fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Αριθμός απόφασης 25/2012

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
( Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων )

Αποτελούμενο από τους Δικαστές Δήμητρα Μπάτρη, Πρόεδρο Πρωτοδικών- Εισηγήτρια, η οποία ορίστηκε κατόπιν κληρώσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3327/2005 , Αγγελική Μακρυγεώργου , Πρωτόδικη , Λουκία Λάμπρου , Πρωτόδικη, και τη γραμματέα Ανδρονίκη Κατσιαδά .

Συνεδρίασε δημόσια , στο ακροατήριό του , στις 21 Σεπτεμβρίου 2011 , για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ :

Της αιτούσας : Της εταιρείας με την επωνυμία «………..  ………& ΣΙΑ Ο.Ε.- ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ» , που εδρεύει στο …………. Θεσσαλονίκης ( οδός ……….) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από την πληρεξούσια δικηγόρο της Ευαγγελία Μελέτη.

Του καθ’ ου η αίτηση :…….. ……. του ………, κατοίκου ……….  Αττικής ( οδός ………. αριθ. …. ) , ο οποίος εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από την πληρεξούσια δικηγόρο του Ιωάννα Μαρώση.

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 16-02-2011 αίτησή της, που κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου ;με αριθμό 33939/82/2011, κατά την οποία αναβλήθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η ρύθμιση του άρθρου 684 ΚΠολΔ, σύμφωνα με την οποία «αν η κύρια υπόθεση είναι εκκρεμής σε πολυμελές δικαστήριο , τα ασφαλιστικά μέτρα διατάσσονται και από το δικαστήριο αυτό», συμπληρώνεται από το άρθρο 686 παρ. 5 εδ. β του ιδίου Κώδικα, η οποία ορίζει ότι « …Το πολυμελές πρωτοδικείο δικάζει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων μόνο κατά τη συζήτηση της κύριας υπόθεσης» [ ΕφΠατρ. 779/2007 , ΠΠΠειρ 2525/2007 δημ. ΝΟΜΟΣ , Κεραμεύς – Κονδύλης – Νίκας ΚΠολΔ, τόμος I , υπ’ άρθρο 684, Β. Βαθρακοκοίλης, ΚΠολΔ, 1996, τόμος Δ, σελ. 57 ]. Δηλαδή σύμφωνα με τα παραπάνω η συζήτηση της αίτησης κατά τη διάταξη του άρθρου 686 παρ. 5 ΚΠολΔ είναι επιτρεπτή μόνο και αποκλειστικώς με την επ’ ακροατηρίου συζήτηση της κύριας υπόθεσης . Εξάλλου , η εισαγωγή της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων σε πολυμελές δικαστήριο , προκειμένου να συζητηθεί ανεξάρτητα από την κύρια υπόθεση , συνεπάγεται αδιακρίτως την απόρριψή της ως απαράδεκτης [ΕφΠατρ 779/2007, ΠΠΠειρ 2525/2007 , Κεραμεύς – Κονδύλης – Νίκας ο.π.], ενώ κατ’ άλλη άποψη αν η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων φέρεται προς συζήτηση σε πολυμελές δικαστήριο πριν τη συζήτηση της κύριας υπόθεσης που εκκρεμεί ενώπιον του , κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτησή της με σκοπό νασυνεκδικασθεί με την κύρια υπόθεση [ Β. Βαθρακοκοίλης , ΚΠολΔ , ο.π. σελ. 58 ].

Στην υπό κρίση από 16-02-2011 αίτηση η αιτούσα ισχυρίζεται, συνοπτικά, ότι εναντίον του καθ ου η αίτηση έχει  απαίτηση προερχόμενη από αδικοπραξία και δη ότι ο καθ ου , ………. ………, ενεργώντας ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία «……… Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ », κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που του είχαν ανατεθεί, εξέδωσε τις αναφερόμενες στην αίτηση δέκα επιταγές, συνολικού ποσού 127.472,27 ευρώ, οι οποίες εμφανίστηκαν νομότυπα και εμπρόθεσμα προς πληρωμή, πλην όμως δεν πληρώθηκαν γιατί δεν υπήρχαν διαθέσιμα κεφάλαια στο λογαριασμό της εκδότριας, με αντίστοιχη ζημία της αιτούσας, και ότι ο καθ ου γνώριζε την ανυπαρξία αντιστοίχων διαθεσίμων κεφαλαίων τόσο κατά το χρόνο έκδοσης όσο και κατά το χρόνο πληρωμής των ως άνω επιταγών , παρά ταύτα όμως τις εξέδωσε. Ότι κατά τα πιο πάνω ο καθ ου η αίτηση και η υπ’ αυτού εκπροσωπούμενη εταιρεία της οφείλουν μέχρι σήμερα, εις ολόκληρον ο καθένας, το παραπάνω συνολικό ποσό και ότι εναντίον τους έχει ασκήσει την από 12-07-2010 [ αριθ. καταθ. 7537/2010 ] αγωγή , η οποία εκδικάζεται την 22-02-2012, και με την οποία ζητεί να της επιδικασθεί ως αποζημίωση το πιο πάνω ποσό των 127.472,27 ευρώ, και ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης το ποσό των 5.000 ευρώ, ήτοι συνολικά 132.472,27 ευρώ. Περαιτέρω , επικαλείται επικείμενο κίνδυνο (ουσιωδώς ελαττωμένη περιουσία , εκποίηση ήδη σημαντικών περιουσιακών στοιχείων και άμεσο κίνδυνο εκποίησης ή επιβάρυνσης και των λοιπών περιουσιακών του στοιχείων προκειμένου να την βλάψει ) και ζητεί, ως ασφαλιστικό μέτρο, την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων του καθ’ ου, μέχρι του ποσού των 180.000 ευρώ , προκειμένου να εξασφαλιστεί η πιο πάνω απαίτησή της πλέον τόκων και εξόδων , η οποία κινδυνεύει.

Σύμφωνα με όσα έχουν εκτεθεί στην παραπάνω νομική σκέψη, εφόσον η ένδικη αίτηση ασφαλιστικών μέτρων εισάγεται στο παρόν Δικαστήριο , προκειμένου να συζητηθεί όχι μαζί αλλά ανεξάρτητα από την κύρια υπόθεση – η οποία έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί όπως ήδη προελέχθη στις 22-02-2012 – πρέπει, σύμφωνα με την κρατούσα άποψη, να απορριφθεί ως απαράδεκτη, κατ’ αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου, γενομένης δεκτής και της σχετικής ενστάσεως που προβάλλει ο καθ’ ου . Τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφιστούν στο σύνολό τους μεταξύ των διαδίκων, λόγω της ιδιαίτερης δυσχέρειας του εφαρμοσθέντος κανόνα δικαίου [ άρθρο 179 περ. β του ΚΠολΔ ].

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ’ αντιμωλίαν των διαδίκων.

Απορρίπτει την αίτηση.

Συμψηφίζει στο σύνολό τους τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

Κρίθηκτε και αποφασίστηκε στις 30 Ιανουάριου 2012.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημοσιεύτηκε σε έκτακτη, δημόσια, στο ακροατήριό του, συνεδρίαση στην Αθήνα στις  6-2-2012

.Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ