fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Αναστασία I. Σιώμου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίστηκε με κλήρωση κατά τις διατάξεις του ν. 3327/2005.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 31.10.2017, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

A. ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:          …………. …………. του …………., κατοίκου Νέων Λιοσίων Αττικής (οδός ………….   ….), με ΑΦΜ …………. Δ.Ο.Υ Β’ Περιστεριού, ο οποίος εμφανίστηκε με την πληρεξούσια Δικηγόρο του Ελένη Μπάλλα.

ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: …………. …………. του …………., κατοίκου Ηλιούπολης Αττικής (οδός ………….   ……….  και ………….   ….), η οποία εμφανίστηκε με την πληρεξούσια Δικηγόρο της Κυριακή Καλαϊτζάκη.

Ο αϊτών ζητεί να γίνει δεκτή η αίτησή του που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης 566795/9259/7.8.2017 και προσδιορίστηκε για την παραπάνω δικάσιμο (31.10.2017).

Β. ΤΗΣ ΑΝΤΑΙΤΟΥΣΑΣ: …………. …………. του …………., κατοίκου Ηλιούπολης Αττικής (οδός …………. ………….. και …………. …), η οποία εμφανίστηκε με την πληρεξούσια Δικηγόρο της Κυριακή Καλαϊτζάκη.

ΤΟΥ ΚΑΘ’ ΟΥ Η ΑΝΤΑΙΤΗΣΗ:   …………….. …………. του …………., κατοίκου Νέων Λιοσίων Αττικής (οδός …………. 6), με ΑΦΜ …………. Δ.Ο.Υ Β’ Περιστεριού, ο οποίος εμφανίστηκε με την πληρεξούσια Δικηγόρο του Ελένη Μπάλλα.

Η ανταιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η ανταίτησή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με το από 3.11.2017 έγγραφο σημείωμά της. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα ασφαλιστικών μέτρων)

Α. Ο αϊτών, κατόπιν παραιτήσεως από το δικόγραφο ως προς τη ρύθμιση της επικοινωνίας του με το ανήλικο τέκνο του …………., επικαλούμενος επικείμενο κίνδυνο και επείγουσα περίπτωση ζητεί, ως ασφαλιστικό μέτρο, να ρυθμιστεί προσωρινά η επικοινωνία του με την ανήλικη θυγατέρα του ………… – ……… [που έχει αποκτήσει από το γάμο του με την καθ’ ης ο οποίος έχει λυθεί, και της οποίας (ανήλικης) η οριστική επιμέλεια έχει ανατεθεί στην καθ’ ης με την οποία διαμένει η ανήλικη] με τον τρόπο που αναφέρει στην αίτηση, και να απειληθεί χρηματική ποινή 500 ευρώ σε βάρος της καθ’ ης, για κάθε παραβίαση εκ μέρους της της παρούσας αποφάσεως.

Η αίτηση αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά την προκειμένη ειδική διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 682, 683, 686 επ ΚΠολΔ). Είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1520,        735 ΚΠολΔ, πλην του αιτήματος περί απειλής χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης σε βάρος της καθ’ ης, διότι η
ρύθμιση της επικοινωνίας αποτελεί διαπλαστικό δικαίωμα. Επομένως, η αίτηση πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω κατ’ουσίαν.

Β. Η καθ’ ης η αίτηση, στην οποία έχει ανατεθεί η οριστική επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων, ………. – …………, …………. και …………. …………., με το από 3.11.2017 έγγραφο σημείωμα που κατέθεσε, στην οποία έχει ανατεθεί η οριστική επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων, ………….  ………… …………. και …………. …………., (α) αρνείται εν μέρει την αίτηση επικοινωνίας του αιτούντος με την ανήλικη …………. – …………., ισχυριζόμενη ότι η επικοινωνία πρέπει να ασκείται περιορισμένα κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο σημείωμα και όχι όπως ζητεί ο αϊτών με την αίτηση, και (β) επικαλούμενη επικείμενο κίνδυνο και επείγουσα περίπτωση ζητεί, ως ασφαλιστικό μέτρο, την «παράδοση – απόδοση» του ανηλίκου …………. προκειμένου ο τελευταίος να μετοικήσει από την οικία του πατέρα του, όπου διαμένει συνεχώς από το έτος 2011, στην οικία της ανταιτούσας μητέρας του, στην οποία έχει ανατεθεί η οριστική επιμέλεια του. Επιπλέον, ζητεί να απειληθεί σε βάρος του καθ’ ου χρηματική ποινή 100.000 ευρώ και προσωπική κράτηση ενός έτους για κάθε παράβαση της διάταξης της απόφασης που αφορά στον ανήλικο …………. ………….. .

Η ανταίτηση, απαραδέκτως ασκήθηκε με το από 3.11.2017 έγγραφο σημείωμα της καθ’ ης η αίτηση, καθόσον, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 686 § 1, 268 § 4, 686 § 6 ΚΠολΔ, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από τα άρθρα 1, άρθρο 5° § 2, άρθρο 2° § 2 και άρθρο 5° § 2 του ν. 4335/2015 αντίστοιχα (έναρξη ισχύος 1.1.2016), προκύπτει ότι από 1.1.2016, απαραδέκτως ασκείται προφορικά ανταίτηση κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, η οποία πλέον ασκείται μόνο με κατάθεση δικογράφου στη Γραμματεία του Δικαστηρίου (ΜΠρΘ 4953/2016, ΜΠΘ 6733/2016 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα ασφαλιστικών μέτρων)

Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων στο ακροατήριο των μαρτύρων …………. …………. (η οποία προτάθηκε από την καθ’ ης) και ………. …………. (η οποία προτάθηκε από τον αιτούντα), των εγγράφων που με νόμιμη επίκληση προσκόμισαν οι διάδικοι, από τους ισχυρισμούς των διαδίκων (άρθρο 261 ΚΠολΔ) όπως αυτοί διατυπώθηκαν προφορικά από τους
πληρεξουσίους Δικηγόρους τους και εγγράφως με τα σημειώματα που κατέθεσαν, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν μεταξύ τους νόμιμο θρησκευτικό γάμο στην Ηλιούπολη Αττικής, στις 28.6.1997, από τον οποίο απέκτησαν τρία τέκνα, (α) την ………., που γεννήθηκε στις 10.2.1998, σήμερα ήδη ενήλικη, (β) τον …………., που γεννήθηκε στις 26.7.2001, ηλικίας σήμερα 16 ετών, και (γ) την …………. – …………., που γεννήθηκε στις 20.11.2006, ηλικίας σήμερα 11 ετών.

Με την υπ’ αριθ. 197/2012 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα οικογενειακό) λύθηκε ο γάμος των διαδίκων από ισχυρό κλονισμό, εξαιτίας λόγου που αφορά στο πρόσωπο του αιτούντος, με αναφερόμενο στην απόφαση εκείνη χρόνο οριστικής διάσπασης της έγγαμης συμβίωσης το καλοκαίρι του έτους 2006. Αρχικά, από τη διάσπαση της έγγαμης σχέσης των διαδίκων (καλοκαίρι 2006) τα ανήλικα τέκνα διέμεναν με την μητέρα τους. Με την υπ’ αριθ. 4848/2007 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα ασφαλιστικών μέτρων) α. ανατέθηκε προσωρινά η επιμέλεια του προσώπου όλων των ανηλίκων (η νεώτερη θυγατέρα των διαδίκων, …………. – …………., ήταν τότε αβάπτιστη), β. ρυθμίστηκε προσωρινά η επικοινωνία πατέρα – τέκνων, και γ. ο πατέρας υποχρεώθηκε σε καταβολή διατροφής ποσού 1.050 ευρώ μηνιαίως για κάθε τέκνο, βάσει του από 31.5.2007 ιδιωτικού συμφωνητικού των διαδίκων. Με την υπ’ αριθ. 303/2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία διατροφών) α. ανατέθηκε οριστικά η επιμέλεια του προσώπου όλων των ανηλίκων, και β. ο πατέρας υποχρεώθηκε σε καταβολή διατροφής ποσού 1.050 ευρώ μηνιαίως για κάθε τέκνο, για χρονικό διάστημα 3 ετών από την επίδοση της αγωγής (έτος 2007), πλέον των διδάκτρων των ιδιωτικών σχολείων και των ασφαλίστρων υγείας των ανηλίκων.

Με την υπ’ αριθ. 7419/2011 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού (τμήμα ασφαλιστικών μέτρων) έγινε δεκτός ο ισχυρισμός του πατέρα περί μεταβολής συνθηκών μετά την ανάθεση της οριστικής επιμέλειας στη μητέρα, όσον αφορά στα δύο μεγαλύτερα τέκνα των διαδίκων, …………… και …………., και α. ανατέθηκε προσωρινά στον πατέρα η επιμέλεια του προσώπου της Ελευθερίας, ηλικίας τότε 13,5 ετών, και του …………., ηλικίας τότε 10 ετών, ήδη δε κατά το σκεπτικό της απόφασης εκείνης ο πατέρας ζούσε από το έτος 2008 με τη νέα σύντροφό του ………….  …………, με την οποία απέκτησε θήλυ τέκνο στις 26.1.2010. Περεταίρω, με την υπ’ αριθ. 642/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα διατροφών) Α. απορρίφθηκε η αγωγή του πατέρα περί οριστικής ανάθεσης σ’ αυτόν της επιμέλειας των άνω δύο μεγαλύτερων τέκνων των διαδίκων, ……….. και …………., με το σκεπτικό ότι (ακριβής αντιγραφή από το περιεχόμενο της απόφασης) «… η δήλωση επιθυμίας των τελευταίων να διαμένουν με τον πατέρα τους δεν ήταν προϊόν ελεύθερης βούλησης αυτών αλλά αποτέλεσμα της έντονης ψυχολογικής πίεσης που άσκησε σε αυτά ο ενάγων – εναγόμενος, προκειμένου να τα πείσει να τον ακολουθήσουν.

Ειδικότερα ο ενάγων – εναγόμενος, εκμεταλλευόμενος την ευαίσθητη ψυχολογία των τέκνων του, δημιούργησε σε αυτά αρνητικά συναισθήματα για τη μητέρα τους, εμφανίζοντάς την ως αδιάφορη και κακή μητέρα, ότι ενδιαφέρεται μόνο να αποσπάσει χρήματα από τον ίδιο και ότι με τους συνεχείς δικαστικούς αγώνες που διεξάγει εναντίον του, επιδιώκει να τον βάλει στη φυλακή, προκαλώντας με αυτό τον τρόπο στον ήδη τραυματισμένο ψυχικό κόσμο των παιδιών πρόσθετα συναισθήματα ανασφάλειας και αβεβαιότητας. Επιπροσθέτως, το συμφέρον των τέκνων επιβάλλει να διαμένουν όλα μαζί ώστε να αισθάνονται την ασφάλεια και τη συνοχή που παρέχει το οικογενειακό περιβάλλον και να αναπτύσσουν τα συναισθήματα της συντροφικότητας, της αλληλεγγύης και της αδελφικής αγάπης μεταξύ τους …». Β. Με την ίδια άνω απόφαση [ΜΠΑ 642/2014 (τμήμα διατροφών)], έγινε εν μέρει δεκτή η αγωγή της μητέρας και υποχρεώθηκε ο πατέρας να καταβάλει για λογαριασμό της ανήλικης …………. – …………., ηλικίας τότε 8 ετών, ποσό 1.050 ευρώ μηνιαίως, ως διατροφή για χρονικό διάστημα 2 ετών από την επίδοση της αγωγής (έτος 2011).

Κατά της άνω αποφάσεως ο αϊτών έχει ασκήσει έφεση, η εκδίκαση της οποίας εκκρεμεί. Ακολούθως, η ανήλικη νεώτερη θυγατέρα των διαδίκων, …………. – …………., ηλικίας σήμερα 11 ετών, η επιμέλεια της οποίας έχει ανατεθεί οριστικά στην καθ’ ης μητέρα της με την άνω υπ’ αριθ. ΜΠΑ 303/2008 απόφαση (διαδικασία διατροφών), διαμένει συνεχώς με την μητέρα της από τη γέννησή της μέχρι σήμερα. Ο αϊτών ζητεί να επικοινωνεί μαζί της κατά τους αναφερόμενους στην αίτηση χρόνους [2 απογεύματα εβδομαδιαίως χωρίς διανυκτέρευση, 2 Σαββατοκύριακα μηνιαίως με διανυκτέρευση, Χριστούγεννα μία εβδομάδα Πάσχα μία εβδομάδα – Καλοκαίρι ένα μήνα]. Η καθ’ ης αρνείται κατά το μεγαλύτερο μέρος την ως άνω αιτούμενη επικοινωνία πατέρα – τέκνου, ισχυριζόμενη ότι θα πρέπει να ασκείται αποκλειστικά και μόνον δύο ώρες εβδομαδιαίως, άνευ ετέρου, και μόνο με την δική της παρουσία, άλλως, με την παρουσία παιδοψυχολόγου, διότι υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργήσει ο αϊτών στην …………. – …………., όπως κατά τους ισχυρισμούς της καθ’ ης δημιούργησε και στα δύο μεγαλύτερα τέκνα τους, συναισθήματα απαξίωσης της μητέρας και αμφιβολιών της ανήλικης για την αγάπη της μητέρας προς αυτήν.

Ο εν λόγω ισχυρισμός της καθ’ ης περί τάσης του καθ’ ου να δημιουργεί στα τέκνα των διαδίκων αρνητικά συναισθήματα για τη μητέρα τους, στρέφοντάς τα εναντίον της, πιθανολογείται εν μέρει βάσιμος κατ’ ουσίαν, από το σύνολο των άνω αποδεικτικών στοιχείων, από την άνω ΜΠΑ 642/2014 απόφαση (τμήμα διατροφών), κατά της οποίας εκκρεμεί έφεση, από το γεγονός ότι τα δύο μεγαλύτερα τέκνα των διαδίκων, τα οποία διαμένουν με τον πατέρα τους, δεν επιθυμούν να επικοινωνούν με την μητέρα τους παρά την πάροδο επτά ετών από την αποχώρησή τους από την οικία της μητέρας τους, κυρίως δε από το γεγονός ότι ο αϊτών επέλεξε ως αποδεικτικό μέσο προς υποστήριξη των ισχυρισμών του αποφάσεως του εναντίον της καθ’ ης, την μεγαλύτερη κόρη των διαδίκων, …………… …………., ήδη ενήλικη, η οποία κατέθεσε ως μάρτυρας στην παρούσα Δίκη.

Με αυτά τα δεδομένα, το συμφέρον της ανήλικης …………. – …………. …………., για την ομαλή ψυχοσωματική ανάπτυξή της, επιβάλλει να επικοινωνεί ο πατέρας μαζί της κατά τον τρόπο που ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό, συνεκτιμωμένων μεταξύ όλων των ανωτέρω επιπλέον και του φύλου, της ηλικίας, του σχολικού προγράμματος, παράλληλα δε και της ανάγκης
συναναστροφής με τα άνω αδέλφια της, Ελευθερία και …………., τα οποία διαμένουν με τον πατέρα τους, προκειμένου να μην αποκόπτεται από τα τελευταία, ώστε να εξασφαλίζεται η ανάπτυξη και εμπέδωση συναισθημάτων αδελφικής αγάπης μεταξύ όλων των τέκνων των διαδίκων.  Κατόπιν των ανωτέρω, πρέπει Α. η υπό κρίση αίτηση, να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη κατ’ ουσίαν, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό. Μέρος των δικαστικών εξόδων του αιτούντος πρέπει να επιβληθούν σε βάρος της καθ’ ης, λόγω  της εν μέρει ήττας της. Β. Η υπό κρίση ανταίτηση, που ασκήθηκε με το σημείωμα, πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη. Δικαστικά έξοδα δεν θα επιβληθούν υπέρ του καθ’ ου η ανταίτηση, διότι ο τελευταίος δεν υποβλήθηκε σε τέτοια.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ με τη δικονομική παρουσία των διαδίκων (Α) την αίτηση (αριθμό κατάθεσης 566795/9259/ 7.8.2017) και (Β) την ανταίτηση (που ασκήθηκε με το σημείωμα).

Α. Ως προς την αίτηση:

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ προσωρινά την επικοινωνία του αιτούντος με την ανήλικη θυγατέρα των διαδίκων, ………….  …………. …………., ως ακολούθως:

(α) Κάθε Τρίτη, από ώρα 18.30 μέχρι 21.00.

(β) Το δεύτερο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα, από ώρα 11:00 του Σαββάτου μέχρι ώρα 19.00 της Κυριακής.

(γ) Τις Εορτές Χριστουγέννων και Νέου Έτους: από 21 Δεκεμβρίου ώρα 11.00 μέχρι 27 Ιανουάριου ώρα 21:00 κατά τα έτη που λήγουν σε μονό αριθμό, και από 28 Δεκεμβρίου ώρα 11.00 μέχρι 4 Ιανουάριου ώρα 21:00, κατά τα έτη που λήγουν σε ζυγό αριθμό.

(δ) Τις Εορτές του Πάσχα και της Διακαινησίμου: Από Μεγάλη Τρίτη ώρα 11.00 μέχρι Δευτέρα της Διακαινησίμου ώρα 21.00, κατά τα έτη που λήγουν σε μονό αριθμό, και από Τρίτη της Διακαινησίμου ώρα 11.00 μέχρι Κυριακή του Θωμά ώρα 21.00, κατά τα έτη που λήγουν σε ζυγό αριθμό.

(ε) Κατά τις καλοκαιρινές διακοπές: από 16 Αυγούστου ώρα 11.00 έως 30 Αυγούστου ώρα 21.00 κάθε έτους.

(στ) Ο πατέρας θα παραλαμβάνει το τέκνο από την κατοικία της μητέρας του κατά την έναρξη της επικοινωνίας και θα το παραδίδει εκεί κατά τη λήξη της.

(ζ) Για τις περιπτώσεις όπου κατά τις ως άνω ημέρες επικοινωνίας το τέκνο θα είναι άρρωστο, η επικοινωνία θα λαμβάνει χώρα στην κατοικία του τέκνου, επί δύο ώρες ημερησίως, κατόπιν συμφωνίας των διαδίκων που θα αφορά αποκλειστικά και μόνον τον προσδιορισμό του εν λόγω δίωρου εντός της ημέρας.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος της καθ ‘ ης μέρος των δικαστικών εξόδων του καθ’ ου, τα οποία ορίζει στο ποσό των 150 ευρώ.

Β. Ως προς την ανταίτηση:

ΔΙΚΑΖΕΙ με τη δικονομική παρουσία των διαδίκων.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την ανταίτηση.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα στις 26/1/2018 σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του χωρίς να παρίστανται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι τους.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ