fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αριθ.απόφ. 119/2009

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΜΙΚΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ

ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Συνεδρίαση της 3ης Ιουλίου 2009

Σύνθεση Δικαστηρίου: Παρέσσα Τσαντεκίδου, Πρόεδρος Εφετών,Δημήτριος Χονδρογιάννης, Σπυριδούλα Μακρή, Εφέτες Ευγενία Παπαγεωργίου, Αντεισαγγελέας Εφετών, Ευαγγελία Κομματά,
Γραμματέας

Κατηγορούμενος: …….   ……. του ……..,Κάτοικος Νίκαιας Αττικής, ΑΠΩΝ

Αντικείμενo:  Διόρθωση οίκοθεν την υπ’ αριθμ. 58,59,60,61/2008 απόφασης του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Πειραιά.


ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ

Η συνεδρίαση έγινε δημόσια στο ακροατήριο του Δικαστηρίου.

Η Πρόεδρος εκφώνησε το όνομα του αιτούντος, ο οποίος δεν εμφανίστηκε.

Η Εισαγγελέας, αφού έλαβε το λόγο από την Πρόεδρο, είπε ότι εισάγεται η αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά, προκειμένου να διορθωθεί το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 58,59,60,61/4-4-2008 απόφασης του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Πειραιά, ως προς το σημείο που διατάσσει την απόδοση των κατασχεθέντων χρημάτων και τιμαλφών στον ιδιοκτήμονα ……..   ……. του …….., τα οποία βρέθηκαν και  κατασχέθηκαν στην κατοικία του και για τα οποία έχει συνταχθεί η από 28-8-2005 έκθεση παραδόσεως και κατασχέσεως του Υπαστυνόμου A ……..  ………στο ορθό, που είναι «για τα οποία έχει συνταχθεί η από 28-8-2005 έκθεση κατ’ οίκον έρευνας και κατάσχεσης του Υπαστυνόμου Α’ ……..  …….. ..

Ακολούθως αναγνώσθηκαν : 1) Η υπ’ αριθμ. 58,59,60,61/2008 απόφαση του Μ.Ο.Εφ. Πειραιά, 2) Η από 28-8-2005 έκθεση κατ’ οίκον έρευνας και κατάσχεσης, 3) Τα υπ’ αριθμ. ……/…..και ……./…….. γραμμάτια σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Αθηνών. Η Εισαγγελέας, αφού έλαβε το λόγο από την Πρόεδρο, πρότεινε να διορθωθεί το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 58,59,60,61/2008 αποφάσεως ως προς το σκέλος του για την απόδοση των κατασχεθέντων χρημάτων και τιμαλφών στον ιδιοκτήμονα, ως εισάγεται με την αίτηση. Το Δικαστήριο αποσύρθηκε για να διασκεφθεί στο δωμάτιο, που προορίζεται για το σκοπό αυτό. Αφού διασκέφθηκε μυστικά, με παρούσα τη Γραμματέα, κατάρτισε την απόφασή του και όταν επανήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων, με παρόντες την Εισαγγελέα, τη Γραμματέα και όλους τους παράγοντες της δίκης, μέσω της Προέδρου, δημοσίευσε την απόφασή του, με αριθμό 119/2009, η οποία είναι η εξής :

Κατά τη διάταξη του άρθρου 145 του ΚΠΔ , «1. όταν στην απόφαση ή στη διάταξη υπάρχουν λάθη ή παραλείψεις που δεν δημιουργούν ακυρότητα, ο δικαστής που τις εξέδωσε διατάσσει αυτεπαγγέλτως ή με αίτηση του εισαγγελέα ή κάποιου από τους διαδίκους τη διόρθωση ή την συμπλήρωσή τους αν δεν μεταβάλλονται ουσιαστικά και δεν αλλοιώνεται η αληθινή εικόνα αυτών που πράγματι συνέβησαν στο ακροατήριο. Η διόρθωση ή η συμπλήρωση μπορεί να αφορά, εκτός από τις άλλες παραλείψεις, και τα όσα αναφέρονται ως προς την ταυτότητα του κατηγορουμένου τη συμπλήρωση του ανεπαρκούς αιτιολογικού και τη διευκρίνιση του διατακτικού της απόφασης όταν αυτό έχει ασάφειες ή είναι διαφορετικό από εκείνο που απαγγέλθηκε στο ακροατήριο ή που σημειώθηκε στα πρακτικά.

Η διόρθωση ή η συμπλήρωση διατάσσεται με απόφαση ή διάταξη, ύστερα από κλήτευση και ακρόαση των διαδίκων που εμφανίστηκαν. Η διόρθωση ή η συμπλήρωση απόφασης του μικτού ορκωτού δικαστηρίου, διατάσσεται, στην περίπτωση που έληξε η σύνοδος κατά την οποίας εκδόθηκε η απόφαση, από το δικαστήριο των εφετών στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται το μικτό ορκωτό δικαστήριο. Αν ασκήθηκε κατά της απόφασης ένδικο μέσο, τη διόρθωση ή τη συμπλήρωσή της απόφασης τη διατάσσει το δικαστήριο που την εξέδωσε, αν το ένδικο μέσο απορρίφθηκε ως απαράδεκτο. Σε αντίθετη περίπτωση , τη διόρθωση  ή τη συμπλήρωση τη διατάσσει το δικαστήριο που αποφασίζει για το ένδικο μέσο..». Ο σκοπός της διατάξεως αυτής είναι η αποκατάστασις της αποφάσεως , ή της διατάξεως εκ των εν αυτή ένεκα παραδρομής λαθών και παραλείψεων, εφ’ όσον συνεπεία τούτων αύτη δεν είναι άκυρος, ώστε δια της τοιαύτης διορθώσεως ενώ δεν επέρχεται ουσιώδης μεταβολή, αποδίδεται η αληθής εικών των πράγματι εν τω ακροατηρίω λαβόντων χώραν κατά την εκφρασθείσαν δικαιοδοτικήν κρίσιν του δικάσαντος δικαστηρίου ή την εκδοθείσαν υπ’ αυτού απόφασιν (ΑΠ 444/81 Ολ.ΑΠ, ΑΠ 1418/84.

Όπως συνάγεται από τη διατύπωση της δεύτερης παραγράφου του ανωτέρω άρθρου οι περιπτώσεις κατά τις οποίες χωρεί κατά το νόμο διόρθωση ή συμπλήρωση που περιέχονται σ’ αυτή αναφέρονται όχι περιοριστικούς αλλ’ ενδεικτικώς (Αιτιολογ. Έκθ. Σελ. 433, Μπουρόπουλος Κώδ. Ποιν. Δικ. A’211). Περαιτέρω η διάταξη που καθορίζει το αρμόδιο Δικαστήριο για τη διόρθωση της αποφάσεως κατά της οποίας έχει ασκηθεί ένδικο μέσο δεν κάνει διάκριση για το ποιό ένδικο μέσο έχει ασκηθεί, ώστε να αφήνει περιθώρια συσταλτικής ερμηνείας (Α 1821/1984). Επομένως, το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου 145 εφαρμόζεται, υπό τις αναφερόμενες σ’ αυτό διακρίσεις, και στην περίπτωση που ένδικο μέσο είναι η αναίρεση. Ακόμη περαιτέρω, ναι μεν σύμφωνα με το γράμμα του νόμου στο τελευταίο αυτό εδάφιο αρμόδιο δικαστήριο να διατάξει τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση της απόφασης είναι το εκδόν τη διορθωτέα ή συμπληρωτέα απόφαση δικαστήριο όταν το δικαστήριο που επιλαμβάνεται της εκδίκασης του ενδίκου μέσου απορρίπτει το τελευταίο (ένδικο μέσο) ως  απαράδεκτο , όμοια δε , όμως, αναλόγως πρέπει να ισχύουν και στην περίπτωση που το ένδικο μέσο απορρίπτεται ως ανυποστήρικτο , λόγω απουσίας του ασκούντος αυτό αφού και στην πρώτη και στη δεύτερη περίπτωση το Δικαστήριο δεν εξετάζει την βασιμότητα των λόγων του, δηλ. του ενδίκου μέσου ( άρθρα 476 , 501 ΚΠολΔ προκειμένου περί εφέσεως και 476,513, 514 ΚΠΔ προκειμένου περί αιτήσεως αναιρέσεως).

Έτσι στην περίπτωση που συντρέχει περίπτωση διόρθωσης ή συμπλήρωσης απόφασης του Μικτού Ορκωτού Εφετείου, με την οποία καταδικάσθηκε ο κατηγορούμενος και οι διατάξεις του διατακτικού της περιέχουν σφάλματα που αφορούν την άρση ή την επικύρωση κατάσχεσης των κατασχεθέντων πραγμάτων , την απόδοση των κατασχεθέντων στους ιδιοκτήμονές , τη δήμευση ως μέσου ασφαλείας των κατασχεθέντων και που επιδέχονται κατά το νόμο διόρθωση ή υπάρχουν ελλείψεις και ασάφειες ως προς τα αυτά αμέσως ανωτέρω θέματα στο διατακτικό της (ή είναι ανεπαρκές το αιτιολογικό της ), των οποίων επιτρέπεται η νόμιμη διόρθωση και συμπλήρωση, και έχει ασκηθεί το ένδικο μέσο της αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου, αν ο  Άρειος Πάγος απορρίψει ως ανυποστήρικτη λόγω απουσίας του κατηγορουμένου την αίτηση αναίρεσης του τελευταίου κατά της καταδικαστικής κατ’ αυτού απόφασης του Μικτού Ορκωτού Εφετείου τότε αρμόδιο να διορθώσει ή συμπληρώσει ή διευκρινίσει την απόφαση του τελευταίου (ΜΟΕ), ως προς τα ζητήματα αυτά ,είναι το Δικαστήριο των Εφετών της έδρας του Μικτού Ορκωτού Εφετείου , και τέτοιο είναι και το αποτελούμενο εκ των τακτικών δικαστών του ΜΟΕ δικαστήριο των συνέδρων πριν από τη συγκρότηση του ΜΟΕ με συμμετοχή και των ενόρκων.

Εν προκειμένω από το σύνολο των εγγράφων της δικογραφίας αποδεικνύονται τα ακόλουθα: με τη με  αριθμό  293,294,295,296,297,298/2006 απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Πειραιά ο κατηγορούμενος ……..  ……… καταδικάσθηκε σε κάθειρξη 10 ετών για απόπειρα ληστείας, κάθειρξη 14 ετών για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση , φυλάκιση 15 μηνών για συμμορία, φυλάκιση 1 έτους και χρηματική ποινή 1000 ευρώ για παράνομη οπλοφορία, φυλάκιση 1 έτους για παράνομη οπλοχρησία και σε φυλάκιση ενός(1) έτους και χρηματική ποινή  2000 ευρώ για παράνομη είσοδο στη χώρα και κατά συγχώνευση σε συνολική ποινή κάθειρξης 20 ετών και 25 μηνών και χρηματική ποινή 2.500 ευρώ ο δε συγκατηγορούμενός του ……..   ……. καταδικάσθηκε σε ποινή καθείρξεως 7 ετών για απλή συνέργεια σε απόπειρα ληστείας και σε απόπειρα ανθρωποκτονίας (σημ . επιβλήθηκε 1 ποινή ενώ ή σαν 2 οι πράξεις για τις οποίες κηρύχθηκε ένοχος ο αμέσως ανωτέρω κατηγορούμενος) και σε φυλάκιση 15 μηνών για συμμορία κατά συγχώνευση δε των ποινών αυτών του επιβλήθηκε συνολική ποινή κάθειρξης 7 ετών και 7 μηνών .

Περαιτέρω, με την ίδια αμέσως ανωτέρω απόφαση του ΜΟΔ Πειραιώς, στο διατακτικό της περιλήφθηκαν και οι ακόλουθες διατάξεις: «Επικυρώνει την από 28.8.2005 έκθεση παραδόσεως και κατασχέσεως του Υπαστυνόμου Α’ ……. ……. Διατάσσει την απόδοση των κατασχεθέντων, όπως αυτά προκύπτουν από την παραπάνω έκθεση, στον ιδιοκτήμονα ……..  ……..   του ……… Επικυρώνει α) την από 28.8.2005 έκθεση κατ’ οίκον έρευνας και κατασχέσεως του Υπαστυνόμου Α’ ……..   …….., β) την από 28.8.2005 έκθεση σωματικής έρευνας και κατασχέσεως του Υπαστυνόμου Α’ ……..  ……., γ} την από 28.8.2005 έκθεση αυτοψίας και κατασχέσεως του Υπαστυνόμου Α’ ……..  ……. και δ) την από 28.8.2005 έκθεση παράδοσης και κατασχέσεως του Αρχιφύλακα ……..   ………  και Διατάσσει τη δήμευση των παραπάνω κατασχεθέντων »

Εξάλλου κατόπιν ασκήσεως εφέσεως  εκ μέρους των κατηγορουμένων κατά της ανωτέρω καταδικαστικής σε βάρος τους αποφάσεως του ΜΟΔ Πειραιά εκδόθηκε η με αριθμούς 58,59,60, 61/2008 απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Πειραιά με την οποία ο κατηγορούμενος ……..  ……… καταδικάσθηκε σε κάθειρξη 10 ετών για απόπειρα ληστείας, σε κάθειρξη 14 ετών για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση, σε φυλάκιση 15 μηνών για σύσταση και συμμορία, σε φυλάκιση 1 έτους και χρηματική ποινή 1000 ευρώ για παράνομη οπλοφορία, σε φυλάκιση 1 έτους για παράνομη οπλοχρησία και σε φυλάκιση 1 έτους και χρηματική ποινή 2.000 για παράνομη είσοδο στη χώρα και κατά συγχώνευση σε συνολική ποινή 20 ετών και 25 μηνών και συνολική χρηματική ποινή 2.500 ευρώ και ο συγκατηγορούμενός του ……..   ……. του …….. καταδικάσθηκε σε ποινή φυλακίσεως δέκα πέντε(15) μηνών για την αξιόποινη πράξη σύστασης και συμμορίας και σε ποινή κάθειρξης πέντε (5) ετών για την απλή συνέργεια σε απόπειρα ληστείας .Περαιτέρω με την ίδια απόφαση του Μ.Ο.Ε. Πειραιώς στο διατακτικό της (σελ. 52 ΜΟΕ) περιελήφθησαν και οι ακόλουθες 4 (1 έως 4)διατάξεις:

  • « Επικυρώνει την από 28.8.2005 έκθεση παραδόσεως και κατασχέσεως του υπαστυνόμου Α ……..  ……..,
  • Διατάσσει την απόδοση των κατασχεθέντων, όπως αυτά προκύπτουν από την παραπάνω έκθεση στον ιδιοκτήμονα ……..  ……..
  • Επικυρώνει α) την από 28.8.2005 έκθεση κατ’οίκον έρευνας και κατασχέσεως του Υπαστυνόμου Α’ ……..  ……. β) την από  28 -8-2005 έκθεση28.8.2005  έκθεση σωματικής έρευνας  και κατασχέσεως του σωματικής έρευνας και κατασχέσεως του Υπαστυνόμου Α’ ……… ………., γ) την από 28.8.2005 έκθεση αυτοψίας και κατασχέσεως του Υπαστυνόμου Α’ ……..  ……. και δ) την από 28.8.2005 έκθεση παραδόσεως και κατασχέσεως του Αρχιφύλακα ……..   ………
  • Διατάσσει τη δήμευση των παραπάνω κατασχεθέντων ».

Από τη συστηματική κατάταξη των αμέσως ανωτέρω διατάξεων στο διατακτικό της υπό διόρθωση απόφασης , εκ πρώτης όψεως δημιουργείται η εντύπωσις ότι με την τελευταία εξ αυτών ((4η) «Διατάσσει τη  δήμευση των  παραπάνω κτασχεθέντων ») δημεύονται τα κατασχεθέντα με όλες τις ανωτέρω εκθέσεις κατασχέσεως , αφού σ’  αυτή    (4η διάταξη)  αναφέρονται «τα παραπάνω» δηλ. όλα τα κατασχεθέντα παραπάνω άρα και τας προηγουμένως  αποδοτέα στον   διοκτήμονα  σύμφωνα με την αναφερόμενη στην πρώτη διάταξη έκθεση κατάσχεσης σε συνδυασμό με τη 2η διάταξη και επομένως δημιουργείται ασάφεια στο διατακτικό της υπό διόρθωση της απόφασης του ΜΟΕ. Όμως, περαιτέρω οι αιτιολογίες της ως άνω απόφασης 58,59,60,61/2008, όσον αφορά την επικύρωση των κατασχέσεων και τη δήμευση των κατασχεθέντων περιλαμβάνουν τα εξής (βλ. σελίδα 50 στιχ. 9 έως 13 της απόφασης αυτής) :

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76 παρ. 2 του Ποινικού Κώδικα και 373 Κ. Ποιν. Δικ. Πρέπει να επικυρωθούν οι εκθέσεις κατασχέσεως που ανεγνώσθησαν και να διαταχθεί η δήμευση των κατασχεθέντων που αναλυτικά ορίζονται περιγράφονται σ’ αυτές» και δεν περιλήφθηκε καθόλου, αιτιολογική σκέψη για την απόδοση των πιο πάνω και ποιών εκ των κατασχεθέντων πραγμάτων » ενώ, ως ανωτέρω εκτίθεται, υπάρχει στο διατακτικό της υπό διόρθωση απόφασης σχετική διάταξη περί αποδόσεως τινών εκ των κατασχεθέντων πραγμάτων. Στη συνέχεια, κατόπιν ασκήσεως αιτήσεως αναιρέσεως από τον ανωτέρω κατηγορούμενο ……..  ……… εκδόθηκε η με αριθμό……/……. απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία ,λόγω απουσίας του αναιρεσείοντος, απέρριψε τη σχετική αίτησή του , ως ανυποστήρικτη , δεν προέβη δε σε διόρθωση ή συμπλήρωση της ανωτέρω αναιρεσιβληθείσας απόφασης ΜΟΕ .

Ακόμη περαιτέρω όπως αποδεικνυεται από την επισημείωση της ως άνω απόφασης ΜΟΕ από την Προέδρου αυτού (ανωτέρω ΜΟΕ) επί του φακέλου της σχετικής δικογραφίας στο ακροατήριο του δικάσαντος ΜΟΕ αμέσως μετά την εκφωνηθείσα υπό διόρθωση ήδη απόφαση), όσον αφορά τα ανωτέρω ζητήματα (δηλ. την επικύρωση των κατασχέσεων την απόδοση των κατασχεθέντων στους ιδιοκτήμονές και τη δήμευση των κατασχεθέντων ) περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: «Επικυροί κατάσχεση- Διατάσσει δήμευση και απόδοση όπως και πρωτοδίκως», χωρίς να  γίνεται καμία μνεία και εξειδίκευση περί των αποδοτέων και των δημευτέων πραγμάτων.

Επί πλέον όπως αποδεικνύεται από την 28.8.2005 έκθεση κατ’ οίκον έρευνας και κατάσχεσης του Υπαστυνόμου Α’ ……..   ………. , η οποία και αναγνώσθηκε στο ακροατήριο του ΜΟΕ Πειραιά κατά τη συζήτηση των ανωτέρω εφέσεων των κατηγορουμένων, κατασχέθηκαν με αυτήν τα ακόλουθα αντικείμενα : α) Το χρηματικό ποσό των 11.280 ευρώ β) μιά θήκη ρολογιού που περιέχει, μία κάρτα εγγύησης της ……..  με σφραγίδα «……..  ………. , του ……..  Εργαστήριο και Εμπορία χρυσοχοΐας-……..  …. Αθήνα» ένα ρολόι μάρκας ……..  , ένα χρυσάφι ρολόι μάρκας …….. ένα χρυσάφι δαχτυλίδι, μία χρυσάφι αλυσίδα χειρός, τρία ζευγάρια σκουλαρίκια χρυσάφι και μία χρυσή λίρα περασμένη σε αλυσίδας (μενταγιόν) γ) μία θήκη κοσμημάτων με την ένδειξη «εργαστήριο χρυσοχοΐας ……..  …….-……..», που περιέχει δύο ζεύγη σκουλαρίκια, ένα δαχτυλίδι και 3 αλυσίδες χειρός, δ) μία θήκη κοσμημάτων με ένδειξη « Κοσμήματα … …….. ……… …- Πειραιάς , που περιέχει δύο δαχτυλίδια, ένα χρυσάφι «αυγό» σε αλυσίδα περασμένο μία χρυσή λίρα με χαραγμένη αραβική γραφή, ένα μενταγιόν, ένα μικρό σταυρό, δύο «μάτια» μίας παραμάνα με μενταγιόν αγιογραφίας , ένα μεγάλο μενταγιόν με οικόσημο και προσωπογραφία, περασμένο σε αλυσίδα , ε) μία σφραγίδα με εντύπωμα ……..   ……..  – …  ……….    ….. -ΑΦΜ: ………-ΔΟΥ Νίκαιας, στ), το υπ’ αριθμόν ……… διαβατήριο Αλβανικών αρχών εκδοθέν 16 Μαΐου 1995 επ’ ονόματι ……..  ……..   από το οποίο έχει αφαιρεθεί η φωτογραφία.

Τα χρήματα και τιμαλφή εξ άλλου εκ των ανωτέρω κατασχεθέντων πραγμάτων κατατέθηκαν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και εκδόθηκαν προς τούτο, αντιστοίχως, τα με αριθμό ………/……. και ……../…….. γραμμάτια συστάσεωςπαρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ενώ από το διατακτικό της ανωτέρω καταδικαστικής απόφασης του Μ.Ο. Ε Πειραιώς (και από όλο το περιεχόμενο αυτής) της δεν αποδεικνύεται ότι τα αμέσως ανωτέρω κατασχεθέντα πράγματα, χρήματα και τιμαλφή, ήσαν αντικείμενα , μέσα ή προϊόντα του εγκλήματος της συνέργειας σε ληστεία (κακουργήματος ) και της συμμορίας (πλημμελήματος ), για τα οποία αυτός (……..   ……..) κρίθηκε ένοχος και καταδικάσθηκε στις προαναφερόμενες αντίστοιχες ανωτέρω στερητικές της ελευθερίας ποινές, ενώ, ακόμη περαιτέρω, με την από 28.8.2005 έκθεση παράδοσης και κατάσχεσης του Υπαστυνόμου ……..   ……….παραδόθηκαν και κατασχέθηκαν εις χείρας του συγκατηγορουμένου του ( δηλ. του ……..   ……..   ), ήτοι του ……..  ………, τα αναφερόμενα στην τελευταία αυτή έκθεση κινητά πράγματα και χρήματα και όχι εις χείρας του κατηγορουμένου ……..   ……..   .

Από τα παραπάνω αποδεικνύεται ότι αφ’ ενός αποδοτέα στον κατηγορούμενο  κατηγορουμένου ……..   ……..   ήσαν τα ανωτέρω αναφερόμενα στην από 28.8.2005 έκθεση κατ’ οίκον (δηλ. στην οικία του ……..  ……..  ) έρευνας του Υπαστυνόμου Α’ ………   ………. και κατάσχεσης  πράγματα και δη και χρήματα και τιμαλφή, για τα οποία και είχαν εκδοθεί  τα ανωτέρω αντίστοιχα γραμμάτια του ΤΠΚΔΑ και αφ’ ετέρου ότι δεν ήσαν και αυτά ( ήτοι όσα περιέχονται στην αμέσως ανωτέρω έκθεση κατ’ οίκον έρευνας και κατάσχεσης) δημευτέα, αυτή δε ήταν – ανεξαρτήτως των ανωτέρω προφανών παραδρομών και ελλείψεων – η αληθινή δικαιοδοτική κρίση του ως άνω ΜΟΕ, που εξέδωσε την υπό διόρθωση απόφαση. Από τα παραπάνω αποδεικνύεται άοτι εμφιλοχώρησαν – από καθαρή παραδρομή- στη σύνταξη του διατακτικού της υπό διόρθωση απόφασης λάθη και παραλείψεις -που δεν δημιουργούν ακυρότητα- ως προς το ποία εκ των κατασχεθέντων πραγμάτων πρέπει να αποδοθούν στον ιδιοκτήμονα και ποία πρέπει να δημευθούν. Πρέπει, επομένως να γίνει δεκτή η από 1.6.2009 αίτηση του Εισαγγελέως Εφετών Πειραιώς, και να διορθωθεί και συμπληρωθεί η ως άνω απόφαση ,κατά τρόπο που να απεικονίζει την πραγματική εικόνα των όσων έλαβαν χώραν στο ακροατήριο του ανωτέρω ΜΟΕ και εκφράζουν την εκδοθείσα από το ΜΟΕ Πειραιά με την ανωτέρω διορθωτέα και συμπληρωτέα απόφαση δικαιοδοτική κρίση ως εξής: Να τεθεί (στο διατακτικό της ) στη θέση από τον 8° στίχο (συμπεριλαμβανόμενο ) έως και τον 20ό στίχο της 52ης σελίδας της αντί των περιλαμβανομένων στη διορθωτέα απόφαση στίχων τα ακόλουθα: « ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ την από 28.8.2005 έκθεση κατ’ οίκον (στην οικία του ……..   ……..  ) έρευνας και κατάσχεσης του Υπαστυνόμου Α’ ……..    ………

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την απόδοση στον ……..   ……..   των κατασχεθέντων χρημάτων και τιμαλφών όπως αυτά προκύπτουν από την αμέσως ανωτέρω έκθεση κατ’ οίκον έρευνας και κατάσχεσης , για τα χρήματα και τιμαλφή εκ των οποίων οποία έχουν εκδοθεί τα με αριθμούς ………/……. και ……… / ………., αντιστοίχως, γραμμάτια συστάσεως Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Αθηνών.

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ α) την από 28.8.2005 έκθεση κατ’ οίκον (στην οικία του ……..  ………) έρευνας και κατάσχεσης του Υπαστυνόμου Α’ …….. ……… β) την από 28.5.2009 έκθεση σωματικής (του ……..   ……..  ) έρευνας και κατάσχεσης του Υπαστυνόμου Α’ ……… ……… γ) την από 28.8.2005 έκθεση αυτοψίας και κατάσχεσης του Υπαστυνόμου Α’ …….  …….. και δ) την από 28.8.2005 έκθεση παράδοσης και κατάσχεσης (των πραγμάτων που βρέθηκαν στην κατοχή του ……..  ………) του Αρχιφύλακα ……..   …….  και

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ    τη δήμευση των αμέσως ανωτέρω με τις υπό στοιχείο α έως και δ εκθέσεων κατασχεθέντων .

Ομοίως, κατά λογική αναγκαιότητα, λόγω μη μνείας, στο αιτιολογικό της διορθωτέας απόφασης, ειδικότερης σκέψης, για την απόδοση κατασχεθέντων και προς εναρμόνιση των αιτιολογιών της απόφασης αυτής με το διατακτικό της , πρέπει να αντικατασταθούν οι λέξεις στη σελίδα 50 στίχ. 11 έως 13 μετά τη λέξη «που» από «ανεγνώσθησαν έως και… σ’ αυτές » και να τεθούν τα ακόλουθα: να διαταχθεί η απόδοση των κατασχεθέντων με την από 28.8.2005 έκθεση κατ’ οίκον (στην οικία του ……..   ……..  ) έρευνας και κατάσχεσης του Υπαστυνόμου A  ……..   ……….. , για τα χρήματα και τιμαλφή εκ των οποίων ( κατεσχημένων) εκδόθηκαν τα ανωτέρω αριθμούς ………/……. και ……… / ………., αντιστοίχως ,γραμμάτια συστάσεως Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Αθηνών, όπως αναλυτικώς αυτά ορίζονται και περιγράφονται σ’ αυτές και στο διατακτικό της παρούσας κατωτέρω και να διαταχθεί η δήμευση των κατασχεθέντων πραγμάτων που κατασχέθηκαν με τις λοιπές ως άνω εκθέσεις κατάσχεσης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την από 1.6.2009 αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά Διορθώνει το διατακτικό της υπ’ αριθμό 58,59,60,91/2008 αποφάσεως του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Πειραιά ως ακολούθως : στη σελίδα 52 αντί των στίχων 8 έως και 13 τα ακόλουθα:

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ την από 28.8.2005 έκθεση κατ’ οίκον (στην οικία του ……..   ……..  ) έρευνας και κατάσχεσης του Υπαστυνόμου Α’ ……..   ……..

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την απόδοση στον ιδιοκτήμονα ……..   ……..   των  κατασχεθέντων πραγμάτων , όπως αυτά προκύπτουν από την αμέσως ανωτέρω έκθεση κατ’ οίκον έρευνας και κατάσχεσης ,ήτοι : Του χρηματικού ποσού των 11.280 ευρώ β) μιάς θήκης ρολογιού που  περιέχει , μία κάρτα εγγύησης της ……..   με σφραγίδα «……. …….. , του ……..   – Εργαστήριο και Εμπορία χρυσοχοΐας – …… …… Αθήνα» ένα ρολόι μάρκας ……..  , ένα χρυσάφι ρολόι μάρκας ……..   ενός χρυσάφι δαχτυλιδιού, μίας χρυσάφι αλυσίδας χειρός, τριών ζευγαριών σκουλαρίκια χρυσάφι και μία χρυσή λίρα περασμένη σε αλυσίδας (μενταγιόν) γ) μίας θήκης κοσμημάτων με την ένδειξη «εργαστήριο χρυσοχοΐας ……..   ……… – ……….», που περιέχει δύο ζεύγη σκουλαρίκια, ένα δαχτυλίδι και 3 αλυσίδες χειρός, δ) μίας θήκης κοσμημάτων με ένδειξη « Κοσμήματα Κ. ……… – ……….…- Πειραιάς , που περιέχει δύο δαχτυλίδια, ένα χρυσάφι «αυγό» σε αλυσίδα περασμένο μία χρυσή λίρα με χαραγμένη αραβική γραφή, ένα μενταγιόν, ένα μικρό σταυρό, δύο «μάτια» μία παραμάνα με μενταγιόν αγιογραφίας , ένα μεγάλο μενταγιόν με οικόσημο και προσωπογραφία, περασμένο σε αλυσίδα , ε) μίας σφραγίδας με εντύπωμα ……..   ……..  – …  ……….    ….. -ΑΦΜ: ………-ΔΟΥ Νίκαιας, στ), του υπ’ αριθμόν ……… διαβατήριος Αλβανικών αρχών εκδοθέντος 16 Μαΐου 1995 επ’ ονόματι ……..   ……..   από το οποίο έχει αφαιρεθεί η φωτογραφία, για τα χρήματα και τιμαλφή εκ των οποίων έχουν εκδοθεί τα με αριθμούς ………/……. και ……… / ………., αντιστοίχως, γραμμάτια συστάσεως Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Αθηνών .

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ α) την από 28.8.2005 έκθεση κατ’ οίκον (στην οικία του ……..  ………) έρευνας και κατάσχεσης του Υπαστυνόμου Α’ ……..   …….. β) την από 28.5.2009 έκθεση σωματικής έρευνας και κατάσχεσης του Υπαστυνόμου Α’ ……..  ……. γ) την από 28.8.2005 έκθεση αυτοψίας και κατάσχεσης του Υπαστυνόμου Α’ ………  ……… και δ) την από 28.8.2005 έκθεση παράδοσης και κατάσχεσης (των κατασχεθέντων πραγμάτων (που βρέθηκαν στην κατοχή του ……..  ……… ) του Αρχιφύλακα ……..   …….. και

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη δήμευση των αμέσως ανωτέρω με τις υπό στοιχείο α έως και δ εκθέσεων κατασχεθέντων »

Διορθώνει την αιτιολογία της διορθωτέας ως άνω απόφασης στη σελίδα 50 στίχ. 9 έως και 13 και αντί των στίχων αυτών θέτει τα εξής: « Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76 παρ. 2 του Ποινικού Κώδικα και 373 Κ. Ποιν. Δικ. πρέπει να επικυρωθούν οι εκθέσεις κατασχέσεως που ανεγνώσθησαν να διαταχθεί η απόδοση στον ιδιοκτήμονα ……..   ……..   των κατασχεθέντων με την από 28.8.2005 έκθεση κατ’ οίκον έρευνας και κατάσχεσης πραγμάτων , του Υπαστυνόμου A ‘ ……..   …………, για τα χρήματα και τιμαλφή των οποίων (κατεσχημένων ) ήτοι :Το χρηματικό ποσό των 11.280 ευρώ β) μιά θήκη ρολογιού που περιέχει, μία κάρτα εγγύησης της ……..   με σφραγίδα «……..  ………. , του ……..   – Εργαστήριο και Εμπορία χρυσοχοΐας – ……..  …. Αθήνα» ένα ρολόι μάρκας ……..  , ένα χρυσάφι ρολόι μάρκας ……..   ένα χρυσάφι δαχτυλίδι, μία χρυσάφι αλυσίδα χειρός, τρία ζευγάρια σκουλαρίκια χρυσάφι και μία χρυσή λίρα περασμένη σε αλυσίδας (μενταγιόν) γ) μία θήκη κοσμημάτων με την ένδειξη «εργαστήριο χρυσοχοΐας ……..  ……… – ……….», που περιέχει δύο ζεύγη σκουλαρίκια, ένα δαχτυλίδι και 3 αλυσίδες χειρός, δ) μία θήκη κοσμημάτων με ένδειξη « Κοσμήματα Κ. …….-………. …. – Πειραιάς , που περιέχει δύο δαχτυλίδια, ένα χρυσάφι «αυγό» σε αλυσίδα περασμένο μία χρυσή λίρα με χαραγμένη αραβική γραφή, ένα μενταγιόν, ένα μικρό σταυρό, δύο «μάτια» μίας παραμάνα με μενταγιόν αγιογραφίας , ένα μεγάλο μενταγιόν με οικόσημο και προσωπογραφία, περασμένο σε αλυσίδα , ε) μία σφραγίδα με εντύπωμα ……..   ……..  – …  ……….    ….. -ΑΦΜ: ………-ΔΟΥ Νίκαιας, στ), το υπ’ αριθμόν ……… διαβατήριο Αλβανικών αρχών εκδοθέν 16 Μα’ΐου 1995 επ’ ονόματι …….. ……..   από το οποίο έχει αφαιρεθεί η φωτογραφία, εκδόθηκαν τα ανωτέρω αριθμούς ………/……. και ……… / ………., αντιστοίχως, γραμμάτια συστάσεως Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Αθηνών και να διαταχθεί η δήμευση των κατασχεθέντων πραγμάτων που κατασχέθηκαν με τις λοιπές ως άνω εκθέσεις κατάσχεσης, όπως αναλυτικώς αυτά ορίζονται και περιγράφονται στις εκθέσεις αυτές».

Καταρτίσθηκε και απαγγέλθηκε αμέσως στο ακροατήριο σε δημόσια συνεδρίαση

Πειραιάς την 3 Ιουλίου 2009

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ