fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Αριθμός 1 /2014
ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ
ΤΟΥ    ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Στην Αθήνα και στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Αθηνών σήμερα την . 5/8/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα  12:50 ενώπιον ημών της Ειρηνοδίκου Αθηνών   -ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΚΟΥΤΡOΥBΙΔΑ    και του γραμματέα ΟΛΓΑ ΜΠΕΧΡΑΚΗ εμφανίστηκαν αυθόρμητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 209 παρ.2 οι:

 1. Η εταιρία με την επωνυμία «……… ……….. ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής επί της οδού ………….., με αριθμό φορολογικού μητρώου ……….. της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα και παρίσταται στο παρόν δια του πληρεξουσίου Δικηγόρο του κ. Γεωργίου – Στυλιανού Παναγάκου, δυνάμει του από 5-8-2014 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της.
 2. Ο …….. ……. του ……. και της ………, γεννημένος την 31-7-1966 στην Πρέβεζα, κάτοικος Καλλιθέας, οδός ……, αρ. ….. με ΑΔΤ Σ ………… του Α.Τ. ……. με ΑΦΜ ………./Δ.Ο.Υ. Β’ ……..,και δήλωσαν ότι υφίσταται μεταξύ τους η κάτωθι διαφορά:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η πρώτη συμβαλλόμενη τυγχάνει εμπορική εταιρία.

Ο δεύτερος συμβαλλόμενος τυγχάνει λογιστής .

Με σύμβαση αορίστου χρόνου ο δεύτερος συμβαλλόμενος παρέχει ήδη από τον μήνα Μάιο του έτους 2007 λογιστικές — φοροτεχνικές υπηρεσίες στην πρώτη συμβαλλόμενη, ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων εξέφρασε στην πρώτη την πρόθεση του να παύσει η μεταξύ τους συνεργασία με τελευταία ημέρα συνεργασίας τους την 31-7-2014, καταγγέλλοντας αυθημερόν την μεταξύ τους σύμβαση παροχής υπηρεσιών.

Η πρώτη των συμβαλλομένων αποδέχθηκε την βούληση του.

Η πρώτη συμβαλλόμενη [(η οποία δεν έχει καμία απολύτως αντίρρηση στην ανωτέρω πρόθεση του δεύτερου ), τυγχάνουσα ιδιαίτερα ανήσυχη για το αυστηρό πλαίσιο του τρόπου αποχωρήσεως των συνεργατών της ειδικότητας του δεύτερου των συμβαλλομένων, από το έργο και την εμπιστευτική σχέση μεταξύ λογιστή και της εταιρίας που διαχειρίζεται] είχε και έχει την πρόθεση να ασκήσει αγωγή κατά αυτού (για να αναγνωριστεί ότι η καταγγελία εκ μέρους του της συμβάσεως παροχής υπηρεσιών σε αυτήν, τυγχάνει αποκλειστικά δική του επιλογή, βούληση και απόφαση , στην οποία δεν συμμετείχε η πρώτη έμμεσα ή άμεσα και χωρίς να ασκηθεί κανενός είδους πίεση από αυτήν και κατά συνέπεια ότι η εν λόγω καταγγελία συμβάσεως εκ μέρους του είναι ισχυρή, χωρίς να δημιουργεί υποχρεώσεις της πρώτης συμβαλλόμενης για υποχρεώσεις αποζημιώσεως του για κανέναν λόγο και αιτία). Επιπλέον, επειδή ο δεύτερος των συμβαλλομένων στα πλαίσια των ως άνω αρμοδιοτήτων και ενασχολήσεων του είχε πρόσβαση σε στοιχεία και πληροφορίες της πρώτης των συμβαλλομένων, η πρώτη των συμβαλλομένων έχει και είχε την πρόθεση να ασκήσει αγωγή κατά αυτού για να αναγνωριστεί η υποχρέωση του να τηρήσει εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα για τις πληροφορίες που έχει λάβει κατά την ενάσκηση των καθηκόντων και της εργασίας του.

Αφού η πρώτη συμβαλλόμενη εξέφρασε στον δεύτερο τις εν λόγω ανησυχίες της και προθέσεις της πριν από την κατάθεσή της σχετικής αγωγής της και κατόπιν γονίμου μεταξύ τους διαλόγου, οι συμβαλλόμενοι αποφάσισαν να ζητήσουν τη συμβιβαστική επέμβαση του κατά τόπο αρμόδιου για την εκδίκαση της αγωγής Ειρηνοδίκη η δε πρώτη πρότεινε να εμφανιστούν αυθόρμητα αμφότεροι ενώπιον του Ειρηνοδίκη και να ζητήσουν από αυτόν να προχωρήσει σε συμβιβαστική επέμβαση του εν λόγω ζητήματος.

Β. ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ

Ημείς η Ειρηνοδίκης, αφού λάβαμε υπόψη και το άρθρο 209 παρ. 2 του ΚπολΔ, προσπαθήσαμε να συμβιβάσουμε τους διαδίκους και τους προσκαλέσαμε να συμβάλουν σε επίτευξη συμβιβασμού και προσκομίστηκε από αυτούς η από 5-8-2014 αίτησή τους, δυνάμει της οποίας συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

Α. Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ρητά και απερίφραστα ότι το κάτωθι αποτέλεσμα του μεταξύ τους συμβιβασμού είναι αποτέλεσμα γονίμου και ελευθέρας συζητήσεως και διαπραγματεύσεως, συμφωνίας αμφοτέρων και μάλιστα αφού το σύνολο της συμφωνίας και των επιμέρους όρων της το σκέφθηκαν και το αποφάσισαν κατά το χρονικό διάστημα από την 31­7-2014 έως τη σήμερον.

Β. Ειδικότερα αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι γνωρίζουν:

 • ότι από τις διατάξεις των άρθρων 648 επ. ΑΚ και 6 του ν.765/1943, που διατηρήθηκε σε ισχύ μετά την εισαγωγή του ΑΚ (άρθρο 38 ΕισΝΑΚ) προκύπτει ότι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας υπάρχει όταν οι συμβαλλόμενοι^ αποβλέπουν/ στην παροχή της εργασίας πουσυμφωνήθηκε και στον μισθό, ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής του και ο εργαζόμενος υπόκειται σε εξάρτηση από τον εργοδότη. Η εξάρτηση αυτή εκδηλώνεται κατά κανόνα με το δικαίωμα του τελευταίου να δίνει δεσμευτικές για τον εργαζόμενο εντολές και οδηγίες ως προς τον τρόπο, τόπο και χρόνο παροχής της εργασίας και να ασκεί εποπτεία και έλεγχο για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης του εργαζομένου προς αυτές, χωρίς βεβαίως να απαιτείται και η έμπρακτη άσκησή του.
 • ότι υποχρέωση μάλιστα του εργαζόμενου να δέχεται τον έλεγχο του εργοδότη και να συμμορφώνεται προς τις οδηγίες του ως προς τον τρόπο παροχής της εργασίας, αποτελεί στοιχείο της ως άνω εξάρτησης, η οποία μπορεί να είναι χαλαρότερη στις περιπτώσεις που ο εργαζόμενος αναπτύσσει πρωτοβουλία κατά την εκτέλεση της εργασίας του, λόγω των επιστημονικών ή τεχνικών του γνώσεων, αλλά θα πρέπει να υπάρχει για να θεωρηθεί η εργασία του ως εξαρτημένη (ΑΠ 542/2008 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).
 • ότι για τον χαρακτηρισμό της εργασίας ως εξαρτημένης δεν απαιτείται η τήρηση συγκεκριμένου ωραρίου (ΑΠ 946/2005), ούτε βεβαίως η έλλειψη υποχρέωσης του εργαζόμενου να βρίσκεται συνεχώς σε ορισμένο τόπο αποκλείει την ύπαρξη εξαρτημένης εργασίας (ΕφΘεσ 2580/1995). Διότι εκείνο που διακρίνει την εξαρτημένη εργασία από την ανεξάρτητη δεν είναι το ποσοτικό στοιχείο, δηλαδή η σώρευση περισσότερων ενδείξεων δέσμευσης και εξάρτησης, αλλά το ποιοτικό, δηλαδή η ιδιαίτερα ποιότητα της δέσμευσης και εξάρτησης, η οποία έχει για τον υποβαλλόμενο σε αυτήν εργαζόμενο συνέπειες που καθιστούν απαραίτητη την ιδιαίτερη ρύθμιση της σχέσης του με τον εργοδότη και δικαιολογούν την ειδική προστασία από το εργατικό δίκαιο.

Το ποιοτικό αυτό στοιχείο συνάγεται από την εκτίμηση των όρων και εν γένει συνθηκών παροχής της εργασίας και διαφέρει κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος και τη φύση της εργασίας, συνδυαζόμενο δε με τις υφιστάμενες ενδείξεις εξαρτήσεως, παρέχει ασφαλέστερο κριτήριο για τη διάκριση της εξαρτημένης εργασίας από την ανεξάρτητη (ΑΠ Ολ. 28/2008, ΑΠ 542/2008, ΑΠ 821/2006 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

 • ότι επομένως, δεν αποκλείεται η υπαγωγή, με βάση το σκοπό τους, σε προστατευτικές ρυθμίσεις του εργατικού δικαίου εργαζομένων, που καίτοι οι συνθήκες παροχής της εργασίας τους δεν εμφανίζουν πολλές ενδείξεις προσωπικής εξάρτησης, απαραίτητη ωστόσο κρίνεται η προστασία τους στο πλαίσιο του εργατικού δικαίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα διευθυντικά στελέχη, που αν και τα στοιχεία της προσωπικής εξάρτησης εμφανίζονται χαλαρά, δεν παύει ωστόσο να θεωρούνται εργαζόμενοι (λόγω δε τους ελεύθερου ωραρίου τους, κατά το άρθρο 2 εδ. α της Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας της Ουάσιγκτον “περί περιορισμού των ωρών εργασίας εν ταις βιομηχανίαις και επιχειρήσεων”,
  που κυρώθηκε με το Ν 2269/1920, και των υψηλών αμοιβών τους δεν υπόκεινται στις περί χρονικών ορίων διατάξεις). Το. ποιοτικό στοιχείο ως καθοριστικό για τη διάκριση εξαρτημένης και ανεξάρτητης εργασίας εντοπίζεται ακριβώς στην εκ μέρους του εργαζομένου μη επιχειρηματική αξιοποίηση της εργασίας του από τον ίδιο αλλά στη διάθεση- απαλλοτρίωσή της προς επιχειρηματική αξιοποίηση από κάποιον άλλο, τον εργοδότη. Επομένως, ο εργαζόμενος δεν διαθέτει δική του επιχειρηματική οργάνωση αλλά εντάσσεται λειτουργικά και οργανωτικά στη σφαίρα επιχειρηματικής οργάνωσης ενός άλλου, του εργοδότη, ο οποίος (εργοδότης) αξιοποιεί επιχειρηματικά την εργασία του εργαζομένου έχοντας, κατ’ επέκταση, το δικαίωμα για παροχή οδηγιών σχετικά με τον τόπο, το χρόνο και τον τρόπο παροχής της εργασίας και άσκηση εποπτείας και ελέγχου (με όριο βεβαίως την προστασία της προσωπικότητας του εργαζομένου), πράγμα το οποίο δεν απαιτείται να ασκεί και εν τοις πράγμασι (στην πράξη τούτο συμβαίνει συνήθως όταν ο εργαζόμενος έχει ειδικές γνώσεις ή εμπειρία ή όταν, λόγω της φύσης της εργασίας ως ενιαίας και τυποποιημένης, μη επιδεχόμενης αποκλίσεων ή βελτιώσεων, δεν απαιτούνται επεμβάσεις του εργοδότη).

Κατά συνέπεια, ο εργαζόμενος δεν λαμβάνει επιχειρηματικές αποφάσεις (εκτός αν κάποιες από αυτές του έχουν εκχωρηθεί, πράγμα που προσδιορίζει ιδίως στους διευθύνοντες υπαλλήλους), συνακόλουθα δεν επιφέρει τον επιχειρηματικό κίνδυνο ούτε και επιτρέπεται η μετακύλισή του σε αυτόν, καθόσον δεν διαθέτει αντιστοίχως και ίδιες σοβαρές επιχειρηματικές ευκαιρίες (για τα ζητήματα αυτά βλ. Δ. Τραυλό-Τζανετάτο, ΕΕργΔ 1994, 593 επ., Δ. Ζερδελή, ΔΕΝ 1995, 1121 επ., Γ. Λεβέντη, ΔΕΝ 2002, 515 επ., τον ίδιο, ΔΕΝ 2005, 273 επ., Φ. Δερμιτζάκη, ΕΕργΔ 2009, 81 επ.). Χωρίς να αποτελεί αποφασιστικό κριτήριο, ωστόσο, σοβαρή ένδειξη περί του ότι ο εργαζόμενος δεν φέρει τον επιχειρηματικό κίνδυνο αποτελεί η συμφωνίά για καταβολή ή η καταβολή σε αυτόν μιας ελάχιστης πάγιας περιοδικής αμοιβής (ανεξαρτήτως αν έχει συμφωνηθεί η καταβολή επιπροσθέτως και επιμισθίου-bonus ή η συμμετοχή σε ποσοστό επί των κερδών κ.λπ. ως κίνητρο για την αύξηση της παραγωγικότητας του εργαζομένου).

Γ. η πρώτη και ο δεύτερος των συμβαλλομένων δηλώνουν ότι η εκ μέρους του δεύτερου των συμβαλλομένων από 31-7-2014 καταγγελία της συμβάσεως παροχής υπηρεσιών του προς την πρώτη, είναι προϊόν ελευθέρας βουλήσεως του και έγκυρη επομένως η εν λόγω καταγγελία δεν είναι άκυρη, ούτε καταχρηστική, δεν υπαγορεύεται από ταπεινά ελατήρια , δεν οφείλεται σε εμπάθεια, μίσος ή έχθρα ή σε λόγους εκδικήσεως.

Δ. Επιπλέον η πρώτη και δεύτερος συμβαλλόμενος δηλώνουν ότι:

 • Ο δεύτερος εργαζόμενος λογιστής καθ’ όλη την διάρκεια συνεργασίαςτου με την πρώτη συμβαλλόμενη δεν υπόκειτο σε εξάρτηση από αυτήν αφού δεν ελάμβανε δεσμευτικές για αυτόν εντολές και οδηγίες ως προς τον τρόπο, τόπο και χρόνο παροχής των υπηρεσιών του και δεν του ησκείτο εποπτεία και έλεγχος για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης του σε οδηγίες της, ενώ βέβαια ο δεύτερος συμβαλλόμενος σε κάθε περίπτωση ανέπτυσσε πρωτοβουλία κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων του τόσο λόγω των επιστημονικών γνώσεων του αλλά και από την φύση της μεταξύ τους συμβάσεως, χωρίς . τήρηση συγκεκριμένου ωραρίου και με έλλειψη υποχρέωσης να βρίσκεται συνεχώς σε ορισμένο τόπο έχοντας χαλαρή εξάρτηση από την πρώτη των συμβαλλομένων, χωρίς να δεσμεύεται από την πρώτη των συμβαλλομένων ως προς την παροχή υπηρεσιών του προς τρίτους πελάτες του, έχοντας ο δεύτερος των συμβαλλομένων στην διάθεση του την επιχειρηματική αξιοποίηση των υπηρεσιών του από τον ίδιο , διαθέτοντας δική του επιχειρηματική οργάνωση χωρίς να εντάσσεται λειτουργικά και οργανωτικά στη σφαίρα επιχειρηματικής οργάνωσης της πρώτης των συμβαλλομένων, έχοντας ο ίδιος τον επιχειρηματικό κίνδυνο των επιλογών του διαθέτοντας και ίδιες σοβαρές επιχειρηματικές.

Συνεπεία των ανωτέρω αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ρητά, ανέκκλητα και απερίφραστα ότι ο δεύτερος των συμβαλλομένων ουδέποτε υπήρξε εργαζόμενος της πρώτης των συμβαλλομένων (κατά τρόπο που να τυγχάνει προστασίας από τις διατάξεις περί προστασίας και αποδοχών εργαζομένων).

 • Επειδή τα άρθρα 209 έως 214 του Κ.Πολ.Δ, που ορίζουν, μεταξύ άλλων, ότι ο Ειρηνοδίκης εξετάζει μαζί με τους ενδιαφερομένους ολόκληρη τη διαφορά, εκτιμά ελεύθερα τα διάφορα πραγματικά περιστατικά και μπορεί να συλλέγει αποδείξεις και γενικά ενεργεί οποιαδήποτε πράξη για να διευκρινιστεί η διαφορά (άρθρο 210 παρ. 1), ότι ο συμβιβασμός έχει όλα τα αποτελέσματα του δικαστικού συμβιβασμού (άρθρο 212 παρ. 4) και ότι δεν γίνεται απόπειρα συμβιβασμού και θεωρείται ότι δεν υποβλήθηκε ποτέ η αίτηση συμβιβαστικής επέμβασης αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ουσιαστικού δικαίου για να είναι έγκυρος ο συμβιβασμός (άρθρο 213). Εξάλλου, κατά το άρθρο 871 εδ. α’ Α.Κ. με τη σύμβαση του συμβιβασμού οι συμβαλλόμενοι διαλύουν με αμοιβαίες υποχωρήσεις μια φιλονικία τους ή μια αβεβαιότητα για κάποια έννομη σχέση.
 • Ο συμβιβασμός ενώπιον του Ειρηνοδίκη κατά τα ανωτέρω όπως και κάθε δικαστικός συμβιβασμός έχει διφυή χαρακτήρα, αποτελεί δηλαδή σύμβαση του ιδιωτικού δικαίου με έννομο αποτέλεσμα τη διάλυση της έριδας ή αβεβαιότητας για την επίδικη έννομη σχέση, και μαζί διαμορφωτική διαδικαστική πράξη που έχει έννομες συνέπειες την κατάργηση της εκκρεμοδικίας και τη δημιουργία εκτελεστού τίτλου (άρθρο 904 παρ. 2γ Κ.Πολ.Δ.).                                                                                             ‘

Ε. Μετά τα ανωτέρω και σε εφαρμογή όλων των ανωτέρω, η πρώτη και δεύτερος των συμβαλλομένων δηλώνουν:

 • Ο δεύτερος των συμβαλλομένων έχει καταγγείλει ήδη από την 31-7-2014 τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών του στην πρώτη συμβαλλόμενη για αποκλειστικά δικούς του λόγους που δεν συνδέονται με τις δραστηριότητες της πρώτης συμβαλλόμενης.
 • Ήδη ο δεύτερος των συμβαλλομένων έχει εξοφληθεί πλήρως και ολοσχερώς για κάθε απαίτηση που είχε από την πρώτη των συμβαλλομένων έχοντας εκδώσει όλα τα σχετικά προς τούτο παραστατικά, τα οποία και της έχει παραδώσει.

Περαιτέρω, η πρώτη συμβαλλόμενη συμφώνησε με τον δεύτερο να του παραδώσει επιπλέον συνολικό ποσό δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ το οποίο συμφωνεί να εξοφλήσει ως εξής:

Α. ποσό 5.000 κατέβαλε η πρώτη στον δεύτερο με την παράδοση σε αυτόν κατά την υπογραφή του παρόντος στον δεύτερο μίας δίγραμμης τραπεζικής επιταγής της τράπεζας με την επωνυμία «……… …… ………» (κατάστημα Μοσχάτου) με αριθμό ……….. , εκδόσεως στην Αθήνα την 1-8-2014 ποσού 5.000 ευρώ σε διαταγή «………..  ………» ελκόμενη από τον με αριθμό ………………..

Β. ποσό 2.500 ευρώ θα καταβάλει η πρώτη στον δεύτερο την 5-9-2014 Γ. ποσό 2.500 ευρώ θα καταβάλει η πρώτη στον δεύτερο την 5-10-2014 Δ. ποσό 2.500 ευρώ θα καταβάλει η πρώτη στον δεύτερο την 5-11-2014 Ε. ποσό 2.500 ευρώ θα καταβάλει η πρώτη στον δεύτερο την 5-12-2014. Γίνεται μνεία ότι ουσιαστικά και για το ανωτέρω ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, που περιγράφεται ως ανωτέρω και αφορά τις μελλοντικές καταβολές των ως άνω δόσεων , το παρόν αποτελεί και συμφωνητικό αναγνωρίσεως χρέους εκ μέρους της πρώτης των συμβαλλομένων έναντι του δευτέρου. Η παραλαβή των χρημάτων κατά την καταβολή των δόσεων μπορεί να γίνεται είτε από την έδρα της εταιρίας ………. ……. ΑΕ είτε από τα γραφεία του πληρεξούσιου δικηγόρου αυτής Χρήστο Οικονομάκη επί της οδού Λουδοβίκου αρ. 2 στον Πειραιά.

Γίνεται μνεία ότι το ανωτέρω ποσό αποτελεί οικειοθελή παροχή της πρώτης συμβαλλόμενης προς τον δεύτερο και ουσιαστικά ένα έκτακτο βοήθημα για την πολυετή συνεργασία τους , το οποίο βέβαια σε κάθε περίπτωση εξοφλεί πλήρως και ολοσχερώς (όπως συμφωνούν ρητά και ανεπιφύλαχτα δια του παρόντος αμφότερα τα μέλη) κάθε απαίτηση ή αξίωση του δεύτερου των συμβαλλομένων κατά της πρώτης από οποιοδήποτε λόγο και αιτία.

ΣΤ. Μετά τα ανωτέρω ο δεύτερος συμβαλλόμενος δηλώνει ότι ουδέν του όφείλει η πρώτη συμβαλλόμενη, και ότι έχει εξοφληθεί πλήρως για την παροχή των υπηρεσιών του προς την πρώτη..

Ζ. Μετά τα ανωτέρω αμφότεροι δηλώνουν ότι ουδείς εξ αυτών διατηρεί οιαδήποτε απαίτηση έναντι του άλλου οιουδήποτε είδους , προερχόμενη ή σχετιζόμενη με την μεταξύ τους σύμβαση συνεργασίας και παροχής υπηρεσιών, άλλως παραιτούνται ρητώς δια του παρόντος από κάθε εκάστη τέτοια, ενώ η πρώτη των συμβαλλομένων δηλώνει ότι θα χορηγήσει στον δεύτερο των συμβαλλομένων θετική συστατική επιστολή οποτεδήποτε της ζητηθεί από αυτόν(αφού η πρώτη των συμβαλλομένων αναγνωρίζει την υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών που της προσέφερε ο δεύτερος), ενώ επιπλέον θα τον συστήσει για περαιτέρω συνεργασία σε οποιαδήποτε εταιρία έχει την σχετική δυνατότητα. Επιπλέον ο δεύτερος συμβαλλόμενος υποχρεούται προσηκόντως και με επιμέλεια να παραδώσει την Τετάρτη 6/8/2014 και την Πέμπτη 7/8/2014 όλα τα σχετικά έγγραφα και αρχεία στον αντικαταστάτη του και να τον ενημερώσει σχετικά; κατά το μεταβατικό στάδιο της αναλαβής των λογιστικών και φοροτεχνικών ζητημάτων της πρώτης των συμβαλλομένων, με ακρίβεια για κάθε σχετικό ζήτημα που εκκρεμεί και όλα αυτά στα πλαίσια του παρόντος συμφωνητικού και χωρίς να δικαιούται κάποιας επιπλέον αμοιβής.

Η. Ο δεύτερος των συμβαλλομένων σύμφωνα και με τους όρους συνεργασίας της με την πρώτη των συμβαλλομένων και εκ της φύσεως της απασχολήσεώς του (λογιστής – φοροτεχνικός) προβαίνει διά του παρόντος πρακτικού συμβιβασμού στην εξής Δήλωση Εμπιστευτικότητας – Εχεμύθειας έναντι της πρώτης:

« ο κάτωθι υπογράφων ………… ………. του …………. και της ………., γεννημένος την 31-7-1966 στην Πρέβεζα, κάτοικος Καλλιθέας, οδός ………, αρ. 10 με ΑΔΤ ………….του Α.Τ. Καλλιθέας, με ΑΦΜ 051758287/Δ.Ο.Υ. Β’ Καλλιθέας , γνωρίζω ότι η εταιρία με την επωνυμία «………. ………… ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (της οποίας ετύγχανα λογιστής – φοροτεχνικός) και ως προς τα αντικείμενα δράστηριότητος της, τηρεί φακέλους και αρχεία, είτε σε έγγραφη μορφή είτε σε ηλεκτρονική, με περιεχόμενο διάφορες πληροφορίες, αναγκαία έγγραφα που την αφορούν, αλλά και πάσης φύσεως έγγραφα και πληροφορίες που υπάρχουν ή διακινούνται μέσα από τα γραφεία αυτής, καθώς επίσης ότι υπήρχε επαφή τόσον εμού, όσο και του προσωπικού και των εκπροσώπων της εταιρίας, με πλείστα πρόσωπα, φυσικά και νομικά, με διαφορετικές δραστηριότητες και επαγγέλματα, με σκοπό την προώθηση του σκοπού της εταιρίας και στα πλαίσια που χαράζει η διοίκηση αυτής .

Δεσμεύομαι για την διασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριών που περιήλθαν και περιέρχονται σε γνώση μου από την εν λόγω συνεργασία, και την φυσική μου ύπαρξη στα γραφεία αυτής, καθώς και για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή αποκάλυψης των πληροφοριών, καθώς και για την διασφάλιση της κατάλληλης χρήσης των πληροφοριών.

Δηλώνω ότι γνωρίζω καλά ότι απαγορεύεται η – για προσωπική χρήση- επεξεργασία των δεδομένων, πληροφοριών ή πάσης φύσεως στοιχείων ή γνώσεων που περιέρχονται σε γνώση μου από την προαναφερόμενη συνεργασία μου με την εταιρία, ακόμα και η διάδοση αυτών σε τρίτα πρόσωπα, όπως επίσης και η διάδοση πληροφοριών για κινήσεις προσώπων ή περιεχόμενα συζητήσεων, που περιήλθαν σε γνώση μου λόγω της συνεργασίας μου με την εν λόγω εταιρία και επιχείρηση. Δηλώνω ότι θα τηρήσω το απόρρητο, δηλαδή την υποχρέωση επαγγελματικής εχεμύθειας που οφείλω ως συνεργάτης ως προς τις πάσης φύσεως συναλλαγές και σχέσεις της επιχείρησης με τους πελάτες, συνεργάτες και επισκέπτες καθώς και λόγω της πρόσβασης μου σε κάθε μορφής έγγραφα και πληροφορίες που τηρούνται στην εταιρία – επιχείρηση.

Γνωρίζω ότι με όλα τα παραπάνω διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας – επιχείρησης και η προστασία αυτής από οποιεσδήποτε αστικές, ποινικές ή διοικητικές σε βάρος της αξιώσεις τρίτων προσώπων. Όλα τα παραπάνω, δηλώνω ότι θα τηρήσω στο μέλλον γνωρίζοντας καλά τις νόμιμες συνέπειες μη τήρησης της επαγγελματικής εχεμύθειας και απορρήτου μετά την με οποιοδήποτε τρόπο διακοπή της συνεργασίας μου με αυτήν.

Γνωρίζω επίσης ότι η εταιρία – επιχείρηση μπορεί να προχωρήσει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων της και συνεργατών της , προκειμένου να προστατευθεί από σημαντικές απειλές, όπως η πιθανή διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών προς κάποιο ανταγωνιστή και την αποδέχομαι.

Δηλώνω επίσης και αποδέχομαι ότι δεν θα καταθέτω εφεξής ενώπιον Δικαστηρίων ως μάρτυρας σε δικαστικές διενέξεις της ανωτέρω εταιρίας και τρίτων (μεταξύ των οποίων και του Ελληνικού Δημοσίου, των ασφαλιστικών ταμείων κτλ), κατά της εταιρίας και των στελεχών αυτής, των μετόχων και των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου αποκαλύπτοντας στοιχεία που υπέπεσαν στην αντίληψή μου κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μου ή της γενικότερης επαφής και δράσης μου σε σχέση με την ως άνω εταιρία.

Δηλώνω επίσης και αποδέχομαι ότι δεν θα προβώ εφεξής σε καταγγελίες οποιουδήποτε είδους ενώπιον οποιαδήποτε αρχής κατά της εταιρίας και των στελεχών αυτής, των μετόχων και των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου και θα προστατεύω την φήμη, την ακεραιότητα και τα συμφέροντα της εταιρίας και των στελεχών αυτής, των μετόχων και των / μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου. Περαιτέρω δηλώνω ότι θα προσέρχομαι ενώπιον των εισαγγελικών αρχών για να προασπίσω τα δικαιώματα όλων των ανωτέρω όποτε κληθώ».

Γίνεται μνεία ότι οι στο παρόν συμβαλλόμενοι δηλώνουν ρητά και ανεκκλήτως ότι σε περίπτωση παραβάσεως των όρων του παρόντος εκ μέρους του δεύτερου των συμβαλλομένων , τότε αυτός υποχρεούται στην καταβολή ευλόγου αποζημιώσεως προς την πρώτη των συμβαλλομένων (αλλά και προς τους εταίρους και τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου σε περίπτωση που από την πράξη του βλαφθούν αυτά ατομικά και πέραν της πρώτης των συμβαλλομένων), η οποία θα περιλαμβάνει πέραν την χρηματικής αποζημιώσεως λόγω ηθικής βλάβης και κάθε αποθετική ή θετική ζημία που έχουν υποστεί (σε κάθε περίπτωση ακόμη και αν προσέλθει ως μάρτυρας σε εναντίον τους ποινική, αστική ή διοικητική δίκη ή σε οποιαδήποτε σχετική προδικασία ή διαδικασία).Αφού επετεύχθη συμβιβασμός κατά τα ανωτέρω λεπτομερώς αναγραφόμενα συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό το οποίο αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε όπως έπρεπε, υπογράφεται νομίμως.

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία