fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Σταυρούλα Λιακέα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίστηκε με κλήρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3327/2005.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στις 18/8/2015 , χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση

[α] ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ:ΑΑΑ , κατοίκου Νίκαιας-Αττικης, υπό την ιδιότητά της ως εχούσης την γονική μέριμνα και ασκούσης αποκλειστικά την επιμέλεια εν τοις πράγμασι των ανήλικων τέκνων τους, ΒΒΒ και ΓΓΓ, ηλικίας σήμερα 8 και 3 ετών αντίστοιχα, κατοίκων ομοίως ως άνω (Νίκαιας-Αττικής), παρέστη μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Ζωής Παπαγεωργίου.

TOY ΚΑΘΌΥ Η ΑΙΤΗΣΗ: EEE, κατοίκου ……… Αττικής, παρέστη μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου Ελένης Πολιτάκη.

Η αιτούσα ζήτησε να γίνει δεκτή η από 28-7-2015 αίτησή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό 1762/2015 και προσδιορίστηκε για την παραπάνω δικάσιμο.

[β]ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:ΔΔΔ , κατοίκου …….. Αττικής, δι’εαυτόν και υπό την ιδιότητά του ως ασκούντος την γονική μέριμνα καθ’όλας τας εκφάνσεις αυτής, ήτοι ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, των ανηλίκων υιών τουΒΒΒ , ετών 8 και ΓΓΓ, ετών 3., ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Ελένης Πολιτάκη.

ΤΩΝ ΚΑΘΏΝ Η ΑΙΤΗΣΗ: 1. ΑΑΑ και 2. ΕΕΕ συζ.ΧΧΧ, αμφοτέρων κατοίκων Νίκαιας Πειραιώς, παραστάθηκαν μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου τους Ζωής Παπαγεωργίου.

Η αιτούσα ζήτησε να γίνει δεκτή η από 28-7-2015 αίτησή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό 1762/2015 και προσδιορίστηκε για την παραπάνω δικάσιμο.

Ο αιτών ζήτησε να γίνει δεκτή η από 4/8/2015 αίτησή του, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό 1808/2015 και προσδιορίστηκε για την παραπάνω δικάσιμο.

Κατά τη συζήτηση των δυο υποθέσεων που συνεκδικάζονται λόγω της μεταξύ τους συνάφειας, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την από 28.07.2015 ( αρ. εκ. κατ. 8563/1762/2015 ) υπό κρίση αίτησή της, η αιτούσα ισχυρίζεται ότι με τον καθ’ ου η αίτηση έχουν τελέσει νόμιμο θρησκευτικό γάμο την 28/05/2005 στην Νίκαια Αττικής και απέκτησαν από αυτόν δυο ανήλικα τέκνα, τον ΒΒΒ , που γεννήθηκε την 01.06.2007 και τον ΓΓΓ, που γεννήθηκε την 12.07.2012 . Ότι η έγγαμη συμβίωσή τους δεν ήταν αρμονική και τελικά διασπάστηκε οριστικά το μήνα Απρίλιο του έτους 2015 και έκτοτε η αιτούσα διαμένει με τα ως άνω ανήλικα τέκνα, των οποίων ασκεί εν τοις πράγμασι την επιμέλεια. Ότι τα ανήλικα τέκνα τους δεν έχουν εισοδήματα και περιουσία να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες διαβιώσεώς τους. Με βάση αυτό το ιστορικό, ζητεί, α) να ανατεθεί σε αυτήν προσωρινά η άσκηση της επιμέλειας του προσώπου των ανηλίκων τέκνων τους, β) να υποχρεωθεί προσωρινά ο καθ’ ου η αίτηση να καταβάλλει σε αυτήν ως διατροφή των ανηλίκων τέκνων τους , το συνολικό ποσόν των 1.670,00 ευρώ ήτοι το ποσό των 860 ευρώ μηνιαίως για τη διατροφή του ανηλίκου ΒΒΒ και το ποσό των 810 ευ για τη διατροφή του ΓΓΓ με το νόμιμο τόκο από καθυστέρηση κάθε μηνιαίας δόσης μέχρι την εξόφληση , γι το χρονικό διάστημα από την επίδοση της αιτήσεως μέχρι την έκδοση οριστικής περί διατροφής αποφάσεως , καθώς και να καταδικαστεί ο καθου στην καταβολή των δικαστικών εξόδων της.

Η αίτηση, με αυτό το περιεχόμενο αρμοδίως και παραδεκτώς εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682, 683 παρ. 1 και 22 του ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζομένη στις διατάξεις των άρθρων 1510, 1511, 1512,1513, 1518, 1520, 1389, 1390, 1485, 1486, 1489, 1493,1496, 1498 ΑΚ, 728 παρ. 1α , 729 παρ. 1 και 2 του ΚΠολΔ. Επομένως, πρέπει να εξετασθεί η ουσιαστική βασιμότητα της αιτήσεως.

Με την από 04.08.2015 ( αρ. εκ. κατ. 8764/1808/2015) υπό κρίση αίτηση , ο αιτών ζητεί να ανατεθεί σε αυτόν προσωρινά η άσκηση της επιμέλειας του προσώπου των ανηλίκων τέκνων τους και να διαταχθεί η διενέργεια κοινωνικής έρευνας και δικαστικής ιατρικής ψυχιατρικής – ψυχολογικής πραγματογνωμοσύνης των καθών και κατάλληλη ηθική και ψυχολογική υποστήριξη των ανηλίκων προς αποκατάσταση της ψυχοσωματικής υγείας και ηρεμίας αυτών. Περαιτέρω ζητεί να υποχρεωθεί η δεύτερη των καθ’ων εκ μητρός μάμμη των ανηλίκων να απομακρυνθεί από την πρώην οικογενειακή στέγη καθώς και να απαγορευτεί σε αυτήν να πλησιάζει τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων .

Η αίτηση αυτή αρμοδίως και παραδεκτώς εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682, 683 παρ. 1 και 22 του ΚΠολΔ) πλην των αιτημάτων να διαταχθεί η διενέργεια κοινωνικής έρευνας και δικαστικής ιατρικής ψυχιατρικής – ψυχολογικής πραγματογνωμοσύνης των καθών τα οποία εκφεύγουν των πλαισίων της παρούσας διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων . Ειδικότερα η διενέργεια έρευνας από όργανα της κοινωνικής υπηρεσίας προβλέπεται ως στάδιο υποχρεωτικής προδικασίας στα πλαίσια της τακτικής αγωγής κατ’ άρθρο 681 Γ ΚΠΟΛΔ η οποία όπου φέρεται στο δικόγραφο της αγωγής ότι ένας από τους γονείς ή το ανήλικο τέκνο παρουσιάζει ψυχικά προβλήματα θα πρέπει να συνοδεύεται από ψυχιατρική έκθεση . ( βλ. ΕΦ ΠΕΙΡ 1016/2005 , (ΠΕΙΡΝΟΜ 2006/108 , ΕΦ ΔΩΔ 198/2004 (Α’ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ ) . Περαιτέρω, τυγχάνει απορριπτέο το αίτημα περί παροχής από το Δικαστήριο κατάλληλης ηθικής και ψυχολογικής υποστήριξη των ανηλίκων προς αποκατάσταση της ψυχοσωματικής υγείας και ηρεμίας αυτών , καθόσον εκφεύγει των πλαισίων της παρούσας διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων .Κατά τα λοιπά είναι νόμιμη, στηριζομένη στις διατάξεις των άρθρων 1510, 1511, 1512, 1513, 1518, 1520 , και 735 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, συνεκδικαζόμενη με την πρώτη ως άνω αίτηση, λόγω της προφανούς μεταξύ τους συνάφειας (άρθρο 246 του ΚΠολΔ), να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

Από τις καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων, που εξετάσθηκαν ενόρκως στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού, την ανωμοτί εξέταση των διαδίκων , την χωρίς όρκο εξέταση των γονέων , τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκομίζουν ,από την προσωπική επικοινωνία του Δικαστηρίου με το ανήλικο τέκνο των διαδίκων ΒΒΒ και από όλη γενικά τη διαδικασία, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο θρησκευτικό γάμο την 28/05/2005 στην Νίκαια Αττικής και απέκτησαν από αυτόν δυο ανήλικα τέκνα, τον ΒΒΒ, που γεννήθηκε την 01.06.2007 και τον ΓΓΓ, που γεννήθηκε την 12.07.2012 . Ότι η έγγαμη συμβίωσή τους δεν ήταν αρμονική και τελικά διασπάστηκε οριστικά το μήνα Απρίλιο του έτους 2015 και έκτοτε η αιτούσα διαμένει με τα ως άνω ανήλικα τέκνα , των οποίων ασκεί εν τοις πράγμασι την επιμέλεια. Η αιτούσα – καθ’ης μητέρα των ως άνω ανηλίκων τέκνων ασκεί σωστά τα καθήκοντά της, έχει επιδείξει μέχρι τώρα αμέριστη αγάπη και στοργή γι’ αυτά και ενδιαφέρον για την ικανοποίηση των αναγκών τους και ικανότητα για τη σωστή ανάπτυξη και διαπαιδαγώγησή τους, όπως κατέθεσε και ο μάρτυρας του καθ’ου – αιτούντος . Περαιτέρω , πιθανολογήθηκε ότι και ο καθ’ ου η αίτηση – αιτών πατέρας των ανηλίκων αγαπά τα τέκνα του , ενόψει όμως της μικρής ηλικίας τους , έχουν αυξημένη ανάγκη της μητρικής παρουσίας, στοργής και φροντίδας και ενόψει του στενού ψυχικού δεσμού που έχουν αναπτύξει με τη μητέρα τους πιθανολογήθηκε ότι το αληθινό συμφέρον επιβάλλει η προσωρινή άσκηση της επιμέλειας να ανατεθεί στη μητέρα τους . Δεν πιθανολογήθηκε οποιοδήποτε αρνητικό στοιχείο για τη μη ανάθεση της άσκησης της επιμέλειας των ανηλίκων στη μητέρα τους ή κάποιο στοιχείο που να διαφοροποιεί την κρίση αυτή του Δικαστηρίου και να καταδεικνύει πως το αληθινό συμφέρον τους επιβάλλει να ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας στον πατέρα τους. Δεν πιθανολογήθηκε βάσιμος ο ισχυρισμός του καθ’ ου – αιτούντος περί του ότι η εκ μητρός μάμμη είχε υποκαταστήσει τους γονείς των ανηλίκων , ήδη πριν τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης και έκτοτε τη μητέρα των ανηλίκων στην άσκηση της επιμέλειας του προσώπου τους , με την ανοχή της ίδιας της αιτούσας . Τούτο διότι πιθανολογήθηκε ότι η γιαγιά των ανηλίκων τέκνων μετοίκησε προ τεσσάρων περίπου ετών στην πρώην οικογενειακή οικία και έκτοτε διαμένει εκεί κατόπιν συμφωνίας με τους διάδικους για να παρέχει συνδρομή στην ανατροφή των ανηλίκων τέκνων τους .

Περαιτέρω δεν πιθανολογήθηκε ότι ασκεί δυσμενή επιρροή στα τέκνα ώστε να υποβαθμίζει το πατρικό ή και το μητρικό πρότυπο . Τέλος , από κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν πιθανολογήθηκε ότι η εκ μητρός μάμμη των ανηλίκων θέτει σε κίνδυνο το συμφέρον του μεγαλυτέρου υιού των διαδίκων , από μόνο το επικαλούμενο από τον καθ’ου – αιτούντα γεγονός ότι ο ανήλικος ο οποίος δεν διαθέτει δικό του δωμάτιο στην οικία στην οποία διαμένει , κοιμάται στο κρεβάτι της γιαγιάς του μαζί με αυτήν , από τετραετίας διαρκούσης της εγγάμου συμβιώσεως . Συνεπώς , δεν πιθανολογήθηκε εξ’ αυτού του λόγου η βασιμότητα του αιτήματος του καθ’ου – αιτούντος περί απομάκρυνσης της γιαγιάς από τη συζυγική οικία και απαγόρευσης προσέγγισης των ανηλίκων τέκνων . Ενόψει των ανωτέρω, το Δικαστήριο άγεται στην κρίση, κατά παραδοχή της (πρώτης) αιτήσεως ως προς το αίτημα ανάθεσης της επιμέλειας ότι στην παρούσα φάση το συμφέρον των ανηλίκων απαιτεί όπως η επιμέλειά τους ασκείται από την μητέρα τους, που κρίνεται κατάλληλη να αναλάβει τη διαπαιδαγώγηση και την ανατροφή τους , και συνακόλουθα απόρριψη της δεύτερης αίτησης στο σύνολο της . Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε ότι ταανήλικα τέκνα των διαδίκων, δεν έχουν περιουσία και εισοδήματα και φυσικά, λόγω της ηλικίας τους, δεν μπορούν να εργαστούν προσοδοφόρα . Συνεπώς υπόχρεοι προς διατροφή είναι οι γονείς του διάδικοι , από κοινού ο καθένας ανάλογα με τις οικονομικές του δυνάμεις. Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε ότι ο ανήλικος υιός των διαδίκων ΒΒΒ διανύει το όγδοο έτος της ηλικίας του και φοιτά σε δημόσιο σχολείο καθώς και ότι ο ανήλικος υιός των διαδίκων , ΓΓΓ διανύει το τρίτο έτος της ηλικίας του .

Το μέτρο της διατροφής των ανηλίκων τέκνων προσδιορίζεται με βάση τις ανάγκες τους όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες ζωής τους και περιλαμβάνει όσα είναι αναγκαία για τη συντήρηση , τη περίθαλψη ,τα έξοδα ανατροφής καθώς και την εν γένει εκπαίδευση τους. Τα ανήλικα τέκνα έχουν τις συνηθισμένες για την ηλικία τους δαπάνες σίτισης, ενδύσεως , ψυχαγωγίας, παραθερισμού, αγοράς σχολικών ειδών και ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως κτλ. Σε σχέση με την οικονομική κατάσταση των διαδίκων πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα : Η αιτούσα εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος στην εταιρεία με την εταιρεία με την επωνυμία «ΨΨΨ» και οι μηνιαίες καθαρές αποδοχές της ανέρχονται στο ποσό των 780,00 ευρώ. Η αιτούσα διαμένει μαζί με τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων σε μισθωμένη οικία και βαρύνεται με δαπάνες καταβολής ενοικίου , ύψους 470 ευρώ το μήνα . Περαιτέρω πιθανολογήθηκε ότι ο καθού εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος στην εταιρεία με την επωνυμία «ΖΖΖ » και οι μηνιαίες καθαρές αποδοχές του ανέρχονται στο ποσό των 1.030 ευρώ . Δεν πιθανολογήθηκε ότι λαμβάνει μηναία βοηθήματα ύψους 300 ευρώ από τον πατέρα του και τη θεία του . Περαιτέρω πιθανολογήθηκε ότι ο αιτών βαρύνεται με δαπάνες καταβολής μισθώματος ύψους 180 ευρώ το μήνα .

Με βάση τις προαναφερόμενες οικονομικές δυνατότητες των διαδίκων και τις εν γένει περιστάσεις , η κατά μήνα διατροφή για το μεγαλύτερο υιό των διαδίκων προσδιοριζόμενη από τις ανάγκες του ( έξοδα συντηρήσεως και ανατροφής ) πρέπει να καθοριστεί σε τριακόσια πενήντα [350] Ευρώ και για το μικρότερο υιό των διαδίκων προσδιοριζόμενη από τις ανάγκες του ( έξοδα συντηρήσεως και ανατροφής ) πρέπει να καθοριστεί σε διακόσια πενήντα [250] Ευρώ . Το ποσό αυτό είναι ανάλογο με τις δυνάμεις τους , όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες ζωής του και ανταποκρίνεται στα απαραίτητα έξοδα για τη διατροφή , συντήρηση και εκπαίδευση τους. Από το ποσό αυτό ο καθ’ ου η αίτηση – ανταιτών είναι σε θέση να καταβάλλει το ποσό των διακοσίων [200 ] ευρώ μηνιαίως για τον μεγαλύτερο υιό των διαδίκων και το ποσό εκατόν πενήντα [ 150] ευρώ για το μικρότερο υιό των διαδίκων . Το υπόλοιπο ποσό των εκατόν πενήντα [150 ] ευρώ μηνιαίως για το μεγαλύτερο υιό των διαδίκων και των εκατόν [100] ευρώ μηνιαίως για το μικρότερο υιό των διαδίκων βαρύνει την αιτούσα – καθ’ ης, συνεισφέροντας σ’ αυτό με την προσφορά της προσωπικής της εργασίας και απασχόλησης για την περιποίηση και τη φροντίδα τους η οποία είναι αποτιμητή σε χρήμα ( ΕΦ.ΠΕΙΡ. 535/1994 Αρχ.Ν 46, 495) και την ανάλωση μέρους των μηνιαίων εισοδημάτων της .

Συντρέχει δε επείγουσα περίπτωση για την καταβολή αυτής της διατροφής , ενόψει τουςότι τα ανήλικα τέκνα δεν μπορούν να αντιμετοπίσουν τις άμεσες ανάγκες διατροφής τους, δεν μπορεί δε λόγω της φύσεώς τους να αναβληθεί η ικανοποίηση των συγκεκριμένων αναγκών. Κατ ‘ ακολουθία των ανωτέρω , η υπό κρίση από 28.07.2015 ( αρ. εκ. κατ. 8563/1762/2015 ) αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν και να ανατεθεί η επιμέλεια του προσώπου των ανηλίκων τέκνων στην αιτούσα- καθ’ ης και να υποχρεωθεί ο καθ’ ου – αιτών , πατέρας των ανηλίκων , να καταβάλει στην αιτούσα, μέσα στις πρώτες τρεις ημέρες κάθε μήνα, ως προσωρινή διατροφή του το ποσόν των διακοσίων ευρώ [200 ] ευρώ μηνιαίως, για το μεγαλύτερο υιό των διαδίκων και το ποσό των εκατόν πενήντα [150] ευρώ για το μικρότερο υιό των διαδίκων και συνολικά το ποσό των τριακοσίων πενήντα [350] ευρώ μηνιαίως για το χρονικό διάστημα από την επίδοση της αιτήσεως μέχρι την έκδοση οριστικής περί διατροφής αποφάσεως (ΜΠρΑΘ 59/2008 ΕΦΑΔ 2009,432), με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση κάθε μηνιαίας δόσεως μέχρι την εξόφληση , Περαιτέρω η υπό κρίση από 04.08.2015 ( αρ. εκ. κατ. 8764/1808/2015) αίτηση πρέπει να απορριφθεί στο σύνολο της . Τέλος, πρέπει να συμψηφισθούν στο σύνολο τους τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων, λόγω της συζυγικής σχέσης τους ( άρθρο 179 εδάφιο α’ και 191 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ. ) και να οριστεί σε κάθε διάδικο προθεσμία ενός μηνός για την άσκηση της αγωγής για την κύρια υπόθεση , από τη δημοσίευση της παρούσας , κατ’ άρθρο 693 του Κ.Πολ.Δ.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Συνεκδικάζει τις από 28.07.2015 ( αρ. εκ. κατ. 8563/1762/2015 ) και από 04.08.2015 ( αρ. εκ. κατ. 8764/1808/2015) αιτήσεις αντιμωλία των διαδίκων.

Απορρίπτει την 04.08.2015 ( αρ. εκ. κατ. 8764/1808/2015) αίτηση .

Δέχεται εν μέρει την από 28.07.2015 ( αρ. εκ. κατ. 8563/1762/2015 ) αίτησή .

Αναθέτει προσωρινά την άσκηση της επιμέλειας του προσώπου των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων, ΒΒΒ και ΓΓΓ στην αιτούσα- καθ’ης, μητέρα τους.

Υποχρεώνει τον καθ’ ου η αίτηση να καταβάλλει στην αιτούσα- καθ’ης , μέσα στις τρεις πρώτες ημέρες κάθε μήνα, ως προσωρινή διατροφή του ανηλίκου τέκνου τους, ΒΒΒ, το ποσόν των διακόσιων [200] ευρώ μηνιαίως, και του ανηλίκου τέκνου τους, ΓΓΓ, το ποσόν των εκατόν πενήντα [150] ευρώ μηνιαίως και συνολικά το ποσό των τριακοσίων πενήντα [ 350] ευρώ μηνιαίως , για το χρονικό διάστημα από την επίδοση της αιτήσεως μέχρι και την έκδοση οριστικής περί διατροφής αποφάσεως , με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση κάθε μηνιαίας δόσεως μέχρι την εξόφληση.

Ορίζει στην αιτούσα προθεσμία ενός μηνός για την άσκηση της αγωγής για την κύρια υπόθεση , από τη δημοσίευση της παρούσας .

Συμψηφίζει στο σύνολο τους τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στον Πειραιά, στις 30-10-2015 σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους, με την παρουσία και της Γραμματέα Χρυσούλας Τσιρέλη.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σ.Λ.                            Χ.Τ.

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία