fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
(Διαδικασία πιστωτικών τίτλων)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 240/2009

 

Αποτελούμενο από τον Δικαστή Γεώργιο Αλμπούρα, Πρωτόδικη, τον οποίο διόρισε ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο Πρόεδρος Πρωτοδικών και τη Γραμματέα Σταυρούλα Παπαγεωργίου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στη Λιβαδειά την 11-6-2009 για να δικάσει την υπόθεση:

Της  ανακόπτουσας: Εταιρείας με την επωνυμία «………  ΕΠΕ – Διεθνείς μεταφορές», νομίμως εκπροσωπούμενης, που εδρεύει στον Πειραιά, η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξουσία της δικηγόρο Αναστασία Σωτηροπούλόυ.

Κατά                                                          .

Tnς Kαθης: Εταιρείας με την επωνυμία «…….Τράπεζα ΑΕ», που εκπροσωπείται νόμιμα, εδρεύει στην Αθήνα και  εκπροσωπήθηκε από την πληρεξουσία της δικηγόρο, Ελένη Πούλου.

Η ανακόπτουσα ζητεί να γίνει δεκτή η ανακοπή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό 90/2009 και προσδιορίστηκε για την προαναφερθείσα δικάσιμο της 11-6-2009.

Κατά τη συζήτησή της οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα και στις προτάσεις τους αναφέρσνται.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

1. Η υπό κρίση ανακοπή κατά της υπ’ αριθμόν 14/2009 διαταγής πληρωμής του Δικαστού αυτού του Δικαστηρίου, έχει ασκηθεί σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις, ενώπιον του Δικαστηρίου στο οποίο ανήκει ο Δικαστής που εξέδωσε τη διαταγή πληρωμής (ΕΑ 3505/1987 ΕλλΔνη 29, 328), και είναι εμπρόθεσμη. Ειδικότερα: από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 632 παρ. 1 και 144 παρ. 1 του ΚΠολΔ προκύπτει ότι η προθεσμία προς άσκηση της ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής έχει αφετήριο σημείο την επομένη της ημέρας επίδοσης της διαταγής πληρωμής (ΑΠ 834/1973 ΝοΒ 22, 336). Εν προκειμένω, η επίδοση της ένδικης διαταγής πληρωμής στην ανακόπτουσα έλαβε χώρα στις U-2-2009, όπως αποδεικνύεται από τη σημείωση του δικαστικού επιμελητή που την επέδωσε στην ανακόπτουσα επί του επιδοθέντος αντιγράφου της, την οποία προσκομίζει με επίκληση η ανακόπτουσα, μετά από νόμιμη πρόσκληση, κατ’ άρθρο 227 του ΚΠολΔ.,Η ένδικη ανακοπή ασκήθηκε εντός της νόμιμης προθεσμίας των 15 εργασίμων ημερών εφόσον η επίδοσή της στην καθής (καθώς η άσκηση της εν λόγω ανακοπής γίνεται με κατάθεση του δικογράφου και επίδοση αντιγράφου στον αντίδικο: ΕΑ 8551/1981 Αρμ 36, 300, ΕΑ 2112/1974 ΝοΒ 22, 1311, Δελούκα «Αξιόγραφα» σελ. 260, Σκαλίδης ΕΕμπΔ 26, Μ 8) έλαβε χώρα την 6-3-2009, όπως αποδεικνύεται από τις με αριθμούς 9583 Β76-3-2009 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πειραιώς Δημητρίου Ραπατζίκου και 2784/6-3-2009 έκθεση επίδοσης της δικαστικής  επιμελητρίας στο Πρωτοδικείο τούτο Παρασκευής Τζανοπούλου, λαμβανομένου υπόψη ότι η ημέρα του Σαββάτου δεν λογίζεται ως εργάσιμη ημέρα (ΕΑ 2443/1999 ΝοΒ 1999, 1424, βλ. αναθ. ΕΑ 3179/1998 ΕλλΔνη 40,424).

2.Η ένδικη ανακοπή αρμοδίως και παραδεκτώς εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των άρθρων 635 εκ. του ΚΠολΔ, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίηση που επήλθε με το άρθρο 6 του Ν 2479/6-5-1997, κατά την οποία δικάζεται η διαφορά από την απαίτηση (από επιταγές), για την οποία εκδόθηκε η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής (άρθρο 632 παρ. 1, 3 του ίδιου Κώδικα, βλ. ΑΠ 97/78 ΝοΒ 27, 26). Πρέπει, επομένως, να γίνει δεκτή κατά το τυπικό της μέρος και να ερευνηθεί η βασιμότητα των λόγων της.

3.Με την υπό κρίση ανακοπή της, η ανακόπτουσα, ισχυρίζεται ότι η υπογραφή που έχει τεθεί επί των ενδίκων επιταγών στη θέση του εκδότη δεν είναι του νομίμου εκπροσώπου της αλλά έχει πλαστογραφηθεί από συγκεκριμένο πρόσωπο και προτείνει μάρτυρες και άλλα αποδεικτικά μέσα.

4.Η ακύρωση της διαταγής πληρωμής δόναται να επιδιωχθεί μόνο με την ανακοπή των άρθρων 632 παρ. 1 ή 633 παρ. 2 ΚΠολΔ, με την οποία μπορούν να προβληθούν όλες οι ενστάσεις, οι καταλυτικές τόσο του τίτλου, όσο και του δικαιώματος του δανειστή, το οποίο βεβαιώνεται με τη διαταγή πληρωμής και ειδικότερα οι ενστάσεις που αναφέρονται στην έλλειψη των προϋποθέσεων, που τίθενται από τις διατάξεις των άρθρων 623 και 624 ΚΠολΔ, για την έκδοση της διαταγής πληρωμής, σε ουσιαστικούς ισχυρισμούς που προκύπτουν από το κείμενο του τίτλου ή σε ουσιαστικούς ισχυρισμούς που δεν προκύπτουν από αυτόν, όπως οι αναγόμενοι στην υποκειμένη σχέση. Η ανάληψη υποχρεώσεως από επιταγή συντελείται με δήλωση βουλήσεως. Αν αυτή λείπει δεν δημιουργείται υποχρέωση από τη επιταγή. Αυτός που εμφανίζεται στον τίτλο ως οφειλέτης μπορεί να προβάλει την έλλειψη δηλώσεως βουλήσεώς του και συνεπώς την ανυπαρξία υποχρεώσεώς του και μάλιστα κατά οποιουδήποτε κομιστή (ΕΑ 6847/77 ΕΕΔ 1978, 585, ΝοΒ 1978,746, ΕΑ 1251/1986 ΕΕΔ 1986, 491). Γι’ αυτό και οι ενστάσεις αυτές μπορούν να ονομαστούν εμπράγματες. Μεταξύ αυτών είναι και η ένσταση πλαστότητας της υπογραφής του οφειλέτη (.…… – ……… ο.π. παρ. 70 I).

Η ένσταση αυτή είναι προσωποπαγής, υπό την έννοια ότι μπορεί να την προτείνει μόνο εκείνος του οποίου πλαστογραφήθηκε η υπογραφή, ενεργεί όμως έναντι οποιουδήποτε, ανεξάρτητα αν ο κομιστής γνώριζε ή όχι την πλαστότητα. Προκειμένου περί ιδιωτικών εγγράφων δεν υπάρχει τεκμήριο γνησιότητας, αν προηγουμένως δεν έχει αποδειχθεί η γνησιότητα της υπογραφής του φερομένου ως εκδότη, κατ’ άρθρο 457 παρ. 3 του ΚΠολΔ. ΓΓ αυτό η αμφισβήτηση της υπογραφής του φερομένου ως υποχρέου από το έγγραφο, κατά την παρ. 2 του προαναφερθέντος άρθρου, συνιστά άρνηση, ώστε το βάρος αποδείξεως φέρει ο αντίδικος εκείνου που αμφισβητεί τη γνησιότητα της υπογραφής του (ΕΑ 1501/1970 ΕΕΔ ΚΑ 612). Από την αρχή αυτή όμως υπάρχει απόκλιση προκειμένου περί πιστωτικών τίτλων, όπου η ανάγκη εξασφάλισης της κυκλοφορίας του τίτλου και προστασίας των συναλλαγών αντιστρέφει το βάρος αποδείξεως το. οποίο φέρει αυτός που αμφισβητεί τη γνησιότητα της υπογραφής του στον πιστωτικό τίτλο. Ο ισχυρισμός αυτός έχει τον χαρακτήρα ενστάσεως (ΕΚρ 47/1971 ΕΕΔ ΚΣΤ’, 559, ΠΠΛαμ 217/81 ΕΕΔ 1982, 87 ,Τσιριντάνη – Ρόκα «Ενστάσεις κατ’ απαιτήσεων εκ συναλλαγματικών» εκδ. β\ σελ. 159, Μπέης Δ 1, 123, Δ2, 398).

5.Η ανακόπτουσα ισχυρίζεται, όπως προαναφέρθηκε, ότι η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της (ως εκδότη) δεν είναι γνήσια (δική του) και δεν εξουσιοδότησε κανόναν προς τούτο. Ο ισχυρισμός αυτός είναι παραδεκτός και νόμιμος ώς ένσταση πλαστότητας, θεμελιουμένη στη διάταξη του άρθρου 1 του Ν 5960/33 και στα άρθρα 460 επ. του ΚΠολΔ, δεδομένου ότι έχει ήδη υποβληθεί έγκληση για την πράξη αυτή (βλ. τη με ημερομηνία 6-3-2009 μήνυση, που έχει υποβληθεί την 10-3-2009 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιώς κατά του ………  …………. και κατά παντός ετέρου υπευθύνου). Την ιστορική βάση της ενστάσεως αυτής βαρύνεταινα αποδείξει η ανακόπτουσα (άρθρα 335,338 ΚΠολΔ).

6. Εξάλλου, κατά το άρθρο 640 ΚΠολΔ μέχρι την πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο πρέπει να προσκομίζονται υποχρεωτικά οι πιστωτικοί τίτλοι, διαφορετικά η αγωγή απορρίπτεται και αυτεπαγγέλτως, ως απαράδεκτη. Τούτο ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 632 παρ. 3 ΚΠολΔ και στην εκδίκαση της ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής από πιστωτικούς τίτλους (άρθρα 1, 21 επ., 50, 67 επ., 77 επ. του Ν 5960/33, βλ. ΑΠ 1513/84 ΕΕΝ 52, 667, ΕΑ 3312/86 Αρμ 41,49, ΕΑ 8611/87 ΑρχΝ 38, 682, ΕΑ 113/81 ΑρχΝ 32, 170, ΕΑ 10107/79 ΝοΒ 28, 824). Στην προκειμένη περίπτωση προτείνεται από την ανακόπτουσα ακυρωτική ένσταση, η οποία προκύπτει από το σώμα του τίτλου (εμπράγματη), και προσκομίζονται από εκείνη κατά της οποίας στρέφεται η ανακοπή τα πρωτότυπα των τίτλων, μετά από νόμιμη πρόσκληση, κατ’ άρθρο 227 του ΚΠολΔ.

7.Εξάλλου, κατά το άρθρο 250 του Κ.ΠολΑ αν είναι εκκρεμής ποινική αγωγή που επηρεάζει τη διάγνωση της διαφοράς, το δικαστήριο μπορεί, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση κάποιου διαδίκου, να διατάξει την αναβολή της συζήτησης έως ότου περατωθεί αμετάκλητα η ποινική διαδικασία. Η καθής η ανακοπή βάσει των περιστατικών αυτών ζήτησε, με τις προτάσεις της, την αναβολή της συζητήσεως μέχρις αμετακλήτου πέρατος της ποινικής δίκης. Το αίτημα αυτό είναι νόμιμο, στηριζόμενο επί της προαναφερθείσας διατάξεως, πρέπει όμως να εξεταστεί και αυτεπαγγέλτως. Εν προκειμένω, η εκδίκαση της ανωτέρω ποινικής υποθέσεως επηρεάζει τη διάγνωση της προκειμένης διαφοράς, εφόσον πρόκειται για το ίδιο αντικείμενο.

8.Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαίο προς πληρέστερη διάγνωση της διαφοράς, να ανασταλεί η συζήτηση της ένδικης ανακοπής μέχρι την αμετάκλητη περάτωση της ανωτέρω ποινικής διαδικασίας, σύμφωνα με την πιο πάνω διάταξη του άρθρου 250 Κ.Πολ.Δ. (ΕΑ 4524/1991, ΕΘ 331/1990 αδημ.).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Αναστέλλει τη συζήτηση της ένδικης ανακοπής μέχρι την αμετάκλητη περάτωση της ποινικής διαδικασίας για την οποία σχηματίστηκε δικογραφία, με βάση τη με ημερομηνία 6-3- 2009 μήνυση της ανακόπταυσας, που έχει υποβληθεί την 10-3-2009 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιώς κατά του ………   ……… και κατά παντός ετέρου υπευθύνου.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στη Λεβάδεια στις 10-3-2009, σε Εκτακτη δημοσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, απόντων των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία