό ποσό των 3.450.000 δρχ. και έχει υπογράψει ως εκδότης δυο συναλλαγματικών ύψους 6.050.000δρχ. Το έτος 1994 από έξι χρηματικές εντολές, ο Αρχ/κας έχει εισπράξει το χρηματικό ποσό των 5.000.000 δρχ. και από επιταγές που έχει εκδώσει από το υπ` αρ. 51215230 λογαριασμό του στην ……. Τράπεζα, Ε.Τ.Ε. Κερατσινίου [194] φαίνεται ότι έχει δανείσει στον ……… , το χρηματικό ποσό των 2.700.000 δρχ. .Το έτος 1996 έχει υπογράψει βεβαίωση, ιδιόχειρη, ότι έχει εισπράξει την υπ` αρ. 5197573/23- 11-94 δική του επιταγή ύψους 1.000.000 δρχ. εκδόσεως έτους 1994. Το έτος 1997 από χρηματικές εντολές της ……..Τράπεζας προκύπτει κατάθεσή του, στο όνομα της ……… ………., ύψους 2.596.000 δρχ. Το έτος 1998 ο Αρχ/κας φαίνεται ότι έχει εισπράξει, κατ` αρχάς, το χρηματικό ποσό των 20.390.000 δρχ. και έχει δανείσει σ` αυτόν το χρηματικό ποσό των 4.550.000 δρχ. [2.250.000 δρχ. τον 8ο μήνα το 1998 και 2.000.000 δρχ. τον 11ο μήνα του 1998 (………..)]. Από το έτος 1993 και μέχρι το 1998, φαίνεται ότι ο Αρχ/κας …….. έχει εισπράξει κατ` αρχάς [από χρηματικές εντολές, συναλλαγματικές και επιταγές] το χρηματικό ποσό των 36.000.000 δρχ. περίπου και φαίνεται ότι έχει δανείσει [με στοιχεία ελλιπή] το χρηματικό ποσό των 9.846.000 δρχ. Από την κατάσταση, όμως, που έχει καταθέσει ο …………. με τους αριθμούς επιταγών που έχει εισπράξει ο …………… από τις τράπεζες ……………… , φαίνεται ότι το έτος 1997 εισέπραξε 15.450.000 δρχ. και το έτος 1998 εισέπραξε 76.000.000 δρχ. μόνο από την ….. Τράπεζα. Στη μήνυσή του επίσης αναφέρει ότι ο ……….. έχει δανείσει άνω των 150.000.000 δρχ. συνολικά. Και τα χρήματα αυτά τα κατέθετε αυτός ή η «γυναίκα του», είτε μέσω Τραπέζης στο λογαριασμό όψεως της συζύγου του, είτε με μετρητά στα χέρια του, όλα αυτά βέβαια του τα δάνειζε όχι άτοκα, αλλά με τόκο που κυμαινόταν από 7-10% το μήνα. Επίσης, αναφέρει ότι αδυνατεί να προσκομίσει άλλα αποδεικτικά στοιχεία καθ` όσον οι Τράπεζες [4], του ζητάνε 250.000 δρχ. η κάθε μια για να του δώσουν τα «……… » [κινήσεις λογαριασμών] και αυτός δεν έχει χρήματα. Για τις λευκές επιταγές που του έδωσε το έτος 1994, τον κατηγόρησε έπειτα ο ……….. για κλοπή και αθωώθηκε. Ο Αρχ/κας, όταν πλέον είχε κάνει όλες τις «νόμιμες ενέργειες» εναντίον του …………. την 8/6/99, αφού είχε πάρει Η/Α από την Υπηρεσία του, πήρε μαζί του και τον προσεσημασμένο για διάφορα αδικήματα του Π.Κ. και τώρα προφυλακισμένο στις φυλακές Κορυδαλλού, για βιασμό, ιδιώτη …………………………… , γεν. 1975 στην Αθήνα κατ. Κερατσινίου, ……………….. , άεργο, μετέβησαν στη Νάουσα Πάρου και περί ώρα 11.50 περίπου, εισήλθαν μέσα στο πρώην κατ/μα του ………………. όπου αυτός και η σύζυγός του, πλέον, εργαζόταν και με χτυπήματα, απειλές και τρομοκρατία του ζήτησαν προφανώς τα χρήματα που του «χρωστούσε». Ο δε ………… του είπε ότι τον χτύπησε γιατί δεν εμφανίζεται στο τηλέφωνο. Η ιατροδικαστική έκθεση αναφέρει ότι του προξένησαν οίδημα κάτω βλεφάρου [Δε], οίδημα [ΔΕ] ζευγωματικού, αιμάτωμα και οίδημα παρειάς [ΔΕ] και ρινορραγή. Αρχές Σεπτεμβρίου 1999 τηλεφώνησε στον ενεργούντα την ΕΔΕ Αξ/κό, ο Α/Α………………. , Δ/της Α/Τ ……… και ζήτησε φωτογραφία αυτών που έδειξε η τηλεόραση την 4/9/99 μέσα στα Δικαστήρια Πειραιά κατηγορούμενων για βιασμό κάποιας νεαρή κοπέλας στη Δραπετσώνα. Πράγματι του εστάλη η υπ` αρ. 167676/4-9-99 φωτογραφία του προσεσημασμένου ……….. , που ταίριαζε περισσότερο με τις περιγραφές, των μαρτύρων και όταν αυτός επεδείχθη σ` αυτούς, αναγνωρίστηκε με απόλυτη βεβαιότητα, ως ο άγνωστος άνδρας που, την 8/6/99 μαζί με τον ……… είχε χτυπήσει τον ……….. . Για την καθυστέρηση ανάληψης υπηρεσίας την 9/6/99 του υπεβλήθη αναφορά από τον Αξ/κό Υπηρεσίας και ο Αρχ/κας ………………….. τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 δρχ. Ο αδελφός του, ……………. , στη ληφθείσα κατάθεσή του αναφέρει εκτός των άλλων, ότι θα έμπαινε συνεταίρος στην επιχείρηση του ……., με τα χρήματα που έδωσε στον αδελφό του «….» 10.000.000 δρχ. Ότι ο «…….» είχε σχέσεις με την …………… πέραν της «φιλικής», γιατί τότε είχε χωρίσει. Ότι ο …………….. δεν είχε οικονομική ρευστότητα… και ο αδελφός του τον δάνειζε, γιατί ήταν φίλοι. Ότι ήταν άνεργος εκείνη την εποχή, δεν πήρε αποδείξεις για τα χρήματα που έδωσε, γιατί είχε εμπιστοσύνη στον αδελφό του και ότι στην Πάρο ο «….» κατέβηκε [8/6/99] μαζί με την αρραβωνιαστικιά του. Η αρραβωνιαστικιά του, ………………………. , στη ληφθείσα κατάθεσή της αναφέρει ότι το Δεκέμβριο του 1997 πούλησε δυο [2] οικόπεδα που είχε στη Μύκονο, αντί του χρηματικού ποσού των 30.000.000 δρχ. Ότι θα έμπαινε και αυτή συνεταίρος στην επιχείρηση του …. … …. αντί του χρηματικού ποσού των 18.000.000 δρχ., τα οποία χρήματα έδωσε εδώ στην Αθήνα το Σεπτέμβριο του 1998, στα χέρια του. Ότι ο «………..» αλληλοδανειζόταν με τον …………. διάφορα μικροποσά [200-500.000 δρχ.], τα οποία επιστρέφονταν άμεσα και χωρίς τόκο. Ότι η αγωγή που είχαν κάνει στη γυναίκα του ……… και θα εκδικαζόταν την 15/10/99 στη Σύρο, αναβλήθηκε για τον Απρίλιο του 2000, μετά από πρωτοβουλία του …………….. . Οτι την 8/6/99 είχαν πάει μαζί με το «……» στη Νάουσα Πάρου και ότι ο ………………. λέει ψέματα. Η Θεία του Αρχιφ. …… …… … … … ……. , στη ληφθείσα κατάθεσή της, αναφέρει ότι το έτος 1998, έδωσε στον ανιψιό της “………”, στον οποίο είχε , εμπιστοσύνη, το χρηματικό ποσό των 10.000.000 δρχ. σε μετρητά και κατέθεσε, επ` ονόματι της ……………. , στον λογαριασμό της [82855092]……….. Τράπεζας, 4.300.000 δρχ. Τα χρήματα αυτά, ήταν δικά της και του γιου της …………….., από την αποζημίωσή του [απόλυση], από τα Λιπάσματα Δραπετσώνας όπου δούλευε και αυτός, μέχρι το έτος 1997. Τα χρήματα αυτά τα έδωσε, όταν της τα ζήτησε ο ανιψιός της “………..”, ο οποίος δεν είχε κανένα προσωπικό όφελος, με σκοπό να μπει και ο γιος της συνέταιρος στην επιχείρηση ζωοτροφών κάποιου φίλου του, στη Πάρο και πιστεύει ότι ο …………. κορόιδεψε τον ανιψιό της. Ο ………. …. , στη ληφθείσα μέσα στις Φυλακές Κορυδαλλού, κατάθεσή του, αναφέρει ότι δεν γνωρίζει τον Αρχιφύλακα …………. , ότι δεν καταλαβαίνει γιατί αυτοί στη Πάρο, τον κατηγορούν, ως δράστη κάποιων πράξεων που δεν έχει κάνει και ότι στη Πάρο, είχε πάει για δουλειά πριν από δύο [2] χρόνια. Ο Αρχιφ. ………….. , που υπηρετεί στο Α/Τ Πειραιά, αναφέρει, απ` ότι του έχει πει ο …………… , ότι αυτός είχε φιλικές σχέσεις, με την οικογένεια …………….. , στη Πάρο από 7ετίας και ότι η αρραβωνιαστικιά του, θα έκανε κάποια δουλειά με τον ………… . Ο ……… ισχυρίζεται, εκτός των άλλων, στην απολογία του, ότι: Από το έτος 1993, εξυπηρετούσε όποτε χρειαζόταν, τον ……………. , με μικρές άτοκες καταβολές, είτε μέσω Τραπεζών, είτε με μετρητά στον ίδιο. Το χρηματικό ποσό των 9.500.000. δρχ., που πήρε απ` τον ……………., το έτος 1993, αν και δεν τηρεί αρχείο, είναι ποσό «σωρευτικό» από καταβολές. Λόγω της καλής μεταξύ των σχέσης, το έτος 1994, του παρέδωσε «λευκές» δικές του επιταγές, για να τις χρησιμοποιήσει. Τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στα έτη 1996-1998, είναι μερικές καταβολές και επιστροφές, στα πλαίσια της άτοκης δανειοδότησης. Κατέβαλλε το χρηματικό ποσό των 43.000.000 δρχ. στους …………… …………….. …… , για συμμετοχή του, σε μελλοντική συνεργασία. Είχε συναλλαγές με Τράπεζες [πάντα εντός των πλαισίων του Νόμου]. Το ποσό των 159.000.000 δρχ., -δεν αποδέχεται το ύψος, λόγω ελλιπούς αρχείου -αποτελεί «σωρευτικό» ποσό από επιστροφές- καταβολές. Πιέστηκε από τον …………… , για υπογράψει τις δύο συναλλαγματικές, εκδόσεως 1994. Τα χρήματα που δάνειζε, ήταν δικά του – από οικονομίες του – και της αρραβωνιαστικιάς του. Ολα έγιναν, με διαφάνεια λόγω της φιλικής των σχέσης, δεν είχε δόλο, γι` αυτό, άλλωστε χρησιμοποιούσε παντού τ` όνομα του, δεν δέχεται ότι πήγε στη Πάρο, με το ……… και χτύπησε τον ………… . …. .. , αλλά πήγε εκεί με την αρραβωνιαστικιά του και ότι τα περί τοκογλυφίας είναι όλα ψέματα, καθ΄ όσον ούτε οι ίδιοι οι παθόντες έχουν στοιχεία για να την αποδείξουν. Οι ισχυρισμοί του εγκαλουμένου Αρχ/κα καθώς και των υπολοίπων μαρτύρων, κρίθηκαν ανειλικρινείς, καθόσον: α] Στη μηνυτήρια αναφορά του, γράφει ότι τον δάνειζε μικροποσά άτοκα και ο …… …… , του τα επέστρεφε αμέσως… Οι συναλλαγματικές που υπέγραψε ως εκδότης το έτος 1993, ύψους 6.050.000 δρχ. δεν είναι μικροποσό. β] Οι επιταγές που υπέγραψε και τις έδωσε λευκές στον ….. … το 1994, είναι μικροποσά […….. , 1.000.000δρχ.] γ] Τα έτη 1997 και 1998, απ` ότι φαίνεται από την κατάσταση με τις επιταγές, που έχει καταθέσει ο ………. , εισέπραξε το συνολικό ποσό των 92.000.000 δρχ. και πρέπει να τα πήρε, διότι, εάν δεν τα είχε πάρει, θα είχε κάνει αγωγή, όπως έκανε για τις επτά (7) επιταγές, που αναφέρονται – οι [6] είναι στην κατάσταση που υπέβαλε ο … … … – και στην μηνυτήρια αναφορά του, προς τον Εισαγγελέα Πειραιά. 5] Κατέβηκε, λέει στη μηνυτήρια αναφορά του, στη Πάρο, αρχές του 1998, για να έχει ιδίαν αντίληψη, ως προς το συνεταιρισμό που ισχυρίζεται, ότι θα έκαναν. Εφ΄ όσον γνώριζε από το έτος 1993 τουλάχιστον, ότι ο ……… ……. , δεν είχε οικονομική ρευστότητα… Πως αποφάσισε να κάνει συνεταιρισμό με μια επιχείρηση που επιβίωνε με δανεικά. ε] Όταν το έτος 1998, φαίνεται ότι έχει εισπράξει 76.000.000 δρχ. και μάλιστα στο διάστημα από τον 8ο μήνα έως και τον 11ο , έχει πάρει 42.000.000 δρχ., τον 9ο μήνα του έδωσε 30.000.000 δρχ., για ποιο λόγο; στ] Στη μηνυτήρια αναφορά του, ο εγκαλούμενος Αρχιφύλακας, λέει ότι θα έπαιρναν κάτι χρήματα από ένα οικόπεδο που είχε στη Μύκονο η αρραβωνιαστικιά του και θα τα έδιναν στον ……. ……. , τον Σεπτέμβριο του 1998, μα τα οικόπεδα είχαν ήδη πουληθεί από τον 12ο μήνα του 1997, και τα χρήματα είχαν τοποθετηθεί στο λογαριασμό της ……… , την 20/12/97 και την 4/4/98. ζ] Ακόμη αναφέρει, ότι από αρχές Οκτωβρίου 1998, έχασε την οικογένεια …………. και δεν τους έβρισκε. Πως γίνεται αυτό, όταν τον 9ο και 10ο μήνα του 98, εισέπραττε επιταγές, [No. ………….. και ……….], της ………. Τράπεζας, συν. αξίας 16.300.000 δρχ. και η ……… κατέθετε την 9/11/98 στην ….. Τράπεζα 2.000.000 δρχ. και ο ίδιος επίσης έως 30 και 31/12/98 έπαιρνε χρήματα [450.000 δρχ.], από τον ……… , μέσω των ΕΛ.ΤΑ. η] Τον Ιανουάριο του 1999, είχαν τηλεφωνηθεί και στην ονομαστική εορτή του ……… , όταν διαπίστωσε ότι δύο [2] επιταγές σφραγίστηκαν, ανησύχησε και αμέσως έκαναν μαζί με την ………- που πρέπει να γνώριζε τις δραστηριότητές του – αγωγή και συντηρητική κατάσχεση της περιουσίας της ……………. . θ] Καθ` όλο το διάστημα, Ιανουαρίου – Ιουνίου 1999, πίεζε τον ………….. , για εξόφληση των επιταγών του και αφού είδε ότι πλέον δεν μπορούσε να πάρει άλλα χρήματα [καθ΄ όσον δεν είχε], πήρε μαζί του τον …. , γνωστό μπράβο και πήγε στην Πάρο να τον χτυπήσουν, χωρίς να υπολογίσει τις συνέπειες, πιστεύοντας πιθανόν ότι δεν θα μιλήσει. ι] Το ότι πήγε στην Πάρο με τον …. , την 8/6/99 και όχι με την ……… , η οποία ψευδώς καταθέτει ότι πήγε μαζί του – προφανώς για να τον καλύψει – είναι βέβαιο, καθ` όσον όχι μόνο αναγνωρίστηκαν με απόλυτη βεβαιότητα από όλους τους αυτόπτες μάρτυρες αλλά το βεβαιώνουν και δύο οδηγοί ταξί που τους μετέφεραν. Εκτός αυτού, ενώπιον του ενεργήσαντος την ΕΔΕ Αξ/κού, ο Αρχιφ. ….. τον Οκτώβριο του έτους 1999, μέσα στο γραφείο του – είχε πάει να μάθει την πορεία της υπόθεσης – χωρίς να του έχω αποκαλύψει την αναγνώριση του 2ου δράστη, και του είπε:… « Αυτοί στην Πάρο αναγνώρισαν τον ….. ;… Θα πας στη φυλακή να του πάρεις κατάθεση;…» Πώς ήξερε ποιος ήταν και πού ήταν; Εκ των υστέρων είπε, ότι πήγε στην Πάρο με την αρραβωνιαστικιά του… Γεγονός που κανείς μάρτυρας δεν το επιβεβαιώνει. Επίσης πρέπει να είχε ειδοποιήσει και τον …. μέσα στη φυλακή, ότι θα του έπαιρναν κατάθεση. ία] Αφού το μόνο εισόδημά του είναι ο μισθός του, πού έβρισκε τόσα χρήματα από το 1993, τουλάχιστον και δάνειζε τον ………… ; ιβ] Την 9/6/99, ο Αρχιφ. ……….. γνώριζε, ότι εδιώκετο.

Γι` αυτό άλλωστε μετέβη για ανάληψη υπηρεσίας με καθυστέρηση 20 λεπτών της ώρας ήτοι την 00.05 ώρα της 10/6/99, μετά τη λήξη του αυτοφώρου. ιγ] Στην απολογία του αναφέρει, ότι τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στη κλήση προς απολογία για τα έτη 1993-1998, είναι «σωρευτικά». Από καταβολές και επιστροφές. Γιατί εφ` όσον είναι έτσι, δεν μας αναφέρει, πόσα χρήματα συνολικά έχει δανείσει τον ………… και πόσα έχει πάρει πίσω; Γιατί επικαλείται ότι δεν έχει αρχείο; Ας προσκομίσει τα «extre», των τραπεζών. Αλλωστε δέχεται ότι οι υπογραφές στις επιταγές και στις συναλλαγματικές είναι δικές του. ιδ] Πώς συμφώνησε να συμμετάσχει σε μια επιχείρηση, με, ποσοστό [25%] όντας Αστυνομικός; Δεν γνώριζε ότι απαγορεύεται [Αρθρ.5 του Π.Δ. 538/1989]. ιέ] Πώς είναι δυνατόν να γίνει πιστευτός ότι έδωσε μετρητά, το 1998, 43.000.000 δρχ., άτοκα, σε μια επιχείρηση που γνώριζε καλά, ότι ζούσε με δανεικά, δικά του και εκτός αυτού έδωσε αυτά τα χρήματα, χωρίς ένα συμβόλαιο για τη συνεργασία ή έστω ένα προσύμφωνο; ιστ] Πώς είναι δυνατόν να γίνουν πιστευτοί οι ισχυρισμοί τους, περί δήθεν συνεργασίας, όταν όλοι γνώριζαν [……………] ότι ο …… , δεν είχε οικονομική ρευστότητα και παρ` όλα αυτά αποφάσισαν και αυτοί να δώσουν χρήματα για να συνεταιριστούν; Και μάλιστα, έδωσαν χρήματα που προέρχονταν από αποζημίωση λόγω απόλυσης και από πώληση οικοπέδων στη Μύκονο. Ποιος άνεργος, χωρίς κέρδος, θα έδινε τις οικονομίες του, για να συνεταιριστεί σ` αυτή την επιχείρηση; Εάν, πράγματι γίνει δεκτό ότι έδωσαν αυτά τα χρήματα και δεν είναι υπερασπιστικός ισχυρισμός του Αρχιφύλακα, για να δικαιολογήσει τα χρήματα που δάνειζε, πρέπει αυτός να τους έπεισε να τα δώσουν, ως μια καλή ευκαιρία να κερδίσουν εύκολα χρήματα. Άρα ήξεραν τι έκαναν. Ύστερα από τα παραπάνω, πως είναι δυνατόν ο Αρχ/κας ………………….. …………….. , επί τόσα χρόνια…. δάνειζε… «φιλικά»… τόσα εκατομμύρια…άτοκα…χωρίς κέρδος; Εν όψει των παραπάνω πραγματικών περιστατικών, σαφέστατα προκύπτει ότι ο εγκαλούμενος Αρχ/κας ……………….. , το έτος 1993 σύναψε δικαιοπραξία μετά του ……… και της συζύγου του ………….. …… Πάρου, η οποία συνίστατο στην παροχή δανείων προς αυτούς ύψους, απ` ότι διαφαίνεται στα μέχρι τώρα κατατεθέντα έγγραφα [εντολές είσπραξης – συναλλαγματικές] 9.500.000 δρχ. – To 1994 υπέγραψε άγνωστο αριθμό επιταγών του Κατ/τος ……. Κερατσινίου [194] με αρ. λογαριασμού ………  προς τον …………. , ύψους 2.700.000 δρχ. και εισέπραξε απ` αυτόν, χωρίς αυτό να είναι το τελικό ποσό, 5.000.000 δρχ. [καθ` όσον εισέπραξε στον παραπάνω αριθμό λογαριασμού, έναντι της επιταγής No ……….. το ποσό 900.000δρχ.]. Εξέδωσε την 16/12/96 ιδιόχειρη βεβαίωση, ότι πήρε άπω τον ………….. εξοφλημένη την 5197573 από 23/11/94 επιταγή του, ύψους 1.000.000δρχ. Την 12/6/97 κατέθεσε στην …… Τράπεζα, Κατ/μα …. , το χρηματικό ποσό 2.596.751 δρχ. στο όνομα ……………. , Πάρος. Την 30 και 31/12/98 έλαβε από τον …………. , ταχυδρομικώς, το χρηματικό ποσό 450.000 δρχ. Επίσης, το 1998, από τα μέχρι τώρα στοιχεία, εισέπραξε στον ……….. λογαριασμό του, στην ……… Τράπεζα, από τον ………., το χρηματικό πόσο 3.640.000 δρχ. Ενώ γνώριζε τη δυσχερή οικονομική τους κατάσταση, το 1998 δάνεισε κατά διαστήματα, στους …………………. , το χρηματικό πόσο, απ` ότι ανέφερε συνολικά 43.000.000 δρχ. και την 2/2/99 κατέθεσε με την αρραβωνιαστικιά του …………. , στο Πολυμελές Πρωτ/κείο Σύρου εναντίον της …………… : α) Αγωγή προσωπικής της κράτησης και β) αίτηση ασφαλιστικών μερών, για συντηρητική κατάσχεση περιουσίας της, η οποία έγινε δεκτή με την 124/99 απόφαση. Ως Αστ/κος είχε τόσες συναλλαγές με τράπεζες [……………………. ] αριθμούς λογαριασμών, μπλοκ επιταγών, συναλλαγματικές. Κατέθεσε αγωγές -μηνύσεις και έχουν εκδοθεί στο όνομά του, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που είναι ελλιπή, από το 1993 και εντεύθεν, επιταγές σε διάφορες Τράπεζες, ύψους συνολικά περίπου 159.000.000δρχ. Την 8/6/99,υπηρετων στο Α/Τ Πειραιά και ενώ είχε ζητήσει και πήρε Η/Α, μετέβη μ` άλλο άτομο που, όπως εξακριβώθηκε αργότερα, ήταν ο προσεσημασμένος, για διάφορα αδικήματα του Π.Κ. ιδιώτης ……….. στη Νάουσα Πάρου και περί ώρα 11.50 της αυτής, προξένησαν σωματικές κακώσεις στον ……………… …  μέσα στο κατ/μα οπωρολαχανικών του ……………. , όπου βρισκόταν εκείνη την ώρα με τη σύζυγο του και δυο υπαλλήλους. Σαν αποτέλεσμα όλων των παραπάνω ενεργειών του, …………. … μετέβη την ίδια ημέρα [8/6/99] αμέσως μετά το τελευταίο συμβάν, στον Α.Σ. Νάουσας Πάρου και υπέβαλε μήνυση εναντίον τους, για «σωματικές βλάβες» και «τοκογλυφία» σε βάρος του, καθ` όσον εισέπραττε, για τα χρήματα που δάνειζε, πέραν του νομίμου τόκου ποσοστό, πράξεις για τις οποίες ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία, χωρίς όμως να βρεθούν και να συλληφθούν, στα πλαίσια του αυτοφώρου, με αποτέλεσμα, η σχηματισθείσα ποινική δικογραφία να υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτ/κών Σύρου, ν` ασκηθεί ποινική δίωξη για τοκογλυφία και πρόκληση όλως ελαφράς σωματικής κακώσεως εκ προθέσεως και η ποινική υπόθεση να εκκρεμεί δηλ. για διάπραξη ποινικών αδικημάτων, που από τα αίτια, το είδος, τον τρόπο εκτέλεσης και τις λοιπές περιστάσεις, μαρτυρούν διαφθορά χαρακτήρα μειώνουν την αξιοπρέπεια αυτού, θίγουν την τιμή και την υπόληψή του και το κύρος του Σώματος, κατά παράβαση του άρθ. 9 παρ. 1, εδ. ζ` και ι` του ΠΔ 22/96, σε συνδ. με τα αρθ. 308 και 404 Π.Κ. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του και την υπ` αριθ. 348/16-4-2003 απόφαση του Τριμ/λούς Πλημ/κείου Σύρου, δυνάμει της οποίας έπαψε οριστικά η ποινική δίωξη σε βάρος του εγκαλουμένου από την κατηγορία της τοκογλυφίας και καταδικάσθηκε σε ποινή φυλάκισης [18] μηνών για πρόκληση σωματικών κακώσεων. Το σκεπτικό της ως άνω απόφασης δεν κλονίζει το πειθαρχικό κατηγορητήριο, δεδομένου ότι το ποινικό δικαστήριο δεν υπεισήλθε στην ουσία της υπόθεσης, όσον αφορά την κατηγορία της τοκογλυφίας σε βάρος του εγκαλουμένου, αλλά έπαυσε οριστικά τη δίωξη λόγω παραγραφής, οπότε δεν αίρεται το πειθαρχικό κολάσιμο της πράξης αυτής [αρθ. 6 παραγ. 2 του ΠΔ 22/96]. Σε ότι αφορά δε το λοιπό κατηγορητήριο, αυτό επιβεβαιώνεται από το ως άνω σκεπτικό, δεδομένου ότι ο εγκαλούμενος καταδικάσθηκε για πρόκληση σωματικών κακώσεων».

4.Επειδή, στην προσβαλλόμενη απόφαση προσδιορίζονται αναλυτικά κατά τόπο, χρόνο και συνθήκες τέλεσης τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία θεμελιώνουν την αντικειμενική υπόσταση των πειθαρχικών παραπτωμάτων από αυτά δε προκύπτει διαφθορά του χαρακτήρα του αιτούντος και μειώνεται η τιμή και η αξιοπρέπειά του ως αστυνομικού, καθώς και το κύρος της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις προπαρατιθέμενες διατάξεις. Περαιτέρω, το Συμβούλιο για τις ως άνω πράξεις θεώρησε, κατά την ανέλεγκτη ακυρωτικά ουσιαστική του εκτίμηση, ως προσήκουσα, την επιβολή της πειθαρχικής ποινής της απόταξης. Οι ως άνω κρίσεις του Συμβουλίου εξηνέχθησαν κατόπιν επισταμένης μελέτης, εκτίμησης και αξιολόγησης όλων των στοιχείων της πειθαρχικής διαδικασίας. Επομένως, πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι οι λόγοι της κρινόμενης αίτησης για παράβαση της αρχής της αναλογικότητας, έλλειψη αιτιολογίας, Α της Διοίκησης και πλάνης περί τα πράγματα της Διοίκησης, ενώ, ο λόγος ότι δεν εκτιμήθηκαν ορθά τα στοιχεία της δικογραφίας, είναι απαράδεκτος, γιατί πλήττει την ανέλεγκτη ακυρωτικά ουσιαστική κρίση του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Επίσης, είναι αβάσιμος και απορριπτέος ο λόγος της κρινόμενης αίτησης, ότι ύστερα από την έκδοση της 348/2003 απόφασης του Τριμελούς Πλημ/κείου Σύρου εξαλείφθηκε το αξιόποινο για την πράξη της τοκογλυφίας και ότι η απόφαση αυτή δεσμεύει και τον πειθαρχικό δικαστή. Και τούτο, διότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του π.δ. 22/1996 , το πειθαρχικό όργανο δεσμεύεται από την απόφαση του ποινικού δικαστηρίου μόνο ως προς την ύπαρξη ή μη των πραγματικών περιστατικών , εφόσον αυτό δέχθηκε ως αποδεδειγμένη την ύπαρξη ή ανυπαρξία τους και δεν αθώωσε τον κατηγορούμενο λόγω αμφιβολιών, ή λόγω άρσεως του αξιοποίνου της πράξης ή λόγω ανάκλησης της έγκλησης από το μηνυτή (πρβλ. Σ.τ.Ε 137/2005, 1908/2004 κ.α). Συνεπώς, εφόσον στην προκειμένη περίπτωση δεν εξετάσθηκε η ύπαρξη ή ανυπαρξία των πραγματικών περιστατικών, που συνιστούν την αντικειμενική υπόσταση του πειθαρχικού παραπτώματος, για το οποίο τιμωρήθηκε ο αιτών, αλλά έπαυσε η σε βάρος του ποινική δίωξη λόγω εκπρόθεσμης υποβολής έγκλησης, η ανωτέρω ποινή απόφαση δεν δεσμεύει το πειθαρχικό όργανο. Τέλος, είναι αβάσιμος ο ισχυρισμός ότι το Πειθαρχικό Συμβούλιο δεν έλαβε υπόψη τις ελαφρυντικές διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 22/1996 (οικογενειακή κατάσταση, προηγούμενη διαγωγή κλπ), καθόσον, κατά την εκδίκαση της πειθαρχικής του υπόθεσης, αναγνώσθηκαν όλα τα έγγραφα και λοιπά στοιχεία της Ε.Δ.Ε. , ως και το ατομικό του βιβλιάριο (βλ. σελ. 3 του πρακτικού του). Κατ΄ ακολουθία όλων των ανωτέρω, πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση στο σύνολό της.

 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Απορρίπτει την αίτηση.

Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Επιβάλλει σε βάρος του αιτούντος τη δικαστική δαπάνη του Δημοσίου, ποσού εκατόν τριάντα δύο (132) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 26 Ιουνίου 2008 και δημοσιεύθηκε στην ίδια πόλη, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου στις 30 Ιουλίου 2008.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΛΤΣΕΤΟΣ                              ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία