fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Αριθμός απόφασης
474//2010

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Μαρία Πρωιμάκη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, την οποία όρισε ο Προϊστάμενος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών και από την Γραμματέα Γεωργία Κονδύλη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 30 Οκτωβρίου του 2009 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

Της ενάγουσας : ……….. ………… του …….., κατοίκου Ηλιούπολης Αττικής, για την οποία παραστάθηκε η πληρεξούσια δικηγόρος Θεοδώρα Αλεξίου.

Των εναγομένων :1) ……… ……… του Χαραλάμπους, κατοίκου Ν. Σμύρνης Αττικής, ο οποίος παραστάθηκε με την πληρεξούσια δικηγόρο Ιωάννα Μαρωσή και 2) του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «…………», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, ως διαδόχου της Ανωνύμου  Ασφαλιστικής Εταιρίας με την επωνυμία «….. Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζημιών» (δ.τ. ….. Insurance Company SA»), λόγω ανάκλησης της άδειας σύστασης και λειτουργίας της, το οποίο εκπροσώπησε η πληρεξούσια δικηγόρος Καλίτσα Τσιπετού.

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 6-7-2008 αγωγή της, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με γενικό αριθμό κατάθεσης 201051/2008 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 9872/2008, προσδιορίστηκε προς συζήτησή της η δικάσιμος της 18-3-2009 και μετά από αναβολή η δικάσιμος που αναφέρεται παραπάνω και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιες δικηγόροι των διαδίκων, αφού ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στο πρακτικό συνεδρίασης και στις έγγραφες προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την κρινόμενη αγωγή της η ενάγουσα ισχυρίζεται ότι από υπαιτιότητα του πρώτου εναγόμενου, ……….  ……….., οδηγού, κατόχου και κυρίου της με αριθμ. …….. δίκυκλης μοτοσικλέτας, η οποία ήταν ασφαλισμένη για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη στη δεύτερη εναγόμενη, ασφαλιστική εταιρία, προκλήθηκε στις 11-1-2008, στην περιοχή Ηλιούπολης Αττικής, αυτοκινητιστικό ατύχημα, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό της ενάγουσας, κάτω από τις συνθήκες που αναφέρονται στην αγωγή. Για τους λόγους αυτούς ζητεί να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να της καταβάλουν, εις ολόκληρον έκαστος, το ποσό των 85.078,08 ευρώ ως αποζημίωση για τη θετική ζημία που υπέστη από το ένδικο ατύχημα και ως χρηματική της ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης, που υπέστη από την παραπάνω αδικοπραξία, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής της μέχρι την εξόφληση του ποσού. Ζητεί, επίσης, να διαταχθεί η προσωρινή εκτέλεση της απόφασης και να
καταδικασθούν οι εναγόμενοι στην καταβολή της δικαστικής της δαπάνης.

Με το παραπάνω περιεχόμενο και αιτήματα η αγωγή, η οποία είναι ορισμένη, απορριπτομένου του περί του αντιθέτου ισχυρισμού των εναγομένων, αρμόδια εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου ( άρθρα 16 αρ. 12, 22, 25 παρ.2 και 37 Κ.Πολ.Δ. ) κατά την ειδική διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 666, 667, 670 έως 676 και 681 Α του Κ.Πολ.Δ. και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 914, 299, 330, 345, 346, 481, 929, 932 ΑΚ, 2, 4, 9, και 10 του ν. ΓΠΝ/1911, 10 του ν. 489/1976, 907, 908 παρ. 1 δ’ και 176 Κ.Πολ.Δ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το απαιτούμενο τέλος δικαστικού ενσήμου με τις ανάλογες υπέρ τρίτων προσαυξήσεις (βλ. με αριθμ. 369106, 369107, 045226, 050067 και 050066 αγωγόσημα Σειράς Α’ με επικολληθέντα ένσημα ΤΠΔΑ και ΤΝ).

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων, που εξετάστηκαν στο ακροατήριο και περιέχονται στα ταυτάριθμα με την απόφαση αυτή πρακτικά συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου, όλα τα έγγραφα, τα οποία επικαλούνται και νόμιμα προσκομίζουν οι διάδικοι, είτε ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα, είτε για να χρησιμεύσουν ως δικαστικά τεκμήρια, καθώς και από τα έγγραφα της ποινικής δικογραφίας που σχηματίσθηκε για την υπόψη περίπτωση, σε συνδυασμό με τα διδάγματα της κοινής πείρας, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Στις 11-1-2008 και περί ώρα 21.50′, ο πρώτος εναγόμενος οδηγούσε την με αριθμ. κυκλ. …….. δίκυκλη μοτοσικλέτα ιδιοκτησίας του, μάρκας Piaggio, που ήταν ασφαλισμένη για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη στη δεύτερη εναγόμενη ασφαλιστική εταιρία, επί της οδού ………. στην Ηλιούπολη Αττικής, με κατεύθυνση από Καρέα προς Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Η ως άνω οδός ……..  ……. είναι διπλής κατεύθυνσης, με μία λωρίδα κυκλοφορίας για κάθε ρεύμα πορείας, με πλάτος οδοστρώματος 5,90 μέτρα και με ενδιάμεση προστατευτική  νησίδα, έχει δε επικάλυψη ασφάλτου και είναι ευθεία με κατωφέρεια με μικρή κλίση, ενώ εκατέρωθεν της οδού υφίσταται πεζοδρόμιο ποικίλου πλάτους, Κατά τον ίδιο χρόνο η ενάγουσα ενώ βρισκόταν στο δεξιό, σε σχέση με την πορεία της άνω δίκυκλης μοτοσικλέτας που οδηγούσε ο πρώτος εναγόμενος, πεζοδρόμιο της οδού ……. …… και στο ύψος της οδού ……., η οποία συμβάλλεται με την ανωτέρω οδό, επιχείρησε όλως αιφνιδίως να διασχίσει κάθετα το ρεύμα πορείας της οδού ……..  ……. που κατεθύνεται προς Λ. Βουλιαγμένης, από δεξιά προς τα αριστερά σε σχέση με..πην_πορεία της δίκυκλης μοτοσικλέτας, έκτος διαβάσεως πεζων που βρίσκονταν σε απτόσταση πέντε περίπου μέτρων, από το σημείο εκείνο, στο οποίο η άνω πεζή ξεκίνησε την προσπάθειά της να διασχίσει κάθετα την άνω οδό ……  ….., με πρόθεση, όπως ισχυρίζεται η ίδια, να κατευθυνθεί αρχικά απέναντι επί της διαχωριστικής νησίδας και στη συνέχεια στο πεζοδρόμιο ξαφνικά μπροστά στην πορεία της άνω δίκυκλης μοτοσικλέτας όταν δε καθυστερημένα αντιλήφθηκε την διερχόμενη μοτοσυκλέτα χάνοντας της ανωτέρω οδού προς Λ. Βουλιαγμένης.

Κατά τον τρόπο αυτό βρέθηκε ξαφνικά μπροστά στην πορεία της άνω δίκυκλης μοτοσυκλέτας όταν δε καθυστερημένα αντιλήφθηκε την διερχόμενη μοτοσικλέτα, χάνοντας προφανώς την ψυχραιμία της, ακινητοποιήθηκε στη μέση του δρόμου ο δε πρώτος εναγόμενος αιφνιδιασθείς λόγω της πολύ μικρής απόστασης που τον χώριζε από την ενάγουσα. στην προσπάθειά του να τροχοπεδήσει παρέσυρε την τελευταία χάνοντας και ο ίδιος την ισορροπία του και έπεσαν και οι δύο στο οδόστρωμα πλησίον του δεξιού άκρου, της οδού Νυμφών (βλ. σχετ. το πρόχειρο σχεδιάγραμμα του Τ. Τροχαίας
Ελληνικού). Η πρόσκρουση αυτή δεν ήταν μεγάλης ισχύος, λόγω όμως της παράσυρσης της ενάγουσας επί του οδοστρώματος είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό της. Συγκεκριμένα, η ενάγουσα υπέστη βαρεία κρανιοεγκεφαλική κάκωση και μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου «…… ΒΟΥΛΑΣ». (Υπό τα περιστατικά αυτά το Δικαστήριο καταλήγει στην κρίση, ότι το ένδικο ατύχημα και οι από αυτό προκληθείσες συνέπειες, δηλαδή ο τραυματισμός της ενάγουσας, οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα αμέλεια της τελευταίας.
Ειδικότερα, αυτή, κατά παράβαση των διατάξεων του αρθρου 38 παρ 4 ξεκινησε την προσπαθειά της να διασχισει κάθετα το οδοστρωμα της οδού ……., στην Ηλιούπολη Αττικής, από δεξιά προς τα αριστερά, σε  σχέση με την κατεύθυνση της οδού προς την Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της διασταύρωσης με την οδό ……., από σημείο άλλο από εκείνο της εν λόγω οδού όπου υπήρχαν διαβάσεις πεζών, παρότι οι τελευταίες βρίσκονταν πολύ κοντά και δη σε απόσταση πέντε περίπου μέτρων από το σημείο από το οποίο επιχείρησε την άνω προσπάθεια διάβασης της οδού η ενάγουσα.

Περαιτέρω δε ξεκίνησε την προαναφερόμενη προσπάθειά της και εισήλθε στο οδόστρωμα της άνω οδού όλως αιφνιδίως και απερίσκεπτα, χωρίς, δηλαδή, να ελέγξει προηγουμένως την κίνηση των οχημάτων επί της οδού αυτής, τη στιγμή, μάλιστα, που για τα τελευταία η ένδειξη του φωτεινού σηματοδότη στις διαβάσεις, στις οποίες πλησίαζαν, ήταν πράσινου φωτός, ενώ, όφειλε, να διασχίσει την άνω οδό από την παρακείμενη διάβαση και σε κάθε περίπτωση αφού βεβαιωθεί απόλυτα ότι μπορούσε να πράξει αυτό χωρίς κίνδυνο, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη ότι επρόκειτο για μεγάλη οδό διπλής κατεύθυνσης και στο σημείο εκείνο διασταυρώνονται με αυτή η οδός ……. και η οδός……… δημιουργώντας έτσι κόμβο με μεγάλη κίνηση οχημάτων, κατάσταση την οποία γνώριζε η ενάγουσα, που είναι κάτοικος της περιοχής και για το λόγο αυτό έπρεπε να εντείνει την προσοχή της ως προς τον έλεγχο της κίνησης των οχημάτων επί της οδού πριν επιχειρήσει τη διάβαση.

Αντίθετα, στην επέλευση του ίδιου ατυχήματος δεν συνετέλεσε κάποιο πταίσμα του πρώτου των εναγομένων. Αυτός οδηγούσε το άνω όχημα κανονικά και με την αρμόζουσα σύννομη ταχύτητα, δεδομένου ότι δεν προκύπτει από κάποιο στοιχείο ότι υπερέβη το όριο των 50 χλμ/ώρα, με πράσινο φωτεινό σηματοδότη στην πορεία του και ήταν αδύνατο να προβλέψει την αιφνίδια και απρόσμενη εμφάνιση της ενάγουσας μπροστά από το όχημά του και μάλιστα σε πολύ μικρή απόσταση, με αποτέλεσμα να μην αποφύγει τη σύγκρουση. Το Δικαστήριο κατέληξε στις ανωτέρω παραδοχές αναφορικά με τις συνθήκες του ατυχήματος στηριζόμενο κυρίως στο σχεδιάγραμμα της Τροχαίας και στις σαφείς και μετά λόγου γνώσεως προανακριτικές καταθέσεις των αυτοπτών μαρτύρων ……… ……… και ………. …………., ο πρώτος μάλιστα κατέθεσε και ενώπιον του Δικαστηρίου, οι οποίοι βρίσκονταν στο σημείο του ένδικου ατυχήματος και παρακολούθησαν την εξέλιξή του και συγκεκριμένα εντός αυτοκινήτου που ήταν σταματημένο στην οδό …….. ….. έμπροσθεν ερυθρού σηματοδότη στη διασταύρωση με την οδό ……..  …….. Ειδικότερα, ο πρώτος μάρτυρας, μεταξύ άλλων, καταθέτει «….ξαφνικά είδα μια κοπέλα (ενάγουσα) να διασχίζει το δρόμο ……..  ……. τρέχοντας χωρίς να κοιτάξει αν διέρχεται κάποιο όχημα……… δεν είμαι σίγουρος αν ήλεγξε η κυρία το δρόμο …κατέβαινε ο εναγόμενος με πράσινο, εγώ ήμουν σε κόκκινο….. Ήταν κάπως αλαφιασμένη η κυρία έτρεχε βιαστικά, σκέφθηκα ότι μπορούσε να γίνει σύγκρουση όταν βγήκε στο δρόμο, εγώ στη θέση
του εναγόμενου δεν θα μπορούσα να το αποφύγω…».

Αντίθετα η κατάθεση της μάρτυρος-μητέρας της ενάγουσας, η οποία δεν ήταν παρούσα στο ατύχημα δεν κρίνεται πειστική.Σύμφωνα με τις παραπάνω σκέψεις, πρέπει, να απορριφθεί η αγωγή ως ουσιαστικά αβάσιμη. Τα δικαστικά έξοδα των εναγομένων, πρέπει, να επιβληθούν στην ενάγουσα λόγω της ήττας της στην παρούσα δίκη (άρθρο 176 Κ.Πολ.Δ.), όπως ορίζεται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Απορρίπτει την αγωγή.                                ,

Καταδικάζει την ενάγουσα στα δικαστικά έξοδα των εναγομένων,τα οποία ορίζει στο ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα και σε δημόσια συνεδρίαση στις 26-2-2010

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία