fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
Ν. 3869/2010

Αριθμός απόφασης 117/2015
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Πειραιώς Μπακογιάννη Μαρία από τον Γραμματέα Νικόλαο Μπακάλη. Συνεδρίαοε δημόσια στο ακροατήριο του, στις 4 Νοεμβρίου 2014, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ……. ……. του ………….. ,κατοίκου Περάματος Αττικής, ο οποίος παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια του πληρεξούσιου δικηγόρου του Γεωργίου Παναγάκου. .

ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΩΝ-ΚΑΘ ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ: 1 )Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ …… »,που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Αλέξανδρο Χρηστίδη,2)Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «…………… ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν εκπροσωπήθηκε.

Ο αiτών με την από 06.04.2012 αίτηση του, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του δικαστηρίου αυτού, γράφτηκε στο σχετικό βιβλίο με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 495/2012 και προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, ζητεί όσα αναφέρονται σ αυτή. Κατά την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, η υπόθεση αυτή εκφωνήθηκε νόμιμα και ακολούθησε συζήτηση όπως αναφέρεται στα πρακτικά.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Όπως προκύπτει από την με αριθμ.3906Γ/04.05.2012έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πειραιά Δημήτριου Ραπατζίκου που προσκομίζει ο αϊτών, αντίγραφο της ένδικης αίτησης του, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην περιλαμβανόμενη στην υποβληθείσα από αυτόν κατάσταση πιστώτριά του Τράπεζα με την επωνυμία «………………..» .Επομένως, εφόσον αυτή δεν εμφανίσθηκε κατά την παραπάνω δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το πινάκιο, πρέπει να δικασθεί ερήμην, πλην όμως η συζήτηση της υπόθεσης θα προχωρήσει σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (αρθρ. 754 παρ. 2 παρ. 1 ΚΠολΔ).

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 8 του Ν. 3869/2010: «Σε περιπτώσεις που εξαιτίας εξαιρετικών περιστάσεων, όπως χρόνια ανεργία χωρίς υπαιτιότητα του οφειλέτη, σοβαρά προβλήματα υγείας, ανεπαρκές εισόδημα για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών του οφειλέτη ή άλλων λόγων ίδιας τουλάχιστον βαρύτητας, προσδιορίζονται με την απόφαση μηνιαίες καταβολές μικρού ύψους ή και μηδενικές, το Δικαστήριο μπορεί με την ίδια απόφαση να ορίσει, όχι νωρίτερα από πέντε μήνες, νέα δικάσιμο για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών». Αν το Δικαστήριο αξιολογήσει την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη ως τέτοια που επιβάλλει μικρές ή μηδενικές καταβολές, τότε θα το αποφασίσει ακόμα και αυτεπαγγέλτως, χωρίς την ανάγκη σχετικού αιτήματος του οφειλέτη (…………….   ……………. – ………….. …………….-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3869/2010 ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, 2Η ΕΚΔΟΣΗ, ΣΕΛ. 395). Είναι αδιάφορο
δε, αν στην προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού είχε προτείνει μεγαλύτερου ύψους καταβολές. Με την κρινόμενη αίτηση ο αιτών επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τους πιστωτές, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητά τη ρύθμιση των χρεών του, με την εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας του, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση που εκθέτει αναλυτικά, με σκοπό την απαλλαγή του απ’ αυτά.

Η ένδικη αίτηση, όπως παραδεκτούς διευκρινίστηκε με προφορική δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου του αιτούντος στο ακροατήριο που καταχωρήθηκε στα τηρούμενα πρακτικά αλλά και με τις επί της έδρας κατατεθείσες προτάσεις του (άρθρα 224 και 741 ΚΠολΔ), εισάγεται νομίμως και αρμοδίως ενώπιον αυτού του δικαστηρίου της περιφέρειας της κατοικίας του αιτούντος κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 του Ν.3869/2010), μετά την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των καθ ων η αίτηση πιστωτριών τραπεζών (βλ. την υπ.αρ.3906Γ και  905Γ/04.05.2012 εκθέσεις επίδοσης  του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πειραιά Δημήτριου Ραπατζίκου) και την εμπρόθεσμη κατάθεση στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου των εγγράφων των παρ. 2 και 4 του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010, ήτοι: α) της προβλεπομένης από το  άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 βεβαίωσης περί αποτυχίας εξωδικαστικού σμβιβασμού (βλ. την από από 24.04.2012  βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού του πληρεξούσιου δικηγόρου του αιτούντος Χρήστου Οικονομάκη ο οποίος βεβαιώνει ότι η προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού απέτυχε την 18η.04.2012), που κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού ήτοι την 25η.05.2012 και β) της από 25.04.2012 υπεύθυνης δηλώσεως του αιτούντος για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των κάθε φύσης εισοδημάτων του, κατάσταση των πιστωτριών τραπεζών του και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία κατατεθείσας την 25.05.2012. Περαιτέρω, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, κατ’ άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 διαπιστώθηκε ότι δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντος για ρύθμιση των χρεών του στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτηση του για ουσιαστικούς λόγους,(βλ. την υπ.αρ.πρωτ. 1268γ/2014 βεβαίωση του Γραμματέα του Δικαστηρίου αυτού και του Ειρηνοδικείου Αθηνών).

Η κρινόμενη αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, είναι ορισμένη απορριπτομένης κατ’ ακολουθία της προβληθείσας από την παριστάμενη πιστώτρια τράπεζα ένστασης αοριστίας (διότι δεν αναφέρονται: τα εισοδήματά του αιτούντος κατά τον χρόνο ανάληψης των δανείων έως σήμερα,η μηνιαία δόση που έπρεπε να καταβάλει για να τα εξυπηρετεί,μέχρι πότε εξυπηρετούσε τα δάνειά του,η αξία της κύριας κατοικίας του,δεν εξειδικεύονται οι βιοτικές του δαπάνες κλπ)ως ουσία αβάσιμης. Περαιτέρω,η ένδικη αίτηση είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1,4, 5, 8 και 9 του ιδίου νόμου, καθόσον με βάση τα εκτιθέμενα σ’ αυτή περιστατικά συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής του αιτούντος στη ρύθμιση του νόμου, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, τα χρέη του δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης και έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του. Εφόσον δε δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος και των καθών η αίτηση πιστωτριών, πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω και κατ’ ουσίαν.

Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα του αιτούντος …………          ……… του Ιωάννη, που εξετάστηκε στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου και του οποίου η κατάθεση εμπεριέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημοσίας συνεδριάσεως (η παριστάμενη πιστώτρια τράπεζα δεν εξέτασε μάρτυρες), καθώς και από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα, που οι διάδικοι μετ’ επικλήσεως προσκομίζουν, από τις ομολογίες που συνάγονται από τους ισχυρισμούς των διαδίκων (261 ΚΠολΔ) και απ’ όλη γενικά τη διαδικασία αποδείχτηκαν τα ακόλουθα:0 αϊτών γεννήθηκε το έτος 1972 και είναι έγγαμος με την ………….  …………… η οποία είναι μητέρα δύο τέκνων, της …………….  …………….. 21 ετών που ως πρωτοετής φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών χρήζει της οικονομικής αρωγής των γονέων της για την ολοκλήρωση των σπουδών της και του ………    ……… 17 ετών. Ο αϊτών στερείται της πτωχευτικής ικανότητας και στο παρελθόν εργαζόταν ως σιδηρουργός, όμως την 20η.09.2011 σταμάτησε να εργάζεται λόγω ασθένειας.

Ειδικότερα ,του έχει διαγνωσθεί ποσοστό αναπηρίας 80%  (βλ. την από 04.09.2014 πιστοποίηση αναπηρίας της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ-ΙΚΑ Πειραιά) λόγω σοβαρών καρδιολογικών προβλημάτων υγείας (βλ. την από 24.04.2012 γνωμάτευση από το Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας-Θριάσιο).0 αϊτών σήμερα είναι συνταξιούχος του ΙΚΑ και του χορηγείται προσωρινή σύνταξη ύψους 508.72 ευρώ (βλ. ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων Μαρτίου 2014).Η σύζυγος του αιτούντος δεν εργάζεται από το έτος 2009 έως σήμερα (βλ. προσκομισθείσα κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ) και έχει μηδενικά εισοδήματα. Ο αϊτών διαμένει με την οικογένειά του σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας (υπό στοιχεία Β-3), κείμενης στο Πέραμα επί της οδού ……….. αρ. …..,επιφάνειας 65 τμ. Το ως άνω διαμέρισμα έχει ως παρακολουθηματικούς-βοηθητικούς χώρους μια θέση στάθμευσης επιφάνειας 10,10 τμ επί του ακάλυπτου και την υπό στοιχεία Υ-2 οριζόντια ιδιοκτησία αποθήκη υπογείου, επιφάνειας 5 τ.μ. Το ακίνητο αυτό περιήλθε στην κυριότητα του αιτούντος σε ποσοστό 100% εξ αδιαιρέτου δυνάμει του υπ.αρ.13545/06.12.2007 συμβολαίου αγοραπωλησίας οριζόντιων ιδιοκτησιών του συμβολαιογράφου Ελευσίνας Μιχαήλ Αριστοτέλη Ευθυμίου, ενώ είναι επιβαρυμένο με προσημείωση υποθήκης υπέρ της καθ ής η αίτηση πιστώτριας.

Το ετήσιο εισόδημα του αιτούντος: το οικονομικό έτος 2009 ανήρχετο στο ποσό των 35055,56 ευρώ, το οικονομικό έτος 2010 ανήρχετο στο ποσό των 31637,64 ευρώ και το οικονομικό έτος 2011 ανήρχετο στο ποσό των 31056,66 ευρώ. Το οικονομικό έτος 2014 το εισόδημα της συζύγου του αιτούντος ανήρχετο στο ποσό των 1147,01 ευρώ και το εισόδημα του αιτούντος ανήρχετο στο ποσό των 6104,64 ευρώ. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης ο αϊτών είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία τόσο αυτά προς τους ανέγγυους όσο και αυτά και προς τους ενέγγυους πιστωτές κατά πλάσμα του νόμου, θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατα το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (βλ. σε Κρητικό «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» σελ. 99), με εξαίρεση τα εμπραγμάτως ασφαλισμένα στεγαστικά δάνεια, των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφασης (αρθ. 6 παρ. 3 ν. 3869/10).

Ειδικότερα,ο αϊτών είχε συνάψει με την πρώτη των καθών η αίτηση πιστώτρια τράπεζα: α) σύμβαση στεγαστικού δανείου με αρ………….. με συνολική οφειλή την 20.10.2014 το ποσό των 89813,05 ευρώ και β) σύμβαση στεγαστικού δανείου με αρ……… με συνολική οφειλή την 20η.10.2014 το ποσό των 41542,43 ευρώ. Οι ως άνω απαιτήσεις είναι εξασφαλισμένες με προσημείωση υποθήκης επί της κύριας κατοικίας του αιτούντος. Περαιτέρω ο αϊτών έχει συνάψει με την ως άνω πιστώτρια την υπ.αρ……….. σύμβαση ανοικτού προσωπικού δανείου με υπόλοιπο οφειλής την 04.05.2012 το ποσό των 6429,88 ευρώ, την υπ.αρ…………….  σύμβαση πιστωτικής κάρτας με υπόλοιπο οφειλής την 04/05/2012 το ποσό των 3302,30 ευρώ και καταναλωτικό δάνειο με υπόλοιπο οφειλής την 08712.2011 το ποσό των 79.66 ευρώ. Το συνολικό ύψος των οφειλών του αιτούντος προς την πιστώτρια αυτή ανέρχεται στο ποσό των 141167.32 ευρώ.

Επιπλέον ο αϊτών έχει συνάψει με την δεύτερη των καθ ών η αίτηση με την επωνυμία «…………….. ΤΡΑΠΕΖΑ » σύμβαση καταναλωτικού  δανείου με αρ.λογ.2386109429 και υπόλοιπο οφειλής  την 31.05.2012 το ποσό των 956,47 ευρώ (βλέπε παρατηρήσεις πιστώτριας ενώπιον του Ειρηνοδικείου). Το συνολικό ύψος των οφειλών του αιτούντος προς τις καθ ών η αίτηση ανέρχεται στο ποσό των 142123,79 ευρώ. Τα ετήσια έσοδα του αιτούντος υπέστησαν σημαντική μείωση από το οικονομικό έτος 2009 έως σήμερα συγκρινόμενα με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του από τις παραπάνω δανειακές συμβάσεις δεν του επιτρέπουν να ανταποκριθεί στην εξυπηρέτηση του κύριου όγκου των χρεών του τα οποία ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 142123,79 ευρώ. Περαιτέρω, ο αϊτών λόγω των χαμηλών εισοδημάτων του της τάξης των 508.72 ευρώ μηνιαίως και της ανεργίας της συζύγου του δεν δύναται να ανταποκριθεί ούτε στο κόστος διαβίωσης του ίδιου και της οικογένειάς του το οποίο υπολογίζεται στο ποσό των ευρώ χιλίων ευρώ μηνιαίως. Η ως άνω αρνητική σχέση μεταξύ της ρευστότητάς του αιτούντος και των οφειλών του κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο δεν αναμένεται να αλλάξει  καθόσον λόγω της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας δεν προβλέπεται σημαντική αύξηση των οικογενειακών εισοδημάτων του, ενώ παράλληλα οι δανειακές του υποχρεώσεις αυξάνονται συνεχώς λόγω της επιβάρυνσης των δανείων με τόκους υπερημερίας.

Συνεπώς, συντρέχει στην περίπτωση του αιτούντος μόνιμη και διαρκής αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς τις μετέχουσες πιστώτριες. Η αδυναμία αυτή του αιτούντος δεν οφείλεται σε ενδεχόμενο δόλο, όπως προβάλλει η μετέχουσα παριστάμενη πιστώτρια, σύμφωνα με την οποία ο απών ενώ γνώριζε ότι τα εισοδήματά του δεν επαρκούν, εντούτοις προέβαινε σε συνεχή δανεισμό αν και γνώριζε το ενδεχόμενο αδυναμίας κάλυψής τους και έτσι περιέφερε τον εαυτό του σε κατάσταση υπερχρέωσης. Η ένσταση αυτή πρέπει ν’ απορριφθεί ως αβάσιμη διότι ο Ν. 3869/2010 εξειδικεύοντας τη διάταξη του άρθρου 288 ΑΚ στοχεύει στην οριοθέτηση της παροχής του οφειλέτη, καθότι καθορίζει τις προϋποθέσεις ρύθμισης των χρεών και απαλλαγής του από αυτά και έχει σκοπό να επαναφέρει την ισορροπία των παροχών μεταξύ του οφειλέτη και των πιστωτών, που – κατά κύριο λόγο – είναι οι τράπεζες (βλ. σχετ. Ειρ. Θεσ. 5105/2011, Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ), γι αυτό και η αλόγιστη περιέλευση του οφειλέτη σε υπερχρέωση δυσανάλογη με την επάρκεια των εισοδημάτων του για την αποπληρωμή των  αναληφθέντων χρεών δεν συνιστά λόγο μη νομιμότητας του αιτήματος του να
υπαχθεί στη ρύθμιση του νόμου.

Η δολιότητα που προβλέπει ο νόμος αναφέρεται στην αδυναμία πληρωμής και όχι στον τρόπο περιέλευσης του οφειλέτη σε αδυναμία. Εξάλλου, ο δανειολήπτης που αιτείται τη λήψη δανείου δεν έχει τη δυνατότητα να υποχρεώσει τον πιστωτή του ν’ αποδεχθεί την πρόταση του.Τα πιστωτικά ιδρύματα όμως έχουν το εξαιρετικό προνόμιο να ερευνήσουν τις οικονομικές δυνατότητες του αιτουμένου το δάνειο (μέσω του εκκαθαριστικού σημειώματος και βεβαίωσης αποδοχών) καθώς και τις λοιπές προηγούμενες δανειακές του υποχρεώσεις ή την εν γένει οικονομική του συμπεριφορά (ύπαρξη ακάλυπτων επιταγών, απλήρωτων συναλλαγματικών, κατασχέσεων κλπ) μέσω του σύστηματος «Τειρεσίας» (σύστημα οικονομικής συμπεριφοράς και σύστημα συγκέντρωσης κινδύνων).

Γι αυτό στην υπ’ αριθ. Ζ1-699 απόφαση περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τη οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23-04-2008 για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης (ΦΕΚ 917/2010) θεσπίζεται ρητά στο άρθρο 8 η υποχρέωση από τα πιστωτικά ιδρύματα της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας του καταναλωτή, δηλαδή το εκάστοτε πιστωτικο ίδρυμα υποχεώνεται, όπως αναφέρεται  χαρακτηριστικά, πριν  από τη σύναψη σύμβασης πίστωσης να ερευνά και να την πιστοληπτική ικανότητα και φερεγγυότητα του καταναλωτή, βάσει στοιχείων κατά το προσυμβατικό στάδιο και κατόπιν έρευνας στην κατάλληλη βάση δεδομένων, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις για την εποπτεία των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δολιότητα νοείται μόνο όταν ο δανειολήπτης εξαπάτησε τους υπαλλήλους της τράπεζας προσκομίζοντας πλαστά στοιχεία ή αποκρύπτοντας υποχρεώσεις του που για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν καταχωρηθεί στις βάσεις δεδομένων που αξιοποιούν οι τράπεζες για την οικονομική συμπεριφορά των υποψήφιων πελατών τους (……………  ……………. Ερμηνεία Ν.3869/2010 παρ. 17, σελ.37) και τέτοιου είδους εξαπάτηση δεν επικαλείται η ενιστάμενη πιστώτρια. Στα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος συγκαταλέγεται και ένα αυτοκίνητο μάρκας HONDA CIVIC,1400 CC,έτους 1997,με αριθμό κυκλοφορίας ………..,εκτιμώμενης αξίας ύψους 1500 ευρώ (αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου σε ηλεκτρονικές αγγελίες σε εξειδικευμένες ιστοσελίδες μέσω internet και μηχανών αναζήτησης) και το οποίο χρησιμοποιεί αποκλειστικά για τις αναγκαίες μετακινήσεις του.

Ενόψει της εμπορικής του αυτής αξίας και της παλαιότητας του, αλλά και του ότι ο αϊτών χρειάζεται Ι.Χ.Ε όχημα για περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, το ως άνω αυτοκίνητο δεν κρίνεται πρόσφορο προς εκποίηση, γιατί δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, αλλά και ούτε και να αποφέρει κάποιο άξιο λόγου τίμημα για την ικανοποίηση της πιστώτριας του αιτούντος, λαμβανομένων υπ’ όψιν και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ) (ΜΠΕΘεσ. 20/2013, Ειρ.Αγιάς 3/2013, Ειρ,Λαυρίου 24/2013 ΝΟΜΟΣ).  Περαιτέρω ο αϊτών,όπως προαναφέρθηκε, διαμένει με την οικογένειά του σε διαμέρισμα της πλήρους κυριότητάς του σε ποσοστό 100%,συνολικής αντικειμενικής αξίας ύψους 45577 ευρώ( βλ ΕΝΦΙΑ 2014).

Για το ως άνω ακίνητο ο αϊτών υποβάλλει αίτημα υπαγωγής του στην προβλεπόμενη από τη διάταξη του αρθ. 9 παρ. 2 ν. 3869/10 ρύθμιση για εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας. Η αντικειμενική αξία του εμπράγματου δικαιώματος κυριότητας του αιτούντος επί του ως άνω διαμερίσματος (45577 ευρώ), δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολογήτου ποσού για έγγαμο φορολογούμενο πατέρα δύο τέκνων, όπως ο αϊτών, που ανέρχεται σε 250.000,00 ευρώ προσαυξημένο κατά 50%, ήτοι 375.000,00 ευρώ + με περαιτέρω προσαύξηση κατά 25.000,00 ευρώ για κάθε τέκνο, όπως απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεσή της από την εκποίηση, Συντρέχουν επομένως στο πρόσωπο του  αιτούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του αρθ. 9 παρ.2 ν. 3869/2010 με την εξαίρεση από την εκποίηση του διαμερίσματος-κύριας κατοικίας του καθώς και της αποθήκης της οικίας και της θέσης στάθμευσης που ως βοηθητικοί χώροι της κύριας κατοικίας κατά τη σύγχρονη αντίληψη των συναλλαγών, περιλαμβάνονται επίσης στην ρύθμιση του αρθ. 9 παρ. 2 του ν. 3869/10 περί εξαίρεσης από την εκποίηση.

Το Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικές περιστάσεις που υπάρχουν στη κρινόμενη υπόθεση οι οποίες συνίστανται στο ανεπαρκές οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος για τη κάλυψη των στοιχειωδών βιοτικών αναγκών του ίδιου και της οικογένειάς του, στην χρόνια ανεργία του συζύγου της αιτούσας και στα σοβαρά προβλήματα υγείας του αιτούντος κρίνει ότι πρέπει να εφαρμοστεί το άρθρο 8 παρ.5 του ν.3869/2010 και ορίζει απευθείας μηδενικές μηνιαίες καταβολές προς τις καθ ων η αίτηση πιστώτριες τράπεζες. Επιπροσθέτως, ορίζεται νέα δικάσιμος εντός δύο ετών από τη δημοσίευση της παρούσας κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό, προκειμένου να ελεγχθεί η τυχόν μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης και των εισοδημάτων του αιτούντος και της συζύγου του με την χορήγηση σε αυτόν οριστικής συντάξεως και να προσδιοριστούν ενδεχομένως μηνιαίες καταβολές επί τριετία.

Συγχρόνως δε πρέπει να εξαιρεθεί από την ρευστοποίηση το δικαίωμα κυριότητας του αιτούντος σε ποσοστό 100% επί της κύριας της κατοικίας, ενώ δεν θα οριστούν μηνιαίες καταβολές για την διάσωση αυτής με την παρούσα απόφαση, δεδομένου ότι το καταβλητέο για την αιτία αυτή ποσό θα προκύψει μετά την αφαίρεση του συνολικού ποσού των μηνιαίων καταβολών που τυχόν οριστούν στην νέα δικάσιμο της υπόθεσης. Κατόπιν των ανωτέρω, η ένδικη αίτηση δέον να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη και στην ουσία της. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010.

 

ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της δεύτερης των καθ ών η αίτηση και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

ΟΡΙΖΕΙ μηδενικές μηνιαίες καταβολές προς τις καθ’ων η αίτηση πιστώτριες.

ΟΡΙΖΕΙ νέα δικάσιμο για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών του αιτούντος τη\τ^η-\-2017, κατά το χρόνο και τόπο που συνεδριάζει το Δικαστήριο. ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποιήσεως το δικαίωμα κυριότητας του αιτούντος σε ποσοστό 100% επί της κυρίας αυτού κατοικίας, ήτοι επί ενός διαμερίσματος δευτέρου ορόφου  πολυκατοικίας (υπό στοιχεία  -3),ευρισκόμενου στο Πέραμα (οδός …………….  αρ…,) επιφάνειας 65 τ.μ, το οποίο έχει ως παρακολουθηματικούς-βοηθητικούς Χάρους αυτού μια θέση στάθμευσης επιφάνειας 10,10 τμ και την υπό στοιχεία Υ-2 αποθήκη υπογείου, επιφάνειας 5 τ.μ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στον Πειραιά στις 23 Φεβρουαρίου 2015 σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δικαστηρίου αυτού, απάντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ