fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Αριθμός  2/2009

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ
TOY ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Στην Αθήνα και στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Αθηνών, σήμερα την 16/2/2009 ημέρα Δεύτερα ενώπιον ημών της Ειρηνοδίκη Αθηνών Καμπούρα Μαρία και της  γραμματέως  Γιακουμή Διονυσία , εμφανίσθηκαν αυθόρμητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 209 παρ.2 του Κ.Πολ.Δ αφενός

Α. η κ. Αιμιλία σύζυγος ………….  ………… , κάτοικος Βριλησσίων οδός …………. …. ΑΦΜ ………. Δ.Ο,Υ. ….. Αθηνών η οποία ενεργεί ατομικά αλλα και ως νόμιμη εκπρόσωπος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «…… ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟIΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο …… Α.Ε. η οποία εδρεύει στη Δάφνη Αττικής , οδός ……  ….. αριθμ. … με ΑΦΜ …….. Δ.Ο.Υ. ΦΑ.Ε.Ε Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα και αφετέρου Β, ο κ. …….  ……..  ……. και της …. Ενεργών ως πληρεξούσιος και αντιπροσώπος και για λογιαριασμό του κ. ……. …. του …….. ,   κάτοικου Κηφισιάς Αττικής , οδός ……… …… αριθμ…. με ΑΦΜ ….. Δ,Ο.Υ. ….  ……. (δυνάμει του με αριθμό ………. πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Αθηνων  Ελένης Κωνσταντοπούλου και δήλωσαν ότι υφίσταται μεταξύ τους οι κάτωθι διαφορές.

Δυνάμει του από 3/4/2006 ιδιωτικού συμφωνητικού επαγγελματικής μισθώσεως , το οποίο κατατέθηκε νόμιμα στη Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής την 5-4-2006 με αριθμό …. , η πρώτη των αιτούντων μίσθωσε από το δεύτερο των αιτσύντων , μια οικοδομή αποτελούμενη από υπόγειο και 2 ορόφους , κείμενη σε οικόπεδο 206,92 τετραγωνικά μέτρα στην οδό …….. … στην Αθήνα.Η εν λόγω οικοδομή αποτελείται από υπόγειο επιφάνειας 206,92 τετραγωνικών μέτρων περίπου , ισόγειο επιφάνειας 200 τετραγωνικών μέτρων περίπου , πρώτο υπέρ το ισόγειο όροφο επιφάνειας 161 τετραγωνικών μέτρων περίπου και δώμα επιφάνειας 14 τετραγωνικών μέτρων περίπου· Σημειωτέον ότι η ως άνω οικοδομή έχει κηρυχθεί διατηρητέα.

Η μισθωτική σχέση μεταξύ των αιτούντων άρχισε κατόπιν συμφωνίας από την 1/8/2006 και ορίσθηκε εννεαετής, λήγουσα την 33/7/2015. Το μηνιαίο μίσθωμα συμφωνήθηκε στο ποσό των 15.000 ευρώ για το πρώτο έτος της μισθώσεως αυξανόμενο κατά ποσοστό ίσο με τον ετήσιο πληθωρισμό προσαυξημένο κατά 1,5 μονάδα για τα επόμενα μισθωτικά έτη. Η μισθώτρια βαρύνεται ήδη με την καταβολή του χαρτοσήμου το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 3,6% επί του μηνιαίου μισθώματος. Σήμερα το μηνιαίο μίσθωμα ανέρχεται στο ποσό των 17,000 ευρώ.

Ηδη από το Σεπτέμβριο του έτους 2008 παρατηρήθηκε και στην ελληνική αγορά το παγκόσμιο φαινόμενο της οικονομικής κρίσης, το οποίο συνοδεύεται από πάγωμα των πιστώσεων και των χρηματοδοτήσεων σε εταιρίες και συνακόλουθα πάγωμα της αγοράς ελλείψει κεφαλαίων κίνησης. Όλα τούτα σε συνδυασμό με το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του μηνάς Δεκεμβρίου τα καταστήματα τα ευρισκόμενα στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας, όπως και το μίσθιο, στάθηκε αδύνατο να δουλέψουν λόγω των παρατεταμένων επεισοδίων που γίνονταν καθ’ εκάστη ημέρα στην περιοχή του κέντρου των Αθηνών, κατέστησαν το πρόβλημα από την οικονομική κρίση ακόμη μεγαλύτερο , ιδίως όπως προαναφέρθηκε για τα καταστήματα που βρίσκονται στο κέντρο των Αθηνών , όπως το μίσθιο , τα οποία έπληγησαν και υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Ως εκ τούτου στο πρόβλημα της οικονομικής κρίσης προστέθηκε το πρόβλημα των εξόδων που έπρεπε να επωμισθούν οι έμποροι του κέντρου των Αθηνών για την αποκατάσταση των ζημιών , αλλά και τα διαφυγόντα κέρδη από την παραμονή των καταστημάτων κλειστών λόγω των επισκευών αφενός και το φόβο του κόσμου να προσεγγίσει το κέντρο της Αθήνας για να ψωνίσει και να κινηθεί η αγορά την, περίοδο των εορτών, περίοδο κατά την οποία όλοι αναμένουν να αυξήσουν τα έσοδά τους.

Στα πλαίσια αυτής της οικονομικής συγκυρίας η οποία διαμορφώθηκε τόσο από τον αντίκτυπο της διεθνούς οικονομικής κρίσης στην ελληνική αγορά , όσο και από τα πρόσφατα γεγονότα και επεισόδια στην περιοχή tot κέντρου της Αθήνας , η καταβολή του μισθώματος έγινε δυσβάσταχτη για την πρώτη των συμβαλλόμενων, ενώ επιπλέον η πρώτη των αιτούντων θεωρεί ότι μειώθηκε σφόδρα η μισθωτική αξία του, θεωρώντας ότι πλέον μοναδική λύση για να μπορέσει να συνεχισθεί ομαλά η μισθωτική σχέση και να καταβάλλεται τακτικά και ανελλιπώς το μηνιαίο μίσθωμα είναι η μείωση του μηνιαίου μισθώματος για μικρό χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να μπορεί η πρώτη των αιτούντων να ανταπεξέλθει στις οικονομικές υποχρεώσεις που ανέλαβε.

Ημείς η Ειρηνοδίκης, αφού λάβαμε υπόψη και το άρθρο 209 παρ.2 του ΚπολΔ, προσπαθήσαμε να συμβιβάσουμε τους διαδικους και τους προσκαλέσαμε να συμβάλουν σε επίτευξη συμβιβασμού και προσκομίστηκε από αυτούς μαζί με την αίτηση τους το από 29/1/2009 συμφωνητικό: συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς τους που συνήφθη μεταξύ , δυνάμει του οποίου συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

Α. συνομολογείται να μειωθεί το μηνιαίο μίσθωμα στο ποσό των 7.000 ευρώ από 17.000 ευρώ που είναι σήμερα και για χρονικό διάστημα έξι, (ύ) μηνών που άρχεται από τον μισθωτικό μήνα Ιανουάριο 2009 και λήγει τέλη Ιουνίου 2009. Καθ’ όλο αυτό το χρονικό διάστημα το μηνιαίο μίσθωμα θα παραμένει σταθερό στο ποσό των 7,000 ευρώ μηνιαίως.

B. Για το χρονικό διάστημά από το μισθωτικό μήνα Ιούλιο 2009 το μήνα Δεκέμβριο τον 2011 το μηνιαίο μίσθωμα καθορίζεται των 17.000,00 μηνιαίως.         ‘

Tονίζεταμ όμως ότι σε περίπτωση που παραταθεί η οικονομική κρίση και η μειωμένη απόδοση του καταστήματος, θα υπογραφεί νέο τακτικό συμβιβαστικής επίλυσης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, θα παραταθεί αναλόγως η παραμονή του μισθώματος στο ύψος των 7.000 ευρώ.

Γ. μετά το πέρας της τριετίας (και εφόσον δεν συντρέχουν όροι για την παράταση της μισθώσεως με μειωμένο μίσθωμα), ρητώς συνομολογείται από τώρα μεταξύ των μερών ότι το μηνιαίο μίσθωμα  ορίζεται στο ποσά των 19.000 ευρώ, το οποίο θα προσαυξάνεται ετησίως με την ετήσια προσαύξηση που έχει ,συμφωνηθεί με το αρχικό συμφωνητικό μισθώσεως.

Δ. τα μέρη ρητώς συνομολογούν ότι οι λοιποί όροι του από 3/4/2006 ιδιωτικού συμφωνητικού επαγγελματικής μισθώσεως παραμένουν ως έχουν.

Αφού επετεύχθη συμβιβασμός κατά τα ανωτέρω λεπτομερώς αναγραφόμενα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε όπως έπρεπε, υπογράφεται νομίμως.

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ