fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 109/2016
ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
(Τακτική Διαδικασία)

Αποτελούμενο από τους Δικαστές Γεωργία Βρεττού, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Αφροδίτη Παπανικολάου, Πρωτόδικη, Γεωργία Τσιόμαλου, Πάρεδρο Πρωτοδικείου, εισηγήτρια και από τη Γραμματέα Ελένη Χαριτοπούλου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό στις 5 Ιουνίου 2015, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: ………  ……… του ………., σύζυγος ………. …………, ως εκπρόσωπος της επιχείρησης με την επωνυμία «………  ……… Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Γραφείο Ερευνών» και με διακριτικό τίτλο ‘(…  ………) SERVICES’, με έδρα τη Γλυφάδα Αττικής, οδός ……… …… αριθ. ….. και ………, η οποία εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο διά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Ευστάθιου Καρυδομάτη.

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: ……   ……… του ………, κάτοικος Πειραιά Αττικής, οδός ……  ……….., αριθ. …,  η οποία παραστάθηκε στο ακροατήριο μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Χρήστου Οικονομάκη.

Φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού η από 17-06-2013 αγωγή (υπ αριθ. εκθ. καταθ. δικογράφου 5002/2013), η οποία προσδιορίσθηκε αρχικά για να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο της 17-10-2014, οπότε αναβλήθηκε για τη δικάσιμο της 22-05-2015, οπότε διακόπηκε η συζήτηση για την ως άνω δικάσιμο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, η οποία εκφωνήθηκε κατά τη σειρά της από το πινάκιο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και αναφέρθηκαν ταυτόχρονα στις έγγραφες κατατεθείσες προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το ά. 46 ΚΠολΔ αν το δικαστήριο δεν είναι καθ’ ύλην ή κατά τόπο αρμόδιο, αποφαίνεται γι’ αυτό αυτεπαγγέλτως και προσδιορίζει το αρμόδιο δικαστήριο στο οποίο παραπέμπει την υπόθεση. Εξάλλου, κατά τις διατάξεις των ά. 43 και 44 ΚΠολΔ η συμφωνία των διαδίκων με την οποία τακτικό δικαστήριο γίνεται αρμόδιο για μελλοντικές διαφορές είναι έγκυρη μόνο αν είναι έγγραφη και αναφέρεται σε ορισμένη έννομη σχέση, από την οποία θα προέλθουν οι διαφορές. Οι συμφωνίες αυτές δημιουργούν αποκλειστική αρμοδιότητα, εκτός αν από την ίδια τη συμφωνία προκύπτει το αντίθετο.

Η ενάγουσα με την υπό κρίση αγωγή της εκθέτει ότι δυνάμει της από 10-01-2013 έγγραφης σύμβασης που συνάφθηκε μεταξύ της ενάγουσας και της εναγομένης, συμφωνήθηκε η παροχή εκ μέρους της ενάγουσας υπηρεσιών προσωπικής φύλαξης της εναγομένης, καθώς και φύλαξης των εγκαταστάσεων της επιχείρησης που αυτή  διατηρεί και της οικίας της. Ότι η διάρκεια της σύμβασης συμφωνήθηκε να έχει ετήσια διάρκεια αρχόμενη από 09-01-2013 και λήγουσα την 09-01-2014 και ότι ως αμοιβή ορίστηκε το ποσό των 25,00 Ευρώ για κάθε ανθρωποώρα παροχής των ως ανω υπηρεσιών. Ότι στην ανωτέρω έγγραφη σύμβαση περιέχεται η συμφωνία περί αποκλειστικής αρμοδιότητας των Δικαστηρίων των Αθηνών για κάθε διαφορά που θα προκόψει (βλ. σελ. 9 της υπό κρίση αγωγής). Ότι η ενάγουσα παρείχε τελικά τις υπηρεσίες της στην εναγομένη εως και τις 10-05-2013 και ότι οι συνολικές υπηρεσίες που παρείχε μέχρι τότε ανέρχονται, βάσει των ανωτέρω συμφωνηθέντων, στο ποσό των 163.836,00 Ευρώ, ποσό για το οποίο η εναγόμενη οχλήθηκε διά της από 16-05-2013 εξώδικης διαμαρτυρίας – πρόσκλησης – δήλωσης της ενάγουσας, η οποία της επιδόθηκε νόμιμα στις 22-05-2013 και το οποίο δεν έχει καταβάλλει μέχρι σήμερα.

Κατόπιν τούτων, ζητεί να υποχρεωθεί η εναγόμενη να της καταβάλλει το ποσό των 163.836,00 Ευρώ, νομιμοτόκως από την επομένη της οχλήσεως, ήτοι από 23-05-2013, άλλως από την επίδοση της παρούσας αγωγής μέχρι την εξόφληση, να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστεί η εναγομένη στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης της ενάγουσας. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η υπό κρίση αγωγή απαραδέκτως εισάγεται για να συζητηθεί από το παρόν Δικαστήριο, το οποίο είναι καθ’ ύλην αναρμόδιο λόγω ποσού, κατά τη διάταξη του ά. 14 παρ. 2 ΚΠολΔ, όπως αυτή τροποποιήθηκε από το ά. 6 παρ. 1 του Ν. 4055/2012, με έναρξη ισχύος την 02-04-2012 κατ’ ά. 113 του Ν. 4055/2012, αλλά και κατά τόπον αναρμόδιο, λόγω της έγκυρης παρέκτασης αρμοδιότητας, η οποία έλαβε χώρα εγγράφως μεταξύ των συμβληθέντων στην ανωτέρω σύμβαση και ήδη διαδίκων στην παρούσα, υπέρ των Δικαστηρίων των Αθηνών, κατ’ ά. 43 ΚΠολΔ. Πρέπει, συνεπώς, να κηρυχθεί το παρόν Δικαστήριο καθ’ ύλην και κατά τόπο αναρμόδιο για την εκδίκαση της υπό κρίση αγωγής και να παραπεμφθεί αυτή για συζήτηση στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Τέλος, πρέπει να καταδικαστεί η ενάγουσα στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης της εναγομένης, κατ’ ά. 176 ΚΠολΔ, όπως αυτά προσδιορίζονται στο διατακτικό της παρούσας.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΚΗΡΥΣΣΕΙ εαυτόν καθ’ ύλην και κατά τόπο αναρμόδιο.

ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ στο αρμόδιο καθ’ ύλην και κατά τόπο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την ενάγουσα στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης της εναγομένης ποσού εκατόν εβδομήντα (170,00) Ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίσθηκε στον Πειραιά, στις 3/9/2015 και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στον Πειραιά, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, στις 11/1/2016.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ