fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αριθμός 152.2015        

Πρακτικά Δημόσιας Συνεδριάσεως του Εφετείου Πειραιώς
Της 5ης Μαρτίου 2015

ΔΙΚΑΣΤΕΣ: Πέτρος Σαλίχος, Πρόεδρος Εφετών, Ιωάννα Δούκα, Εφέτες, Δήμητρα Πάλλα Γραμματέας.

ΔΙΑΔΙΚΟΙ:
ΕΚΚΑΛΩΝ: ………….    ………… του …………, κάτοικος Πειραιώς, ο οποίος δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.
ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΟΙ : 1) ………  …….. του ……….., κάτοικος Φερρών Ν. Έβρου, και 2) Ανώνυμη Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων, με την επωνυμία «……..    ……..», που εδρεύει στον Πειραιά και εκπροσωπείται νόμιμα, της οποίας η άδεια ανακλήθηκε και στη θέση της υπεισήλθε το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «………..  ………..  ………… ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤOΚΙΝΗΤΩΝ »; που εδρεύει στην Αθήνα Ν.
Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα, οι οποίοι δεν εκπροσωπήθηκαν από πληρεξούσιο δικηγόρο.

 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Η συνεδρίαση έγινε σήμερα δημόσια στο ακροατήριο του Δικαστηρίου και σ’ αυτή εκφωνήθηκαν τα ονόματα των διαδίκων, οι οποίοι παραστάθηκαν όπως σημειώνεται παραπάνω.

Το Δικαστήριο επιφυλάχθηκε ν’ αποφασίσει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Αριθμός 152/2015

Πρακτικά δημοσιεύσεως αποφάσεως του Εφετείου Πειραιώς της 2ας Απριλίου 2015. Κατά τη σημερινή έκτακτη συνεδρίαση του Δικαστηρίου, που έγινε δημόσια στο ακροατήριό του, με την ίδια σύνθεση και με Γραμματέα τη Δήμητρα Πάλλα, δημοσίευσε την απόφασή του, που έχει τον ίδιο αριθμό με το πρακτικό αυτό.

Η δημοσίευση έγινε χωρίς να παρίστανται οι διάδικοι.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α.Λ.

Αριθμός 152/2015
ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές, Πέτρο Σαλίχο, Πρόεδρο Εφετών, Ιωάννα Δούκα και Χρυσούλα Πλατιά, Εισηγήτρια, Εφέτες και από τη Γραμματέα Δήμητρα Πάλλα.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 5 Μαρτίου 2015 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των:

ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΟΣ : …….. …….. του ………., κατοίκου Πειραιώς Ν. Αττικής, ο οποίος δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΩΝ :           1) ……..   …….. του …….. , κατοίκου Φερρών Ν. Έβρου και 2) Ανώνυμης Εταιρείας Γενικών Ασφαλίσεων με την επωνυμία «…….. ……..», που εδρεύει στον Πειραιά Ν. Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα, της οποίας η άδεια ανακλήθηκε και στη θέση της υπεισήλθε το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «……..    ……..   ……… ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα Ν. Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα, οι οποίοι δεν εκπροσωπήθηκαν από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Με την από 21 Ιανουάριου 2015 και με αριθμό 85/2015 πράξη της Προεδρεύουσας Εφέτη Πειραιώς – κωλυομένων των Προέδρων και των αρχαιότερων της Εφετών- Ερασμίας Λιούλη, ζητείται η αυτεπάγγελτη διόρθωση της υπ’ αριθ. 655/2012 απόφασης του Εφετείου Πειραιώς, που εκδόθηκε επί της από 1.6.2011 και με αριθ. εκθ. καταθ. 591/2011 εφέσεως, για τα σε αυτήν αναφερόμενα σφάλματα, της οποίας (πράξης) δικάσιμος ορίστηκε αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το οικείο πινάκιο και συζητήθηκε.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 315 ΚΠολΔ, αν από παραδρομή κατά τη σύνταξη της απόφασης περιέχονται λάθη γραφικά ή λογιστικά ή το διατακτικό διατυπώθηκε κατά τρόπο ελλιπή ή ανακριβώς, το δικαστήριο που την έχει εκδώσει μπορεί, αν το ζητήσει κάποιος διάδικος ή και αυτεπαγγέλτως, να τη διορθώσει με νέα απόφασή του. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι η διόρθωση της απόφασης προϋποθέτει ότι κατά τη σύνταξή της παρεισέφρησαν από παραδρομή σφάλματα, που οφείλονται σε ασυμφωνία του ηθελημένου και εκείνου που διατυπώθηκε στην απόφαση ή σε μαθηματικό υπολογισμό ή στο ότι το διατακτικό διατυπώθηκε από παραδρομή κατά τρόπο ελλιπή ή ανακριβώς, ώστε να μην αποδίδεται σε αυτό η βούληση του δικαστηρίου που διατυπώθηκε στο σκεπτικό και όχι σε διαγνωστικά σφάλματα ή σφάλματα που αναφέρονται στην ερμηνεία ή εφαρμογή ουσιαστικής διάταξης (ΑΠ 219/2013 και ΑΠ 975/2010 δημοσιευμένες στην ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕφΑΘ 186/2012 ΝοΒ 2012.578).

Δηλαδή, αντικείμενο της διόρθωσης είναι οι παραδρομές του δικαστή, ενώ υπάρχει τέτοια παραδρομή όταν η διατύπωση της απόφασης δεν αποδίδει αυτό το οποίο πράγματι είχε σκεφθεί ο δικαστής όταν τη συνέτασσε (βλ. Μ. Μαργαρίτης, Ερμ. ΚΠολΔ, τόμ. A , άρθρο 315, αρ. 4, σελ. 579). Τα ανωτέρω σφάλματα, που μπορεί να εντοπίζονται στο προεισαγωγικό μέρος της απόφασης, στο αιτιολογικό (σκεπτικό) ή στο διατακτικό της, πρέπει να είναι πρόδηλα, δηλαδή να προκύπτουν από το σύνολο της απόφασης και από τα στοιχεία της δίκης με τα οποία ορίζεται το περιεχόμενο αυτής, από τα πρακτικά, τις προτάσεις και τα εν γένει δικόγραφα των διαδίκων, σε τρόπο ώστε να αποκλείεται η διόρθωση βάσει νέων στοιχείων ή με την επανεκτίμηση των αποδείξεων (ΑΠ 1564/2012 δημ. στην ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕφΑΘ 2894/2011 ΕλλΔνη 2011.1066).

Στην προκειμένη περίπτωση με την από 21-1-2015 (με αριθμό κατάθεσης 85/21-1-2015)Πράξη της Προεδρεύουσας Εφέτοΐ/του Δικαστηρίου τούτου, Ερασμίας Λιούλη, παραδεκτώς και νομίμως εισάγεται προς συζήτηση, κατά τα άρθρα 315 επ. ΚΠολΔ σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στην αμέσως προηγούμενη νομική σκέψη, η αυτεπάγγελτη διόρθωση της υπ’ αριθ. 655/2012 οριστικής απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Πειραιώς (Τακτικού εκδικάσθηκε, κατά το μέρος που στρέφεται σε βάρος του, η από 26-6-2009 αγωγή, η οποία έγινε εν μέρει δεκτή ως βάσιμη κατ’ ουσία και υποχρεώθηκε αυτός, ως πρώτος εναγόμενος, να καταβάλει στον ενάγοντα, …….. …….. , το συνολικό ποσό των 12.200 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής, ενώ καταδικάσθηκε και στην πληρωμή μέρους των δικαστικών εξόδων του εκκαλούντος-ενάγοντος αμφοτέρων των βαθμών δικαιοδοσίας, που ορίσθηκε στο ποσό των οκτακόσιων πενήντα (850) ευρώ. Όπως, όμως, προκύπτει από το όλο κείμενο και τη διάρθρωση της απόφασης, σε συνδυασμό με την από 1-6-2011 έφεση του ενάγοντος ……..   ……..   , επί της οποίας εκδόθηκε η προς διόρθωση υπ’ αριθμ. 655/2012 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, καθώς και με την από 26-6-2009 αγωγή του, το Δικαστήριο αυτό από πρόδηλη παραδρομή, αν και η ως άνω αγωγή έγινε εν μέρει δεκτή ως προς τον πρώτο εναγόμενο, ……..   …….., διατυπώθηκε εσφαλμένα ως προς αυτόν: α) στο σκεπτικό της και συγκεκριμένα στην πρώτη σελίδα του έβδομου φύλλου της, στην έκτη γραμμή αυτής, ότι «…και να υποχρεωθεί να καταβάλλει στον εναγόμενο ποσό 12.200 ευρώ…» αντί του ορθού «…και να υποχρεωθεί να καταβάλει στον ενάγοντα ποσό 12.200 ευρώ…» και β) στο διατακτικό της και συγκεκριμένα στη δεύτερη σελίδα του έβδομου φύλλου της, στην, κατά σειρά, όγδοη διάταξή της, ότι «Δέχεται εν μέρει αυτήν ως προς τον πρώτο ενάγοντα», αντί του ορθού «Δέχεται εν μέρει αυτήν ως προς τον πρώτο εναγόμενο».

Κατ ακολουθία όλων των ανωτέρω, πρέπει να διαταχθεί αυτεπάγγελτα η διόρθωση της υπ’ αριθμ. 655/2012 απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό και, περαιτέρω, πρέπει να διαταχθεί η σημείωση της παρούσας διορθωτικής απόφασης στο πρωτότυπο της απόφασης που διορθώνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 320 ΚΠολΔ. Τέλος, παράβολο ερημοδικίας δεν θα ορισθεί, γιατί κατά της παρούσας απόφασης δεν συγχωρείται κατά νόμο (άρθρο 319 ΚΠολΔ) η άσκηση ανακοπής ερημοδικίας.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει με απόντες τους διαδίκους.

Διατάσσει αυτεπάγγελτα τη διόρθωση της υπ’ αριθμ. 655/2012 απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου, ώστε: α) αντί του εσφαλμένου, που έχει διατυπωθεί στο σκεπτικό της και συγκεκριμένα στην πρώτη σελίδα του έβδομου φύλλου της, στην έκτη γραμμή αυτής, ότι «…και να υποχρεωθεί να καταβάλλει στον εναγόμενο ποσό 12.200 ευρώ…», να διατυπωθεί το ορθό «…και να υποχρεωθεί να καταβάλει στον ενάγοντα ποσό 12.200 ευρώ…» και β) αντί του εσφαλμένου, που έχει διατυπωθεί στο διατακτικό της και συγκεκριμένα στη δεύτερη σελίδα του έβδομου φύλλου της, στην, κατά σειρά, όγδοη διάταξή της, ότι «Δέχεται εν μέρει αυτήν ως προς τον πρώτο ενάγοντα», να διατυπωθεί το ορθό «Δέχεται εν μέρει αυτήν ως προς τον πρώτο εναγόμενο».

Δικαστηρίου σημείωση της παρούσας διορθωτικής απόφασης στο πρωτότυπο της απόφασης που διορθώνεται.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε στον Πειραιά στις 26 Μαρτίου 2015 και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού στις 2 Απριλίου 2015, χωρίς την παρουσία των διαδίκων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία