fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 281/2015
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από το Δικαστή Πρόδρομο Πιπερίδη, Πάρεδρο, τον οποίο όρισε η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Χαλκίδας Πρόεδρος Πρωτοδικών και από το Γραμματέα Γεώργιο Μπύρωση.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του, την 5η Ιουνίου 2015, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: Της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΑΑΑ», που εδρεύει στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου στο Κερατσίνι Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας της δικηγόρου Αθηνών Δήμητρας Τόμπρα και κατέθεσε προτάσεις.

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ:ΒΒΒ, κατοίκου Χαλκίδας, ο οποίος παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια της πληρεξούσιας του δικηγόρου Χαλκίδας Ευγενίας Παπασυμεών, μόνο για την υποβολή αιτήματος αναβολής, μετά την απόρριψη του οποίου η τελευταία αποχώρησε.

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 28/02/2013 αγωγή της, που κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αύξοντα αριθμό 103/01-03-2013, γράφτηκε στο πινάκιο και προσδιορίσθηκε η συζήτησή της, κατόπιν αναβολής, για τη δικάσιμο που αναφέρεται παραπάνω, οπότε και συζητήθηκε.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της υπόθεσης, η πληρεξούσια δικηγόρος της ενάγουσας ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και στις προτάσεις που κατέθεσε.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τη διάταξη του άρθρου 280 παρ. 2 ΚΠολΑ συνάγεται, ότι ο διάδικος, που εμφανίζεται στο ακροατήριο κατά την εκφώνηση της υπόθεσης και υποβάλλει αίτημα αναβολής, χωρίς να απαντά στην ουσία, θεωρείται ότι δεν εμφανίζεται και ότι δεν μετέχει προσηκόντως στη συζήτηση, εφόσον το Δικαστήριο απορρίψει το αίτημα αναβολής και προχωρήσει στη συζήτηση (ΑΠ 102/2011 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Στην προκειμένη περίπτωση, η πληρεξούσια δικηγόρος του εναγομένου εμφανίσθηκε κατά την εκφώνηση της υπόθεσης, υπέβαλε αίτημα αναβολής συζήτησης της υπόθεσης, το οποίο όμως δεν έγινε δεκτό από το Δικαστήριο, μετά δε την απόρριψή του δεν μετείχε στη συζήτηση της υπόθεσης, ενώ δεν κατέθεσε και έγγραφες προτάσεις. Συνεπώς, κατ’ εφαρμογή της προεκτεθείσας διάταξης, ο εναγόμενος θεωρείται ότι δεν εμφανίσθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού κατά την εκφώνηση της υπόθεσης. Περαιτέρω, από την προσκομιζόμενη υπ’ αριθμ. 8614/06-03-2013 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας Αντωνίου Αντωνίου, προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της κρινόμενης αγωγής και της ένδικης κλήσης, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο της 09/05/2014, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην εναγομένη, κατά τις διατάξεις των άρθρων 126 παρ. 1 περ. α’, 128 παρ. 4, 228 και 229 ΚΠολΔ. Κατά την ως άνω αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο, η συζήτηση της υπόθεσης αναβλήθηκε από το πινάκιο για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, ενεγράφη δε εκ νέου σ’ αυτό. Η εγγραφή αυτή επέχει θέση νόμιμης κλήτευσης του εναγομένου, ο οποίος κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα για την αρχική δικάσιμο, επομένως πρέπει να δικαστεί ερήμην (άρθρο 271 παρ. 1 και 2 ΚΠολΔ).

Η ενάγουσα, με την υπό κρίση αγωγή της, εκθέτει ότι ο εναγόμενος εξέδωσε στη Χαλκίδα δύο μεταχρονολογημένες επιταγές, ήτοι α) μία επιταγή Τράπεζας ……..Καταστήματος Χαλκίδας (……… και ……..) με αριθμό ………, ποσού €17.000, με φερόμενη ημερομηνία εκδόσεως 26/05/2011 σε διαταγή αυτού του ιδίου και β) μία επιταγή Τράπεζας ……….. Καταστήματος Χαλκίδας (……… και ……..) με αριθμό ………., ποσού €17.000, με φερόμενη ημερομηνία εκδόσεως 09/06/2011 σε διαταγή αυτού του ιδίου. Ότι τις επιταγές αυτές ο εναγόμενος μεταβίβασε δι’ οπισθογραφήσεως στον ΒΒΒ, ο οποίος, στη συνέχεια τις μεταβίβασε δι’ οπισθογραφήσεως στην ενάγουσα, η οποία τις εμφάνισε νομότυπα και εμπρόθεσμα προς πληρωμή, πλην όμως αυτές δεν πληρώθηκαν λόγω ελλείψεως αντιστοίχων διαθεσίμων κεφαλαίων. Ότι εξαιτίας των πιο πάνω ενεργειών του εναγομένου, ο οποίος γνώριζε κατά το χρόνο εκδόσεως των παραπάνω επιταγών ότι δεν είχε στην πληρώτρια τράπεζα διαθέσιμα κεφάλαια για την πληρωμή τους, η ενάγουσα ζημιώθηκε συνολικά με το ποσό των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (€34.000=17.000+17.000). Γι’ αυτό και ζητεί να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, με απόφαση του Δικαστηρίου τούτου που θα κηρυχθεί προσωρινώς εκτελεστή, να της καταβάλει το ποσό των €34.000 για αποζημίωση με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής καθώς και το ποσό των €3.000 για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως. Επίσης ζητεί να απαγγελθεί εις βάρος του εναγομένου προσωπική κράτηση διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, ως μέσο εκτέλεσης της εκδοθησόμενης απόφασης και τέλος να καταδικαστεί αυτός στα δικαστικά της έξοδα.

Με το περιεχόμενο αυτό η αγωγή αρμοδίως φέρεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου κατά την προκείμενη τακτική διαδικασία (άρθρα 7, 9, 10,14 παρ.2 και 22 ΚΠολΔ) και είναι επαρκώς ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 914, 297, 298, 340, 345 και ΑΚ, 79 του Ν. 5960/1933 και 907, 908 παρ.1 περ. δ’, 1047 παρ. 1 και 176 ΚΠολΔ, Επομένως, δεδομένου ότι προσκομίζεται το γραμμάτιο καταβολής (61 παρ. 1 και 4 Ν. 4194/2013 Κώδικα περί Δικηγόρων) από την πληρεξούσια δικηγόρο της ενάγουσας (βλ. το υπ’ αρ. Π0304474/03-06-2015 γραμμάτιο προκαταβολής Δ.Σ.Α.) και έχει καταβληθεί το προσήκον τέλος δικαστικού ενσήμου με τις υπέρ τρίτων νόμιμες προσαυξήσεις (βλ. το υπ’ αριθμ. 8631372 διπλότυπο είσπραξης της ΔΟΥ Χαλκίδας), πρέπει η αγωγή να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Λόγω της ερημοδικίας του εναγομένου, θεωρούνται ομολογημένα τα πραγματικά περιστατικά που θεμελιώνουν τη βάση της αγωγής (άρθρα 271 παρ. 3 σε συνδυασμό με άρ. 352 παρ. 1 ΚΠολΔ), εκτός από το ύψος της χρηματικής ικανοποίησης για τον καθορισμό του οποίου κρίνει το Δικαστήριο με ελεύθερη κρίση, με βάση τα πραγματικά περιστατικά που τίθενται υπόψιν του και αφού λάβει υπόψιν τα κατά νόμο κριτήρια για τον προσδιορισμό του (ΑΠ 1251/1988, ΑΠ 1410/1986, ΠΠΘηβ 54/2014 ΤΝΠΝΟΜΟΣ). Ως προς δε αυτήν την ηθική βλάβη, από τις ως άνω αδικοπραξίες του εναγομένου η ενάγουσα υπέστη ηθική βλάβη, για την οποία δικαιούται εύλογη χρηματική ικανοποίηση την οποία το Δικαστήριο προσδιορίζει στο ποσό των επτακοσίων ευρώ (€700). Επομένως, αφού δεν υπάρχει ένσταση που να εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο και για τα γεγονότα που αναφέρονται στο δικόγραφο της, επιτρέπεται η ομολογία, η αγωγή πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (€34.700=34.000+700) με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επίδοση της αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως. Η παρούσα απόφαση πρέπει να κηρυχθεί εν μέρει προσωρινά εκτελεστή, δεκτού εν μέρει γενομένου και ως κατ’ ουσία βασίμου του σχετικού αγωγικού αιτήματος, διότι, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, η επιβράδυνση της εκτελέσεως είναι δυνατόν να επιφέρει σημαντική ζημία στην ενάγουσα (άρθρ. 908 παρ. 1 εδ. δ’ ΚΠολΔ). Επίσης, το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει, λαμβανομένου υπόψη του είδους και της βαρύτητας του ζημιογόνου γεγονότος, να διαταχθεί η προσωπική κράτηση του εναγομένου ως μέσον αναγκαστικής εκτέλεσης της απόφασης μετά την τελεσιδικία της, λόγω της αδικοπραξίας που έχει τελέσει, η διάρκεια της οποίας ενόψει των όλων συνθηκών πρέπει να οριστεί σε τρεις (3) μήνες. Λόγω της ερημοδικίας του εναγομένου, πρέπει να οριστεί το νόμιμο παράβολο (άρθρα 501 και 505 παρ. 2 ΚΠολΔ) για τυχόν άσκηση από μέρους του ανακοπής ερημοδικίας και, τέλος, ο εναγόμενος πρέπει να καταδικαστεί στα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας (άρθρο 176 ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του εναγομένου.

ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (€250).

ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ την αγωγή.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (€34.700) νομιμοτόκως την επίδοση της αγωγής και μέχρι την εξόφληση.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ εν μέρει προσωρινώς εκτελεστή την απόφαση αυτή ως προς την παραπάνω καταψηφιστική της διάταξη κατά το ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ (€17.350).

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ σε βάρος του εναγομένου προσωπική κράτηση διάρκειας μέχρι τριών (3) μηνών ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης της παρούσας, μετά την τελεσιδικία της.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον εναγόμενο στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, τα οποία καθορίζει στο ποσό των επτακοσίων ευρώ (€700).

ΚΡΙΘΗΚΕ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗΚΕ και ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στη Χαλκίδα, στο ακροατήριο του, την 19/08/2015.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ      Ο ΓΡΑΜΑΤΕΑΣ
Π.Π.                    Γ.Μ.

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία