fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ

Αριθμός Απόφασης 708\2015

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από την Δικαστή Θωμαή Κιμισκίδου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών και από την Γραμματέα Μαρία Νικολακοπούλου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 25-05-2015, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της ενάγουσας: ………  ……..   του ……….., κατοίκου ………., ατομικά και ως ασκούσας προσωρινά την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου της…….  …….., η οποία παραστάθηκε στο ακροατήριο δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Γεωργίου Παναγάκου.

Του εναγόμενου: ………. ……..του ………., κατοίκου Μελισσίων Αττικής, ο οποίος ήταν απών και δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 23-01-2014 (αριθ. κατ. 138 (Γ.Α.Κ. 8423)/23-1-2014) αγωγή της, που προσδιορίστηκε για την πιο πάνω δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ο πληρεξούσιος δικηγόρος της ενάγουσας ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσε.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από την με αριθ. 5099 Β/27-01-2014 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών I. Κοπανά, που προσκομίζει η ενάγουσα, προκύπτει ότι επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο της κρινομένης αγωγής, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την σημερινή δικάσιμο επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στον εναγόμενο (άρθρα 124 παρ. 1, 126, 127, 128, 229 και 591 παρ. 1 περ. α’ ΚΠολΔ), Ωστόσο, κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο κατά την σημερινή δικάσιμο, αυτός δεν εμφανίστηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο και πρέπει να δικαστεί ερήμην. Το Δικαστήριο, ωστόσο, πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι (άρθρο 681Β’ και 672 ΚΠολΔ).

Με την κρινόμενη αγωγή, η ενάγουσα ζητεί, κατ’ εκτίμηση του δικογράφου, να της ανατεθεί αποκλειστικά η άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του ανήλικου τέκνου της, που έχει αποκτήσει με τον εναγόμενο σύζυγό της, με τον οποίο βρίσκονται σε διάσταση και μετά τον νομίμως γενόμενο, με δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου της στο ακροατήριο και με τις έγγραφες προτάσεις της, περιορισμό του αιτήματος της (άρθρα 295, 297 ΚΠολΔ), ζητεί να αναγνωριστεί η υποχρέωση του εναγομένου να της καταβάλει, για λογαριασμό του ανήλικου τέκνου της, το οποίο στερείται προσοδοφόρου περιουσίας και λόγω της ηλικίας του αδυνατεί να εργαστεί, μηνιαία διατροφή σε χρήμα ποσού 1.100 ευρώ, για χρονικό διάστημα 36 μηνών από την επίδοση της αγωγής, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση κάθε επιμέρους δόσης έως την ολοσχερή τους εξόφληση, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή, καθώς και να καταδικασθεί ο εναγόμενος στα δικαστικά της έξοδα. Με το ως άνω περιεχόμενο και αιτήματα η αγωγή αρμοδίως φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου (άρθρ. 17 παρ. 2 και 22 ΚΠολΔ), δικάζεται κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 681 Β’, 681Γ’ και 666 παρ. 1, 667, 670, 671 παρ. 1 έως 3 και 672 έως 676 του ΚΠολΔ, είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486, 1487, 1489 παρ. 2, 1493, 1496, 1498, 1510, 1511, 1513, 1514, 1516 παρ. 2, 1518, 340, 341, 345 του ΑΚ 70, 176 του ΚΠολΔ, πλην του αιτήματος περί κήρυξης της απόφασης προσωρινά εκτελεστής, το οποίο είναι μη νόμιμο και ως εκ τούτο απορριπτέο, μετά την μετατροπή του αιτήματος σε αναγνωριστικό.

Επομένως η αγωγή πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν, δεδομένου ότι η μη υποβολή έκθεσης της κοινωνικής έρευνας, όπως απαιτεί το άρθρο 681Γ ΚΠολΔ, δεν κωλύει την πρόοδο της δίκης, καθόσον, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 4 του Ν. 2521/1997, το Δικαστήριο δικάζει και χωρίς την υποβολή της έκθεσης, εξάλλου λόγω της μικρής ηλικίας του ανηλίκου τέκνου το Δικαστήριο κρίνει ότι δεν έχει την απαιτούμενη ωριμότητα για/νά αντιληφθεί σαφώς το  συμφέρον του και τη σημασία της διαφοράς των γονέων του και ως εκ τούτου, δεν είναι αναγκαία η επικοινωνία του Δικαστηρίου με αυτό. Περαιτέρω, για την τήρηση της προβλεπομένης επί ποινή απαραδέκτου από το άρθρο 681Γ’παρ. 2 εδ. β’ προδικασίας, που περιλαμβάνει την υποχρέωση του Δικαστηρίου να προβεί σε απόπειρα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, απαιτείται η αυτοπρόσωπη εμφάνιση των διαδίκων προκειμένου να ακουσθούν, επομένως σε αντίθετη περίπτωση, όπως στην προκειμένη, κατά την οποία η μεν ενάγουσα εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, ο δε εναγόμενος δεν εμφανίσθηκε κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, η συζήτηση της υπόθεσης γίνεται χωρίς την τήρηση της προδικασίας αυτής (ΑΠ 2130/2007 δημ. ΝΟΜΟΣ, ΔΙΚΗ 2008.396).

Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα της ενάγουσας, που εξετάσθηκε στο ακροατήριο, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και από όλα τα έγγραφα, τα οποία η ενάγουσα νομίμως επικαλείται και προσκομίζει, αποδεικνύονται τα ακόλουθα: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο θρησκευτικό γάμο κατά τους ιερούς κανόνες της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας στο Ζαρό Κρήτης, στις 10-08- 1997. Από τον γάμο τους απέκτησαν ένα τέκνο, τη ……., που γεννήθηκε στις 10-06-1999. Η έγγαμη συμβίωσή τους ήταν αρχικά ομαλή, όμως στην συνέχεια διαταράχθηκε και την 10-04- 2011, ο εναγόμενος αποχώρησε από την συζυγική οικία, στην οποία παρέμεινε η ενάγουσα με το ανήλικο τέκνο. Από τότε οι διάδικοι βρίσκονται σε διάσταση. Με την με αριθμό 15292/2013 απόφαση του δικαστηρίου τούτου (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), που εκδόθηκε κατόπιν σχετικής αίτησης της ενάγουσας, ανατέθηκε σ’ αυτήν προσωρινά η άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του παραπάνω ανηλίκου τέκνου τους και υποχρεώθηκε ο εναγόμενος, με την ίδια απόφαση, να καταβάλει στην ενάγουσα, το ποσό των 1.100 ευρώ ως προσωρινή μηνιαία διατροφή του ανηλίκου τέκνου τους, κατόπιν συνομολόγησης από τον εναγόμενο των πραγματικών περιστατικών που συγκροτούσαν το ιστορικό και αιτητικό της αίτησης αυτής. Από την παραπάνω συνομολόγηση από τον εναγόμενο, κατά την εκδίκαση της παραπάνω αίτησης, σε συνδυασμό και με το από 12-11-2013 ιδιωτικό συμφωνητικό των διαδίκων, με το οποίο συμφώνησαν οι διάδικοι στην ανάθεση της παραπάνω επιμέλειας στην ενάγουσα, λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος ότι το ανήλικο τέκνο από την έναρξη της διάστασης των γονέων του, διαμένει με την ενάγουσα μητέρα του, το Δικαστήριο κρίνει ότι το συμφέρον του ανήλικου τέκνου, όπως προσδιορίζεται από την ανάγκη της ομαλής σωματικής και ψυχοπνευματικής ανάπτυξής του, επιβάλλει να ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του στην ενάγουσα.

Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι το ανήλικο τέκνο αδυνατεί να διαθρέψει τον εαυτό του γιατί δεν έχει δική του περιουσία, ούτε εισοδήματα από οποιαδήποτε άλλη πηγή και δεν έχει τη δυνατότητα, λόγω της ηλικίας του, να εργασθεί. Συνεπώς υπόχρεοι προς διατροφή είναι οι γονείς του από κοινού, ο καθένας ανάλογα με τις οικονομικες του δυνάμεις. Ο εναγόμενος είναι ιατρός, χειρουργός ορθοπεδικός σε κλινική στον Βύρωνα με  μηνιαίες αποδοχές τουλάχιστον 4.000 ευρώ περίπου, κατά την κατάθεση του μάρτυρα επιβαρύνεται με υποχρέωση διατροφής τρίτων προσώπων. Η ενάγουσα διατηρούσε
επιχείρηση πώλησης ενδυμάτων, τις εργασίες της οποίας διέκοψε, λόγω οικονομικών προβλημάτων. Διαμένει με το ανήλικο τέκνο της στην πρώην συζυγική οικία. Δεν επιβαρύνεται με υποχρέωση διατροφής τρίτων προσώπων. Περαιτέρω συνεισφέρει στις ανάγκες διατροφής του ανήλικου τέκνου με την προσωπική της εργασία για τη φροντίδα και ανατροφή του, η οποία είναι αποτιμητή σε χρήμα. Το ανήλικο τέκνο είναι μαθήτρια της Α’ τάξης του λυκείου σχολείου, κατά το σχολικό έτος 2014-15 στα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια «……….», με ετήσια δίδακτρα 8.000 ευρώ. Οι ανάγκες του είναι οι ίδιες με αυτές των άλλων παιδιών της ηλικίας του, ενώ δεν αποδείχθηκαν οι ιδιαίτερες δαπάνες που αναφέρονται στην αγωγή για μαθήματα Αγγλικών, τένις, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία και κιθάρα, καθόσον δεν προσκομίζονται σχετικές αποδείξεις, ο δε μάρτυρας αόριστα καταθέτει επ’ αυτών.

Με βάση τις προαναφερόμενες οικονομικές δυνατότητες των διαδίκων και τις εν γένει περιστάσεις, η κατά μήνα διατροφή για το ανήλικο τέκνο τους, προσδιοριζόμενη από τις συνθήκες ζωής και ανταποκρινόμενες στα απαραίτητα έξοδα για την ένδυση, εκπαίδευση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ψυχαγωγία και διατροφή πρέπει να καθορισθεί στο ποσό των 1.000 ευρώ, το οποίο είναι ανάλογο με τις δυνάμεις των διαδίκων, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες ζωής τους και ανταποκρίνεται στα απαραίτητα έξοδα για τη διατροφή και συντήρησή του. Από το προαναφερόμενο ποσό ο εναγόμενος είναι σε θέση να καταβάλει ως διατροφή το ποσό των 900 ευρώ μηνιαίως. Κατά το υπόλοιπο ποσό, που απαιτείται για τη διατροφή του ανηλίκου, συμμετέχει η ενάγουσα μητέρα του, με την προσφορά της προσωπικής της εργασίας και απασχόλησης για την περιποίηση και τη φροντίδα του, με βάση το συσχετισμό των οικονομικών δυνάμεων των δύο γονέων, ο οποίος γίνεται από το Δικαστήριο, σύμφωνα προς τα αποδεικνυόμενα πραγματικά περιστατικά. Σημειώνεται ότι το ποσό στο οποίο είχαν συμφωνήσει οι διάδικοι με το από 12-11-2013 ιδιωτικό συμφωνητικό τους, για να αποτελέσει την συνεισφορά του εναγομένου στην διατροφή του παραπάνω ανηλίκου τέκνου του, αφορούσε την παραπάνω αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και ειδικότερα για το χρονικό διάστημα από την επίδοση της αίτησης ασφαλιστικών μέχρι την έκδοση απόφασης επί της ασκηθησομένης από την ενάγουσα αγωγής διατροφής και για τον λόγο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει τυχόν συνομολόγηση του εναγομένου επί του αιτήματος διατροφής της παρούσας αγωγής.

Κατ’ ακολουθίαν, πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η αγωγή ως να ανατεθεί η επιμέλεια του προσώπου του ανήλικου τέκνου των διαδίκων αποκλειστικά στην  ενάγουσα, να αναγνωριστεί η υποχρέωση του εναγόμενου να καταβάλει σ’ αυτήν διατροφή σε χρήμα, για λογαριασμό του παραπάνω ανηλίκου, το ανωτέρω ποσό των 900 ευρώ, για το  χρονικό διάστημα των τριάντα έξι (36) μηνών από την επίδοση της αγωγής, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση πληρωμής κάθε δόσης και μέχρι την εξόφληση. Επίσης, να οριστεί παράβολο για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσας εκ μέρους του εναγομένου (άρθρα 501, 502 παρ. 1, 505 παρ. 2 ΚΠολΔ) και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας σε βάρος του τελευταίου λόγω της ήττας του, μειωμένα, όμως, διότι η αγωγή έγινε εν μέρει δεκτή (άρθ. 178 ΚΠολΔ), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του εναγομένου.

ΟΡΙΖΕΙ παράβολο ερημοδικίας το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ αποκλειστικά στην ενάγουσα την άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του ανήλικου τέκνου των διαδίκων …….  ……..

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ την υποχρέωση του εναγομένου να προκαταβάλει στην ενάγουσα, με την ιδιότητα με την οποία παρίσταται, εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα, το ποσό των εννιακοσίων (900) ευρώ, λόγω διατροφής του ως άνω ανήλικου τέκνου, για το χρονικό διάστημα των τριάντα έξι (36) μηνών από την επίδοση της αγωγής, με το νόμιμο τόκο από την
καθυστέρηση καταβολής κάθε δόσης έως την εξόφληση.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος του εναγομένου μέρος των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους στην Αθήνα στις  4/9/15.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία