fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Αρ. Απόφασης 36/2011
ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τους Δικαστές Βασιλική Μίχου Πρόεδρο Πρωτοδικών, Μιχαήλ-Άγγελο Γιαννακκάκο Πρωτόδικη και Χρυσούλα Γκούμα Πρωτοδίκη-Εισηγήτρια και από τη Γραμματέα Ανδρονίκη Κατσιαδα. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στην Αθήνα στις 5 Ιανουάριου 2011 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της αιτούσας-καθ’ης η πρόσθετη παρέμβαση: της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «………  ……. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ», που εδρεύει στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από τους πληρεξούσιους δικηγόρους της Ευαγγελία Μελέτη και Κωνσταντίνο Σαντούση.

Της καθ ης η αίτηση-υπέρ ης η πρόσθετη παρέμβαση: της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης δια μετοχών, με την επωνυμία «…………. …………..LIMITED (……….. ……….. ΛΙΜΙΤΕΔ)», που εδρεύει σιη Λευκωσία Κύπρου και εκπροσωπείται νόμιμα από το νόμιμο εκπρόσωπό της ………  ……., η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Θεμιστοκλή Στραβόλαιμο. Του προσθέτως παρεμβαίνοντος υπέρ της καθ’ ης η αίτηση: του …….. ………. του ………, κατοίκου Βριλησσίων Αττικής, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Χρήστο Οικονομάκη.

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 6.10.2010 αίτησή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό 319/2010, προσδιορίστηκε για την παραπάνω αναφερόμενη δικάσιμο και εκφωνήθηκε από το έκθεμα. Κατά τη συζήτηση της ανωτέρω υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων και του προσθέτως παρεμβάντος ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Μεταξύ των διαδικαστικών προϋποθέσεων, που πρέπει να συντρέχουν για την έγκυρη γένεση και διεξαγωγή της δίκης, περιλαμβάνεται και η ικανότητα προς το δικολογείν, περί της οποίας προβλέπει το άρθρο 94 ΚΠολΔ. Κατά την αληθινή έννοια της διατάξεως, με εξαίρεση τις αναφερόμενες περιπτώσεις, οι διάδικοι στα πολιτικά δικαστήρια έχουν υποχρέωση να παρίστανται με πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος πρέπει να έχει την ικανότητα προς επιχείρηση της συγκεκριμένης διαδικαστικής πράξεως, όπως προβλέπεται από τον Κώδικα περί Δικηγόρων (ΑΠ 1754/2009 ΝΟΜΟΣ). Κατά τη διάταξη του άρθρου 44 του Κώδικα περί Δικηγόρων απαγορεύεται στο δικηγόρο να δικηγορεί σε άλλο δικαστήριο, πέρα από την περιφέρεια του δικηγορικού συλλόγου, στον οποίο ανήκει. Στα υπόλοιπα δικαστήρια του Κράτους δικαιούται να παρίσταται και να ενεργεί διαδικαστικές πράξεις, αφού συμπράξει με δικηγόρο, που είναι διορισμένος στα δικαστήρια αυτά (ΑΠ 1754/2009 ο.π.).

Σχην προκειμένη περίπτωση η υπό κρίση αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων υπογράφεται από το δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Σαντούση και κατατέθηκε στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου από τη δικηγόρο Θεσσαλονίκης Ασημίνα Λουτρίδου, όπως τούτο προκύπτει από την από 11.10.2010 έκθεση καταθέσεως της αρμόδιας Γραμματέως. Η εν λόγω διαδικαστική πράξη είναι έγκυρη, με συνέπεια να έχει ασκηθεί παραδεκτώς η κρινόμενη αίτηση, παρά τον περί του αντιθέτου ισχυρισμό της καθ’ παρόλο που επιχειρήθηκε από δικηγόρο που δικηγορεί στην περιφέρεια άλλου δικηγορικού συλλόγου, αφού, με την υπογραφή της αίτησης, συνέπραξε και δικηγόρος που είναι διορισμένος στο Δικαστήριο τούτο, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν στην πιο πάνω μείζονα σκέψη.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 939 του ΑΚ, οι δανειστές έχουν το δικαίωμα να απαιτήσουν τη διάρρηξη κάθε απαλλοτριώσεως περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη, γενομένης προς βλάβη τους, εφόσον η υπολειπόμενη περιουσία του δεν επαρκεί για την ικανοποίηση τους. Μετά δε τις τροποποιήσεις, που ο ν. 2298/95 επέφερε στις διατάξεις των άρθρων 936 και 992 του ΚΠολΔ, η διάρρηξη καταδολιευτικής δικαιοπραξίας δε γεννά πλέον ενοχική υποχρέωση αναμεταβίβασης του αντικειμένου της απαλλοτρίωσης, ώστε στη συνέχεια ο δανειστής να προβεί στην κατάσχεση του απαλλοτριωθέντος εις χείρας του οφειλέτη, αλλά μπορεί ο δανειστής, που πέτυχε τη διάρρηξη της καταδολιευτικής δικαιοπραξίας, να προέλθει στην κατάσχεση του πράγματος στην περιουσία αυτού (οφειλέτη), σαν να μην είχε μεσολαβήσει η διαρρηχθείσα απαλλοτρίωση. Διαρκούσης της επί της παυλιανής αγωγής δίκης, είναι δυνατόν ο τρίτος που απέκτησε το καταδολιευτικούς απαλλοτριωθέν περιουσιακό στοιχείο του οφειλέτη, να το μεταβιβάσει περαιτέρω πριν από την έκδοση της σχετικής αποφάσης και, προκειμένου περί ακινήτου, πριν από τήν , κατά το άρθρο 992 παρ. 1 ΚΠολΔ σημείωση της διάρρηξής στο , περιθώριο της μεταγραφής της απαλλοτριωτικής πράξης.

Στην περίπτωση αυτήν ο ειδικός διάδοχος του τρίτου προστατεύεται, η δε προς αυτόν απαλλοτρίωση υπόκειται μόνο σε αυτοτελή διάρρηξη και δη υπό τους όρους των άρθρων 944 και 945 του ΑΚ (Στ. Ματθία, Τροποποιήσεις στην αναγκαστική εκτέλεση με το νόμο 2298/1995, σε ΕλλΔνη 36(1995)1453 επ., Δέσπ. Κλαβανίδου, Η καταδολίευση δανειστών μετά το ν. 2298/1995, σε ΕλλΔνη 36(1995)1463 επ.). Εντεύθεν, προκύπτει το έννομο συμφέρον του δανειστή, προς περιγραφή των δικαιωμάτων του οποίου ενεργήθηκε η καταδολιευτική απαλλοτρίωση, να ζητήσει τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων για την, κατά τη διάρκεια της, διασφάλιση του αντικειμένου της δίκης, καθόσον η «αντιταξιμότητα» της μεταβίβασης δεν καταλαμβάνει τον ειδικό διάδοχο του τρίτου. Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι το προσήκον, στην προκειμένη περίπτωση, ασφαλιστικό μέτρο είναι η θέση υπό δικαστική μεσεγγύηση του καταδολιευτικώς μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη, μέτρο το οποίο, αληθώς, διασφαλίζει, ενόψει των συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 727 και 715 παρ. Ια’ του ΚΠολΔ, τον ασκήσαντα την παυλιανή αγωγή δανειστή από περαιτέρω, παρά του τρίτου αποκτήσαντος αυτό δια της καταδολιευτικής δικαιοπραξίας, μεταβίβασή του.

Παρατηρείται όμως ότι το μέτρο αυτό δε διασφαλίζει το δανειστή του δίκαιοπαρόχου του τρίτου έναντι των δανειστών του τελευταίου, οι οποίοι μπορούν ελευθέρως, κατά τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 727 και 721 του ΚΠολΔ, να κατάσχουν το καταδολιευτικώς μεταβιβασθέν στον οφειλέτη τους – τρίτο και υπό μεσεγγύηση τελούν περιουσιακό στοιχείο, χωρίς ο υπέρ ου διετάχθη η μεσεγγύηση να έχει δυνατότητα ν’ αντιταχθεί στην τοιαύτη εξέλιξη (ΑΠ 1306/2006 Νόμος). Επομένως, από την άποψη αυτή, δραστικότερη προστασία του δανειστή του ενεργήσαντος την καταδολιευτική δικαιοπραξία οφειλέτη παρέχει, προκειμένου περί καταδολιευτικώς μεταβιβασθέντος ακινήτου, το ασφαλιστικό μέτρο της επ’ αυτού εγγραφής προσημειώσεως υποθήκης, που ακολουθεί το επίμαχο ακίνητο σε κάθε μεταβίβαση του και το οποίο μπορεί να ληφθεί με αίτηση του κατά τα άνω δανειστή, στρεφόμενη κατά του αποκτήσαντος, δυνάμει της καταδολιευτικής  δικαιοπραξίας, το ακίνητο τρίτου.

Εδώ, ειδικότερα, να σημειωθεί ότι, από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 1257,1264,1265,1274,1276 του ΑΚ και 706 του ΚΠολΔ προκύπτει ότι η αίτηση για εγγραφή προσημειώσεως υποθήκης σε ακίνητο, ως ασφαλιστικό μέτρο, υποβάλλεται στο δικαστήριο από τον δανειστή του οφειλέτη, ο οποίος πρέπει να είναι απαραιτήτως οκύριος του ακινήτου, στο οποίο θα εγγράφει η προσημείωση και να έχει εξουσία διαθέσεως αυτού. Καθού η αίτηση, όμως, μπορεί να είναι και τρίτος, στον οποίο μεταβιβάσθηκε εικονικώς από τον οφειλέτη το ακίνητο, ή εάν πιθανολογείται ότι η μεταβίβαση στον τρίτο είναι καταδολιευτική κατά το άρθρο 939 του ΑΚ (Π. Τζίφρα, Ασφ. Μέτρα, Δ’ έκδ., σελ. 138 επ., Β. Βαθρακοκοίλη, ΚΠολΔ, έκδ.1996, υπ’ άρθρο 706, σελ. 186, 190,ΜονΠρΘεσσ 8/2009 Αρμ 2009.252, ΜονΠρΒολ 1302/2001 ΑρχΝ 2001.650, ΜονΠρΤρικ 862/2000 ΑρχΝ 2001.677).

Στην προκειμένη περίπτωση, με την κρινόμενη αίτηση η αιτούσα ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «…………  ………….  ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.-ΕΙΣΑΓΟΓΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ», επικαλούμενη επικείμενο κίνδυνο και  επείγουσα περίπτωση, ζητεί να διαταχθεί ως ασφαλιστικό μέτρο η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης μέχρι του ποσού των 170.000 ευρώ επί των περιγραφομένων σ’ αυτήν (αίτηση) ακινήτων, που μεταβίβασε ο …………  …………. στην καθ’ ης εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια μετοχών με την επωνυμία «………… ………… LIMITED (…………. ………. ΛΙΜΙΤΕΔ)», με σκοπό να μην ικανοποιηθεί η σε βάρος του ληξιπρόθεσμη και απαιτητή αξίωσή της, ποσού 132.472,27 έυρω πράγμα που γνώριζε η καθ’ης, ότι δηλαδή ο οφειλέτης ………  …….. απαλλοτρίωσε την εν λόγω περιουσία του προς βλάβη των συμφερόντων της (απούσας), λόγο για τον οποίο έχει ασκήσει αυτή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
σχετική αγωγή διαρρήξεως της άνω καταδολιευτικής δικαιοπραξίας, εφόσον η υπολειπόμενη περιουσία του άνω οφειλέτη της δεν επαρκεί για την ικανοποίηση της απαίτησής της.Με αυτό το περιεχόμενο, η αίτηση αρμοδίως φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του δικαστηρίου τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 684 ΚΠολΔ και είναι αρκούντως ορισμένη και νόμιμη, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στην πιο πάνω μείζονα σκέψη, στηριζόμενη στη διάταξη του άρθρου 706 ΚΠολΔ.

Επομένως, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ). Από τις διατάξεις των άρθρων 686 παρ. 6 και 79-81 ΠολΔ συνάγεται ότι στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων η παρέμβαση (κύρια ή πρόσθετη) ασκείται και προφορικά μόνο ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου ή του ειρηνοδικείου, όχι όμως και ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου, στο οποίο ασκείται παραδεκτά μόνο με ιδιαίτερο δικόγραφο (β. Τζίφρα,Ασφαλιστικά μέτρα, έκδ. 1980, σελ. 29, Μπέη, ΠολΔ 686, σελ. 76,Κεραμεύς/Κονδύλης/Νικάς Ερμηνεία ΚΠολΔ II, άρθρ. 686 σελ. 1340, ΠολΠρωτΑΘ. 138/1993 Δ. 1994.382). Στην προκειμένη περίπτωση, ο …………..  …………… ασκεί με προφορική δήλωσή του, που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της καθ’ ης. Η παρέμβαση όμως αυτή, εφόσον δεν ασκείται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου με ιδιαίτερο δικόγραφο, όπως θα έπρεπε, σύμφωνα με αυτά που προεκτέθηκαν, είναι απαράδεκτη και πρέπει για ίο λόγο αυτό να απορριφθεί, χωρίς να επιδικαστεί υπέρ της καθ’ ης η πρόσθετη παρέμβαση δικαστική δαπάνη, δεδομένου ότι για την απόκρουσή της αυτή δεν υποβλήθηκε σε ιδιαίτερα έξοδα.

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων που εξετάστηκαν στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, οι οποίες περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συνεδρίασης και από όλα τα έγγραφα που νομίμως μετ’ επικλήσεως προσκομίζονται από τους διαδίκους πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η αιτούσα ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «………  ……. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ» ασκεί επιχείρηση εμπορίας κατεργασμένων, βιομηχανοποιημένων δερμάτων, ειδών υποδηματοποιίας και τσαντών με έδρα το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της δραστηριότητας της αυτής διατηρούσε εμπορική συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «…………. Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ», της οποίας νόμιμος εκπρόσωπος είναι ο …….. ………….. .Ειδικότερα, δυνάμει διαδοχικών συμβάσεων πώλησης η αιτούσα προμήθευε την ανωτέρω ανώνυμη εταιρεία με πρώτες ύλες (δέρματα) και είδη υποδηματοποιίας και τσαντών και η τελευταία χάριν καταβολής του τιμήματος της παρέδιδε επιταγές εκδόσεώς της.

Από τα μέσα Ιουλίου 2009, και ενώ την κατασκευή των υποδημάτων που η εταιρεία ………   διέθετε στην αγορά ανέλαβε η εδρεύουσα στη Βουλγαρία εταιρεία με την επωνυμία ………. EOOD, μεταβλήθηκαν οι όροι της μεταξύ τους συνεργασίας. Ειδικότερα, η αιτούσα ανέλαβε την υποχρέωση να πωλεί τα εμπορεύματά της όχι απευθείας στη ………   αλλά στην εταιρεία ………   EOOD, η οποία, χάριν καταβολής του τιμήματος, ανέλαβε την υποχρέωση να μεταβιβάζει στην αιτούσα επιταγές που η εταιρεία ………  , δια του ανωτέρω νομίμου εκπροσώπου της, θα εξέδιδε εις διαταγήν της. Έτσι, κατά το χρονικό διάστημα από 22.7.2009 έως και η αιτούσα πώλησε στην εταιρεία ………  EOOD εμπορεύματα και η τελευταία χάριν καταβολής του τιμήματος της μεταβίβασε μεταχρονολογημένες επιταγές που η εταιρεία ……… είχε εκδόσει εις διαταγήν της, συνολικού ποσού 136.472,27 ευρώ.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία ………  , δια του νομίμου εκπροσώπου της ………  ………, εξέδωσε εις διαταγήν της εταιρείας ………   EOOD τις ακόλουθες επιταγές: την 00100037-3 επιταγή της τράπεζας …….., σε χρέωση του με αριθμό ……………  λογαριασμού της, με φερόμενη ημερομηνία έκδοσης 31.5.2010, ποσού 25.000 ευρώ, η οποία μεταβιβάστηκε με οπισθογράφηση στην αιτούσα στις 22.10.2009, την ………. 1 επιταγή της Τράπεζας ……., σε χρέωση του με αριθμό …………….. λογαριασμού της, με φερόμενη ημερομηνία  έκδοσης 30.6.2010, ποσού 10.000 ευρώ, την ……… επιταγή της Τράπεζας ………, σε χρέωση του ίδιου, ως άνω, λογαριασμού της, με φερόμενη ημερομηνία έκδοσης 31.7.2010, ποσού 20.000 ευρώ, οι οποίες μεταβιβάστηκαν με οπισθογράφηση στην αιτούσα στις 30.11.2009, την ………….. επιταγή της Τράπεζας …….., σε χρέωση του με αριθμό …………… λογαριασμού της, με φερόμενη ημερομηνία έκδοσης 31.5.2010, ποσού 9.000 ευρώ, η οποία μεταβιβάστηκε με οπισθογράφηση στην αιτούσα στις 11.1.2010, τις ………, ………. και ………… επιταγές της Τράπεζας… ………  ……… Α.Ε., σε χρέωση του με αριθμό ……………………..λογαριασμού της με φερόμενες ημερομηνίες έκδοσης 31.7.2010,       30.9.2010 και αντίστοιχα, ποσού 10.000 ευρώ η καθεμία, οι οποίες μεταβιβάστηκαν με οπισθογράφηση στην αιτούσα στις 5.2.2010, τις ……….. και ………. επιταγές της Τράπεζας ………… ……… ……… Α.Ε., σε χρέωση του ίδιου, ως άνω,λογαριασμού της, με φερόμενες ημερομηνίες έκδοσης 31.10.2010και 30.11.2010 αντίστοιχα, ποσού 15.000 ευρώ η καθεμία, οι οποίες μεταβιβάστηκαν με οπισθογράφηση στην αιτούσα στις 31.3.2010.

Επιπλέον δε, η εταιρεία ………  , δια του ανωτέρω νομίμου εκπροσώπου της, εξέδωσε εις διαταγήν της απούσας την ……………  επιταγή της Τράπεζας ………, σε χρέωση του με αριθμό ………………… λογαριασμού της, με φερόμενη ημερομηνία έκδοσης 31.5.2010, ποσού 3.472,27 ευρώ, η οποία παραδόθηκε στην αιτούσα στις 30.11.2009. Οι παραπάνω επιταγές εμφανίστηκαν εμπροθέσμους προς πληρωμή, πλην, όμως, δεν πληρώθηκαν λόγω έλλειψης διαθεσίμων κεφαλαίων στους λογαριασμούς της εκδότριας. Ο δε νόμιμος εκπρόσωπος της εκδότριας γνώριζε ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμα κεφάλαια στους λογαριασμούς αυτούς, τόσο κατά το χρόνο έκδοσης των επιταγών όσο και κατά το χρόνο εμφάνισης αυτών προς πληρωμή.

Αποτέλεομα της ως άνω παράνομης και υπαίτιας συμπεριφοράς του ήταν να υποστεί η αιτούσα ισόποση περιουσιακή ζημία. Περαιτέρω, στις 31.3.2010 δυνάμει του 6433/31.3.2010 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αριστοτέλας Κοροβήλα, το οποίο νόμιμα μεταγράφηκε στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου, ο ……….  ……….. μεταβίβασε λόγω πώλησης στην καθ’ ης η αίτηση εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια μετοχών, με την επωνυμία «…….  ……….. LIMITED (……..  ………. ΛΙΜΙΤΕΔ)», που εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου, την κυριότητα δύο αυτοτελών οριζόντιων ιδιοκτησιών του, πολυκατοικίας κείμενης στην Αθήνα, στην οδό Ερμού αρ. 41 και συγκεκριμένα: α) την υπό στοιχεία ΙΣ-Ιβ οριζόντια ιδιοκτησία-κατάστημα του ισογείου, η οποία εμφαίνεται με τα στοιχεία αυτά στο από Ιουλίου 2009 σχεδιάγραμμα κάτοψης ισογείου ορόφου και στον από Ιουλίου 2009 πίνακα κατανομής ποσοστών του αρχιτέκτονα μηχανικού Χρίστου Πολύδωρα, εμβαδού 37,75 τ.μ., που συνορεύει βόρεια μεβόρειο όριο του οικοπέδου και το υπό στοιχεία ΙΣ-2ο κατάστημα του ισογείου, ανατολικά με το ανατολικό όριο οικοπέδου και με το υπό στοιχεία ΙΣ-2 κατάστημα του ισογείου, νότια με το υπό στοιχεία ΙΣ-2 κατάστημα και με την οδό …….. και δυτικά με το υπό στοιχεία ΙΣ-1α κατάστημα του ισογείου και β) την υπό στοιχεία ΥΠ Α-Ιβ οριζόντια ιδιοκτησία-αίθουσα του υπογείου μετά αποχωρητηρίου, η οποία εμφαίνεται με τα στοιχεία αυτά στο από Ιουλίου 2009 σχεδιάγραμμα κάτοψης ισογείου ορόφου και στον από Ιουλίου 2009 πίνακα κατανομής ποσοστών του ανωτέρω αρχιτέκτονα μηχανικού, εμβαδού 39,80 τ.μ., που συνορεύει βόρεια με το βόρειο όριο του οικοπέδου, ανατολικά με ανατολικό όριο του οικοπέδου και με τον υπό στοιχεία ΥΠ- Α2 χώρο του υπογείου, νότια με τον υπό στοιχεία ΥΠ-Α2 χώρο του υπογείου και με άσκαφτο χώρο οικοπέδου και δυτικά με τον υπό στοιχεία ΥΠ Α-1α χώρο του υπογείου.

Το συνολικά τίμημα των παραπάνω πωληθέντων οριζόντιων ιδιοκτησιών συμφωνήθηκε στο ποσό του 1.100.000 ευρώ, εκ του οποίου ποσό 100.000 ευρώ καταβλήθηκε πριν τη σύνταξη του συμβολαίου, ενώ κατά τη σύνταξη του συμβολαίου καταβλήθηκε ποσό 100.000 ευρώ με την ……….. ./29.3.2010 τραπεζική επιταγή εκδόσεως της Τράπεζας …….. και ποσό 317.500 ευρώ με μετρητά. Το υπόλοιπο μέρος του τιμήματος πιστώθηκε και προς εξασφάλιση καταβολής του ενεγράφη επί των πωληθέντων οριζόντιων ιδιοκτησιών προσημείωση υποθήκης με την ……./2010 απόφαση εγγραφής συναινετικής προσημείωσης υποθήκης. Στη συνέχεια, με την …………/2010 απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου, με τη συναίνεση του πωλητή ανακλήθηκε η προαναφερθείσα ……../2010 απόφαση και εξαλείφθηκε η εγγραφείσα προσημείωση υποθήκης. Με την εν λόγω μεταβίβαση ο ………  ………ς κατέστη αφερέγγυος, αφού η περιουσία που του απέμεινε δεν επαρκεί για την ικανοποίηση της απαίτησης της απούσας.

Συγκεκριμένα, μετά τη σχετική μεταβίβαση και κατά το χρόνο που η αιτούσα άσκησε ενώπιον ίου Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την από αγωγή της, με την οποία ζητεί τη διάρρηξη της παραπάνω μεταβίβασης ως καταδολιευτικής, τα μοναδικά, ελευθέρων βαρών, περιουσιακά στοιχεία του …….. …….. είναι τα εξής: το υπό στοιχείο Δ διαμέρισμα του ισογείου ορόφου πολυκατοικίας που βρίσκεται στο Δήμο Καισαριανής Αττικής επί των οδών ……. αρ….. και ……., που ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Ν. 3741/1929 και τα άρθρα 1002 και 1177 ΑΚ σε συνδυασμό με την 7729/1969 πράξη σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας και κανονισμού πολυκατοικίας του Συμβολαιογράφου Αθηνών ……. ………, που νόμιμα μεταγράφηκε στ βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου, ως αυτή τροποποιήθηκε με την επίσης νομίμως μεταγραφείσα 7923/1969 πράξη του ίδιου ως άνω Συμβολαιογράφου.

Το εν λόγω διαμέρισμα αποτελείται από δύο δωμάτια, χωλλ, κουζίνα και λουτροκαμπινέ, έχει εμβαδό 47,70 τ.μ., ιδιόκτητο όγκο 152,60 κ.μ., όγκο κοινοχρήστων 14,90 κ.μ., ποσοστό οικοπέδου 22/1000 εξ αδιαιρέτου, συμμετέχει στις κοινές δαπάνες με 24/1000, οτις δαπάνες ανελκυστήρος με 5/1000 και έχει ψήφους 22 επί συνόλου 1000 και συνορεύει ανατολικά με το υπό στοιχεία Ε διαμέρισμα, νότια με την οδό ……….., δυτικά με την κύρια είσοδο της πολυκατοικίας και βόρεια με κοινόχρηστο διάδρομο, εμπορικής αξίας 60.000 ευρώ περίπου, β) ένα αγροτεμάχιο που βρίσκεται οτο αγρόκτημα «………» Νέας Μάκρης Αττικής, εκτάσεως 280,68 τ.μ. εκτός σχεδίου και εντός ζώνης οικισμού, μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο και συνορεύει βόρεια με οδό πλάτους 3 μέτρων, ήδη αγροτικό δρόμο, ανατολικά με οδό πλάτους 6 μέτρων, ήδη αγροτικό δρόμο, νότια με ιδιοκτησία αγνώστου, πρώην ………..  ……. και δυτικά με αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας ……….……. ………………….,εμπορικής αξίας 30.000 ευρώ περίπου και γ) το 1/2 εξ αδιαιρέτου αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην ίδια, ως άνω θέση, εκτάσεως 305,16 τ.μ., εκτός σχεδίου και εντός ζώνης οικισμού, μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο και συνορεύει βόρεια με ιδιοκτησία ……… ………., πρώην ……….  ………., ανατολικά με οδό πλάτους 3 μέτρων και ιδιοκτησία ……….. και …….. …….., νότια με ιδιοκτησία αγνώστου και δυτικά με δασική έκταση, εμπορικής αξίας του εν λόγω ποσοστού συγκυριότητας 20.000 ευρώ. Συνακόλουθα, τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία δεν επαρκούν για την ικανοποίηση της προαναφερθείσας απαίτησης της απούσας.

Επίσης, όπως πιθανολογήθηκε, ο ………  ……….., μεταβιβάζοντας τις παραπάνω οριζόντιες ιδιοκτησίες προς την καθ’ ης η αίτηση, ενήργησε προς βλάβη της απούσας, αφού γνώριζε, την κατά τα προεκτεθέντα εναντίον του απαίτησή της, καθώς και ότι η περιουσία που του Απομένει δεν επαρκεί για την ικανοποίησή της. ‘Ωστόσο, δεν πιθανολογήθηκε ότι η καθ’ ης η αίτηση γνώριζε κατά το χρόνο της ως άνω  άνω διάθεσης την ύπαρξη της απαίτησης της απούσας κατά του δικαιοπαρόχου της, καθώς και ότι ο τελευταίος μεταβίβασε τα ως άνω περιουσιακά του στοιχεία προς βλάβη της αιτούσας  δανείστριας. Ισχυρίζεται η απούσα ότι πίσω από την καθ’ ης η αίτηση αγοράστρια υποκρύπτεται ο……..  …………  ,καθώς συστάθηκε  και ότι αυτή (καθ’ ής)  συστάθηκε με μοναδικό σκοπό την αγορά των εν λόγω οριζόντιων ιδιοκτησιών και, μέσω της αγοράς  αυτής, τη ματαίωση της ικανοποίησης της απαίτησής της. Ωστόσο, όπως πιθανολογήθηκε, πίσω από την καθ’ης η αίτηση κυπριακή εταιρεία υποκρύπτεται ο ………  ………, ο οποίος, για φορολογικούς λόγους, αγόρασε τα επίμαχα ακίνητα του ………. …….. μέσω της καθ’ ης, η οποία συστάθηκε πράγματι γι’ αυτό το λόγο. Δεν πιθανολογήθηκε όμως οτι ο νόμιμος εκπρόσωπος της καθ’ ης ……  ………., δικηγόρος Λευκωσίας, ή ο …… …., προς το συμφέρον του οποίου συστάθηκε η καθ’ ης, γνώριζαν ότι ο ………  ………ς μεταβίβασε τα ως άνω περιουσιακά του στοιχεία με σκοπό τη ματαίωση της ικανοποίησης της απαίτησης της απούσας.

Επιπλέον δε, ουδεμία φιλική ή επαγγελματική σχέση ή άλλου είδους συνεργασία μεταξύ του ………  ……… και των εν λόγω προσώπων πιθανολογήθηκε, από την οποία θα μπορούσε να συναχθεί τέτοια γνώση. Από το γεγονός ότι η έδρα της καθ’ ης και το κατάστημα που διατηρεί η εταιρεία ………   στη Λευκωσία της Κύπρου βρίσκονται στην ίδια οδό δεν μπορεί να συναχθεί τέτοια γνώση. Όπως δε προκύπτει μόνο μετά την επίμαχη μεταβίβαση αναπτύχθηκαν συναλλακτικές σχέσεις μεταξύ της εκπροσωπούμενης από τον πωλητή εταιρείας ………   και της καθ’ ης, με την εκμίσθωση των εν λόγων οριζόντιων ιδιοκτησιών στην εταιρεία ………  , οι οποίες (συναλλακτικές σχέσεις) ωστόσο διεκόπησαν, με την από 27.8.2010 καταγγελία της μίσθωσης, στην οποία προέβη η καθ’ ης-εκμισθώτρια, λόγω μη καταβολής μισθωμάτων. Ήδη δε η καθ’ ης, μετά τη σχετική καταγγελία, η οποία σημειωτέον έλαβε χώρα πριν την άσκηση της υπό κρίση αίτησης, έχει εκμισθώσει τις επίμαχες οριζόντιες ιδιοκτησίες στην εδρεύουσα στο Πολύστυλο Καβάλας εταιρεία με την επωνυμία «…………  …………….ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Κατόπιν τούτων, δεν πιθανολογείται η ύπαρξη εννόμου συμφέροντος της απούσας για τη λήψη του αιτούμενου ασφαλιστικού μέτρου και η υπό κρίση αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη, ενώ λόγω του αντικειμένου της δεν επιδικάζονται δικαστικά έξοδα (άρθρ. 178 παρ. 2 του Κώδικα περί Δικηγόρων).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αίτηση και την προφορικώς ασκηθείσα πρόσθετη παρέμβαση.

Κρίθηκε και αποφασίσΐηκε στην Αθήνα στις 7 Φεβρουάριου 2011.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στην Αθήνα, στις 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία