fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Αριθμός Απόφασης 221/2013
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(Διαδικασία Πιστωτικών Τίτλων)

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Φωτεινή Χαβελέ, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και από τη Γραμματέα Ειρήνη Μπαλοθιάρη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 5 Μαρτίου 2013, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της ανακότττουσας:· της μονοπρόσωπης  εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «……… ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» που εδρεύει στον Άλιμο, οδός ….., αρ. ….., και εκπροσωπείται νόμιμα , η οποία παραστάθηκε μετά του νομίμου εκπροσώπου της και του πληρεξούσιου δικηγόρου της Ευάγγελου Ρεγκούτα.

Της καθ’ης η ανακοπή: της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «………  ……..  …….. ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ – ΞΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στη δημοτική ενότητα Καματερού του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία ήταν απούσα. Η ανακοπτιούσα εταιρεία, ζητεί να γίνει δεκτή η από 16-5-2012 αίτησή της, διαδικασίας Πιστωτικών τίτλων, που κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης 2507 και προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 13/11/2012, οπότε αναβλήθηκε για την ανωτέρω δικάσιμο της 5/3/2013.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από την υπ’ αριθμόν 4983 Γ/2012 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιά Δημητρίου Σ. Ραπατζίκου που προσκομίζει και επικαλείται η ανακόπτουσα προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο των με αριθμό 679/2012 Πρακτικών Συνεδριάσεως του Δικαστηρίου αυτού με ημερομηνία 13-11-2012 με το οποίο αναβλήθηκε η συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της αποφάσεως επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στην καθήξη ανακοπή. Η τελευταία όμως δεν εμφανίστηκε στη δικάσιμο αυτή κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε από το έκθεμα στη σειρά της και πρέπει να δικαστεί ερήμην. Το Δικαστήριο ωστόσο θα προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρο 643 παρ. 2 Κ.ολ.Δ.), όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση με το άρθρο 6Ν2479/1997 σε συνδυασμό με το άρθρο 649 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.

Η ανακοπή κατά της 17454/2012 διαταγή ττληρωμής του Δικαστή αυτού του Δικαστηρίου ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα (άρθρο 632 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.), αρμοδίως δε εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των άρθρων 638 – 644 Κ.Πολ.Δ. κατά την οποία δικάζεται η διαφορά από την απαίτηση (από επιταγή) με βάση την οποία επιδόθηκε η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής (άρθρο 632 παρ. 1,3 του ίδιου κώδικα). Πρέπει επομένως να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί η νομική και ουσιαστική βασιμότητα των λόγων της.

Η ανακόπτουσα ζητεί με την ανακοπή της να ακυρωθεί η παραπάνω διαταγή πληρωμής διότι η επιταγή με βάση την οποία εκδόθηκε αυτή αφορά αιτία που δεν επακολούθησε γεγονός το οποίο γνώριζε η καθής κατά την κτήση της επιταγής και ενήργησε προς βλάβη της. Ο λόγος αυτός, μοναδικός λόγος της ανακοπής  είναι νόμιμος. Στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 904 επ ΑΚ, 681 ΑΚ και άρθρο 22 Ν 5960/1933 περί επιταγής και πρέπει επομένως να ερευνηθεί κατ’ ουσίαν.

Από την ανωμοτί εξέταση του νομίμου εκπροσώπου της ανακόπτουσας που εξετάστηκε στο ακροατήριο κατά τη συζήτηση της υπόθεσης και από τα έγγραφα που αυτή επικαλείται  και προσκομίζει προέκυψαν τα εξής:

Η ανακόπτουσα είναι κατασκευαστική εταιρία και δυνάμει του από 20/10/201 1 ιδιωτικού συμφωνητικού σύμβασης έργου (υπεργολαβίας) ανέθεσε στη λήπτρια της επίδικης επιταγής με βάση την οποία εκδόθηκε η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής εταιρία «……….ΑΕ» ,ως υπεργολάβου την εκτέλεση εργασιών κατασκευής και τοποθέτησης εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου, Θυρών σίδηρου και σιδηροκατασκευών, κατά τα εκτιθέμενα αναλυτικά στην ανακοπή. Ως προκαταβολή δόθηκαν δύο επιταγές, μεταξύ των οποίων και η επίδικη, λήξεως 31/01/2012 και λήξεως 28/02/2012 με τη ρητή συμφωνία ότι αυτές θα πληρώνονταν μόνο με την περάτωση των άνω εργασιών και δε θα ετίθεντο σε κυκλοφορία, αλλά θα παρέμεναν ανά χείρας της άνω εταιρείας ως εγγύηση. Όμως η άνω εταιρεία δεν εκτέλεσε το έργο, όπως είχε συμφωνηθεί και η ανακόπτουσα ακύρωσε την  άνω παραγγελία. Από τις άνω επιταγές η προαναφερόμενη εταιρεία επέστρεψε τη μία στην ανακόπτουσα και την άλλη – επίδικη- παρά τα συμφωνηθέντα την έθεσε σε κυκλοφορία και εμφανίστηκε αυτή από την εταιρεία με την επωνυμία «…….. ……….ΑΕ» στην οποία είχε οπισθογραφηθεί από την καθής οπότε και σφραγίστηκε με επαρκές υπόλοιπο και η καθής στη συνέχεια την ανέλαβε από την παραπάνω τελευταία κομίστρια και προχώρησε στην έκδοση της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής.

Από τα ίδια παραπάνω αποδεικτικά στοιχεία αποδείχτηκε ότι η καθής, κατά την κτήση της επιταγής, γνώριζε ότι αυτή δεν οφείλετο κατά τα ανωτέρω, αφού είχε ειδοποιηθεί τηλεφωνικώς, αλλά και εγγράφως με σχετικό εξώδικο (προσκομιζόμενο) από την ανακόπτουσα και παρόλα αυτά με προφανή σκοπό να βλάψει την ανακόπτουσα ζήτησε και πέτυχε την ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής σε βάρος της (ανακόπτουσας).

Κατ’ ακολουθίαν όλων των άνω εκτεθέντων πρέπει να γίνει δεκτή η ανακοπή ως και ουσιαστικά βάσιμη και να ακυρωθεί η ανακοπτόμενη (17454/2012) Διαταγή Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών και να επιβληθεί σε βάρος της καθής η δικαστική δαπάνη της ανακόπτουσας, άρθρα 176 & 191 παρ.2 Κ.Πολ.Δ, όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό. Παράβολο ερημοδικίας δεν ορίζεται, διότι η καθής δεν δικαιούται να ασκήσει ανακοπή ερημοδικίας κατά της παρούσας, άρθρο 644 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην της καθής η ανακοπή

Δέχεται την ανακοπή

Ακυρώνει την υπ’ αριθμόν 17454/2012 Διαταγή Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών

Επιβάλλει σε βάρος της καθής τη δικαστική δαπάνη της ανακόπτουσας που ορίζεται σε διακόσια τριάντα (230,00) Ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του Δικαστηρίου.

Αθήνα 21 Μαρτίου 2013

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία