fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

3755/2012 ΣΤΕ ( 588506)

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

Αλλοδαποί και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας διαμονής κατά το άρθρο 91 παρ.11 του ν. 3386/2005. Αιτιολογημένη η ανάκληση της άδειας αφού η εκκαλούσα δεν απέδειξε τη διαμονή της στη Ελλάδα μέχρι τις 31.12.2004, καθόσον η υποβληθείσα θεώρηση εισόδου στη χώρα ανευρέθη μη γνήσια. Δεν απαιτείται για την ανάκληση η διαπίστωση υπαιτιότητας ή επίμεμπτης συμπεριφοράς κατά την έκδοση της ανακαλούμενης πράξης. Δεν όφειλε η Διοίκηση να καλέσει την εκκαλούσα σε προηγούμενη ακρόαση. Δεν παραβιάστηκαν οι αρχές της αναλογικότητας και της χρηστής διοίκησης ούτε το άρθρο 21 του Συντάγματος. Απορρίπτεται η αίτηση ακύρωσης.

Αριθμός 3755/2012

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 4 Οκτωβρίου 2011, με την εξής σύνθεση: Ε. Σαρπ, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύουσα, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Τμήματος, που είχε κώλυμα, Κ. Κουσούλης, Κ. Πισπιρίγκος, Σύμβουλοι, Β. Κίντζιου, Μ. Σωτηροπούλου, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Ν. Αθανασίου.

Για να δικάσει την από 12 Οκτωβρίου 2009 έφεση:

της ……….. ……. του …………., κατοίκου ……………. Πειραιά (……….. ….), η οποία παρέστη με το δικηγόρο Χρήστο Οικονομάκη (Α.Μ. 2517 Δ.Σ. Πειραιώς), που τον διόρισε στο ακροατήριο,

κατά του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και ήδη Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος παρέστη με τον Παναγιώτη Αθανασούλη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

και κατά της υπ΄ αριθμ. 6/2009 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς.

Οι πληρεξούσιοι των διαδίκων δήλωσαν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δικαστηρίου, ότι δεν θα αγορεύσουν.Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Παρέδρου Β. Κίντζιου.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

 

Α φ ο ύ  μ ε λ έ τ η σ ε  τ α  σ χ ε τ ι κ ά  έ γ γ ρ α φ α

Σ κ έ φ θ η κ ε  κ α τ ά  τ ο  Ν ό μ ο

1.Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης εφέσεως έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (2406174 -5, 2426255, 2426290-1/2009 ειδικά γραμμάτια).

2.Επειδή, με την έφεση αυτή ζητείται παραδεκτώς η εξαφάνιση της 6/2009 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως της εκκαλούσης, υπηκόου Αλβανίας, κατά της 15963/3.5.2007 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, που υπογράφεται, με εντολή του, από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Δυτικής Αττικής και Πειραιώς της ως άνω Περιφέρειας. Με την πράξη αυτή ανακλήθηκε η 25669/22.9.2006 άδεια διαμονής, που είχε χορηγηθεί στην ανωτέρω αλλοδαπή κατ’ εφαρμογή του άρθρου 91 παρ.11 του ν.3386/2005.

3.Επειδή, η μεταβατική διάταξη του άρθρου 91 παρ.11 του ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (Α΄ 212), προβλέπει ότι σε υπηκόους τρίτων χωρών που διέμεναν στην Ελλάδα μέχρι τις 31.12.2004 και ως προς τους οποίους δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας χορηγείται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της αρμόδιας Περιφέρειας, άδεια διαμονής ετήσιας ισχύος, επέχουσα και θέση άδειας εργασίας καθώς και ότι η εν λόγω διαμονή αποδεικνύεται, μεταξύ άλλων, «από τη σχετική θεώρηση εισόδου στη χώρα» (περ.α΄).

4.Επειδή, όπως προκύπτει από την εκκαλουμένη και τα στοιχεία του φακέλου, με την 25669/22.9.2006 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, που υπογράφει, με εντολή του, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Δυτικής Αττικής και Πειραιώς της ως άνω Περιφέρειας, χορηγήθηκε στην εκκαλούσα, αλβανικής υπηκοότητας, άδεια διαμονής ετήσιας ισχύος, κατά το άρθρο 91 παρ. 11 του ν.3386/2005. Για την απόδειξη της διαμονής της στη Ελλάδα μέχρι τις 31.12.2004, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση α΄ του άρθρου αυτού, η ανωτέρω υπέβαλε, με τη σχετική αίτησή της, τη φερόμενη ως εκδοθείσα από το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Αλβανία υπ’ αριθ. GR3759683 θεώρηση εισόδου, με αναγραφόμενη επ’ αυτής ημερομηνία εισόδου στη χώρα την 16.10.2004. Κατόπιν ελέγχου της γνησιότητας του δικαιολογητικού αυτού, διενεργηθέντος σε συνέχεια του 62154/5798/5.2.2007 εγγράφου της Περιφέρειας Αττικής, το ως άνω Προξενικό Γραφείο γνωστοποίησε, με το 619/490/ΑΣ 1429/1.3.2007 έγγραφό του, ότι η προξενική αυτή θεώρηση δεν έχει εκδοθεί από την εν λόγω Αρχή. Ενόψει αυτού, με την 15963/3.5.2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, υπογραφόμενη από τον ως άνω Προϊστάμενο, ανακλήθηκε η μνησθείσα άδεια διαμονής, με την αιτιολογία ότι η εκκαλούσα δεν απέδειξε τη διαμονή της στη Ελλάδα μέχρι τις 31.12.2004, καθόσον η υποβληθείσα προς τούτο θεώρηση εισόδου στη χώρα ανευρέθη μη γνήσια και, ως εκ τούτου, δεν συνέτρεχε στο πρόσωπο της ανωτέρω η σχετική προϋπόθεση υπαγωγής της στη μεταβατική ρύθμιση του άρθρου 91 παρ.11 περ.α΄ του ν.3386/2005.

Η αιτιολογία αυτή της προσβληθείσης ενώπιον του δικάσαντος δικαστηρίου ανακλητικής απόφασης παρίσταται νόμιμη και επαρκής, καθόσον με τη μόνη υποβληθείσα προς απόδειξη της διαμονής στην ημεδαπή πριν τις 31.12.2004 και αρμοδίως επιγενομένως διαπιστωθείσα ως μη γνήσια προξενική θεώρηση εισόδου στη χώρα στις 16.10.2004 δεν αποδεικνύεται η θεσπιζόμενη από την προαναφερόμενη διάταξη ουσιαστική προϋπόθεση της διαμονής στην ελληνική επικράτεια μέχρι τις 31.12.2004 και επί εύλογο χρονικό διάστημα πριν την ημερομηνία αυτή. Δεν απαιτείται δε για την ανάκληση η διαπίστωση υπαιτιότητας ή επίμεμπτης συμπεριφοράς κατά την έκδοση της ανακαλούμενης πράξης. Περαιτέρω, η αιτιολογία αυτή δεν κλονίζεται, πάντως, από τα στοιχεία που η εκκαλούσα επικαλέσθηκε πρωτοδίκως και ήδη επικαλείται κατ’ έφεση, με τα οικεία δικόγραφα, καθόσον, ανεξαρτήτως του ότι δεν προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου ούτε και η ίδια ισχυρίζεται ότι είχαν τεθεί υπόψη της Διοίκησης κατά την έκδοση της ανακληθείσης άδειας διαμονής, τα εν λόγω στοιχεία, κατά το μέρος που την αφορούν, ανάγονται σε χρόνο μεταγενέστερο του εν προκειμένω κρίσιμου της 31.12.2004, ενώ ορισμένα, προγενέστερα της ημερομηνίας αυτής, στοιχεία αφορούν αποκλειστικώς τον ……….. ……, ομοεθνή σύζυγο της εκκαλούσης σε χρόνο μη προκύπτοντα από τα στοιχεία του φακέλου. Εξάλλου, η επίδικη ανάκληση ερείδεται, κατά τα ανωτέρω, στο αντικειμενικό δεδομένο της έλλειψης νόμιμης προϋπόθεσης για την έκδοση της ανακαλούμενης πράξης. Ως εκ τούτου, δεν συνέτρεξε, κατά το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος, υποχρέωση της Διοίκησης να καλέσει την εκκαλούσα σε προηγούμενη ακρόαση, ούτε και παραβίαση των αρχών της αναλογικότητας και της χρηστής διοίκησης και του άρθρου 21 του Συντάγματος περί προστασίας της οικογένειας ένεκα μη συνεκτιμήσεως από τη Διοίκηση των οικογενειακών δεσμών που, όπως ισχυρίζεται, έχει αναπτύξει η εκκαλούσα στην ημεδαπή. Ενόψει αυτών, ορθώς το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς, με την εκκαλουμένη απόφασή του, απέρριψε τους σχετικούς λόγους ακυρώσεως, τα δε περί του αντιθέτου προβαλλόμενα με την κρινόμενη έφεση είναι απορριπτέα ως αβάσιμα.

5.Επειδή, συνεπώς, η υπό κρίση έφεση πρέπει να απορριφθεί.

 

Δ ι ά  τ α ύ τ α

Απορρίπτει την έφεση.

Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου.

Επιβάλλει στην εκκαλούσα τη δικαστική δαπάνη του Δημοσίου, ανερχόμενη στο ποσό των τετρακοσίων εξήντα (460) ευρώ.

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 7 Οκτωβρίου 2011 και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 2ας Οκτωβρίου 2012.

Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος                                             Ο  Γραμματέας

Ειρ. Σαρπ                                                                         Νικ. Αθανασίου

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία