fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 277/2015
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Μαρία Τσακίρη, Πρωτοδίκη, την οποία η Πρόεδρος του Πρωτοδικείου, και από τη Γραμματέα, Φλωράντα Παπουτσή.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 5-6-2015, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: Της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΑΑ», που εδρεύει στο Κερατσίνι Αττικής, και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια της Πληρεξούσιας Δικηγόρου της, Δήμητρας Τόμπρα, η τελευταία δε για την παράστασή της ενώπιον του ακροατηρίου κατέθεσε το υπ’ αρ. Π0304454/2015 γραμμάτιο προκαταβολής του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: ΒΒΒ κατοίκου Χαλκίδας, για τον οποίο παραστάθηκε στο Δικαστήριο η Πληρεξούσια Δικηγόρος του, Ευγενία Παπασυμεών, μόνο για την υποβολή αιτήματος αναβολής της υπόθεσης, μετά την απόρριψη του οποίου αποχώρησε.

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 28-11-2011 αγωγή της, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με αριθμ. καταθ. δικογρ. 101/2013, προσδιορίστηκε για την αρχική δικάσιμο της 9-5-2014 και, κατόπιν αναβολών, για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης η Πληρεξούσια Δικηγόρος της ενάγουσας ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά της δίκης και στις έγγραφες προτάσεις της.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τη με αριθμό 8615/6-3-2013 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Χαλκίδας, Αντώνιου Αντωνίου, την οποία νόμιμα επικαλείται και προσκομίζει η ενάγουσα, προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της υπο κρίση αγωγής με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την αρχικά ορισθείσα δικάσιμο της 9-5-2014, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στον εναγόμενο (άρθρα 122,123,124,126 παρ. Ια’, 128 παρ. 4 ΚΠολΔ). Ο τελευταίος, όμως, κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από τη σειρά του οικείου πινακίου στην ορισθείσα μετ’ αναβολή δικάσιμο που σημειώνεται στην αρχή της παρούσας, ζήτησε δια της ως άνω Πληρεξούσιας Δικηγόρου του, μόνο την αναβολή της συζήτησης, η οποία δεν έγινε δεκτή από το Δικαστήριο, εν συνεχεία δε η εν λόγω δικηγόρος αποχώρησε από το ακροατήριο Συνεπώς, ο εναγόμενος θεωρείται ότι δεν έχει εμφανισθεί,καθόσον, κατά τη διάταξη του άρθρου 280 παρ. 2 ΚΠολΔ, θεωρείται ότι δεν εμφανίζεται ο διάδικος που ζητεί μόνο αναβολή, η οποία δεν έγινε δεκτή από το δικαστήριο. Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι η εγγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο μετά την αναβολή ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων (άρθρο 226 παρ. 4 ΚΠολΔ), πρέπει αυτός να δικαστεί ερήμην (άρθρο 271 παρ. 1 και 2 ΚΠολΔ).

Η ενάγουσα με την κρινόμενη αγωγή της εκθέτει ότι ο εναγόμενος εξέδωσε στη Χαλκίδα, στους κατωτέρω αναφερόμενους χρόνους, σε διαταγή του ιδίου, τις αναφερόμενες στην αγωγή τρεις επιταγές, συρόμενες από τον με αριθμό ……..   τραπεζικό λογαριασμό που τηρούσε ο τελευταίος στην Τράπεζα ………  και συγκεκριμένα: α) στις 16-6-2011, εξέδωσε τη με αριθμό ………. επιταγή, ποσού 17.000,00 ευρώ, β) σας 25-6-2011, εξέδωσε τη με αριθμό ………. επιταγή, ποσού 17.000,00 ευρώ, και γ) στις 15-7-2011, εξέδωσε τη με αριθμό …………….. επιταγή, ποσού 15.000,00 ευρώ. Περαιτέρω ισχυρίζεται ότι ο εναγόμενος και λήπτης των ανωτέρω επιταγών, οπισθογράφησε και παρέδωσε τις επιταγές στον υιό του ……….  ………, ο οποίος, με τη σειρά του, οπισθογράφησε και παρέδωσε τις επιταγές στην ενάγουσα, η οποία, διά του νομίμου εκπροσώπου της, …….  …….., τις εμφάνισε εμπρόθεσμα προς πληρωμή την 1-6-2011, πλην όμως αυτές δεν πληρώθηκαν λόγω έλλειψης διαθεσίμων κεφαλαίων, όπως εξακριβώθηκε μετά από γενόμενο έλεγχο της ως άνω τράπεζας και το γεγονός αυτό βεβαιώθηκε στο σώμα των εν λόγω επιταγών. Με βάση το ιστορικό αυτό, επικαλούμενη περαιτέρω ότι, εξαιτίας της προαναφερόμενης συμπεριφοράς του εναγομένου, τρώθηκε η εμπορική της πίστη, η επαγγελματική της υπόληψη και το εμπορικό της μέλλον, ζητεί: α) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, λόγω της προπεριγραφείσας αδικοπραξίας, να της καταβάλει το ποσό των 49.000 ευρώ ως αποζημίωση, καθώς και το ποσό των 3.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη, ήτοι το συνολικό ποσό των (49.000+3.000=) 52.000 ευρώ, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση, β) να απαγγελθεί κατά του εναγομένου προσωπική κράτηση διάρκειας ενός (1) έτους ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης της εκδοθησόμενης απόφασης, γ) να κηρυχθεί η παρούσα προσωρινά εκτελεστή ως προς την καταψηφιστική της διάταξη, καθώς και δ) να καταδικαστεί ο εναγόμενος στα δικαστικά της έξοδα. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα, η κρινόμενη αγωγή παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί, κατά την τακτική διαδικασία, ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιου (άρθρα 14 παρ. 2 και 22 ΚΠολΔ), είναι, δε, ορισμένη, κατ’ άρθρο 216 παρ. 1 ΚΠολΔ, και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 79 παρ. 1 του ν. 5960/1933, 330, 346, 914 και 932 ΑΚ, καθώς και σε εκείνες των άρθρων 176,191 παρ. 2, 907, 908 παρ. 1δ’ και 1047 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, η αγωγή να ερευνηθεί αιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το προσήκον για το καταψηφιστικό αίτημά της τέλος δικαστικού ενσήμου με τα ανάλογα ποσοστά υπέρ τρίτων (βλ. το με αριθμό Η 8631373/10-6-2015 διπλότυπο είσπραξης της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, ποσού 571,58 ευρώ).

Κατά της αγωγής δεν υπάρχει ένσταση που να εξετάζεται αυτεπαγγέλτως και για τα γεγονότα που αναφέρονται στο δικόγραφο της επιτρέπεται η ομολογία. Πρέπει συνεπώς, η αγωγή να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν, διότι, εφόσον ο εναγόμενος ερημοδικεί, αποδεικνύονται πλήρως οι πραγματικοί ισχυρισμοί που περιέχονται στο κρινόμενο δικόγραφο, δεδομένου ότι θεωρούνται ως ομολογημένοι εκ μέρους του ερημοδικαζόμενου εναγόμενου (άρθρο 271 παρ. 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 352 παρ. 1 ΚΠολΔ), και να υποχρεωθεί ο τελευταίος να καταβάλει στην ενάγουσα εταιρία το συνολικό ποσό των πενήντα δύο χιλιάδων (52.000,00) ευρώ, νομιμότοκα από την επομένη της επίδοσης της αγωγής, δηλαδή από τις 7-3-2013. Επιπλέον, το Δικαστήριο κρίνει ότι συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι που επιβάλλουν την προσωρινή εκτελεστότητα, καθόσον η επιβράδυνση της εκτέλεσης είναι δυνατό να επιφέρει σημαντική ζημία στην ενάγουσα εταιρία και επομένως πρέπει η απόφαση να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή κατά ένα μέρος (άρθρα 907 και 908 παρ.1 ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της παρούσας, ενώ, ενόψει του ύψους της επίδικης απαίτησης της ενάγουσας, της περιουσιακής ζημίας και της ηθικής βλάβης που αυτή υπέστη από την αδικοπρακτική συμπεριφορά του εναγομένου, τη βαρύτητα της πράξης του και την υπαιτιότητά του, την κοινωνικοοικονομική κατάσταση των διαδίκων και τις εν γένει περιστάσεις, κρίνει ότι πρέπει να απαγγελθεί σε βάρος του εναγομένου, ως μέσο αναγκαστική εκτέλεσης της παρούσας, προσωπική κράτηση, διάρκειας τριών (3) μηνών (ΑΠ 418/2007, ΑΠ 133/2001, ΤΝΠ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ). Τέλος, εξαιτίας της ερημοδικίας του εναγομένου, πρέπει να ορισθεί το νόμιμο παράβολο για την περίπτωση άσκησης εκ μέρους του ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσας (άρθρα 501 επ., 505 παρ. 2 ΚΠολΔ), ενώ, επίσης, ο τελευταίος πρέπει να καταδικαστεί στην καταβολή των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, λόγω της ερημοδικίας και της ήττας του (άρθρα 106, 176 και 184 και 191 παρ.2 ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του εναγομένου.

ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο της ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο, να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των πενήντα δύο χιλιάδων (52.000,00) ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής, δηλαδή από τις 7-3-2013, και μέχρι την εξόφληση.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την παρούσα προσωρινά εκτελεστή, ως προς την αμέσως ανωτέρω καταψηφιστική της διάταξη, κατά ένα μέρος, και συγκεκριμένα μέχρι το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

ΑΠΑΓΓΕΛΛΕΙ σε βάρος του εναγομένου προσωπική κράτηση διάρκειας τριών (3) μηνών, ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης της παρούσας απόφασης.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον εναγόμενο στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων εξήντα (1.560,00) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στη Χαλκίδα, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 14 Αυγούστου 2015, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και της Πληρεξούσιας Δικηγόρου της ενάγουσας.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μ.Τ.                           Φ.Π.