fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Αριθμός 282/2015
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από το Δικαστή Πρόδρομο Πιπερίδη, Πάρεδρο, τον οποίο όρισε η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Χαλκίδας Πρόεδρος Πρωτοδικών και από το Γραμματέα Γεώργιο Μπύρωση.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του, την 5η Ιουνίου 2015, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: Της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΑΑΑ», που εδρεύει στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου στο Κερατσίνι Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας της δικηγόρου Αθηνών Δήμητρας Τόμπρα και κατέθεσε προτάσεις.

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: Της ΒΒΒ, κατοίκου Χαλκίδας, η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια της πληρεξούσιας της δικηγόρου Χαλκίδας Ευγενίας Παπασυμεών, μόνο για την υποβολή αιτήματος αναβολής, μετά την απόρριψη του οποίου η τελευταία αποχώρησε.

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 28/02/2013 αγωγή της, που κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αύξοντα αριθμό 102/01-03-2013, γράφτηκε στο πινάκιο και προσδιορίσθηκε η συζήτησή της, κατόπιν αναβολής, για τη δικάσιμο που αναφέρεται παραπάνω, οπότε και συζητήθηκε.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της υπόθεσης, η πληρεξούσια δικηγόρος της ενάγουσας ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και στις προτάσεις που κατέθεσε.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τη διάταξη του άρθρου 280 παρ. 2 ΚΠολΔ συνάγεται, ότι ο διάδικος, που εμφανίζεται στο ακροατήριο κατά την εκφώνηση της υπόθεσης και υποβάλλει αίτημα αναβολής, χωρίς να απαντά στην ουσία, θεωρείται ότι δεν εμφανίζεται και ότι δεν μετέχει προσηκόντως στη συζήτηση, εφόσον το Δικαστήριο απορρίψει το αίτημα αναβολής και προχωρήσει στη συζήτηση (ΑΠ 102/2011 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Στην προκειμένη περίπτωση, η πληρεξούσια δικηγόρος της εναγομένης εμφανίσθηκε κατά την εκφώνηση της υπόθεσης, υπέβαλε αίτημα αναβολής συζήτησης της υπόθεσης, το οποίο όμως δεν έγινε δεκτό από το Δικαστήριο, μετά δε την απόρριψη του δεν μετείχε στη συζήτηση της υπόθεσης, ενώ δεν κατέθεσε και έγγραφες προτάσεις. Συνεπώς, κατ’ εφαρμογή της προεκτεθείσας διάταξης, η εναγόμενη θεωρείται ότι δεν εμφανίσθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού κατά την εκφώνηση της υπόθεσης. Περαιτέρω, από την προσκομιζόμενη υπ’ αριθμ. 8613/06-03-2013 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας Αντωνίου Αντωνίου, προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της κρινόμενης αγωγής και της ένδικης κλήσης, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο της 09/05/2014, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην εναγομένη, κατά τις διατάξεις των άρθρων 126 παρ. 1 περ. α’, 128 παρ. 4, 228 και 229 ΚΠολΔ. Κατά την ως άνω αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο, η συζήτηση της υπόθεσης αναβλήθηκε από το πινάκιο για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, ενεγράφη δε εκ νέου σ’ αυτό. Η εγγραφή αυτή επέχει θέση νόμιμης κλήτευσης της εναγομένης, η οποία κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα για την αρχική δικάσιμο, επομένως πρέπει να δικαστεί ερήμην (άρθρο 271 παρ. 1 και 2 ΚΠολΔ).

Η ενάγουσα, με την υπό κρίση αγωγή της, εκθέτει ότι η εναγόμενη εξέδωσε στη Χαλκίδα τρεις μεταχρονολογημένες επιταγές, ήτοι α) μία επιταγή Τράπεζας ………. Καταστήματος Χαλκίδας (Κριεζώτου και Μπαλαλαίων) με αριθμό 00000109-1, ποσού €15.000, με φερόμενη ημερομηνία εκδόσεως 23/06/2011 σε διαταγή αυτής της ιδίας, β) μία επιταγή Τράπεζας ………. Καταστήματος Χαλκίδας (Κριεζώτου και Μπαλαλαίων) με αριθμό 00000104-0, ποσού €15.000, με φερόμενη ημερομηνία εκδόσεως 23/07/2011 σε διαταγή αυτής της ιδίας και γ) μία επιταγή Τράπεζας ………. Καταστήματος Χαλκίδας (Κριεζώτου και Μπαλαλαίων) με αριθμό ………, ποσού €15.000, με φερόμενη ημερομηνία εκδόσεως 30/07/2011 σε διαταγή αυτής της ιδίας. Ότι τις υπό στοιχ. α και β ως άνω επιταγές η εναγομένη μεταβίβασε δι’ οπισθογραφήσεως στην ενάγουσα η οποία τις εμφάνισε νομότυπα και εμπρόθεσμα προς πληρωμή, πλην όμως αυτές δεν πληρώθηκαν λόγω ελλείψεως αντιστοίχων διαθεσίμων κεφαλαίων. Ότι την υπό στοιχ. γ ως άνω επιταγή η εναγομένη μεταβίβασε δι’ οπισθογραφήσεως στον ΓΓΓ, ο οποίος την μεταβίβασε δι’ οπισθογραφήσεως στην ενάγουσα, η οποία την εμφάνισε νομότυπα και εμπρόθεσμα προς πληρωμή, πλην όμως αυτή δεν πληρώθηκε λόγω ελλείψεως αντιστοίχων διαθεσίμων κεφαλαίων. Ότι εξαιτίας των πιο πάνω ενεργειών της εναγομένης, η οποία γνώριζε κατά το χρόνο εκδόσεως της παραπάνω επιταγών ότι δεν είχε στην πληρώτρια τράπεζα διαθέσιμα κεφάλαια για την πληρωμή τους, η ενάγουσα ζημιώθηκε συνολικά με το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€45.000=15.000+15.000+15.000). Γι’ αυτό και ζητεί να υποχρεωθεί η εναγόμενη, με απόφαση του Δικαστηρίου τούτου που θα κηρυχθεί προσωρινώς εκτελεστή, να της καταβάλει το ποσό των €45.000 για αποζημίωση με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής καθώς και το ποσό των 3.000 ευρώ για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως. Επίσης ζητεί να απαγγελθεί εις βάρος της εναγομένης προσωπική κράτηση διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, ως μέσο εκτέλεσης της εκδοθησόμενης απόφασης και τέλος να καταδικαστεί αυτή στα δικαστικά της έξοδα.

Με το περιεχόμενο αυτό η αγωγή αρμοδίως φέρεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου κατά την προκείμενη τακτική διαδικασία (άρθρα 7, 9, 10, 14 παρ.2 και 22 ΚΠολΔ) και είναι επαρκώς ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 914, 297, 298, 340, 345 και ΑΚ, 79 του Ν. 5960/1933 και 907, 908 παρ.1 περ. δ’, 1047 παρ. 1 και 176 ΚΠολΔ, Επομένως, δεδομένου ότι προσκομίζεται το γραμμάτιο καταβολής (61 παρ. 1 και 4 Ν. 4194/2013 Κώδικα περί Δικηγόρων) από την πληρεξούσια δικηγόρο της ενάγουσας (βλ. το υπ’ αρ. Π0304448/03-06-2015 γραμμάτιο προκαταβολής Δ.Σ.Α.) και έχει καταβληθεί το προσήκον τέλος δικαστικού ενσήμου με τις υπέρ τρίτων νόμιμες προσαυξήσεις (βλ. το υπ’ αριθμ. 8631297 διπλότυπο είσπραξης της ΔΟΥ Χαλκίδας), πρέπει η αγωγή να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Λόγω της ερημοδικίας της εναγομένης, θεωρούνται ομολογημένα τα πραγματικά περιστατικά που θεμελιώνουν τη βάση της αγωγής (άρθρα 271 παρ. 3 σε συνδυασμό με άρ. 352 παρ. 1 ΚΠολΔ), εκτός από το ύψος της χρηματικής ικανοποίησης για τον καθορισμό του οποίου κρίνει το Δικαστήριο με ελεύθερη κρίση, με βάση τα πραγματικά περιστατικά που τίθενται υπόψιν του και αφού λάβει υπόψιν τα κατά νόμο κριτήρια για τον προσδιορισμό του (ΑΠ 1251/1988, ΑΠ 1410/1986, ΠΠΘηβ 54/2014 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Ως προς δε αυτήν την ηθική βλάβη, από τις ως άνω αδικοπραξίες της εναγομένης η ενάγουσα υπέστη ηθική βλάβη, για την οποία δικαιούται εύλογη χρηματική ικανοποίηση την οποία το Δικαστήριο προσδιορίζει στο ποσό των χιλίων ευρώ (€1.000). Επομένως, αφού δεν υπάρχει ένσταση που να εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο και για τα γεγονότα που αναφέρονται στο δικόγραφο της, επιτρέπεται η ομολογία, η αγωγή πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη και να υποχρεωθεί η εναγομένη να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των σαράντα έξι χιλιάδων ευρώ (€46.000=45.000+1.000) με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επίδοση της αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως. Η παρούσα απόφαση πρέπει να κηρυχθεί εν μέρει προσωρινά εκτελεστή, δεκτού εν μέρει γενομένου και ως κατ’ ουσία βασίμου του σχετικού αγωγικού αιτήματος, διότι, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, η επιβράδυνση της εκτελέσεως είναι δυνατόν να επιφέρει σημαντική ζημία στην ενάγουσα (άρθρ. 908 παρ. 1 εδ. δ’ ΚΠολΔ). Επίσης, το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει, λαμβανομένου υπόψη του είδους και της βαρύτητας του ζημιογόνου γεγονότος, να διαταχθεί η προσωπική κράτηση της εναγομένης ως μέσον αναγκαστικής εκτέλεσης της απόφασης μετά την τελεσιδικία της, λόγω της αδικοπραξίας που έχει τελέσει, η διάρκεια της οποίας ενόψει των όλων συνθηκών πρέπει να οριστεί σε τρεις (3) μήνες. Λόγω της ερημοδικίας της εναγομένης, πρέπει να οριστεί το νόμιμο παράβολο (άρθρα 501 και 505 παρ. 2 ΚΠολΔ) για τυχόν άσκηση από μέρους της ανακοπής ερημοδικίας και, τέλος, η εναγόμενη πρέπει να καταδικαστεί στα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας (άρθρο 176 ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της εναγομένης.

ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (€250).

ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ την αγωγή.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την εναγόμενη να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των σαράντα έξι χιλιάδων ευρώ (€46.000) νομιμοτόκως την επίδοση της αγωγής και μέχρι την εξόφληση.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ εν μέρει προσωρινώς εκτελεστή την απόφαση αυτή ως προς την παραπάνω καταψηφιστική της διάταξη κατά το ποσό των είκοσι τριών (€23.000).

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ σε βάρος της εναγομένης προσωπική κράτηση διάρκειας μέχρι τριών (3) μηνών ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης της παρούσας, μετά την τελεσιδικία της.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την εναγόμενη στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, τα οποία καθορίζει στο ποσό των εννιακοσίων ευρώ (€900).

ΚΡΙΘΗΚΕ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗΚΕ και ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στη Χαλκίδα, στο ακροατήριο του, την 19/08/2015.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Π.Π.                                           Γ.Μ.

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία