fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 101/2018

Γ.Α.Κ. 1646/2017
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
Τμήμα 24° Τριμελές
ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

συνήλθε στις 14 Δεκεμβρίου 2017, με δικαστές τις Δήμητρα Λάσκαρη, Πρόεδρο Πρωτοδικών Δ.Δ., Μαρία Καπουράλου, Μαρία Κολαντζιανού (εισηγήτρια), Πρωτόδικες Δ.Δ. και γραμματέα τη Βαρβάρα Ράπτη, δικαστική υπάλληλο, γ ι α να κρίνει την αίτηση αναστολής με χρονολογία 17.10.2017, της εταιρίας με την επωνυμία «……..  …. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων (οδός … ……., αρ. …), κατά του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών

Η κρίση του είναι η εξής:

 1. Επειδή, με την υπό κρίση αίτηση, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (βλ. το υπ’ αρ. ………. e- παράβολο), ζητείται η αναστολή εκτελέσεως: α) της 72/8.3.2017 αποφάσεως επιβολής προστίμου του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος της αιτούσας εταιρείας πρόστιμο ύψους 156.500,00 ευρώ για παραβάσεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας (άρθρο 2 του ν. 1650/1986, ΑΊ60) και ειδικότερα πρόστιμο ύψους 83.200,00 ευρώ για αυθαίρετη υπόσκαφη κατασκευή, πρόστιμο ύψους 41.600,00 ευρώ για μη σύννομη διαχείριση υλικών εκσκαφών και πρόστιμο ύψους 31.700,00 ευρώ για μη σύννομη εκτέλεση χωματουργικών εργασιών-διαμορφώσεων εδάφους, β) της 33/8.2.2017 πράξεως βεβαιώσεως παραβάσεως του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ). Εξάλλου, η κρινόμενη αίτηση ασκείται, παραδεκτούς, μόνο κατά της 72/8.3.2017 αποφάσεως επιβολής προστίμου του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία επιφέρει αυτοτελώς έννομες συνέπειες σε βάρος της αιτούσας, η οποία φέρεται να έχει παραβεί την περιβαλλοντική νομοθεσία, και έχει εκτελεστό χαρακτήρα, η δε δεύτερη προσβαλλόμενη πράξη έχει προπαρασκευαστικό χαρακτήρα και στερείται εκτελεστότητας (πρβλ. ΣτΕ 1896/2017). Η αναστολή εκτελέσεως ζητείται έως την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της από 22.5.2017 προσφυγής που άσκησε η αιτούσα κατά των ανωτέρω πράξεων, η εκδίκαση της οποίας εκκρεμεί ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου.
 1. Επειδή, στο άρθρο 202 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ΚΔΔ), ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 2717/1999 (Α’97), ορίζεται ότι: «1. Η αίτηση αναστολής γίνεται δεκτή μόνο εφόσον ο αϊτών επικαλεσθεί και αποδείξει ότι η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης θα του προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη ή αν το δικαστήριο εκτιμά ότι το ένδικο βοήθημα είναι προδήλως βάσιμο. 2. Ειδικώς επί φορολογικών, τελωνειακών και διαφορών με χρηματικό αντικείμενο, το δικαστήριο μπορεί, με την απόφασή του, να ορίσει ότι το ανασταλτικό αποτέλεσμα δεν καταλαμβάνει τη λήψη ενός ή περισσότερων αναγκαστικών μέτρων είσπραξης ή διοικητικών μέτρων, για τον εξαναγκασμό ή τη διασφάλιση της είσπραξης της οφειλής, επί συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων του αιτούντος, τα οποία αναφέρονται στην απόφαση (όπως η παρ.2 αντί καταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 27 του ν.4446/2016, Α’ 240) 3. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση απορρίπτεται: α) εάν η προσφυγή είναι προδήλως απαράδεκτη ή αβάσιμη, ακόμη και αν η βλάβη του αιτούντος από την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης είναι ανεπανόρθωτη, β) αν κατά τη στάθμιση της βλάβης του αιτούντος, των συμφερόντων τρίτων και του δημόσιου συμφέροντος, κρίνεται ότι οι αρνητικές συνέπειες από την αποδοχή θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του αιτούντος. γ)…».
 2. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση από το σύνολο των στοιχείων του φακέλου προκύπτουν τα εξής: Η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Θήρας χορήγησε στην αιτούσα εταιρεία τη 17/2015 άδεια οικοδομής για την ανέγερση «Νέας διώροφης οικοδομής με υπόγειο-κατοικίες, κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής και δεξαμενής νερού» σε έκταση ιδιοκτησίας της στην περιοχή «……..» της Νήσου Θήρας στο νότιο τμήμα του νησιού και δυτικά από το λιμανάκι της Βλυχάδας, η οποία χαρακτηρίζεται από ψαθυρούς, ηφαιστειακούς γεωλογικούς σχηματισμούς σε στρωματοποίηση και έντονο γεωμορφολογικό ανάγλυφο ενώ νότια-νοτιοδυτικά συνορεύει με αιγιαλό σχηματίζοντας κρημνό με μέτωπο προς τη θάλασσα, που καταλήγει σε αμμώδη παραλία. Στις 9.11.2016 διενεργήθηκε μερικός έλεγχος στην εν λόγω έκταση από τις επιθεωρήτριες περιβάλλοντος, …….. …. και …….. …., καθώς και την επιθεωρήτρια δόμησης του ΣΕΠΔΕΜ, ……..  ….. Παρόντες κατά τη διάρκεια του ελέγχου ήταν ο αρμόδιος υπάλληλος της Υ.ΔΟΜ Δήμου Θήρας και υπάλληλος της Δημοτικής Αστυνομίας. Η είσοδος των επιθεωρητών στην έκταση πραγματοποιήθηκε κατόπιν της από 9.11.2016 Β16/475 σχετικής εντολής της Εισαγγελίας Νάξου ενώ τους επιθεωρητές κατά την είσοδό τους συνέδραμαν αστυνομικά όργανα.  Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας ελήφθησαν
  φωτογραφίες και γεωγραφικά στίγματα με συσκευή γεωγραφικού προσδιορισμού (GPS). Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου συντάχθηκε η ΑΑ ΣΕΠΔΕΜ 1/2016 έκθεση αυτοψίας. Εν συνεχεία, και κατόπιν της από 11.2016 με ΑΠ ΣΕΠΔΕΜ/ΕΝΕ οικ. 369 «Εντολής Διενέργειας Ελέγχου», διενεργήθηκε στις 21.11.2016 συμπληρωματικός μερικός έλεγχος στην ίδια έκταση από την Προϊσταμένη Διεύθυνσης Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος, ……..  …., την επιθεωρήτρια περιβάλλοντος ……..  …. και την επιθεωρήτρια δομήσεως του ΣΕΠΔΜΕΜ, ……..  …., κατά τη διάρκεια
  του οποίου παρευρίσκονταν αρμόδιος υπάλληλος του ΤΔΟΜ Δήμου Θήρας, στελέχη του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Θήρας και μέλη του Εθελοντικού Δϊασωστικού Σώματος Θήρας, ελήφθησαν γεωγραφικά στίγματα με συσκευή γεωγραφικού εντοπισμού (GPS) ενώ μετά την ολοκλήρωσή του παρελήφθη φωτογραφικό υλικό από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θήρας και συντάχθηκε η με ΛΑ ΣΕΠΔΕΜ 2/2016 έκθεση αυτοψίας. Κατά τους ως άνω διενεργηθέντες ελέγχους διαπιστώθηκαν οι εξής παραβάσεις: α) αυθαίρετη υπόσκαφη κατασκευή (επιχωμένη), την οποία η αιτούσα κατασκεύασε, εξ οπλισμένου σκυροδέματος, και η οποία δεν προβλέπονταν στην 17/2015 άδεια οικοδομής της ΥΔΟΜ Θήρας με τίτλο «ΝΕΑ ΔΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ-ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ». Επιπλέον, η εν λόγω κατασκευή εντοπίστηκε εντός ζώνης πλάτους 150μ. από τη γραμμή αιγιαλού σε αντίθεση με τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 παρ. 6 εδ. 1 του από 27.4.2012 πδ (ΦΕΚ 144 ΤΑΑ&ΠΘ 2012), στο οποίο ορίζεται ότι: «Απαγορεύεται κάθε δόμηση ή αλλοίωση του τοπίου και του φυσικού περιβάλλοντος: … β. σε ζώνη πλάτους 150μ. από τη γραμμή του αιγιαλού στην περιοχή προστασίας των φυσικών σχηματισμών-διάβρωσης-κατά μήκος τμήματος της ακτής δυτικά της Βλυχάδας και μέχρι του αρχαιολογικού χώρου του Ακρωτηρίου» και, συνεπώς, προκαλεί υποβάθμιση του περιβάλλοντος κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν.1650/1986, β) μη σύννομη διαχείριση υλικών, διότι η αιτούσα εταιρεία απόθεσε τα υλικά εκσκαφών, τα οποία προέκυψαν από τις χωματουργικές εργασίες, σε εδαφική κοιλότητα της περιοχής (ελήφθη γεωγραφικό στίγμα X: 628105 κατά ΕΓΣΑ ’87, βορειοδυτικά των αποθέσεων) και δεν τα διαχειρίστηκε σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΒΊ312), τα δε υλικά εκσκαφών σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων έχουν κωδικό 170505 και γ) μη σύννομη εκτέλεση χωματουργικών εργασιών-διαμορφώσεων εδάφους, διότι εκτέλεσε σε έκταση ιδιοκτησίας της χωματουργικές εργασίες-διαμορφώσεις εδάφους εντός ζώνης 150μ. από τη γραμμή αιγιαλού κατά παράβαση των οριζομένων στο άρθρο 1 παρ. 6 εδάφ. 1 του από 27.4.2012 πδ. Οι προαναφερθείσες εκθέσεις ελέγχου επιδόθηκαν στην αιτούσα ενώ η αρμόδια υπηρεσία του καθ’ου προχώρησε στη σύνταξη της με α.π. ΣΕΠΔΕΜ οικ 436/29.12.2016 εκθέσεως  μερικού ελέγχου τηρήσεως των περιβαλλοντικών όρων και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, η οποία περιελάμβανε αναλυτική περιγραφή των ευρημάτων, αναφορικώς με την τήρηση της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και επιδόθηκε στην αιτούσα, η οποία ταυτόχρονα κλήθηκε σε γραπτή απολογία εντός δέκα εργάσιμων ημερών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 2947/2001. Η ελεγχόμενη εταιρεία απάντησε με το α.π. ΣΕΠΔΕΜ 17/19.1.2017 απολογητικό υπόμνημα. Εν συνεχεία, η Γενική Διευθύντρια του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων προχώρησε στη σύνταξη της με α.π. ΣΕΠΔΕΜ οικ. 33/8.2.2017 πράξεως βεβαιώσεως παραβάσεως, η οποία διαβιβάστηκε και στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Νάξου. Ακολούθως, για τις ανωτέρω διαπιστωθείσες παραβάσεις συντάχθηκε, ομοίως, από τη Γενική Διευθύντρια του Σώματος Επιθεώρησης  Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων η με απ οικ. ΣΕΠΔΕΜ 35/8.2.2017 Εισήγηση Επιβολής Προστίμου σε βάρος της αιτούσας προς τους Υπουργό και Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ύψους 156.500,00 ευρώ, οι οποίοι με την προσβαλλόμενη πράξη επέβαλαν, εν τέλει, σε βάρος της πρόστιμο συνολικού ύψους 156.500,00 ευρώ και αναλυτικά κατά παράβαση: α) πρόστιμο ύψους 83.200,00 ευρώ για αυθαίρετη υπόσκαφη κατασκευή, β) πρόστιμο ύψους 41.600,00 ευρώ για μη σύννομη διαχείριση υλικών εκσκαφών και γ) πρόστιμο ύψους 31.700,00 ευρώ για μη σύννομη εκτέλεση χωματουργικών εργασιών-διαμορφώσεων εδάφους.
 3.  Επειδή, με την με την κρινόμενη αίτηση προβάλλεται, κατ’ αρχήν, ως λόγος χορηγήσεως της αναστολής, η πρόδηλη βασιμότητα των ισχυρισμών της εκκρεμούς προσφυγής περί: α) παράνομης εφαρμογής των κρίσιμων διατάξεων, και ειδικότερα του άρθρου 30 του ν. 1650/1986, διότι ουδόλως αιτιολογείται ή αιτιολογείται πλημμελώς ο λόγος για τον οποίο οι βεβαιωθείσες παραβάσεις θεωρήθηκε ότι προκαλούν ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή παραβαίνουν τις διατάξεις του ν. 1650/1986, όπως ισχύει σήμερα, ή των κατ’εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων διαταγμάτων ή υπουργικών αποφάσεων ή αποφάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή της Περιφέρειας και β) πλημμελούς αιτιολογίας της προσβαλλόμενης αποφάσεως επιβολής προστίμου και παραβάσεως της αρχής της αναλογικότητας, διότι δεν παρατίθενται σε αυτήν σαφείς αιτιολογίες, από τις οποίες να προκύπτει ο δικαιολογητικός λόγος επιβολής των ένδικων προστίμων και ο τρόπος υπολογισμού τους, προκειμένου να ελεγχθεί, εάν αυτά επιβλήθηκαν σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, δεδομένου του υπέρογκου ύψους τους. Εξάλλου, ως λόγος χορηγήσεως της ζητούμενης αναστολής προβάλλεται η ανεπανόρθωτη υλική βλάβη, την οποία θα υποστεί η αιτούσα σε περίπτωση άμεσης εκτελέσεως της προσβαλλόμενης πράξεως. Τούτο, διότι η δραστηριότητά της αναφορικώς με την κατασκευή της επίμαχης οικοδομής είναι μία πολύ μεγάλη επένδυση, για την οποία έχει δαπανήσει μέχρι στιγμής υπέρογκα χρηματικά ποσά. Πιο συγκεκριμένα έχει δαπανήσει το ποσό των 1.025.789,00 ευρώ καθώς και το ποσό των 468.917,00 ευρώ, όπως προκύπτει από τα 21799/2010 και 21800/2010 συμβόλαια αγοραπωλησίας της Συμβολαιογράφου Αθηνών Δήμητρας, συζύγου …….. , το γένος ……. ή ……… , προκειμένου να αγοράσει 75 περίπου στρέμματα γης στην περιοχή της Βλυχάδας Θήρας, με σκοπό αυτά να αποτελόσουν τον κορμό της κατασκευαστικής της δραστηριότητας. Η 3008/ 25.10.2016, όμως, απόφαση του Δήμου Θήρας, κατόπιν της αυτοψίας, που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία Δόμησης του εν λόγω Δήμου στις 20 και 21.10.2016, περί άμεσης διακοπής κάθε οικοδομικής εργασίας στην ιδιοκτησία της, λόγω εκτελέσεως αυθαίρετων εργασιών, ανέτρεψε τα επιχειρηματικά της σχέδια με συνέπεια τα οικονομικά αποτελέσματα του τρέχοντος έτους να παρίστανται ουσιαστικά μηδενικά, η δε ρευστότητα της εταιρείας της είναι σχεδόν μηδαμινή, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να καταβάλει το ένδικο πρόστιμο, χωρίς να κινδυνεύσει άμεσα η επιχείρησή της. Επιπλέον, η οικονομική κρίση της χώρας, η οποία οδήγησε στην απότομη και ανεξέλεγκτη συρρίκνωση της οικοδομικής δραστηριότητας, ανέτρεψε το οικονομικό και επιχειρησιακό πλάνο της, με αποτέλεσμα η αναγκαστική είσπραξη του ένδικου προστίμου να επιδεινώσει ακόμα περισσότερο την οικονομική της κατάσταση, δεδομένου ότι δε διαθέτει σήμερα κανένα έσοδο ούτε ρευστά διαθέσιμα και, συνεπώς, αδυνατεί να καταβάλει το ποσό των 156.500,00 ευρώ. Εξάλλου, δε διαθέτει προς εκποίηση οιαδήποτε άλλη ακίνητη περιουσία πλην των επίδικων οικοπέδων, με αποτέλεσμα οιαδήποτε διαδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος των εν λόγω ακινήτων είναι απολύτως βέβαιο ότι θα θέσει σε διακινδύνευση τη βιωσιμότητα της εταιρείας της. Προς απόδειξη των ισχυρισμών της προσκομίζει και επικαλείται, μεταξύ άλλων, απλά φωτοαντίγραφα: 1) δηλώσεως φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 για το φορολογικό έτος 2016, από την οποία προκύπτει ότι η φορολογική της ζημία ανήλθε στο ποσό των 121.394,07 ευρώ και 2) ισολογισμού της εταιρείας για την εταιρική χρήση 1.1.-31.12.2016, από τον οποίο προκύπτει ότι τα κέρδη της ανήλθαν στο ποσό των 80.860,78 ευρώ. Το καθ’ου, εξάλλου, με την υπ’αρ. πρωτ. 414/13.12.2017 έκθεση απόψεών του ζητεί την απόρριψη της υπό κρίση αιτήσεως αναστολής προεχόντως για λόγους δημοσίου συμφέροντος και ειδικότερα, προκειμένου να προστατευθεί το περιβάλλον, το οποίο αποτελεί υπέρτατο δημόσιο αγαθό, διότι σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, που περιέχονται στην εν λόγω έκθεση απόψεων, η αιτούσα κατά την κατασκευή της «Νέας διώροφης οικοδομής με υπόγειο-κατοικίες, κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής και δεξαμενής» παραβίασε την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 1650/1986.
 4. Επειδή, ενόψει των ανωτέρω, ο λόγος περί πρόδηλης βασιμότητας της οικείας εκκρεμούς προσφυγής πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, διότι οι προβαλλόμενοι με την τελευταία λόγοι δεν παρίστανται, κατά την κρίση του Δικαστηρίου βάσιμοι, καθώς δε βασίζονται σε πάγια νομολογία ή σε νομολογία της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικράτειας, απαιτούν δε ενδελεχή έρευνα του νομικού και πραγματικού μέρους της υποθέσεως καθώς και εκτίμηση των στοιχείων του φακέλου (πρβλ. Ε.Α. Σ.τ.Ε. Ολ. 496/2011, 110/2013 κ.ά). Περαιτέρω, ως προς το δεύτερο λόγο περί ανεπανόρθωτης υλικής βλάβης το  Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπ’όψιν: α) το συνολικό ποσό του επιβληθέντος προστίμου και β) την οικονομική κατάσταση της αιτούσας, όπως αυτή προκύπτει από τα προσκομισθέντα στοιχεία, συνεκτιμωμένων και των λόγων δημοσίου συμφέροντος, που επέβαλαν την ένδικη κύρωση, οι οποίοι συνίστανται στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, που έχει αναχθεί σε αυτοτελώς προστατευόμενο έννομο αγαθό, και επιβάλλουν, κατ’ αρχήν, την άμεση εκτέλεση της επίδικης πράξεως, κρίνει ότι είναι δυνατή η άμεση καταβολή
  από την αιτούσα μέρους του επιβληθέντος προστίμου και συγκεκριμένα ποσού 30.000,00 ευρώ χωρίς να προκληθεί σε αυτήν ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη και, συνεπώς, συντρέχει περίπτωση εν μέρει αποδοχής της κρινόμενης αιτήσεως.
 5. Επειδή, κατ’ακολουθίαν των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση αναστολής πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή, να ανασταλεί η εκτέλεση της 72/8.3.2017 αποφάσεως επιβολής προστίμου του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά το ποσό των 126.500,00 ευρώ μέχρι τη δημοσίευση οριστικής αποφάσεως επί της εκκρεμούς προσφυγής της απούσας, καθισταμένου άμεσα καταβλητέου του υπόλοιπου ποσού των 30.000,00 ευρώ, να αποδοθεί στην αιτούσα μέρος του καταβληθέντος παράβολου, ύψους 20,00 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό παράβολου, ύψους 30,00 ευρώ, πρέπει να καταπέσει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, και να συμψηφισθεί η δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων, λόγω της εν μέρει νίκης και ήττας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 277 παρ. 9 του Κ.Δ.Δ. (που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2717/1999, Α’ 97) και 275 παρ. 1 εδ. γ’ του Κ.Δ.Δ.

 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Δέχεται εν μέρει την κρινόμενη αίτηση.

Αναστέλλει την εκτέλεση της 72/8.3.2017 αποφάσεως επιβολής προστίμου του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά το ποσό των εκατόν είκοσι έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (126.500,00€) έως τη δημοσίευση οριστικής αποφάσεως επί της εκκρεμούς  προσφυγής (ΠΡ 509911258/3.11.2017), καθισταμένου άμεσα καταβλητέου του υπόλοιπου ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€).

Διατάσσει την απόδοση στην αιτούσα μέρους του καταβληθέντος ύψους είκοσι (20,00) ευρώ καθώς και την κατάπτωση του υπολοίπου ποσού παράβολου, ύψους τριάντα (30,00) ευρώ υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 19 Ιανουάριου 2018 και η απόφαση εκδόθηκε στον ίδιο τόπο στις 26/1/2018.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ