fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 74/2017
{αριθμός έκθεσης κατάθεσης: ΕΙΔ10/2016)

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από το Δικαστή Γεώργιο Σαφούρη, Πρωτοδίκη, ο οποίος ορίσθηκε από την Προϊσταμένη του Πρωτοδικείου Ροδόπης, και από τη Γραμματέα Κωνσταντία Σαμψωνίδου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια, στο ακροατήριό του, στις 10 Μάίου 2017, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: ……..  ……… του ………, για τον εαυτό της και ως ασκούσα τη γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου της ………, κατοίκου Κομοτηνής, η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Ανδρέα Μπότσαρη, και κατέθεσε προτάσεις.

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: ……..  ……… του ………, κατοίκου Νέου Κόσμου Αττικής, ο οποίος παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του Σπυρίδωνος Στατήρη, του ΔΣ Θεσσαλονίκης, και κατέθεσε προτάσεις.

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 07.03.2016 αγωγή της που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου στις 16.03.2016 λαμβάνοντας αριθμό έκθεσης κατάθεσης ΕΙΔ10/2016, η συζήτηση της οποίας προσδιορίσθηκε για τις 17.03.2016, οπότε αναβλήθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της αγωγής, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους, και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και στις προτάσεις τους.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η από το ουσιαστικό δίκαιο συρροή αξιώσεων διαφέρει της σώρευσης αγωγών, δηλαδή του δικαιώματος της άσκησης από ένα πρόσωπο περισσότερων αγωγών. Όταν οι συρρέουσες κατά το ουσιαστικό δίκαιο αξιώσεις ενωθούν στο ίδιο δικόγραφο, τότε πρόκειται για σώρευση αγωγών. Η δικονομικού δικαίου σώρευση αγωγών προβλέπεται από το άρθρο 218 ΚΠολΔ (αντικειμενική σώρευση). Η εν λόγω σώρευση υπάρχει όταν ενώνονται στο ίδιο δικόγραφο περισσότερες αιτήσεις του ίδιου ενάγοντος κατά του ίδιου εναγομένου, δηλαδή αιτήσεις παροχής δικαστικής προστασίας, επιτρέπεται δε κατά νόμο μόνο εφόσον πηγάζουν από την ίδια ή διαφορετική αιτία, αφορούν το ίδιο ή διαφορετικό αντικείμενο και στηρίζονται στον ίδιο ή διαφορετικό λόγο, δεν είναι αντιφατικές μεταξύ τους, υπάγονται στο σύνολο τους λόγω ποσού στο δικαστήριο όπου εισάγονται, υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα του ίδιου δικαστηρίου και στο ίδιο είδος διαδικασίας, η σύγχρονη δε εκδίκαση τους δεν επιφέρει σύγχυση. Η αντικειμενική αυτή σώρευση αγωγών αποτελεί δικαίωμα του ενάγοντος, εναπόκειται, δηλαδή, στη βούληση του, αφού από καμιά διάταξη νόμου δεν υποχρεώνεται γΓ αυτή, ούτε δημιουργείται, στην αντίθετη περίπτωση, τεκμήριο καταστρατήγησης των διατάξεων περί της καθ’ύλην αρμοδιότητας. Ωστόσο, η σώρευση περισσότερων αγωγών (αιτήσεων) στο ίδιο δικόγραφο χωρίς τη συνδρομή των παραπάνω προϋποθέσεων που ρητά ορίζονται στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 218 ΚΠολΔ, δεν επιφέρει μεν την ακυρότητα του δικογράφου, αλλά διατάσσεται από το δικαστήριο ο  χωρισμός τους, όπως επιτάσσει η διάταξη της παρ. 2 του ίδιου πιο πάνω άρθρου, η οποία τέθηκε ακριβώς για την άρση των αμφισβητήσεων που είχαν ανακύψει κατά το προϊσχύον δίκαιο (ΕφΛαρ 78/2012 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Με την κρινόμενη αγωγή η ενάγουσα εκθέτει ότι με τον εναγόμενο απέκτησαν χωρίς γάμο ένα άρρεν τέκνο, τον ………  που γεννήθηκε στις 24.11.2009, καθώς ο εναγόμενος τον αναγνώρισε ως δικό του τέκνο με συμβολαιογραφική πράξη. Ότι από τον Απρίλιο του έτους 2015 έχει διασπαστεί η κοινή τους συμβίωση, και η ίδια διαμένει στην Κομοτηνή με το ανήλικο τέκνο τους, την φροντίδα του οποίου έχει αναλάβει αποκλειστικά η ίδια. Ότι ο εναγόμενος συνηθίζει να βιαιοπραγεί εις βάρος της, να την παραμονεύει έξωθεν της οικίας της για να προκαλεί φραστικά επεισόδια και να αναστατώνει το ανήλικο τέκνο τους, προσβάλλοντας με τον τρόπο αυτό την προσωπικότητά τους. Ότι το ποσό που απαιτείται για τη διατροφή του στερούμενου προσοδοφόρας προσωπικής περιουσίας ανήλικου τέκνου ανέρχεται σε 585 ευρώ, και η ίδια αδυνατεί να το καλύψει μόνη της, ενώ ο εναγόμενος έχει την οικονομική δυνατότητα να συνεισφέρει σε αυτή.

Ζητεί δε, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, με απόφαση που θα κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή, να της προκαταβάλλει εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός από την επίδοση της αγωγής και για χρονικό διάστημα τριών ετών το ποσό των 500 ευρώ ως μηνιαία διατροφή, νομιμοτόκως από την καθυστέρηση κάθε δόσης μέχρι πλήρους εξόφλησης, να απαγορευθεί στον εναγόμενο να πλησιάζει την ενάγουσα και το ανήλικο τέκνο τους σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων, και για κάθε παραβίαση της εν λόγω απαγόρευσης να του επιβάλλεται η χρηματική ποινή των 5.000 ευρώ, και
τέλος, να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην πληρωμή της δικαστικής της δαπάνης. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα απαραδέκτως σωρεύονται στο δικόγραφο δύο αγωγές, μία αγωγή διατροφής ανηλίκου τέκνου, και μία αγωγή προστασίας από προσβολή προσωπικότητας. Η σώρευση των δύο αυτών αγωγών είναι απαράδεκτη διότι η μεν πρώτη υπάγεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 592 παρ. 3 περ. α’ ΚΠολΔ, στην προκειμένη ειδική διαδικασία των οικογενειακών διαφορών, η δε δεύτερη υπάγεται στην τακτική διαδικασία.

Εφόσον, λοιπόν, οι σωρευόμενες αγωγές δεν υπάγονται στο ίδιο είδος διαδικασίας, δεν μπορούν να ενωθούν στο ίδιο δικόγραφο, και πρέπει, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην αμέσως προηγηθείσα νομική σκέψη, να διαταχθεί ο χωρισμός του δικογράφου, κατ’ άρθρο 218 παρ. 2 ΚΠολΔ, ως προς την αγωγή προσβολής προσωπικότητας, και να εισαχθεί αυτή στο
αρμόδιο δικαστήριο για να δικασθεί κατά την τακτική διαδικασία. Στην συνέχεια, καθώς κρατείται η αγωγή διατροφής ανηλίκου τέκνου, κρίνεται πως η τελευταία αρμοδίως καθ’ ύλη και κατά τόπο φέρεται ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου (άρθρα 17 παρ. 2 και 39Α ΚΠολΔ), για να συζητηθεί κατά την προκειμένη ειδική διαδικασία των οικογενειακών διαφορών (άρθρα 592 επ. ΚΠολΔ), είναι ορισμένη, καθώς περιέχει τα απαραίτητα για τη νομική θεμελίωσή της στοιχεία, και νόμιμη, διότι στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 340, 341, 345, 346, 1485 επ., 1496, 1510 και 1516 παρ. 2 ΑΚ και 176, 904, 907, 910 περ. 4 ΚΠολΔ. Εφόσον έχει καταβληθεί το απαιτούμενο τέλος δικαστικού ενσήμου με τις νόμιμες προσαυξήσεις (βλ. το υπ’ αρ. 5517/08.11.2016 διπλότυπο είσπραξης τύπου Α, Σειράς Θ 766628 της ΔΟΥ Κομοτηνής), πρέπει να εξεταστεί ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Σημειώνεται ότι κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο δεν τελεσφόρησε η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 611 ΚΠολΔ προσπάθεια  συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς όσον αφορά το ύψος της οφειλόμενης διατροφής. Από τη διάταξη του άρθρου 174 ΚΠολΔ προκύπτει, ότι η υποχρέωση καταβολής των προκαταβληθέντων εξόδων και τελών δικαστικής πράξεως ή συζητήσεως πρέπει, μετά τον προσδιορισμό τους από το δικαστή ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η δίκη, να εκπληρώνεται έως τη συζήτηση της υποθέσεως ή την επιχείρηση της πράξεως, κατά τη χρονική ενέργεια των
οποίων πρέπει να υπάρχει και η σχετική απόδειξη καταβολής αυτών. Η μη καταβολή των εξόδων του αντιδίκου, όπως στη δίκη διατροφής (άρθρο 173 παρ. 4 ΚΠολΔ) συνεπάγεται κατ’ άρθρο 175 του ιδίου Κώδικα, πλασματική ερημοδικία αυτού που δεν προκατέβαλε τα έξοδα (βλ. Μπέη, Πολ. Δικ. αρθρ. 175, Ορφανίδης σε Ερμηνεία ΚΠολΔ υπό Κεραμέα/ Κονδύλη/ Νίκα, τόμος (,άρθρο 175. 5, ΕφΔωδ 77/2004, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕφΑΘ 5590/1998, ΕλλΔνη 1998. 1355). Εν προκειμένω, με την κατάθεση της υπό κρίση αγωγής, καθορίστηκε από τον αρμόδιο Δικαστή του Πρωτοδικείου το ποσό των 300 ευρώ ως έξοδα που πρέπει να προκαταβάλει ο εναγόμενος για την εκδίκαση της αγωγής, αντίγραφο δε της αγωγής με τις πράξεις κατάθεσης, καθορισμού των προκαταβλητέων εξόδων και ορισμού δικασίμου, καθώς και κλήση για εμφάνιση επιδόθηκε νόμιμα στον εναγόμενο, όπως αποδεικνύεται από την υπ’ αρ. 3447Γ721.03.2016 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Βασιλείου Μακρυγιάννη.

Ο εναγόμενος παραστάθηκε κατά τη συζήτηση της υπόθεσης δια πληρεξουσίου δικηγόρου και κατέθεσε προτάσεις, ωστόσο από κανένα στοιχείο της δικογραφίας δεν προκύπτει, κατ’ αυτεπάγγελτο έλεγχο από το Δικαστήριο, ότι ο εναγόμενος προκατέλαβε τα ορισθέντα από τον αρμόδιο Δικαστή έξοδα, ούτε ο τελευταίος επικαλείται στις προτάσεις του την εν λόγω καταβολή. Πρέπει, συνεπώς, ο εναγόμενος να δικασθεί ερήμην, η υπόθεση όμως εξετάζεται σαν να ήταν και αυτός παρών (άρθρο 175 σε συνδυασμό με 595 ΚΠολΔ), χωρίς να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις του και οι ισχυρισμοί του. Από την ένορκη ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου κατάθεση της μάρτυρος απόδειξης, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, και από όλα, ανεξαιρέτως, τα προσκομιζόμενα και επικαλούμενα από την ενάγουσα έγγραφα, άλλα εκ των οποίων λαμβάνονται υπόψη προς άμεση απόδειξη και άλλα για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων (βλ. υπ’ αρ. 41/2016 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου δικάζοντος κατά τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων και αντίγραφα ποινικής δικογραφίας), αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η ενάγουσα, στο πλαίσιο της ελεύθερης συμβίωσης με τον εναγόμενο που είναι πρώτος εξάδελφός της, γέννησε με τη μέθοδο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής με ωάριο από άλλη γυναίκα (ετερόλογη γονιμοποίηση) στις 24.11.2009 ένα άρρεν τέκνο, τον Κωνσταντίνο, τον οποίο ο εναγόμενος είχε αναγνωρίσει ως δικό του τέκνο δυνάμει της υπ’ αρ. 2589/12.03.2009 δήλωσης – έγγραφης συναίνεσης αυτού ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών Καλλιόπης Παπαϊωάννου Μπαβέν.

Εξαιτίας προβλημάτων που προέκυψαν στις μεταξύ τους σχέσεις, η ενάγουσα εγκατέλειψε τον Απρίλιο του 2015 την κοινή τους στέγη στην Αθήνα και εγκαταστάθηκε με το ανήλικο τέκνο τους στην Κομοτηνή. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι η ενάγουσα είναι συνταξιούχος ιδιωτική υπάλληλος κερδίζοντας μηνιαίως το ποσό των 640 ευρώ, και δεν διαθέτει εισοδήματα από άλλες πηγές. Δεν διαθέτει αυτοκίνητο και διαμένει μόνη της με το ανήλικο τέκνο των διαδίκων σε μισθωμένο κατάστημα στην Κομοτηνή, έναντι μηνιαίου μισθώματος 260 ευρώ, για το οποίο έχει αναλάβει η ίδια αποκλειστικά τα έξοδα συντήρησης και πληρωμής λογαριασμών ……., χωρίς να έχει αποδειχθεί ότι δέχεται αξιόλογη υλική βοήθεια από την υπέργηρη μητέρα της που μένει σε χωριό της Κομοτηνής. Από την άλλη πλευρά, ο εναγόμενος είναι άνεργος, ωστόσο μέχρι και το μήνα Ιανουάριο του έτους 2015 υπήρξε υψηλόμισθος τραπεζικός υπάλληλος της τράπεζας ……..  ………, από την οποία αποχώρησε εθελουσίως.

Πλέον δεν είναι γνωστό εάν εργάζεται και τι ποσά κερδίζει μηνιαίως, ωστόσο για το έτος 2015, ήτοι το πρώτο έτος μετά την αποχώρησή του από την εργασία του, είχε δηλώσει εισοδήματα ύψους 44.738,31 ευρώ, όπως αποδεικνύεται από την υπ’ αρ. πρωτ. 40799/06.10,2015 βεβαίωση εισοδημάτων της ΔΟΥ ΙΖ’ Αθηνών. Διαμένει σε ιδιόκτητη κατοικία στην Αθήνα. Το ανήλικο τέκνο των διαδίκων είναι ηλικίας 7,5 ετών και στερείται προσοδοφόρου προσωπικής περιουσίας. Πέραν της μηνιαίας δαπάνης των 60 ευρώ για συμμετοχή σε παρακολούθηση μαθημάτων ρομποτικής και συνδρομή στο κολυμβητήριο, δεν αποδείχθηκε η ύπαρξη άλλων ιδιαίτερων, πέραν δηλαδή των συνήθων, δαπανών για την ανατροφή του τέκνου. Δεδομένων των ανωτέρω και των συνήθων δαπανών τέκνων της ηλικίας του για ανατροφή, ένδυση – υπόδηση, διαβίωση, περίθαλψη και ψυχαγωγία, ενόψει και της προεκτεθείσας οικονομικής κατάστασης των διαδίκων γονέων το Δικαστήριο κρίνει ότι για την διατροφή του απαιτείται συνολικά το ποσό των 450 ευρώ μηνιαίως. Στο ποσό αυτό ασφαλώς συμπεριλαμβάνονται και οι αποτιμώμενες σε χρήμα υπηρεσίες που του προσφέρει η ενάγουσα μητέρα, στο πλαίσιο της άσκησης της επιμέλειας αυτού.  Από το εν λόγω χρηματικό ποσό, ο εναγόμενος οφείλει να καταβάλει ως διατροφή μέρος αυτού, το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό των 300 ευρώ.

Συνεπώς, πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη η υπό κρίση αγωγή διατροφής και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να προκαταβάλει, εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός, στην ενάγουσα το ποσό των 300 ευρώ μηνιαίως ως διατροφή για το ανήλικο τέκνο τους, Κωνσταντίνο, από την επίδοση της αγωγής και για χρονικό διάστημα τριών ετών, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση κάθε μηνιαίας δόσης μέχρι πλήρους εξόφλησης. Η απόφαση πρέπει να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή, καθώς αφορά απαίτηση διατροφής (άρθρα 907 και 910 περ. 4 ΚΠολΔ). Επίσης, πρέπει ο εναγόμενος να καταδικασθεί στην καταβολή μέρους των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, ανάλογο της νίκης αυτής (άρθρο 178 παρ. 1 ΚΠολΔ), καθώς και  να ορισθεί παράβολο ερημοδικίας για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας (άρθρα 501, 502 παρ. 1 και 505 παρ. 2 ΚΠολΔ), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του εναγομένου.

ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων (200,00) ευρώ.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τον χωρισμό του δικογράφου ως προς την αγωγή προσβολής προσωπικότητας, και την εισαγωγή της αγωγής αυτής στο αρμόδιο Δικαστήριο, για να δικασθεί κατά την τακτική διαδικασία.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή διατροφής.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο να προκαταβάλει, εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός, στην ενάγουσα το ποσό των τριακοσίων (300,00) ευρώ ως μηνιαία σε χρήμα διατροφή για το ανήλικο τέκνο τους ………, για το χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την επίδοσης της αγωγής, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση κάθε μηνιαίας δόσης μέχρι πλήρους εξόφλησης.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση προσωρινά εκτελεστή.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον εναγόμενο στην καταβολή μέρους των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, το οποίο ορίζει στο ποσό τριακοσίων (300,00) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στην Κομοτηνή την 27 Ιουλίου 2017, δίχως την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία